Kho bạc nhà NƯỚCtải về 9.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.08 Kb.
#4149

BỘ TÀI CHÍNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Số: 2427/KBNN - KSC

V/v thanh toán vốn CTMTQG năm 2012 chuyển nguồn sang năm 2013


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Phú Yên

Trả lời công văn số 343/KBPY-KSC ngày 07/11/2013 của Kho bạc Nhà nước Phú Yên về xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013, Kho bạc Nhà nước có ý kiến như sau:

Theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 07/11/2012 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2012, thì: "riêng vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 cho phép giải ngân, thanh toán tạm ứng đến hết ngày 31/3/2013".

Theo quy định tại tiết 5 điều 4 Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, thì : “Kinh phí thực hiện Đề án cuối năm còn dư thừa do chưa hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của Đề án được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán theo quy định.

Như vậy, đối với dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thanh toán vốn chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012 đến hết ngày 31/3/2013, số còn dư chưa thanh toán do chưa hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của Đề án được chuyển sang năm 2013 để thanh toán theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Kho bạc Nhà nước Phú Yên phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu VT, KSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn

Каталог: webcenter -> hoidap -> backend
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> Theo Quy định của Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
backend -> CỤc thuế thừa thiên huế
backend -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 9.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương