KHẢo sát nồng đỘ albumin huyết tưƠng ở BỆnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ Nguyễn Hữu Dũng*, Ngô Tuấn Minh, Lê Việt Thắngtải về 10.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích10.15 Kb.

Y häc viÖt nam th¸ng 3 - sè 1 - 2016KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ALBUMIN HUYẾT TƯƠNG

Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ
Nguyễn Hữu Dũng*, Ngô Tuấn Minh **, Lê Việt Thắng**
TÓM TẮT1

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ albumin huyết tương và mối liên quan với một số đặc điểm bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ. Phương pháp: 83 bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ được khám bệnh, làm các xét nghiệm huyết học và sinh hoá máu, định lượng albumin huyết tương. Kết quả: Nồng độ albumin huyết tương trung bình 35,13 ± 3,59g/l, tỷ lệ giảm albumin huyết tương chiếm 44,6%. Nồng độ albumin huyết tương trung bình thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm bệnh nhân 60 tuổi so với nhóm < 60 tuổi (60 tuổi: 32,55 ± 3,05 g/l; < 60 tuổi: 35,95 ± 3,38 g/l, p < 0,001); ở nhóm có thời gian lọc máu 5 năm so với nhóm < 5 năm (5 năm: 32,8 ± 2,44 g/l; < 5 năm: 35,93 ± 2,55 g/l, p < 0,01) và ở nhóm nhiễm virus viêm gan so với nhóm không nhiễm (nhiễm virus: 34,42 ± 3,54 g/l; không nhiễm: 36,55 ± 3,33 g/l, p < 0,05). Nồng độ albumin huyết tương có mối tương quan nghịch mức độ vừa với CRP-hs (r= -0,51, p<0,001).

Từ khóa: Albumin huyết tương; Bệnh nhân thận nhân tạo; Protein phản ứng C.
SUMMARY

SURVEY on serum albumin of chronic renal failure patients treating with maintenance hemodialysis

Subject: Survey on serum albumin and it’s relationship with some features of maintenance hemodialysis patients. Method: Examination, laboratory data and serum albumin have done in 83 patients with maintenance hemodialysis. Results: Average serum albumin concentrations was 35.13 ± 3.59g/l, the ratio of hypoalbuminia was 44.6%. Average serum albumin concentrations were significantly lower in patients with ≥60 years old than those in <60 years old (≥60 years old: 32.55 ± 3.05 g/l; <60 years old: 35,95 ± 3,38 g/l, p<0.001), in patients on dialysis ≥ 5 years than those in <5 years (≥5 years: 32.8 ± 2.44 g/l; <5 years: 35.93 ± 2.55 g/l, p<0.01) and in patients with hepatic virus infection than those in non infection (hepatic virus infection:34.42 ± 3.54 g/l; non infection: 36.55 ± 3.33 g/l, p<0.05). There was mildly negative corelation between serum albumin and CRP-hs (r= -0.51, p <0.001).

Keywords: serum albumin, hemodialysis patient; C-reactive protein.


1Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương