Khoa hóa họC (141 142 báo cáo)


Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số Glucopyranozyl Thiosemicarbazones của Isatin thếtải về 0.78 Mb.
trang2/37
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

1. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số Glucopyranozyl Thiosemicarbazones của Isatin thếSinh viên: Lê Thị Thu Hà, K53 Chương trình Tiên tiến

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành,

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Giang

Đề tài đã tổng hợp được 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazide. Từ đó, tiến hành tổng hợp 4 hợp chất 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranozyl thiosemicarbazon của các isatin thế bằng phản ứng của 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazide với các isatin thế trong sự có mặt của acid acetic băng trong dung môi methanol trong lò vi sóng. Bên cạnh đó, đề tài đã sử dụng phương pháp TLC để khảo sát thời gian của phản ứng trong lò vi sóng. Cấu trúc của các sản phẩm được xác nhận bằng phổ IR.


Contribution to synthesis of some substituted Isatin Glucopyranozyl Thiosemicarbazones
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranozyl thiosemicarbazide were prepared by the known reaction. Four 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazones of substituted isatins were synthesized by reaction between 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazide and the corresponding subsituted isatins in the presence of glacial acetic acid in methanol under microwave reaction conditions. The influence of substituents to the reaction time were investigated. The structure of products were confirmed by IR spectroscopy.

2. Tổng hợp 4-Metyl-7-Hydroxycoumarin 3-Acetyl-4-
Metyl-7-Hydroxycoumarin


Sinh viên: Vũ Thị Thu Hà, K53 Chương trình Tiên tiến

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành,

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim GiangĐề tài đã khảo sát các điều kiện để tổng hợp 4-metyl-7-hydroxycoumarin và chuyển hoá nó thành 3-acetyl-4-metyl-7-hydroxycoumarin bằng phản ứng acetyl hoá với acid acetic băng khi có mặt của P2O5. Cấu trúc của sản phẩm được xác nhận bằng phổ IR.

Study on Synthesis of 4-Metyl-7-Hydroxycoumarin
3-Acetyl-4-Metyl-7- HydroxycoumarinThe reaction conditions for synthesis of 4-methyl-7-hydroxycoumarin were investigated. This coumarin was converted into 3-acetyl-4-methyl-7-hydroxycoumarin by acetylation reaction using glacial acetic acid in the presence of phosphorous pentoxide. The structure of products were confirmed by IR spectroscopy.
3. Đóng góp vào tổng hợp một số N-phenylglycineSinh viên: Lý Thị Giang, K53 Chương trình Tiên tiến

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành,

NCS.ThS. Hoàng Thanh Đức

Một số N-phenylglycine, chất đầu để điều chế các sydnone, đã được tổng hợp bằng phản ứng của anilin, o-toluidin và 3-cloro-2-methylanilin với acid monocloroacetic trong dung môi ethanol-nước. Cấu trúc của các sản phẩm được xác nhận bằng phổ IR.
Contribution to synthesis of some N-phenylglycinesSome N-phenylglycines, the precursor for preparation of sydnones, were synthesized by reaction of aniline, o-toluidine and 3-chloro-2-methylaniline with monochloroacetic acid in the ethanol-water. The structure of obtained products were confirmed using IR spectroscopy.4. Góp phần tổng hợp một số Galactopyranosyl Thiosemicarbazones của Isatin thếSinh viên: Vũ Đức Trung, K53 Chương trình Tiên tiến

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành,

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Giang

Đề tài đã tổng hợp được một số isatin thế từ các R-aniline thế khác nhau với R là H, p-CH3, m-CH3, o-CH3, p-OCH3, o-OCH3, và m-OCH3 bằng phương pháp Sandmeyer. Từ các isatin thế nhận được, tiến hành tổng hợp một số hợp chất (2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazone của chúng phản ứng với (2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazide. Cấu trúc của các sản phẩm được xác nhận bằng phổ IR.

Contribution to synthesis of some Galactopyranosyl Thiosemicarbazones of substituted IsatinsSome substituted isatins were prepared from corresponding R-anilines, with R = H, p-CH3, m-CH3, o-CH3, p-OCH3, o-OCH3, and m-OCH3 by Sandmeyer’s method. From these isatins, some (2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazones were synthesized by its reaction to (2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazide. The structure of obtained products were confirmed by IR spectroscopy.5. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số n-Alkyl Isatin (2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl- β -D-Glucopyranosyl)-ThiosemicarbazonSinh viên: Đoàn Thị Hương, K53S

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành,

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Giang

Một số dẫn xuất N-alkyl isatin nhận được bằng sự alkyl hoá isatin khi sử dụng các alkyl halide khác nhau, khi có mặt của kali carbonat trong dung môi DMF, và thực hiện trong lò vi sóng. Đã tổng hợp được 2,3,4,6-tetra-O-axetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazide. Từ đó, đã tiến hành tổng hợp 5 hợp chất 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của các N-alkyl isatin bằng phản ứng của 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazide với các isatin thế trong sự có mặt của axit axetic băng trong dung môi methanol trong lò vi sóng. Cấu trúc của các sản phẩm được xác nhận bằng phổ IR, 1H và 13C NMR (kết hợp phổ HSQC và HMBC) và MS. Đã thử hoạt tính sinh học của các hợp chất nhận được.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương