Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


Quan điểm Hồ Chí Minh về lực lượng đoàn kết quốc tếtải về 30.8 Kb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

Quan điểm Hồ Chí Minh về lực lượng đoàn kết quốc tế

Lực lượng đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
- phong trào cộng sản và công nhân quốc tế: sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân quốc tế là một đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của của chủ nghĩa cộng sản. Chủ trương đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đoàn kết giữa các đảng cộng sản xuất phát từ tính tất yếu về vai trò của giai cấp công nhân. Hồ Chí Minh cho rằng Chủ nghĩa tư bản là lực lượng phản động quốc tế kẻ thù chung của nhân dân lao động toàn thế giới. trong hoàn cảnh đó chỉ có sức mạnh đoàn kết, sự đồng tình và ủng hộ lẫn nhau của lao động toàn thế giới mới chống lại được âm mưu của chủ nghĩa đế quốc thực dân
- phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc:Hồ Chí Minh đã thấy rõ âm mưu chia rẽ dân tộc của các nước đế quốc. người đã lưu ý Quốc tế Cộng sản sản về những biện pháp nhằm làm cho các dân tộc thuộc địa đại đoàn kết lại. thêm vào đó Hồ Chí Minh còn đề nghị quốc tế cộng sản phải làm trong đội quân tiên phong của lao động thuộc địa tiếp xúc mật thiết với giai cấp vô sản phương tây để dọn đường cho một sự hợp tác
- các lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý. Hồ chí minh luôn tìm mọi cách để thực hiện đoàn kết, trong thời đại mới sự thức tỉnh dân tộc gắn liền với sự thức tỉnh giai cấp. Hồ Chí Minh đã gắn cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc ở Việt Nam với việc bảo vệ hòa bình tự do Công Lý và bình đẳng. Hồ Chí Minh đã thức tỉnh lương tri của những người tiến bộ, tạo nên những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức quần chúng,nhân sỹ tri thức… 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

 • Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng

-Đạo đức là cái gốc là nền tảng tinh thần của xã hội, của người cách mạng. Đạo đức là nguồi nuôi dưỡng và phát triển con người như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối.
- Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, ở khoảng đất của những người cộng sản ưu tú chiến đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa thành hiện thực. chủ tịch Hồ Chí Minh là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam ý chí kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam hàng ngàn năm lịch sử. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhân dân Việt Nam và cả thế giới

 • chuẩn mực đạo đức cách mạng

- Trung với nước hiếu với dân: là phẩm chất đạo đức bao trùm, quan trọng nhất, chi phối các phẩm chất đạo đức khác. Trung với nước là yêu nước, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, suốt đời phấn đấu cho Đảng cho cách mạng. hiếu với dân là thương dân, tin dân, lấy dân làm gốc, hết lòng phục vụ nhân dân.
- cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:

 • cần là siêng năng chăm chỉ cố gắng lao động; lao động có kế hoạch, có sáng tạo, năng suất cao….

 • kiệm là tiết kiệm của cải, thời gian, công sức, “không phô trường, lãng phí, không bừa bãi…”

 • Liêm là trong sạch, không tham lam, liêm khiết, tông trọng của công và của dân, không ham tiền tài, danh vọng, lợi lộc,....

 • Chính là thẳng thắn đúng đắn, đối với mình không tự cao tự đại, đối với người không xu nịnh; Đối với việc phải để việc công lên trên việc tư

 • chí công vô tư như là hoàn toàn vì lợi ích chung, không thiên vị; công bằng, công tâm, đặt lợi ích của Đảng của nhân dân lên trên hết

cần kiệm liêm chính chí công vô tư có mối quan hệ mật thiết, là những đức tính con người cần có
- Thương yêu con người sống có tình nghĩa: theo Hồ Chí Minh thương yêu con người là những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. tình yêu thương của Bác không chung chung trừu tượng mà được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân. Tình yêu thương con người đời đòi hỏi nghiêm khắc với mình, rộng rãi vị ta với người; phải có thái độ tôn trọng quyền con người, tạo điều kiện cho con người phát huy tài năng
-Nguyên tắc nói đi đôi với làm, gương đạo đức:

 • Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng nhất trong xây dựng đạo đức. là đặc trưng, bản chất của tư tưởng HCM. Đạo đức phải đi đôi với thực hành mới hiệu quả

 • nêu gương đạo đức là nét đẹp truyền thống của văn hóa phương Đông. Xây dựng nền đạo đức mới phải chú ý “Đạo làm gương”; phải chú ý phát hiện, xây dựng những điển hình người tốt việc tốt để nêu gương và nhân rộng

 1. tải về 30.8 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương