Khoa luật thông báOtải về 1.04 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tài liệu tiếng Anh :

  1. Berkowitz, Tamar [1974] “ Who and Where in Women Studies”, New York, page 4-8;

51

BSL3025

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Law of Sale Contract2

  1. Tài liệu bắt buộc:

Sách

 • Unidroit, Bộ nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 2004, NXB Tư Pháp 2005

 • TANDTC, Quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TANDTC năm 2003-2004 (Quyển I), Hà Nội 2004

 • VIAC/VCCI, 50 tình huống trọng tài, VCCI, 2003

 • Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật kinh tế (Tập 2), Sắp xuất bản 2007-2008

Một số nguồn tư liệu nước ngoài:

 • Unidroit Principles (1994, 2000): www.unidroit.org

UCC (2000): http://straylight.law.cornell.edu/ucc

52

CIL2006

Pháp luật về sở hữu trí tuệ (Intellectual property law)

2

1. Học liệu bắt buộc

1. Lê Nết. Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh. Quyền SHTT (tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa đổi theo Luật SHTT). NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh năm 2006

2. Những nội dung cơ bản của Luật SHTT. Vụ Công tác lập pháp. NXB Tư pháp. Hà Nội, 2006

3. Trường ĐH Luật Hà Nội. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam. Tập 2. NXB Công an Nhân dân. Hà Nội năm 2005

4. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2007.

2. Học liệu tham khảo

- Kamil Idris. Sở hữu trí tuệ - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

- Cục sở hữu trtí tuệ Việt Nam và Viện sở hữu trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ. Các điều ước Quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập. Hà Nội 7/2002

- Nguyễn Mạnh Bách. Tìm hiểu luật dân sự - quyền sở hữu trí tuệ. NXB Tổng hợp Đồng nai, 2001

- Trần Hòai Nam. Chí dẫn áp dụng Luật sở hữu trí tuệ. NXB Tư pháp. Hà Nội. 2007

- Phùng Trung Tập. Các yếu tố của quyền SHTT. NXB Tư pháp. Hà Nội, 2004

- Nguyễn Bá Bình. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn. NXB Tư pháp. Hà Nội, 2005

- Đinh Văn Thanh - Đinh Thị Hằng. Nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật dân sự. NXB Công an nhân dân. Hà Nội, 2004

- Vũ Khắc Trai. Bảo hộ sở hữu công nghiệp. 380 câu hỏi và đáp dành cho doanh nghiệp. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội, 2006

- Vũ Thị Hải Yến. Các qui định của Hiệp định TRIPS về bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Tạp chí Luật học 11/2006

- Hoàng Anh Công. Pháp luật hải quan với việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 12/2006

- Nguyễn Thanh Tâm. Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Luật học 1/2007

- Nguyễn Thanh Tâm. Cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Tạp chí Luật học 6/2006

- Trần Thị Diệu Oanh. Thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng cơ chế kiểm sóat bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 4/2007

- Nguyễn Đức Lam. Bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ.Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 4/2007

- Nam Hoa. Câu chuyện về mùi và đăng ký nhãn hiệu mùi. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 4/2007

- Trần Trung Kiên. Cuộc chiến giữa công nghệ sinh học và các điều khỏan loại trừ khả năng bảo hộ sáng chế. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 7/2007

- Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Số chuyên đề về sở hữu trí tuệ 3/2005

- Nguyễn Thị Như Quỳnh. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học - Pháp luật và thực tiễn của Châu Âu và Hoa kỳ. Tạp chí Luật học 7/2006

- Nguyễn Thị Quế Anh. “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại” . Đề tài NCKH cấp Khoa. Khoa Luật ĐHQGHN, 2002

- Nguyễn Thị Quế Anh. “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ trên thế giới và phương huớng hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ ở Việt nam”. Đề tài NCKH cấp ĐHQG . Khoa Luật ĐHQGHN, 2002

- Nguyễn Thị Quế Anh. Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Việt nam học lần thứ 2. TP. Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2004

- Nguyễn Thị Quế Anh. Chỉ dẫn địa lý - đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Bài viết trong sách chuyên khảo: Nhà nước và pháp luật Việt nam trước thềm thế kỷ XXI”. NXB Công an nhân dân. Hà nội, 2002.

- Nguyễn Thị Quế Anh. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Hiệp định Việt nam - Hoa kỳ. Bài viết trong sách chuyên khảo Về việc thực thi Hiệp định Việt nam - Hoa kỳ. NXB Chính trị Quốc gia, năm 2002

- Nguyễn Thị Quế Anh. Nâng cao vai trò của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Bài viết trong sách chuyên khảo “Cải cách tư pháp ở Việt nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền”. NXB ĐHQG Hà nội, năm 2004.

- Nguyễn Thị Quế Anh. Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại trên thế giới. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Chuyên san Kinh tế - Luật số 2 năm 2002

- Nguyễn Thị Quế Anh. Bảo hộ tên thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo hộ tên thương mại ở Việt nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Chuyên san Kinh tế - Luật số 4 năm 2002

- Nguyễn Thị Quế Anh. Bí mật kinh doanh và các tiêu chí bảo hộ. Tạp chí Thương mại số 22 tháng 6 năm 2003

- Nguyễn Thị Quế Anh. Tự do thương mại và nguyên tắc “cạn quyền” trong pháp luật về sở hữu trí tuệ của EC và một số nước. Tạp chí Nghiên cứu Hải quan số 1-2 năm 2004

- Nguyễn Thị Quế Anh. Một số vấn đề về bảo hộ bí mật kinh doanh và hoàn thiện pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh ở Việt nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Chuyên san Kinh tế - Luật số 3 năm 2004

- Nguyễn Thị Quế Anh. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định về xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Chuyên đề về sở hữu trí tuệ. Tháng 3/2005.

- Một số bài viết khác đăng trên các tạp chí pháp lý chuyên ngành và tài liệu một số Hội thảo quốc tế và quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp53

BSL2023

Quản trị công ty (Corporate Governance)

2

1. Tài liệu bắt buộc:

 • Điều lệ mẫu các công ty niêm yết 03/2007

 • NĐ 88/2006/NĐ-CP hướng dẫn ĐKKD

 • Phạm Duy Nghĩa, Luật Doanh nghiệp: Tình huống, Phân tích, Bình luận, NXB ĐHQG HN 2006

 • Bùi Xuân Hải, Người quản lý công ty theo LDN 1999: Nhìn từ góc độ Luật so sánh, KHPL, 2006, tr. 14-20, 29

 • Bùi Xuân Hải: So sánh cấu trúc quản trị nội bộ của CTCP Việt Nam với các mô hình điển hình trên thế giới, KHPL 2006, số 6, tr. 14-20

 • Nguyễn Ngọc Bích, Luật Doanh nghiệp: Vốn và quản lí trong công ty cổ phần, NXB Trẻ, TP HCM, 2003

2. Tài liệu tham khảo thêm:

 • www.saigontimes.com.vn/tbktsg

 • www.dddn.com.vn

 • www.oecd.org

 • www.vir.com.vn => chứng khoán, doanh nghiệp

 • www.ssc.gov.vn => và các trang liên kết

 • www.vietstock.com.vn

54

BSL2011

Pháp luật tài chính doanh nghiệp

(Corporate Finance Law)2

 1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Tập bài giảng do Giảng viên biên soạn

1.2 Giáo trình Luật tài chính, Khoa Luật ĐHQG Hà nội NXB ĐHQG Hà nội 20021.3 Tập bài tập tình huống về Pháp luật tài chính doanh nghiệp dogiảng viên biên soạn.

 1. Tài liệu tham khảo thêm

2.1 Chế định mua công ty niêm yết trong Luật chứng khoán Trung quốc và Việt nam, Tạp chí Nhà nước – Pháp luật 3/2007

  1. Công ty nắm vốn, hình thức để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo Luật Hoa kỳ Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật 2/2007

  2. Một số so sánh về Công ty cổ phần theo Luật công ty cổ phần Nhật bản và Luật doanh nghiệp Việt nam Nghiên cứu lập pháp Số 4/2009

  3. Ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo Pháp luật Việt nam Tạp chí Khoa học 12/2011

  4. Trần Đình Hảo, Những vấn đề cấp thiết nhằm đổi mới và hoàn thiện pháp luật về tài chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2 năm 1997, từ trang 22.

  5. Nguyễn Như Phát, Quyền tự chủ về vốn và tài sản của Doanh nghiệp Nhà nước, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 3 năm 1999, từ trang 22.

  6. Phạm Thị Giang Thu, Về pháp luật điều chỉnh hoạt động đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng. Tạp Chí Luật học 2/2005, từ trang 59 .

  7. Nguyễn Thị Lan Hương, Về hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong pháp luật, Nhật bản và so sánh với pháp luật Việt Nam, Tạp chí khoa học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia, Số tháng 2/2006.

55

BSL2024

Luật môi trường quốc tế (International Environment Law)

2

  1. Tài liệu bắt buộc

 • HNghị Stockhom về Môi trường và con người

 • Hội nghị Rio

 • Nhận thức chung về môi trường quốc tế

 • Pháp luật về môi trường của Hoa Kỳ

 • Pháp luật về môi trường của Trung Quốc

 • Quỹ môi trường toàn cầu

 • Pháp luật về môi trường của Singapore

 • Nguồn của môi trường quốc tế

 • Hệ thống Hội nghị Môi trường và phát triển bền vững

 • Công ước về đa dạng sinh học

 • Nguyên tắc Stockhom

 • Giáo trình Luật Môi trường, Trường ĐH Luật HN, NXB CAND, Hà Nội, 2007

 • Nguyễn Trường Giang, Môi trường và luật quốc tế về môi trường, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

 • David Hughes, Butterworths, Environmental Law, London, 1996

 • Philip Weinberg, Austin & Winfield, Publishers, Environmental Law, Cases and Materials, Oxford 2001.

  1. Tài liệu tham khảo thêm

 • Luật môi trường CHLB Nga, giáo trình, V.V.Petrov- Bản tiếng Nga, NXB BEK, Matxcova, 1998

 • D.Keith Denton, Quản lý môi trường, Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật hóa chất, Hà Nội, 1999.

Websites:

 • http://www.thiennhien.net; http://www.nea.gov.vn; http://www.ciren.gov.vn

 • http://www.moj.gov.vn; http://www.tcvn.gov.vn

56

BSL2010

Pháp luật thị trường chứng khoán

(Securities Law)2

1. Tài liệu bắt buộc

Giáo trình, sách, bài báo, tài liệu khác:

- TS. Lê Thị Thu Thuỷ, TS. Nguyễn Anh Sơn – Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam – NXB Tư pháp năm 2004.- Giáo trình thị tr­ường chứng khoán (Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Nam, PGS.TS. Vương Trọng Nghĩa) – Trường Đại học kinh tế quốc dân – NXB Tài chính – 2002.

- Giáo trình thị tr­ường chứng khoán – Trư­ờng Đại học Tài chính kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, năm 1993.2. Tài liệu tham khảo thêm:

- PGS. PTS. Lê Văn Tề - Thị trư­ờng chứng khoán tại Việt Nam – Nhà xuất bản thống kê, năm 1999.

- TS. Trần Thị Minh Châu – Thị trường chứng khoán và những điều kiện kinh tế – xã hội hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam – Nhà xuất bản chính trị quốc gia, năm 2003.

- TS. Lê Thị Thu Thuỷ - TS. Nguyễn Anh Sơn – Chứng khoán và cách phân loại chứng khoán, Tạp chí Nhà nư­ớc và Pháp luật, số 1 (165) – năm 2002.

- TS. Lê Thị Thu Thuỷ - TS. Nguyễn Anh Sơn – Hình thức tổ chức sở giao dịch chứng khoán ở một số nư­ớc trên thế giới – Tạp chí nhà n­ước và pháp luật số 8 năm 2000

- TS. Lê Thị Thu Thuỷ - TS. Nguyễn Anh Sơn – Thị tr­ường chứng khoán Việt Nam: Thành công và h­ướng phát triển trong tiến trình đổi mới và hội nhập – Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2 tháng 11/2001.

- “Thị trường chứng khoán”, người dịch: Nguyễn Thị ánh Tuyết, Trần Tô Tử. Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh 1994.

- Nguyễn Văn Luân, Trần Quốc Tuấn, Ngô Minh Châu “Thị trường chứng khoán ở Việt Nam”. Nxb. Thống kê 1995.

- Hải Bằng: Hoàn thiện khung pháp lý cho thị tr­ường chứng khoán, Tạp chí Đầu t­ư chứng khoán, số 93, 17/9/2001.

- Giáo trình thị trư­ờng chứng khoán – Tr­ường Đại học Ngoại Th­ương, Nhà xuất bản giáo dục, năm 1997.

- GS.TSKH. Tào Hữu Phùng: Một số vấn đề về xây dựng văn bản pháp lý cho thị trư­ờng chứng khoán - Tạp chí Chứng khoán Việt Nam số 1, 1/2002.

- Nguyễn Sơn : Thị tr­ường chứng khoán Việt Nam, một số vấn đề hoàn thiện khung pháp lý – Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, số 2, 2/2002.

- Nguyễn Đình Tài- Sự hình thành và phát triển thị tr­ường tài chính của nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 1999.

- Lê Minh Toàn: Phân biệt Công ty Chứng khoán với Công ty cổ phần, Công ty TNHH thành lập theo Luật Doanh nghiệp – Tạp chí Chứng khoán Việt Nam số 4, 4/2001.

- Hoàng Trung Trực: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, mô hình và tổ chức hoạt động- Tạp chí Chứng khoán Việt Nam số 7, 7/2001.

- UBCKNN – Cách đọc bản cáo bạch – Nhà xuất bản thế giới, năm 2000.

- TS. Lê Thị Thu Thuỷ - Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư theo Luật chứng khoán, Tạp chí khoa học Kinh tế – Luật, số 4, 2006, tr. 32 – 42


57

BSL2008

Luật cạnh tranh

Competition Law2

1. Tài liệu bắt buộc

1. TS. Lê Hoàng Oanh, Bình luận khoa học Luật cạnh tranh, NXB Chính trị Quốc gia, 2005;

2. PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo luật kinh tế, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2004;


58

BSL2026

Kỹ năng tư vấn pháp luật

(Legal Consultancy Skill)2

1. Tài liệu bắt buộc

- Đề cương bài giảng do giảng viên soạn thảo;

- Tập bài tập tình huống do giảng viên soạn thảo;

- Giáo trình Hợp đồng và tư vấn pháp luật hoặc giáo trình tương đương do giảng viên giới thiệu;2. Tài liệu tham khảo

- Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân, Luật thương mại Việt Nam dẫn giải, Nhóm nghiên cứu và dự hoạch, Sài Gòn, 1972

- Ngô Huy Cương, Hành vi th­ương mại, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 1/ 2002

- Ngô Huy Cương, Công ty: Từ bản chất pháp lý tới các loại hình, Tạp chí Khoa học Kinh tế- Luật, ĐHQGHN, Số 1/ 2003

- Ngô Huy Cương, Luật th­ương mại: Khái niệm và ph­ương pháp điều chỉnh, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 3/2000

- Ngô Huy Cương, Luật th­ương mại: Cơ sở kinh tế- xã hội hình thành, phát triển và các chức năng, Tạp chí Ngiên cứu Lập pháp, Số 4/ 2000

- Ngô Huy Cương, Công ty: Bản chất pháp lý, các loại hình và việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 3/ 2001

- Ngô Huy Cương, Cơ sở triết học của hợp đồng thành lập công ty, Tạp chí Khoa học Kinh tế- Luật, ĐHQGHN, Số 4/2003

- Ngô Huy Cương, Hợp đồng thành lập công ty: Khái niệm và đặc điểm, Tạp chí Nhà n­ước và Pháp luật, Số 9/2003

- Ngô Huy Cương, Một số nội dung của hợp đồng thành lập công ty, Tạp chí Khoa học Kinh tế- Luật, ĐHQGHN, Số 4/2003

- Đoàn Thị Hồng Vân, Logistics- Những vấn đề cơ bản, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003

- Bộ Thương mại- Viện nghiên cứu thương mại, Sàn giao dịch nông sản với việc giảm rủi ro về giá cả, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005

- Trung tâm trọng tài quốc tế (VIAC) bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, Hà Nội, 200259

BSL2025

Kỹ năng tư vấn tài chính kế toán

(Accounting Finance Consultancy Skill)2

 1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Tập bài giảng về kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính kế toán do Giảng viên biên soạn

1.2 Giáo trình Luật tài chính, Khoa Luật ĐHQG Hà nội NXB ĐHQG Hà nội 2002

1.3 Tập bài tập tình huống tư vấn về pháp luật thuế, kế toán, kiểm toán do Giảng viên biên soạn.


 1. Tài liệu tham khảo thêm

2.1 Hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc trong thực hiện các Luật thuế , NXB Tài Chính , Hội Luật gia Việt nam 2005

2.2 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kế toán, NXB Lao động – Xã hội, Luật gia Đặng Văn Được, 2007

2.3 Góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 6/2008


  1. Giáo trình Luật tài chính, Khoa Luật ĐHQG Hà nội NXB ĐHQG Hà nội 2002 Ưu tiên quyền lợi của người nộp thuế khi sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Nghiên cứu lập pháp 8/2011

  2. Xác lập và bảo đảm thực hiện quyền sở hữu chứng khoán Nghiên cứu lập pháp 10/2010

2.6 Bảo vệ nhà đầu tư nhìn từ sự kiện “sập sàn”,. Chuyên đề Nghiên cứu Lập pháp 3/2007

2.7. Các tình huống trên trang Web của Diễn Đàn Doanh nghiệp

2.8 Các tình huống trên Tạp chí Đầu tư chứng khoán

2.9. Các tình huống trên Tạp chí Kế toán60

BSL3045

Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công

(Labour Disputes and Strike Resolution Skill)2

 1. Tài liệu bắt buộc

 • Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự - Học viện Tư pháp 2011.

 • 72 vụ án tranh chấp lao động điển hình- tóm tắt và bình luận”, NXB Lao động xã hội 2004.

 1. Tài liệu tham khảo

Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành về lĩnh vực luật lao động.

61

BSL2030

Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

(Credit Contract Disputes Resolution Skill)2

1. Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Luật ngân hàng - TS. Lê Thị Thu Thuỷ (Chủ biên), – Khoa Luật - ĐHQGHN, NXB. ĐHQGHN – 2005;

 2. Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng - TS. Lê Thị Thu Thuỷ (Chủ biên), NXB. Tư pháp, 2006

 3. TS. Nguyễn Ngọc Khánh – Chế định hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự Việt Nam – NXB. Tư Pháp - 2007

 4. TS. Nguyễn Ngọc Điện - Bình luận khoa học về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong Luật dân sự Việt Nam - NXB Trẻ - 2001.

 5. Pháp luật về Ngân hàng Trung ương và ngân hàng thương mại một số nước (Sách tham khảo), NXB Lao động xã hội, Hà nội 2008.

 6. PGS.TS. Nguyễn Như Phát, TS. Lê Thị Thu Thuỷ (Chủ biên), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay - NXB Công an nhân dân - 2003.

2. Tài liệu tham khảo thêm

 1. David Cox - Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại (Sách tham khảo), NXB. Chính trị quốc gia, Hà nội, 1997.

 2. Erwin Ronde, Jean Louis Amelon - Hệ thống ngân hàng các nước công nghiệp phát triển, Viện tiền tệ - tín dụng, 1992

 3. Jean Pierre Mattout - Luật quốc tế về ngân hàng - Viện tiền tệ - tín dụng- 1991.

 4. Th.S Đinh Thị Mai Phương – Thống nhất Luật hợp đồng ở Việt Nam – NXB. Tư Pháp - 2005

 5. Nguyễn Công Nghiệp (Chủ biên) - Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ - NXB. Thống kê - 1993.

 6. TS. Lê Thị Thu Thuỷ, "Bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng"; Tạp chí: "Nghiên cứu lập pháp", số 3 (2002).

 7. TS. Lê Thị Thu Thuỷ ,"Bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng"; Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật, số 3 (2002).

 8. TS. Lê Thị Thu Thuỷ, "Pháp luật về cầm cố tài sản vay vốn ngân hàng; Tạp chí: "Nghiên cứu lập pháp", số 11 (2002).

 9. TS. Lê Thị Thu Thuỷ, "Thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng: những vướng mắc cần được tháo gỡ"; Tạp chí: "Nghiên cứu lập pháp", số 6 (2004).

 10. Th.S. Lâm Thị Minh Hạnh, Về các đặc điểm của hợp đồng tín dụng ngân hàng, Tạp chí: "Nhà nước và pháp luật ", số 4 (2002).

 11. Những qui định chung của luật hợp đồng ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ (Người dịch: Phạm Thái Việt), NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993

 12. TS.Nguyễn Mạnh Bách – Pháp luật về hợp đồng, NXB. Chính trị quốc gia, Hà nội, 1995

62

BSL2027

Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai

(Land Disputes Resolution)2

1. Tài liệu bắt buộc

  1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb. Tư phap, Hà Nội, 2007;

  2. Viện Đại học Mở Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, TS Trần Quang Huy (chủ biên), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;

  3. TS Trần Quang Huy (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Phương, Pháp luật đất đai - Bình luận và giải quyết tình huống, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

* Sách và bài viết trên tạp chí

  1. Đạo đức và kỹ năng của Luật sư trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . PGS.TS Lê Hồng Hạnh, NXB Đại học sư phạm năm 2003.

  2. Doãn Hồng Nhung Một số vấn đề quản lý nhà nước đối với đô thị ở Việt Nam hiên nay, Tạp chí Nhà nước và pháp luật , Viện khoa học Xã hội Việt Nam , số 7(267)2010 trang 41-4 4,62

  3. Doãn Hồng Nhung Pháp luật về nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam. Nhà xuất bản Xây dựng , H, 2011, 274 trang ( chủ biên).

  4. Doãn Hồng Nhung , Sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam (Hoàn thiện pháp luật về nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam). Tạp chí Xây dựng và đô thị. Tạp chí của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Bộ Xây dựng. Số 21/2011, từ trang 23 đến trang 26.

 • TS. Doãn Hồng Nhung và Nguyễn thị Nắng Mai , Giao dịch tư lợi trong chuyển nhượng quyển sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân , tạp chí Nhà nước và pháp luật, năm 2012

 • Luật gia Thy Anh, 119 câu hỏi về Luật đất đai năm 2003, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;

 • Phạm Kim Dung, Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2005, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;

 • TS. Trần Quang Huy (chủ biên) Phạm Xuân Hoàng, Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004;

 • PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo, TS. Nguyễn Hữu Đạt (đồng chủ biên), Một số vấn đề sở hữu ở nước ta hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004;

 • TS. Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên), Tìm hiểu Luật đất đai năm 2003, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2004.

 • Doãn Hồng Nhung Lịch sử pháp luật đất đai Việt Nam Từ năm 1945 đến nay. sỏch chuyờn khảo do TS Nguyễn Cảnh Quý (Chủ biên ).Viết phần giai đoạn Lịch sử pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1998 đến 2010. Nhà xuất bản Chính trị – Hành Chính . H 2010

 • Doãn Hồng Nhung Pháp luật về tạo dựng đẳng cấp và thương hiệu môi giới bất động sản ở Việt Nam, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, năm 2010, 303trang

 • Doãn Hồng Nhung Hoàn thiện pháp luật về Quy hoạch đô thị ở Việt Nạm, sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Xây dựng , H, 2010, 224 trang

 • Doãn Hồng Nhung Pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại Việt Nam , sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Xây dựng , H, 2010, 276 trang ( chủ biên)

 • . Đề tài nhánh Lịch sử pháp luật đất đai Việt Nam giai đoạn từ 1998 đến nay – thuộc đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2009. Theo Quyết định số 02/QĐ-NNPL ngày 13/02/2009 của Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật. Chủ nhiệm đề tài – TS. Nguyễn Cảnh Quý – Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Nghiệm thu ngày 06/02/2010 – Kết quả tốt

 • Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội:

Đề tài: Phát triển thị trường bất động sản – Kinh nghiệm quốc tế và những khuyến nghị cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Thị Thái Hà – Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội (2009 – 2010)


63

BSL2028

Pháp luật về đánh giá tác động môi trường (Evaluation of Environmental Impacts Law)

2

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương