Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước hợp pháp, hợp hiếntải về 30.8 Kb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước hợp pháp, hợp hiến

-Trong quá trình xây dựng nhà nước Việt Nam mới chủ tịch HCM luôn coi trọng vấn đề xây dựng nền tảng pháp lý. Người đã sớm thấy rõ tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống chính trị xã hội.
- Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với đồng bào cả nước và thế giới về sự khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau khi trở thành người đứng đầu nhà nước Bác Hồ ngày càng quan tâm sâu sắc hơn tới việc đảm bảo cho nhà nước được vận hành theo pháp luật, đồng hồ Căn cứ vào pháp luật để điều hành xã hội
- Ngày 3/9/1945, Hồ Chí Minh đã đề nghị tổ chức cuộc tổng tuyển cử để lập quốc hội từ đó lập ra chính phủ và các cơ quan, bộ máy khác. có như vậy thì nước ta mới có cơ sở pháp lý vững chắc, có quan hệ quốc tế bình đẳng, thiết lập được một cơ chế quyền lực hợp pháp theo đúng thông lệ của một nhà nước pháp quyền hiện đại
- 6/1/1946, Với chế độ phổ thông phiếu bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín, Cuộc tổng tuyển cử đã tiến hành thắng lợi
-2/3/1946, Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã họp phiên đầu tiên lập ra các tổ chức, bộ máy và chức vụ chính của nhà nước. Chủ Tịch Chính phủ Liên hiệp đầu tiên. Đây chính là chính phủ có đầy đủ tư cách pháp lý để giải quyết những vấn đề đối nội và đối ngoại đại. 1. Quan điểm Hồ Chí Minh về lực lượng điều kiện của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 • Lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

-Chủ thể:

 • Chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm toàn thể nhân dân ( tất cả những người Việt Nam yêu nước không phân chia giai cấp, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi)

 • nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh vừa được hiểu về ý nghĩa là con người Việt Nam cụ thể vừa là tập hợp đông đảo quần chúng

 • đại đoàn kết toàn dân tộc là phải tập hợp tất cả mọi người vào 1khối đấu tranh chung có lòng phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân

 • ăn trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc

-Nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

 • Muốn xây dựng Thành Công khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải xác định rõ đâu là nền tảng và lực lượng tạo nên nền tảng đó

 • theo Hồ Chí Minh nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là khối liên minh công - nông - trí

 • trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải đặc biệt chú trọng yếu tố “hạt nhân” là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng vì đó là điều kiện cho sự đoàn kết ngoài xã hội

 • Điều kiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, đoàn kết được mọi giai cấp cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Một là phải kế thừa truyền thống yêu nước nhân nghĩa đoàn kết của dân tộc. truyền thống này được hình thành củng cố và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta là năm nay.

 • Hai là phải có lòng khoan dung độ lượng với con người. theo chủ tịch Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân hoặc cộng đồng đều có những ưu khuyết điểm cho nên nên vì lợi ích cách mạng phải có lòng khoan dung độ lượng. người từng căn dặn: “ năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. nhưng vẫn bài để tụ họp lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này hay thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta”.

 • Ba là phải có niềm tin vào nhân dân. Hồ Chí Minh yêu dân thương dân, sống dựa vào dân, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao trong cuộc sống. nguyên tắc này vừa là sự tiếp nối truyền thống dân tộc “ nước lấy dân làm gốc” đồng thời là sự quán triệt sâu sắc nguyên lý mác xít: “ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Dân chính là chỗ dựa vững chắc là nguồn sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết định thắng lợi của cách mạng

 1. tải về 30.8 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương