Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa ở Việt Namtải về 30.8 Kb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xã hội chủ nghĩa là xã hội có bản chất khác hẳn so với các xã hội khác đã từng tồn tại trong lịch sử, xã hội xã hội chủ nghĩa có nhiều đặc trưng, một số đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là:

  • Về chính trị:

Chế độ xã hội trong xã hội XHCN do nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ dưới sự lãnh đạo của ĐCS trên nền tảng liên minh công - nông. Nhà nước là của dân do dân và vì dân dựa trên khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi quyền lực, quyền lợi, quyền hạn đều thuộc về nhân dân

  • Về kinh tế:

Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Theo Hồ Chí Minh, xã hội xã hội chủ nghĩa phải có nền kinh tế phát triển cao hơn nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản, đây là nền kinh tế dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ sở hữu tư liệu sản xuất tiến bộ.
-Lực lượng sản xuất hiện đại thể hiện ở công cụ lao động, phương tiện lao động trong sản xuất “ đã phát triển gần đến máy móc, sức điện, sức nguyên tử”
- Quan hệ sản xuất trong xã hội chủ nghĩa được Hồ Chí Minh diễn đạt là: lấy nhà máy xe lửa ngân hàng làm của chung, là tư liệu sản xuất của nhân dân. Đây là tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ công hữu trong tư liệu sản xuất

  • Về văn hóa đạo đức và các quan hệ xã hội:

- Xã hội xã hội chủ nghĩa có trình độ phát triển cao về văn hóa đạo đức, đảm bảo sự công bằng hợp tác trong các quan hệ xã hội
- văn hóa đạo đức thể hiện trong mọi mặt đời sống trước hết là các quan hệ xã hội. Sự phát triển về văn hóa đạo đức thể hiện ở: xã hội không còn hiện tượng người bóc lột người, con người được đối xử công bằng, bình đẳng; các dân tộc đoàn kết gắn bó
- chủ nghĩa xã hội là cơ sở tiền đề để tiến tới chế độ xã hội hòa bình, đoàn kết, ấm no
- Chủ nghĩa xã hội đảm bảo tính công bằng hợp lý trong các quan hệ xã hội. Xã hội đem lại quyền bình đẳng trước pháp luật cho công dân, cộng đồng người đoàn kết….

  • Chủ thể xây dựng xã hội chủ nghĩa:

-Trong xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân, thì nhân dân chính là chủ thể xây dựng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.” Chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng chủ nghĩa mác-lênin vào điều kiện cụ thể nước ta thì mới đưa cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa đi đến thành công
  1. tải về 30.8 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương