Killingly public schoolstải về 12.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.78 Kb.

Rev 6/12 VN


KILLINGLY PUBLIC SCHOOLS

369 Main Street • P.O. Box 210 • Danielson, Connecticut 06239-0210 • 860-779-6600 • FAX 860-779-3798


KEVIN C. FARR COLIN J. MCNAMARA

kfarr@killinglyschools.org cmcnamara@killinglyschools.org
TỔNG GIÁM THỊ CÁC TRƯỜNG HỌC PHÓ TỔNG GIÁM THỊ CÁC TRƯỜNG HỌC

Ngày:


Thưa Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ :

Các đạo luật của Connecticut và liên bang chi phối việc giáo dục cho Những Người Học Anh Ngữ (English Language Learners - ELLs) đòi hỏi đánh giá và nhận dạng tất cả các học sinh vào học tại Killingly Public Schools. Hệ Thống Đánh Giá Ngôn Ngữ (LAS Links), sự quan sát chính thức, và phỏng vấn Anh Ngữ được Trường Killingly Public Schools sử dụng để nhận dạng học sinh nào là Người Học Anh Ngữ.

Con quý vị, , đã được đề nghị tham gia vào các dịch vụ Lãnh Hội Anh Ngữ (ELA). Khu học chánh muốn cung cấp chương trình giáo dục tốt nhất cho con em của quý vị. Chương trình ELA được thiết kế giúp cho con em quý vị học Anh Ngữ để thành công trong lớp học.

Con em quý vị hiện đang được đề nghị cho ELA dựa vào kết quả của cuộc thăm dò ngôn ngữ tại gia, điểm số trên Thang Đo Đánh Giá Ngôn Ngữ (LAS Links), và sự đánh giá về học vấn lúc đầu của các giáo viên của em:

LAS Trình độ nói ______ LAS Trình độ nghe ___ LAS Trình độ đọc ____LAS Trình độ viết ______

Các Đánh Giá về Học Vấn: Đọc Viết Toán

Sự chú trọng đến các dịch vụ ELA cho con em quý vị sẽ là

Để con quý vị ra khỏi dịch vụ và không còn nhận sự hỗ trợ của Lãnh Hội Anh Ngữ, con em quý vị phải đạt hai tiêu chuẩn: Tiêu Chuẩn Ngôn Ngữ: LAS Links – Trình Độ 4 hoặc 5, và Tiêu Chuẩn Học Vấn: Trình độ lớp về DRA 2, Thử về Sự Lãnh Hội Connecticut (Connecticut Mastery Test - CMT) hoặc Thử về Thành Tích Học Vấn Connecticut (Connecticut Academic Performance Test - CAPT)

Quý vị có quyền từ chối ghi danh vào các dịch vụ này. Nếu quý vị chấp thuận, con em quý vị sẽ tiếp tục hội đủ điều kiện mỗi năm cho tới khi quý vị được báo cho biết là em đã đạt đến mức thành thạo để ra khỏi chương trình, hoặc nếu quý vị yêu cầu cho em ra khỏi chương trình này.

Xin gửi lại lá thư có chữ ký này cho tôi càng sớm càng tốt. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về các dịch vụ, xin liên lạc với tôi tại số (860) 779-______.

Thân ái,

Điều Phối Viên Đánh Giá Ngôn Ngữ

Killingly _________________ School

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ Có, con tôi có thể tham gia vào các dịch vụ ESL.

___ Không, tôi muốn từ chối các dịch vụ ESL.

Tên của Người Giám Hộ Hợp Pháp (xin viết chữ in): ________________________________

Chữ ký của Người Giám Hộ Hợp Pháp: _______________________________ Ngày: _________________Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương