Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minhtải về 30.8 Kb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Quá trình 1 (trước 5-6-1911): hình thành tư tưởng yêu nước có chí hướng đi tìm đường cứu nước. Bác sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại Nghệ An - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Quê hương và gia đình đã tác động đến Hồ Chí Minh, hình thành ở người chí lớn, tinh thần yêu nước và lòng thương dân. Người rất khâm phục ý chí cách mạng của các bậc tiền bối nhưng sớm nhận ra hạn chế trong các con đường đó. Do vậy người đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước mới.

 • Quá trình 2 (1911-1920): dần hình thành tư tưởng cứu nước giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản

-5/6/1911: Bác đã rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu Latutso torevin của Pháp
-Từ 1911-1917: Nguyễn Ái Quốc đến sống ở nhiều nước, qua lao động kiếm sống và hoạt động cách mạng người từng bước nhận rõ vấn đề bạn - thù
- Năm 1919: Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vécxây bản “ yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền dân chủ tự do bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách không được chấp nhận bác rút ra kết luận: “ Muốn cứu nước phải dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình”
- T7/1920: tại đại hội tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam

 • Quá trình 3 (từ 1920 - 1930): hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

- Hoạt động thực tiễn:

 • tại Pháp (1921-1923): Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa; năm 1922 Người được bầu là trưởng tiểu ban nghiên cứu vấn đề dân tộc thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp; xuất bản Báo “Người Cùng Khổ”

 • Tại Liên Xô (1923-1924): Nguyễn Ái Quốc đã tham gia các đại hội quốc tế lớn; tham gia đại Hội 5 của Quốc tế Cộng sản

 • Tại Trung Quốc (1924-1927): Người đã sáng lập hội Việt Nam thanh niên cách mạng; xuất bản báo thanh niên bằng tiếng Việt; Mở lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên yêu nước tại Quảng Châu

- Hoạt động lý luận:

 • Bác đã cho ra đời những tác phẩm có giá trị: đường Kách mệnh; Bản án chế độ thực dân Pháp; chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt……

 • Trong “cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam”, những mục tiêu phương hướng cách mạng giải phóng dân tộc đã từng bước được cụ thể hóa

 1. tải về 30.8 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương