Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


Quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất đặc điểm nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Namtải về 30.8 Kb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

Quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất đặc điểm nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  • Tính chất của thời kỳ quá độ:

- Đây là thời kỳ cải biến sâu sắc nhất nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ
- Theo Hồ Chí Minh thời kỳ quá độ ở Việt Nam là thời kỳ cải biến xã hội cũ thành xã hội mới. Phải thay đổi triệt để nếp sống thói quen ý nghĩ và thành kiến; phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, phải đưa một nước dốt nát cực khổ thành nước có văn hóa cao. Trong điều kiện nước ta là nước nông nghiệp lạc hậu mới thoát khỏi thực dân phong kiến thì đây là công cuộc khó khăn phức tạp và phải tiến hành lâu dài

  • Đặc điểm:

- Bước vào thời kỳ quá độ ở Việt Nam cũng có những đặc điểm như: tồn tại đan xen giữa các yếu tố của xã hội cũ và những yếu tố của xã hội mới mọi lĩnh vực. Song đặc điểm lớn nhất của thời kỳ này là VN từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa không trải qua chế độ phát triển tư bản chủ nghĩa.

  • Nhiệm vụ:

- Về chính trị: xây dựng chế độ xã hội dân chủ vì đây là bản chất của chủ nghĩa xã hội. Theo HCM, phải chống tất cả biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời phải bồi dưỡng giáo dục để nhân dân có tri thức cao, có năng lực làm chủ chế độ xã hội.
- Về kinh tế: cải tạo nền kinh tế cũ, xây dựng nền kinh tế mới có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại. Xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài ở luôn gắn với việc thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.
- Về văn hóa: phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hóa đế quốc; đồng thời phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Về các quan hệ xã hội: phải thay đổi triệt để những quan hệ cũ đã trở thành thói quen; xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôn trọng con người.  1. Quan điểm của Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên

CT HCM lưu ý phải xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có đức vừa có tài, trong sạch vững mạnh. Đặc điểm của Người trong xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên là:
-Phải tuyệt đối trung thành với Đảng, phấn đấu vì lợi ích Cách mạng, vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Đảng lên trước lên trên hết.
- Phải là người nghiêm chỉnh thực hiện những Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng và nguyên tắc xây dựng Đảng.
- Phải luôn tu dưỡng rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng
- Phải luôn học tập nâng cao trình độ về mọi mặt
- Phải có mối liên hệ với nhân dân, phải làm đầy tớ trung thành cho nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
- Phải luôn chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo
- Phải là những người luôn luôn phòng và chống các tiêu cực, đặc biệt phòng và chống tham ô lãng phí quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều tiêu cực của cán bộ Đảng viên nhưng thường thấy nhất là về đạo đức lối sống.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan trọng công tác cán bộ vì người cho rằng “cán bộ là những người đem chính sách của Đảng của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành”; cán bộ là gốc của mọi công tác. Trong công tác cán bộ, các yêu cầu phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ, chú trọng huấn luyện cán bộ; phải chống bệnh địa phương cục bộ, phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ….
  1. tải về 30.8 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương