Không học để có tri thức – Không tu dưỡng đạo đức Con đường ngắn nhất dẫn đến nô lệtải về 28.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích28.22 Kb.

Không học để có tri thức – Không tu dưỡng đạo đức

Con đường ngắn nhất dẫn đến nô lệ

CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG

Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.

Truy cập website: lethanhhai.edu.mov.mn

TOÁN LỚP 5

NÂNG CAO

ĐỀ SỐ 1

§Nâng cao1.1: Có 87 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

§Nâng cao1.2 : Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

§Nâng cao1.3: Tổng của hai số lẽ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp.

§Nâng cao1.4: Tổng của hai số bằng 536. Tìm hai số đó, biết rằng số bé có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn.

§Nâng cao1.5: Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số bằng 15. Tìm số đó, biết rằng nếu đổi chỗ các chữ số của số đã cho thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

§Nâng cao1.6: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 3 , rồi nhân với 5 rồi cộng với 7 thì được 13.

§Nâng cao1.7: Trung bình cộng của 2 số bằng 25 . Hiệu của 2 số đó là 8 . Tìm 2 số đó.

§Nâng cao1.8: Ba người trong 5 giờ thì đốn xong một ruộng mía .Hỏi với 5 người thì đốn

xong ruộng mía đó trong bao lâu ?§Nâng cao1.9: Tổng hai số hai số liên tiếp bằng 75. Tìm hai số đó.TOÁN LỚP 5

NÂNG CAO

BÀI GIẢI

ĐỀ SỐ 1

§Nâng cao1.1: Có 87 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải:

Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì số dầu ở cả hai thùng vẫn là 87 lít.

Ta có sơ đồ số dầu ở mỗi thùng sau khi đổ :

Thùng II :

3 lít 87 lít

Thùng I :

Sô dầu còn lại ở thùng I là : (87 – 3 ) : 2 = 42 (lít)

Sô dầu lúc đầu ở thùng I là : 42 + 10 = 52 (lít)

Sô dầu lúcđầu ở thùng II là :

87 – 52 = 35 (lít)Đáp số : Thùng I : 52 lít.

Thùng II : 35 lít.

§Nâng cao1.2 : Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải:

Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian

Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là :

50 – 2 x 2 = 46 (tuổi)

Ta có sơ đồ :

Tuổi mẹ :

26 tuổi 46 tuổi

Tuổi con :

Tuổi con hiện nay là :

(46 – 26 ) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là :

10 + 26 = 36 (tuổi)Đáp số : Con : 10 tuổi ;

mẹ : 36 tuổi.

§Nâng cao1.3: Tổng của hai số lẽ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp.

Bài giải:

Hai số chẵn liên tiếp hơn, kém nhau hai đơn vị

Hiệu của hai số lẻ phải tìm là :

1 + 2 x 6 + 1 = 14

Ta có sơ đồ :Số lớn :

14 84


Số bé :

Số lớn phải tìm là :

(84 + 14) : 2 = 49

Số bé phải tìm là :

84 – 49 = 35

Đáp số : 35; 49.

§Nâng cao1.4: Tổng của hai số bằng 536. Tìm hai số đó, biết rằng số bé có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn.

Bài giải:

Vì số bé có hai chữ số nên khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì số đó tăng thêm 400 đơn vị

Ta có sơ đồ :

Số lớn :

400 536


Số bé :

Số lớn phải tìm là :

(536 + 400) : 2 = 468

Số bé phải tìm là :

536 – 468 = 68

Đáp số : 68; 468.

§Nâng cao1.5: Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số bằng 15. Tìm số đó, biết rằng nếu đổi chỗ các chữ số của số đã cho thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

Bài giải:

Gọi số phải tìm là ( 0 < a < 10, b < 10)

Vì a + b = 15 nên ta có tổng của số phải tìm và số viết ngược là :

+165


= 27

Ta có sơ đồ ::

27 165


:

Số có hai chữ số phải tìm là :

(165 – 27) : 2 = 69

Đáp số : 69.
§Nâng cao1.6: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 16 , rồi nhân với 3 rồi cộng với 5 thì được 20.

Bài giải:

Sau khi đem số đó trừ đi 16 rồi nhân cho 3 thì được :

20 – 5 = 15

Sau khi đem số đó trừ đi 16 thì được :

15 : 3 = 5

Vậy số đó là :

5 + 16 = 21

Đáp Số : 21

§Nâng cao1.7: Trung bình cộng của 2 số bằng 25 . Hiệu của 2 số đó là 8 . Tìm 2 số đó.

Bài giải:

Tổng của hai số đó là :

25 x 2 = 50

Số lớn là : (50 + 8 ) : 2 = 29

Số bé là : 50 – 29 = 21.

Đáp Số : 29, 21.

§Nâng cao1.8: Ba người trong 5 giờ thì đốn xong một ruộng mía .Hỏi với 5 người thì đốn

xong ruộng mía đó trong bao lâu ?Bài giải:

Một người đốn xong ruộng mía trong thời gian là :

3 x 5 = 15 ( giờ )

5 người đốn xong ruộng mía trong thời gian là :

15 : 5 = 3 ( giờ )

Đáp Số : 3 giờ.

§Nâng cao1.9: Tổng hai số hai số liên tiếp bằng 75. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồSố lớn :

1 75


Số bé :

Số lớn cần tìm là :

(75 + 1) : 2 = 38

Số bé cần tìm là :75 – 38 = 37

Đáp số : 37; 38.

KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC HÀNH *** THÌ KHÔNG THỂ HỌC THÀNH

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương