Khoa luật thông báOtải về 1.04 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tài liệu nước ngoài

Tiếng Anh: 1. Brian Thompson, Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, UK, 2005;

 2. Peter Leyland, texte book on Administrative law, Oxford University Press, UK 2005;

 3. D.C Pearce, Commonwelth Administrative Law, Buterworths, Sydney, 1986;

 4. William Wade, Administrative Law, Oxford university Press, UK 2004;

 5. Steven J. Cann, Administrative Law, Oxford University Press, UK 2004.

 6. C. K. Takwani, Lectures on Administrative Law, Eastearn Book Company, Luknow, 1994.

Tiếng Pháp:

 1. Michèle –Laure RASSAT, La justice en France, Que sais –je ? Deuxième édition mise à jour, 16e mille, No 617, Presse Universitaire de France, 1987, pp. 03 -126.

 2. Danièle LOCHAK, La justice administrative, CLEFS, politique, Montchrestien, Paris 1992, pp. 05 -158.

 3. J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieux administratif, 3è édition, Tome premier, nos 1 à 903, LGDJ, Paris 1984, pp. 09 -1014.

 4. Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 1ée édition, Edition mis à jour par André HAURIOU, réédition présentée par Pierre DELVOLVE et Franck MODERNE, Dalloz, Paris 2002, pp. 01 -1150.

 5. Guy ISAAC, La procédure administrative non- contentieux, Bibliothèque de Droit public, Préface de Olivier DUPEYROUX, Paris : LGDJ 1968, p. 07-732 ;

 6. Gaston JEZE, Les principes généraux du droit administratif, Tome I, La technique juridique du droit public français, 3e édition, Dalloz 2005, pp. 01-443.

 7. E. LAFERRIRE, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Tome second, Deuxième édition, Berger- Levrault et Cie, Libraires – Editeurs, 1896, pp. 01 -709.

25

PEC1054

Lịch sử các học thuyết kinh tế

(Doctrines economically history)2

Tài liệu bắt buộc

   1. Phạm Văn Chiến, Lịch sử tư tưởng kinh tế, NXB ĐHQGHN, 2007.

   2. ĐHKTQD, Lịch sử học thuyết kinh tế, NXB Thống kê, 2003.

   3. Maurice Baslé, Lịch sử tư tưởng kinh tế, NXB Khoa học xã hội, 1996.

   4. Lịch sử học thuyết kinh tế, NXB Thống kê, 2004.

   5. F.Ia. Polianxki, Lịch sử tư tưởng kinh tế, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà nội, 1978.

   6. 141 câu hỏi về Lịch sử tư tưởng kinh tế, NXB ĐHQGHN, 2003

   7. J.M.Keynes, Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, NXB Giáo dục, 1994

   8. Học viện Chính trị quốc gia HCM, Lịch sử học thuyết kinh tế , NXB CTQG, 2003

   9. Mai Quế Anh, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Thanh, Lịch sử tư tưởng kinh tế, ĐH Tổng hợp Hà Nội, 1993 (Lưu hành nội bộ)

26

THL1053

Luật học so sánh

(Comparison jurisprudence)2

1.Tài liệu bắt buộc

- Khoa Luật – ĐHQGHN Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb ĐHQGHN

- Nguyễn Như Phát, Tìm hiểu luật so sánh, Nxb Chính trị quốc gia, 1993

- Michael Bogdan, Luật học so sánh, GS.TS Lê Hồng Hạnh và ThS Dương Sĩ Dũng biên dịch, Hà Nội, 2002

- Rene David, Các hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Nguyễn Sĩ Dũng và Nguyễn Đức Lam biên dịch, Nxb Thanh phố Hồ Chí Minh, 2004

- Võ Khánh Vinh, Giáo trình luật học so sánh, Nxb Công an nhân dân, 2002

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật học so sánh, Nxb Công an nhân dân 2007

- Viện khoa học pháp lý, Bộ tư pháp, chuyên đề về luật so sánh, 20042. Học liệu tham khảo

- Ngô Huy Cương, Luật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt nam từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản, tạp chí kinh tế - Luật, ĐHQGHN

- Đỗ Văn Đại, vai trò của luật so sánh trong công cuộc hoàn thiện pháp luật Việt Nam, Tạp chí khoa học pháp lý, số 1/2004

- Hoàng Xuân Liêm, Luật so sánh và những vấn đề nhất thể hóa pháp luật, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 123

- Nguyễn Minh Mẫn, Nghiên cứu pháp luật so sánh – Đòi hỏi bức thiết trong hoạt động xây dựng pháp luật, Tạp chí nhà nước và pháp số 78/1992

- Nguyễn Như Phát, Hệ thống pháp luật Việt Nam từ góc nhìn luật so sánh: Mấy vấn đề phương pháp luận, tạp chí nhà nước và pháp luật số 142/2/2000

- Nguyễn Như Phát, Khái niệm, đối tượng và phương pháp luận nghiên cứu luật so sánh, tạp chí nhà nước và pháp luật số 77/2/1992

- Võ Khánh VInh, tìm hiểu về luật so sánh, Tạp chí nhà nước và pháp luật số 77/2/1992

- Konrad Zweitgert, Hein Kotz: Einfuhrung in die Rechtsvergleichung, 3. Auft.. Tubinggen 1996. ISBN3-16-146548-2

- http://www.un.org - www.legifrance.gouv.fv/ - www.vietjnam.uembassy.gov27

BSA2051

Tài chính doanh nghiệp

(Enterprise finance)
02

1.Tài liệu bắt buộc

- ThS. Trần Đức Vui và ThS. Nguyễn Thế Hùng, Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (giáo trình nội bộ).

- TS. Nguyễn Minh Kiều, (2006), Giáo trình trình tài chính doanh nghiệp, Nxb Thống kê.

- PGS. TS. Lưu Thị Hương (2003), Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Nxb thống kê2. Học liệu tham khảo

- Nguyễn Hải Sản, (1999) quản trị tài chính doanh nghiệp. Nxb thống kê

- PGS.TS. Vũ Duy Hảo. PGS.TS. Lưu Thị Hương. 2006, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nxb tài chjinhs.

- F.Mishkin (1995). Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính. Nxb, Khoa học kỹ thuật.28

BSA2021

Nguyên lý quản trị kinh doanh

(Business administration principle)2

1.Tài liệu bắt buộc

- Nguyễn Hải Sản, Quản trị doanh nghiệp, Nxb Thống kê, 2006

- Robert F. Bruner Mark.R. Eaker, R Edward Freeman, Robert E. Spekaman, Elizabeth Olmsted Teisberg, S. Venkataraman, MBA trong tầm tay – Tổng quan, Trường quản trị kinh doanh Đảen Đại học Virgnia, Nxb Thống kê.

- Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền, Quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế quốc dân, Bộ môn quản trị kinh doanh tổng hợp, Nxb Kinh tế quốc dân2. Học liệu tham khảo

- Ngô Thị Cúc, Giáo trình quản trị doạnh nghiệp trong cvow chế thị trường, Nxb chính trị Quốc gia, Trung tâm pháp việt đào tạo về quản lý.

- Dương Hữu Hạnh, Quản trị doanh nghiệp, Nxb Thống kê.

- Đồng Thị Thanh Phương. Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Nxb Thống kê.29

INE2050

Kinh tế vi mô

(Microeconomics)02

1.Tài liệu bắt buộc

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vi mô, Nxb Giáo dục năm 2000

- David Begg, Staley Fisher và Rudiger Dornabusch. Kinh tế học – tập 1. Nxb Giáo dục và trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 1992

- Phạm Quang Vinh (chủ biên) Kinh tế vi mô, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.2. Học liệu tham khảo

- Hướng dẫn thực hành kinh tế vi mô, trường ĐH Kinh tế quốc dân. Nxb Thống kê. H.1998

- TS. Vũ Kim Dũng – TS. Phạm Văn Minh – TS. Cao Thúy Xiêm. Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc, Nxb Thống kê, Hà Nội 2003

- Peter Smith, David Begg. Bài tập Kinh tế học. Nxb Giáo dục. H.1995 – các chương 1 đến chương thứ 1330

INE2051

Kinh tế vĩ mô

(Microeconomy)02

Tài liệu bắt buộc

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nxb Giáo dục năm 1999, 2003

- David Begg, Staley Fisher và Rudiger Dornabusch. Kinh tế học – tập 2. Nxb Giáo dục và trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 1992

- PGS.TS. Phí Mạnh Hồng (chủ biên) Kinh tế vi mô, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.2. Học liệu tham khảo

- Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hướng dẫn thực hành kinh tế vi mô, trường ĐH Kinh tế quốc dân. Nxb Thống kê. H.2002

- Nguyễn Văn Ngọc, Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô Nxb Thống kê

- Peter Smith, David Begg. Bài tập Kinh tế học. Nxb Giáo dục. H.1995 – các chương 20, 21, 22, 23, 24, 27,, 28, 29, 32, 33.31

BSA2001

Nguyên lý kế toán

(Accounting principles)3

1. Học liệu bắt buộc:

1. TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2003.

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, Năm 2007.

3. TS. Phan Đức Dũng, Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và Bài tập), Nhà xuất bản Thống kê, Năm 2006.

4. TS. Trần Quý Liên - ThS. Trần Văn Thuận - ThS. Phạm Thành Long (Chủ biên), Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, Năm 2007.

2. Học liệu tham khảo:

1. Hội nhập với các nguyên tắc kế toán và kiểm toán quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Năm 2005.

2. TS. Nguyễn Phương Liên, Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ, sổ kế toán và các hình thức kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, Năm 2006.

3. Lý thuyết Hạch toán kế toán (Ngân hàng câu hỏi và bài tập) – Đại học Kinh tế quốc dân – Khoa Kế toán - Nhà xuất bản tài chính, Năm 2006.

4. Bài tập Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp - Đại học Kinh tế quốc dân – Khoa Kế toán – Nhà xuất bản tài chính , Năm 2005.


32

CIL2002

Luật dân sự 1

(Civil law 1)2

1. Học liệu bắt buộc

Giáo trình

 1. Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật dân sự, Phần chung, Nxb. ĐHQGHN, Hà Nội, 2002.

 2. Học viện Tư pháp, Giáo trình luật dân sự. Nxb Tư pháp, Hà nội, 2006

 3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự, Tập I Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.

 4. TS. Đinh Trung Tụng (chủ biên), Bình luận những Nội dung mới của BLDS năm 2005, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

 5. Viện khoa học xét xử, So sánh BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005. Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

 6. Nhà pháp luật Việt – Pháp, Tham luận Hội thảo kỷ niệm 200 năm BLDS Pháp năm 1804 – 2004, Hà Nội, năm 2004.

2. Học liệu tham khảo

 1. Nguyễn Mạnh Bách, Luật dân sự Việt Nam lược khảo. Nxb. CTQG, Hà Nội, 2004.

 2. TS. Hoàng Thế Liên, Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1998.

 3. Bộ Tư Pháp. Bình luận khoa học Bộ Luật Dân sự Nhật Bản. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1995.

 4. Bộ Tư Pháp. Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ Luật Dân sự. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1997.

 5. Bộ Tư Pháp. Những nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam. Tài liệu nghiên cứu. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1996.

 6. Các thuật ngữ cơ bản trong Luật Dân sự Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1996.

 7. Hoàng Phê (chủ biên). Từ điển Tiếng Việt. NXB. Đà Nẵng-Trung tâm Từ điển học. Hà Nội-Đà nẵng. 1998.

 8. Khoa Luật - Trường ĐHKHXH & NV. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật. NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 1998.

 9. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người. Một số vấn đề về quyền dân sự và chính trị. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 1997.

 10. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ tư pháp. Chuyên đề xây dựng Bộ Luật Dân sự Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1995.

 11. Vũ Văn Mẫu. Việt Nam dân luật khái luận. Quyển 1: Nghĩa vụ và khế ước. Sài Gòn, năm 1963.

 12. Jean Carbonnier. Droit civil: 2/ La Famille, les Incapacités. Presss Universitaires de France 108, boulevard saint-germain, Paris.

 13. Droit civil les personnes. Deuxième édition letec 1995.

 14. Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon: Droit civil. édition Sirey 1995.

 15. Gérard Cornu. Droit civil - Introduction: Les personnes, Les biens. Montchrestien 1988.

 16. Nguyễn Đình Lộc, Phân tích những quy định chung của BLDS từ Điều 1 đến Điều 171, Nxb. CTQG, Hà Nội 2001.

 17. Phạm Kim Anh, “Luật dân sự và Luật hôn nhân và gia đình”, Khoa học pháp lý, số 2/2000.

 18. Nguyễn Thuý Hiền, “Một số suy nghĩ về việc sửa đổi, bổ sung BLDS”, số 3/2001

 19. TS. Bùi Đăng Hiếu, “Giao dịch dân sự vô hiệu tương đối và vô hiệu tuyệt đối”, Tạp chí luật học, số 5/200.

 20. Lê Minh Hùng, “Địa vị pháp lý của hộ gia đình trong pháp luật dân sự”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4/2005.

 21. Phạm Công Lạc, “Góp ý cho dự thảo BLDS về giao dịch dân sự có điều kiện”, Tạp chí luật học, số 1/2003.

 22. Phạm Công Lạc, “60 năm hình thành và phát triển luật dân sự Việt Nam”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 9/2005.

 23. Phạm Công Lạc, “ý chí giao dịch dân sự”, Tạp chí luật học, số 5/1998.

 24. Ngô Quang Liễn, “Những quy định mới, những điểm mới được bổ sung về quyền nhân thân trong BLDS năm 2005”, Tạp chí kiểm sát, số 02/2006.

 25. Tưởng Duy Lợi, “Một vài vấn đề giám hộ”, Tạp chí toà án nhân dân, số 20/2006.

 26. Nguyễn Đức Mai, “Chế độ giám hộ đối với người chưa thành niên”, Tạp chí toà án nhân dân, số 10/1999.

 27. Đoàn Năng, “Quan hệ giữa BLDS với các luật chuyên ngành và giữa luật chuyên ngành với nhau”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4/2005.

 28. Lê Đình Nghị, “Các quy định về cá nhân trong BLDS”, Tạp chí luật học, số Đặc san 11/2003.

 29. Nguyễn Như Phát, “Cá nhân - chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự”, Tạp chí nhà nước và pháp luật 3/1998.

 30. Nguyễn Xuân Quang, “Một số vấn đề về tuyên bố cá nhân chết theo quy định của BLDS”, Tạp chí khoa học pháp lý, số 2/2000.

 31. Nguyễn Như Quỳnh, “Xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 03/2005.

 32. Phùng Trung Tập, “Khi nào một hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự”, Tạp chí luật học, số 2/2004.

 33. Phùng Trung Tập, “Bí mật đời tư bất khả xâm phạm”, Tạp chí luật học, số 6/1996.

 34. Phùng Trung Tập, “Về quyền hiến bộ phận cơ thể và hiến xác sau khi chết”, Tạp chí toà án nhân dân, số 1/2006.

 35. Đinh Văn Thanh, “Về thời hạn và thời hiệu trong BLDS”, Tạp chí luật học, số Đặc san 11/2003.

 36. Phạm Văn Thiệu, “Về những quy định mới của BLDS năm 2005”, Tạp chí toà án nhân dân, số 23/2005.

 37. Phạm Văn Tuyết, “Tư cách chủ thể của cá nhân khi tham gia giao dịch dân sự”, Tạp chí luật học, số 02/2004.

 38. Phạm Văn Tuyết, “Tuyên bố chết đối với cá nhân và giải quyết hậu quả khi họ còn sống trở về”, Tạp chí luật học, số 2,/2000.

33

CIL2009

Luật dân sự 2

(Civil law 2)3

 1. Học liệu bắt buộc

- Giáo trình luật dân sự, Phần chung, Khoa Luật – ĐHQGHN, Nxb ĐHQGHN, 2002

- Giáo trình luật dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006

- Giáo trình Luật dân sự, tập I và II của Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007

- Đinh Trung Tụng (chủ biên) Bình luận những Nội dung mới của Bộ luật dân sự năm 2005, Nxb Tư Pháp, Hà Nội, 2005

- Viện khoa học xét xử, So sánh BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005, Nxb Tư pháp, Hà Nội, năm 2005


34

CIL2010

Luật dân sự 3

(Civil law 3)3

 1. Học liệu bắt buộc

- Giáo trình luật dân sự, Phần chung, Khoa Luật – ĐHQGHN, Nxb ĐHQGHN, 2002

- Giáo trình luật dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006

- Giáo trình Luật dân sự, tập I và II của Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007

- Đinh Trung Tụng (chủ biên) Bình luận những Nội dung mới của Bộ luật dân sự năm 2005, Nxb Tư Pháp, Hà Nội, 2005

- Viện khoa học xét xử, So sánh BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005, Nxb Tư pháp, Hà Nội, năm 2005


35

CIL2004

Luật hôn nhân và gia đình

(Marriage and Family law)2

1. Học liệu bắt buộc

- Giáo trình Luậ hôn nhân gia đình Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 20072. Học liệu tham khảo

- C. Mác – Awngghen, nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước, Nxb Sự thật, 1984

- Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình, Nxb Trẻ, 2002

- Tưởng Dy Lượng, Bình luận một số bản dán dân sự và hôn nhân gia đình, Nxb Chính trị Quốc gia, 200636

CRL1008

Luật hình sự

(Criminal law)4

1) Tài liệu bắt buộc:

1. GS. TSKH. Lê Văn Cảm (chủ biên), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2001, tái bản năm 2003, 2007.

3. GS. TSKH. Lê Văn Cảm (chủ biên), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

4. GS. TSKH. Lê Văn Cảm, TS. Trịnh Quốc Toản, Định tội danh: Lý luận, lời giải mẫu và 500 bài tập, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2010.

5. GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Tập 1,2), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2007

6. GS. TSKH. Đào Trí Úc, Luật hình sự Việt Nam (Quyển I - Những vấn đề chung), Nxb. Khoa học Xã hội, 2000.2) Tài liệu tham khảo

1. GS. TSKH. Lê Văn Cảm, Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (Phần chung), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

2. GS. TS. Võ Khánh Vinh (chủ biên), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2004.

3. PGS. TS. Kiều Đình Thụ, Tìm hiểu luật hình sự Việt Nam, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1996.

4. TS. Trịnh Tiến Việt, Chế định miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

5. TS. Trịnh Quốc Toản, Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

6. ThS. Đinh Văn Quế, Bình luận Bộ luật hình sự (Phần các tội phạm), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 1, 2003.

7. ThS. Đinh Văn Quế, Bình luận Bộ luật hình sự (Phần các tội phạm), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 2, 2003.

8. ThS. Đinh Văn Quế, Bình luận Bộ luật hình sự (Phần các tội phạm), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 3, 2002.

9. ThS. Đinh Văn Quế, Bình luận Bộ luật hình sự (Phần các tội phạm), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 4, 2002.

10. ThS. Đinh Văn Quế, Bình luận Bộ luật hình sự (Phần các tội phạm), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 5, 2002.

11. ThS. Đinh Văn Quế, Bình luận Bộ luật hình sự (Phần các tội phạm), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 6, 2003.

7. ThS. Đinh Văn Quế, Bình luận Bộ luật hình sự (Phần các tội phạm), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 7, 2006.


37.

CRL2006

Luật tố tụng

hình sự


(Criminal Procedure law)

2

1)Tài liệu bắt buộc

1.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên), Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001.

3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2007.

4. PGS.TS. Phạm Văn Lợi (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

5. TS. Đỗ Đức Hồng Hà (chủ biên), Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2011.

2) Tài liệu tham khảo thêm

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Sổ tay pháp luật của điều tra viên, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

2. TS. Mai Văn Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.

3. TS. Nguyễn Văn Cừ, Chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

4. TS. Đỗ Văn Đương, Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

5. Thanh Hà, Hoàng Hương (biên dịch), Oan sai, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006

6. TS.LS. Phan Trung Hoài, Hành nghề Luật sư trong vụ án hình sự, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007.

7. TS. Trần Quang Tiệp, Một số vấn đề về thi hành án hình sự, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2002.

8. GS. TSKH. Đào Trí Úc (chủ biên), Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.

9. GS. TSKH. Đào Trí Úc (chủ biên), Hệ thống tư pháp và cải cách tư pháp hiện nay ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002.38

CIL2007

Luật tố tụng

dân sự


(Civil procedure law)

2

1. Tài liệu bắt buộc

* Sách

- Giáo trình Luật tố tụng dân sự, trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008

- Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Học viện Tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội, 2007

* Tài liệu tham khảo

- Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội năm 2004

- Sổ tay Thẩm phán, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội năm 2001

- Những vấn đề cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, Nxb Tư pháp năm 2004

- Phan Hữu Thư, Xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự, cơ sở lý luạn và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2007

- Phan Hữu Thư, tiến tới xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam của thời kỳ đổi mới, Nxb Tư pháp, 200439

BSL2001

Luật thương

mại 1


(Commercial Law)

3

Giáo trình bắt buộc:

 • Phạm Duy Nghĩa, Luật Doanh nghiệp: Tình huống, Phân tích, Bình luận, NXB ĐHQG HN 2006

 • Nguyễn Viết Tý (CB), Giáo trình Luật thương mại, NXB Tư Pháp 2006 (2 tập)

Tài liệu tham khảo thêm:

Một số trang Web tham khảo cho môn học:

 • www.vir.com.vn => chứng khoán, doanh nghiệp

 • www.ssc.gov.vn => và các trang liên kết

 • www.vietstock.com.vn => chứng khoán

 • www.na.gov.vn => tra cứu văn bản pháp luật mới (www.nhandan.com.vn)

 • www.vneconomy.com.vn => tin kinh tế, pháp luật

 • www.saigontimes.com.vn/tbktsg => tin kinh tế, pháp luật

40

BSL2002

Luật thương

mại 2


(Commercial Law )

3

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương