Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


Quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của nhà nước nhà nước của dân, nhà nước vì nhân dântải về 30.8 Kb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

Quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của nhà nước nhà nước của dân, nhà nước vì nhân dân

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về bản chất nhà nước:

-Trong tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Việt Nam là nhà nước dân chủ, tuy nhiên nó không phải Nhà nước toàn dân. Theo quan điểm của người nhà nước Việt Nam mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. bản chất ấy thể hiện ở:

 • nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong lời nói đầu của Hiến pháp năm 1959 viết: “ nhà nước của ta là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông cho giai cấp công nhân lãnh đạo”.

 • tính định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và phát triển đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu Cách Mạng Nhất Quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. lấy chính quyền Nhà nước Việt Nam mới là để giai cấp công nhân và nhân dân lao động có một tổ chức mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu trên

 • nguyên tắc tổ chức và hoạt động: tập trung dân chủ. chủ tịch Hồ Chí Minh để ý đến hai mặt là dân chủ và tập trung trong tổ chức hoạt động của tất cả bộ máy cơ quan nhà nước

 • nhà nước của nhân dân, nhà nước vì dân

-Nhà nước của nhân dân:

 • nhà nước của nhân dân là nhà nước mà mọi quyền lực trong Nhà nước trong xã hội đều thuộc về nhân dân

 • trong nhà nước dân chủ nhân dân thực thi qquyền lực thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng hình thức dân chủ trực tiếp, đồng thời khuyến khích hình thức dân chủ gián tiếp

 • Quyền lực nhà nước là “Thừa ủy quyền” của nhân dân

- Nhà nước vì nhân dân:

 • Nhà nước và nhân dân là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân; không có đặc quyền, đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính

 • Thước đo một nhà nước chỉ nhân dân là phải “được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu”

 • Trong nhà nước với nhân dân Cán bộ vừa là đầy tớ vừa là lãnh đạo nhân dân

 • Nhà nước cần coi trọng việc giáo dục nhân dân đồng thời nhân dân cũng phải tự giác phấn đấu để có đủ năng lực thực hiện quyền dân chủ

 1. tải về 30.8 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương