Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộctải về 30.8 Kb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Trước sự thất bại của những phong trào giải phóng dân tộc cuối thế kỷ 19, Một vấn đề đặt ra trong cách mạng Việt Nam là muốn thắng lợi phải đi theo con đường nào Ai lãnh đạo, phương pháp ra sao…? Hồ Chí Minh đã có lời giải đáp và dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến thành công. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là:

  • cách mạng GPDT muốn thành công phải đi theo con đường cách mạng vô sản:

Từ những kinh nghiệm của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỷ 19, Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách đó là con đường cách mạng vô sản. Vì đây là con đường triệt để nhất phù hợp với yêu cầu cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác-lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, Người khẳng định: “1. giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp trong đó giải phóng dân tộc là trước hết là trên hết. 2: độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội”

  • Cách mạng giải phóng dân tộc trong điều kiện của Việt Nam muốn thắng lợi phải do Đảng Cộng Sản lãnh đạo. ĐCS là nhân tố chủ quan để GCCN hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

  • Cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa trên lực lượng đại đoàn kết dân tộc, lấy liên minh công - nông làm nền tảng

Hồ Chí Minh quan niệm: “có dân là có tất cả, trên đời này không có gì quý bằng nhân dân, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân thì mất tất cả”. Vì vậy lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc phải thu phục đại bộ phận GCCN, GCND; tiểu tư sản; tư sản, trung nông... đi vào phe giai cấp vô sản. Đối với phú nông, tiểu địa chủ, tư bản An Nam chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít ra cũng làm cho họ đứng trung lập. Còn bộ phận phản cách mạng thì phải đánh đổ.

  • Cách mạng giải phóng dân tộc phải chủ động, sáng tạo, có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

- quan điểm của Quốc tế Cộng sản cho rằng cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. Quan điểm này tác động không tốt, làm giảm đi tính chủ động sáng tạo của nhân dân các nước thuộc địa trong đấu tranh chống thực dân.
- quan điểm của Hồ Chí Minh đã sớm chỉ rõ mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại giữa cách mạng của nước thuộc địa và chính quốc. Tuy nhiên Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở nước thuộc địa không những không phụ thuộc vào chính quốc mà còn có thể giành thắng lợi trước và cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động sáng tạo. Cơ sở đưa ra quan điểm này của Bác là do nhận thức sâu sắc về vai trò của thuộc địa với sự tồn tại, phát triển của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và nhận thức về vai trò của cách mạng ở thuộc địa, có vai trò lớn trong việc cùng với cách mạng vô sản ở chính quốc tiêu diệt Chủ nghĩa đế quốc.

  • Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng phương pháp bạo lực cách mạng. Dùng bạo lực CM chống lại bạo lực phản CM.

  1. tải về 30.8 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương