Khoa luật thông báOtải về 1.24 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

17

SOC1050

Xã hội học đại cương

(General Sociology)02

1. Học liệu bắt buộc

1. Tony Bilton,Kenvin Bonnett và các tác giả khác, Nhập môn xã hội học. 1993. Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội.

2. John J.Macionis. Xã hội học, 1987, NXB Thống kê.

3. G. Endrweit và G.Trommsdorff, Từ điển Xã hội học , 2001, NXB Thế giới.

4. Gunter Endruweit. Các lí thuyết xã hội học. 1999, NXB Thế giới, Hà nội.

5. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, 2001, NXB ĐHQGHN2. Học liệu tham khảo

2.1. Tiếng Việt.

6. Hernann Korte (Nguyễn Liên Hương biên dịch). Nhập môn lịch sử xã hội học. 1997, NXB Thế giới, Hà Nội .

7. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, 2002, NXB ĐHQGHN

8. Osipôv G.V. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học.(1988), NXB Tiến bộ. Matxcơva .

9. Pierre Ansart (Huyền Giang biên dịch). Các trào lưu xã hội học hiện nay, (2001), Tạp chí xưa và nay. NXB Thành phố Hồ Chí Minh .

10. Robert Lowie, Luận về xã hội học nguyên thuỷ.2001, NXB Đại học Quốc gia, Hànội .

11. Therese L. Baker (TôVăn -Hồng Quang -Lê Mai biên dịch). Thực hành nghiên cứu xã hội. (1990), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội .

12. Capitônốv.E.A (Nguyễn Quý Thanh biên dịch),(2000) Xã hội học thế kỉ 20-Lịch sử và công nghệ. NXB Đại học quốc gia, Hànội .

13. George Ritzer (Vũ Quang Hà biên dịch).(2001). Các lí thuyết xã hội học. NXB Đại học quốc gia, Hànội .

14. Josep H. Fichter: “ Xã hội học” – sách dịch, Trần Văn Đĩnh, Hà Nội, 1973.

15.Nguyễn Đình Tấn “ Xã hội học “, NXB.LLCT, Hà Nội 2005.

2.2 .Học liệu tiếng nước ngoài:

16.Alan Singewood,(2000)A sort history of sociological thought. Palgrave .

17. Craig Calhoun, Joseph Gerteis,…(2002),Contemporary sociological theory, Blackwell Publishing, USA, P.219-304

18. Đốpbơrencôv V.I (2001).Sôciôlôgia, NXB Infra-Matxcơva .

19. John Scott . Sociology. The key concepts, 2006,

www.eBookstore.Stanf.co.uk

20. Neil J.Smelser,(1989) Handbook of Sociology, SAGE publication, USA, P.23-103.6.4. Tài liệu & Tạp chí

“Một vài vấn đề về xã hội học và nhân loại học” (một số bài dịch ), NXBKHXH, 1996. (Thư viện cá nhân của giảng viên )

Tạp chí Xã hội học,số 1,năm 1997 đến số 4 năm 2006(thư viện khoa xã hội học)

6.5. Thông tin cập nhật từ Internet

+ Công cụ tìm kiếm:

- http://www. Google.com  Sociology, Contemporary sociological theory, Classical theoretical sociology, Sociology.

- http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology/

- http://www.intute.ac.uk/socialsciences/sociology/

- http://www.sociology.org/18

HIS1056

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(Viet Nam cultural base)03

1. Học liệu bắt buộc1

Trần Quốc Vượng (Cb), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.

Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

Nguyễn Thừa Hỷ, Lịch sử văn hoá Việt Nam truyền thống giản yếu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.2. Học liệu tham khảo

Belik, A.A, Văn hóa học – Những lý thuyết Nhân học Văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, H., 2000.

Toan Ánh, Làng xóm Việt Nam, NXB TP. Hồ Chí Minh,1999.

Toan Ánh, Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam (2 quyển), Nếp cũ hội hè đình đám (2 quyển), Nếp cũ con người Việt Nam, Nếp cũ làng xóm Việt Nam, NXB Trẻ, 2005.

Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995

Phan Đại Doãn, Một số vấn đề về Nho giáo Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 1999

Bùi Xuân Đính, Lệ làng phép nước, NXB Pháp lý, H., 1985

Nguyễn Duy Hinh, Người Việt Nam với đạo giáo, Nxb KHXH, H., 2003

Đinh Gia Khánh, Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á, NXB Khoa học Xã hội, H., 1993

Lịch sử văn hóa Trung Quốc ( 2 tập), NXB Văn hóa Thông tin, H., 1999

Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, 2002.

Phan Ngọc, Một cách tiếp cận văn hóa, NXB Thanh niên, 2000

Sigmund Freud, Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo – Vật tổ và cấm kỵ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

Ngô Đức Thịnh (CB), Đạo Mẫu và các hình thức Shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nxb KHXH, H., 2004.

Nguyễn Tài Thư, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Viện Triết học, tập 1, H., 1993

Trần Quốc Vượng, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, NXB Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 1998.

Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn hóa Thông tin, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, H., 2000.

Trần Quốc Vượng, Môi trường, Con người và Văn hóa, NXB Văn hóa Thông tin, Viện Văn hóa, H., 2005

Tylor, E.B, Văn hóa nguyên thủy, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, H., 2001.


19

EVS1001

Môi trường và phát triển

(Environment and developmen)02

1. Tài liệu bắt buộc

- Lê Văn Khoa (chủ biên). Khoa môi trường. Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2004.

- Lê Quý An (chủ biên). Việt Nam – Môi trường và cược sống, Hà Nội 2006.

- Hành trình vị sự phát trienr bền vững 1972 – 1992 – 2002. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2002

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình nghị sự 21 toàn cầu. Dự án VIE 01/021

2. Tài liệu tham khảo

- Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam

- Nghị định 80/CP/2006 Hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

- Nghị định 81/CP/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- GEO 2000 Global Evinronmental outlook

- Living_planet_report 2006

- Human Development Report 2006. Overview. Equyity and Development

- World Develop indicators 2007

* Trang mạng tham khảo:

- Trang tin điện tử chính phủ nước Việt Nam, mục “ Hệ thóng văn bản pháp quy” http//ww.vietnam.gov.vn/portal

- Trang tin điện tử văn phòng phát triển bền vững ở Việt Nam, dự án 01/VIE/A21 = http://www.va21.org/vietnamese/index

- http://www.nea.gov.vn/html/khungphaply/all.htm

- http://www.thiennhien.net


20

MAT1078

Thống kê cho khoa học xã hội

(Statistics for science of society)2

1. Tài liệu bắt buộc

- Đào Hữu Hồ: Giáo trình Thống kê xã hội học – Nxb Giáo dục Hà Nội (2007)2. Tài liệu tham khảo

- Đào Hữu Hồ: Giáo trình Thống kê xã hội học – Nxb ĐHQGHN, in lần thứ 6 (2006)

- Lincoln L. Chao: Statistics: Methods anh Analyses – International stadent Edition(1969) (để tham khảo thuật ngữ Tiếng Anh)


21

THL1052

Lý luận về nhà nước và pháp luật

(Theory of state and law)4

Tài liệu bắt buộc

Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội, 2007

Đào Trí Úc (chủ biên), Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật., Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.

Hoàng Thị Kim Quế, Nhận diện nhà nước pháp quyền, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 5/2004.

Hoàng Thị Kim Quế, Quan niệm về pháp luật – một vài suy nghĩ, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 7/2006

Montesquieu. Tinh thần pháp luật:. NXB Giáo dục năm 1996.

Hoàng Thị Kim Quế, Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 1/2010

Đào Trí Úc, Vấn đề Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết xây dựng mô hình tổng thể bộ máy Nhà nước ta, Tạp chí Cộng sản số 23, 12/2001Tài liệu tham khảo thêm

Hoàng Thị Kim Quế, Các khoa học lý luận - lịch sử về nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý và chương trình đào tạo luật học ở nước ta, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3/2004

Phạm Duy Nghĩa, Tính minh bạch của pháp luật - Một thuộc tính của Nhà nước pháp quyền, tạp chí Dân chủ và pháp luật, Số 1 năm 2002

Nguyễn Sỹ Dũng, Bàn về triết lý của lập pháp, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 6/2003

Hoàng Thị Kim Quế, Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, Tạp chí Nhà nước và pháp luật so 1/2010

Hoàng Thị Kim Quế, Văn hoá pháp luật giao thông – các giá trị chân thiện- mỹ - ích, tap chi NCLP, 4/2010

- Hoàng Thị Kim Quế, pháp luật và lãng phi pháp luật, tạp chi Nghiên cứu lập pháp, số 10 /2011


22

THL1058

Lịch sử nhà nước và pháp luật

(History of state and law)3

1. Tài liệu tham khảo chính:

- Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam, Nxb Đại học quốc gia Hà nội, 2003

- Nguyễn Việt Hương (chủ biên), Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, NXB Công an nhân dân, H., 2002.

- INSUN YU, Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội, 1994.

- Lê Thị Sơn (chủ biên), Quốc Triều Hình Luật - Lịch sử hình thành, nội dung và giá trị, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội, 2004;

- Tập thể tác giả, Lê Thánh Tông (1442 - 1497) con người và sự nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 1997.

- Hoàng Thị Kim Quế, Các khoa học lý luận - lịch sử về nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý và chương trình đào tạo luật học ở nước ta, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 3/2004.

- Ảnh hưởng của văn hóa PL Pháp đến văn hóa pháp luật VN, http://www.nclp.org.vn/nha_nuoc_va_phap_luat/van-hoa-phap-luat-phap-va-nhung-anh-huong-toi-phap-luat-o-viet-nam/?searchterm=tố%20tụng

- Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam thế kỷ XV – Thế kỷ XVIII, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà nội, 1994.

2. Tài liệu tham khảo thêm

- Lương Ninh, Đinh Ngọc Bảo, Đặng Quang Minh, Nguyễn Gia Phu, Nghiêm Đình Vỳ. Lịch sử thế giới cổ đại. Nhà xuất bản giáo dục năm 2002.

- Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Văn ánh, Đỗ Đình Hãng, Trần Văn La. Lịch sử thế giới trung đại. Nhà xuất bản giáo dục năm 2002.

- Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng. Lịch sử thế giới cận đại. Nhà xuất bản giáo dục năm 2002.

- Nguyễn Anh Thái. Lịch sử thế giới hiện đại. Nhà xuất bản giáo dục năm 2002.

- Vũ Văn Dân, Biên niên sử thế giới, Nhà xuất bản văn hoá, Hà nội năm 1999.

- Francois Jullien, Minh triết Phương Đông và Triết học Phương Tây, Nhà xuất bản Đà nẵng, 2004

- Vũ Văn Mẫu, Dân luật lược giảng, Sài gòn 1968. (2 tập)

- Vũ Văn Mẫu, Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử diễn giảng, Sài gòn 1975.

- Vũ Văn Mẫu, Việt nam dân luật lược giảng (Luật gia đình) - 2 tập, 1968. (2 tập).

-Franz Wieacker, Tony Weir (trans.), and Reinhard Zimmermann, A History of Private Law in Europe, New York: Oxford University Press, 1996. Pp. 528. (ISBN 0-19-825861-5).

- Trần Văn Giàu, Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà nội, 1996.

- Bùi Xuân Đính, Những câu truyện pháp luật thời phong kiến, Nhà xuất bản tư pháp, Hà nội, 2005.

- Vũ Minh Giang, Những hệ luận rút ra từ các đặc trưng của lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam, Tạp chí Khoa học - Đại học Tổng hợp Hà nội, Số 6/1993.

- Vũ Minh Giang, Pháp luật với xã hội Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, Bài viết trong sách Nghiên cứu về hệ thống pháp luật Việt Nam, Thế kỷ XV – Thế kỷ XVIII, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội, 1994

- Bùi Xuân Đính, Tình hình tội phạm và việc áp dụng hình phạt dưới triều đại nhà Nguyễn (Giai đoạn 1802 - 1858), Tạp chí nhà nước và pháp luật số 8/2000.

- Nguyễn Văn Luyện, Vài nét về tổ chức chính quyền địa phương trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám dưới góc độ pháp luật, Tạp chí nghiên cứu lịch sử, số 5/1999.

-Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, 2003.- Trần Quốc Vượng, Văn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nhà xuất bản văn hoá dân tộc, Tạp chí văn hoá nghệ thuật, Hà nội, 2000.

23.

CAL2001

Luật Hiến pháp (Constitutional Law)


04

1.Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 .

 2. Nguyễn Đăng Dung, Hình thức các nhà nước đương đại, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2004.

 3. Bùi Xuân Đức. Hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay. NXB Tư pháp, 2007.

2.Tài liệu tham khảo thêm

 1. Nguyễn Đăng Dung, Sự giới hạn quyền lực nhà nước, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.

 2. Nguyễn Đăng Dung, Quốc hội trong nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2007.

 3. Thể chế chính trị các nước trên thế giới, Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên), NXB Lý luận chính trị, 2003.

 4. Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội. TSKH. Lê Cảm và TS. Nguyễn Ngọc Chí chủ biên. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, H, 2004.

 5. Nguyễn Cảnh Bình. Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào ? NXB Thế giới, H, 2003.

 6. Phạm Khiêm Ích, Hoàng Văn Hảo (chủ biên). Quyền con người trong thế giới hiện đại. Viện Thông tin khoa học xã hội xuất bản., H, 1995.

 7. Richard C. Schroeder. Khái quát về chính quyền Mỹ. NXB Chính trị quốc gia, H, 2002.

 8. Viện thông tin khoa học xã hội. Thuyết " Tam quyền phân lập" và bộ máy nhà nước tư sản hiện đại, H, 1992.

 9. Roger H. Davidson và Walter J.Oleszek. Quốc hội và các thành viên (Congress and its members). NXB Chính trị quốc gia, H, 2002

 10. Alvin Toffler. Thăng trầm quyền lực ( 2 tập ). NXB Thanh niên, 2002.

 11. Vũ Hồng Anh. Tổ chức và hoạt động của Nghị viện ở một số nước trên thế giới, NXB Chính trị quốc gia, H, 2001.

 12. Vũ Hồng Anh. Tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở một số nước trên thế giới, NXB Chính trị quốc gia, H, 2001.

 13. Vũ Dương Huân ( chủ biên ). Hệ thống chính trị liên bang Nga. NXB Chính trị quốc gia, H, 2002.

 14. Vũ Đình Hoè. Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh. NXB Văn hoá thông tin, H, 2001.

 15. Nhà nước pháp quyền. NXB Chính trị quốc gia, H, 2002.

 16. Đào Trí Úc và Võ Khánh Vinh chủ biên. Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay. NXB Công an nhân dân, H, 2003.

 17. Nguyễn Sĩ Dũng chủ biên. Giám sát của Quốc hội- nội dung, thực tiễn từ góc nhìn tham chiếu. NXB Tư pháp, 2004.

 18. Lê Minh Thông chủ biên. Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, H, 2001.

 19. Phạm Văn Lợi chủ biên. Chế định thẩm phán- một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Tư pháp, 2004.

 20. Đinh Văn Mậu. Quyền lực nhà nước và quyền công dân. NXB Tư pháp, 2003.

 21. Nguyễn Đăng Dung (chủ biên). Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam theo các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001. NXB Chính trị quốc gia, H, 2006.

 22. Tạp chí Nhà nước và pháp luật của Viện Nhà nước và pháp luật.

 23. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, chuyên đề Hiến kế lập pháp của Văn phòng Quốc hội.

 24. Tạp chí Khoa học pháp lý của Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh

 25. Tạp chí Luật học của Đại học luật Hà Nội.

 26. Tạp chí Khoa học - Chuyên san Kinh tế - Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội.

 27. Tạp chí Toà án nhân dân của Toà án nhân dân tối cao.

 28. Tạp chí Dân chủ và pháp luật của Bộ tư pháp.

 29. Tạp chí Kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

24

CAL2002

Luật hành chính

(Administrative Law)04

1.Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2005, Nxb Đại học Quốc gia.

 2. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2007;

 3. Giáo trình Luật hành chính và Tài phán hành chính, Học viện hành chính quốc gia, năm2005, Nxb Giáo dục.

Tài liệu tham khảo bắt buộc

 1. Giáo trình Thủ tục hành chính, Học viện hành chính quốc gia, năm 2005, Nxb Giáo dục.

 2. Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Tr­ường Đại học Luật Hà Nội, năm 2006.

 3. Giáo trình Quản lý xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Khoa Khoa học quản lý, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2000.

 4. Luật hành chính một số nư­ớc trên thế giới, Viện khoa học pháp lý, Ts luật học Phạm Văn Lợi và Ts luật học Hoàng Thị Ngân (dịch), Nxb Tư­ pháp, 2004.

 5. PGS-TS. Võ Kim Sơn (2004), Phân cấp quản lý hành chính nhà nư­ớc - Lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội

 6. TS. Vũ Thư­ (2000) Chế tài hành chính - Lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 7. Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Ph­ương, Nguyễn Thu Huyền,(2004) Hệ thống công vụ và xu h­ướng cải cách của một số n­ước trên thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 8. Hành chính công, Học viện hành chính quốc gia, năm 2003, Nxb Thống kê.

 9. PGS.TS. Phạm Hồng Thái (2004), Công vụ, công chức nhà nước, NXB Tư pháp, Hà Nội.

 10. PGS. TS. Lê Chi Mai (2003) Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội

Tài liệu tham khảo lựa chọn

 1. Nguyễn Đình Tấn, Lê Ngọc Hùng (2004) Xã hội học hành chính nghiên cứu giao tiếp và dư­ luận xã hội trong cải cách hành chính nhà nư­ớc, Nxb Lý luận chính trị.

 2. Michel Fromont, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới, Nxb Tư­ pháp, 2006.

 3. PGS.TS Đinh Văn Mậu, Quyền lực nhà nư­ớc và Quyền công dân, Nxb Tư­ pháp, 2003.

 4. GS. TS Nguyễn Duy Gia, Nâng cao quyền lực, năng lực, hiệu lựcc quản lí nhà nước - Nâng cao hiệu lực pháp luật, NXB Lao động, Hà Nội 1994.

 5. Michel De Forges, Luật hành chính, Luật sư Nguyễn Diệu Cơ (biên dịch), Nxb Khoa học xã hội, 1995.

 6. Viện nghiên cứu và đào tạo quản lý, Hành chính công và quản lý hiệu quả của chính phủ, Nxb Lao động và xã hội, 2005.

 7. Bình luận khoa học Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002, Nxb Tư­ pháp, 2005.

 8. Học viện hành chính quốc gia, Về nền hành chính Việt nam - Kinh nghiệm và phát triển, Nxb Khoa học kỹ thuật, 1995.

 9. Đ­ường lối, chủ trương của Đảng cộng sản Việt nam về cải cách hành chính -Nghị quyết đại hội Đảng VI đến Đại hội Đảng X.

 10. Thanh tra nhà nư­ớc Viện khoa học thanh tra, Luật thanh tra năm 2004 với việc đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Tư pháp, 2004.

 11. TS Nguyễn Thế Quyền, Hiệu lực các văn bản pháp luật – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, 2005.

 12. S. Chiavo-Campo và P.S.A. Sundaram. Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh. Nxb. Chính trị quốc gia, H., 2003.

 13. Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước. Nxb. Chính trị quốc gia, H.1999.

 14. Cải cách hành chính – Cơn lốc chính trị cuối thế kỷ XX. Nxb. Công an nhân dân, H.2002.

 15. Cưỡng chế hành chính nhà nước. Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1996.

 16. Số chuyên đề về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số tháng 9/2002.

 17. PGS-PTS. L­ương Trọng Yêm, PGS-PTS Bùi Thế Vĩnh (1996) Mô hình nền hành chính các nư­ớc ASEAN, Nxb Chính trị quốc gia.

 18. Gustave Peiser. Luật hành chính. Nxb. Chính trị quốc gia, H.1994.

 19. PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung ( 2005). Luật Hành chính và xu hướng của ngành luật này trong nền kinh tế thị trường. Tạp chí khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội số tháng 4/2005.

20. Tạp chí Nhà nước và pháp luật của Viện Nhà nước và pháp luật.

21. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, chuyên đề Hiến kế lập pháp của Văn phòng Quốc hội.

22. Tạp chí Khoa học pháp lý của Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh

23. Tạp chí Luật học của Đại học luật Hà Nội.

24. Tạp chí Khoa học - Chuyên san Kinh tế - Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội.

25. Tạp chí Toà án nhân dân của Toà án nhân dân tối cao.

26. Tạp chí Dân chủ và pháp luật của Bộ tư pháp.

27. Tạp chí Kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối caoTiếng Anh:

 1. J. E. J. Prins (2002), E- Government and its Implications for Administrative Law, Cambridge University Press, USA.

 2. Brian Thompson (2005), Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, UK.

 3. Peter Leyland (2005), Textbook on Administrative Law, Oxford University Press, UK.

 4. Richard Clements (2004), Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, UK.

 5. Paul Craig (2003), Law and Administration in Europe, Oxford University Press, UK.

 6. H. B. Jacobini (1991), An Introduction to Comparative Administrative Law, Oceana Publications Inc., New York.

 7. David Pollard (2005), Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, UK.

 8. D. C. Pearce (1986), Commonwelth Administrative Law, Butterworths, Sydney.

 9. Paul Craig (2006), The Executive and Public Law, Oxford University Press, UK.

 10. Margaret Allairs (1990), Introduction to Australian Administrative Law, Butterworths, Sydney.

 11. William Wade (2004), Administrative Law, Oxford University Press, UK.

 12. Roger Douglas, Melinda Jones (1999), Administrative Law Commentary and Materials, The Federation Press, Sydney.

 13. Steven J. Cann (1995), Administrative Law, SAGE Publications, New Delhi.

 14. C. K.Takwani (1994), Lectures on Administrative Law, Eastern Book Company, Lucknow.

25

THL1053

Luật học so sánh

(Comparison jurisprudence)21   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương