Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minhtải về 30.8 Kb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành dựa trên trên:

  • Cơ sở thực tiễn

- thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX:Việt Nam từ một nước phong kiến trở thành thuộc địa nửa phong kiến; dẫn đến những thay đổi về cơ cấu giai cấp, tầng lớp trong xã hội, Gây ra mâu thuẫn trong lòng xã hội Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dấy lên mạnh mẽ nhưng đều thất bại. những yếu tố trên đã dẫn tới sự ra đời của giai cấp công nhân và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân; kèm theo đó là sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. trong bối cảnh đó, tìm ra con đường cứu nước mới là tất yếu.
- Thực tiễn thế giới: Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, trở thành kẻ thù chung của giai cấp công nhân toàn thế giới. thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại cách mạng chống đế quốc và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản gắn với phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hồ Chí Minh trên con đường tìm đường cứu nước.

  • cơ sở lý luận:

- giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước ý chí quật cường đấu tranh bất khuất, lạc quan, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn...là những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. CT Hồ Chí Minh luôn tiếp thu, gìn giữ và phát huy tốt chúng trong cuộc đời Cách mạng của Người
- tinh hoa văn hóa nhân loại: tinh hoa văn hóa phương Đông như: Phật giáo Lão giáo nho giáo…. và văn hóa phương Tây như: tư tưởng tự do bình đẳng bác ái của nhà khai sáng Pháp thế kỷ 18; Các giá trị về nhân quyền và dân quyền trong hai bản tuyên ngôn của Mỹ năm 1776 vào của Pháp năm 1791…. đều được bác tiếp thu có chọn lọc, nghiên cứu và áp dụng vào con đường cách mạng Việt Nam.
- chủ nghĩa Mác Lênin: là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận tư tưởng Hồ Chí Minh. bác tiếp thh chủ nghĩa mác-lênin một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. có thể nói, chủ nghĩa Mác Lênin là nhân tố quyết định trực tiếp đến bản chất cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. trong quá trình lãnh đạo cách mạng, người đã vận dụng sáng tạo bổ sung phát triển và làm phong phú chủ nghĩa mác-lênin trong thời đại mới.

  • nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh

- phẩm chất: chủ tịch Hồ Chí Minh là người có lý tưởng cao cả, hoài bão cứu dân cứu nước, là người có bản lĩnh tư duy độc lập lập tự chủ sáng tạo. Bác có tầm nhìn chiến lược, bao quát thời đại đại, tổng kết thực tiễn và dự báo tương lai. là người suốt đời trung với nước hiếu với dân đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
- Tài năng hoạt động tổng kết thực tiễn và lý luận: chủ tịch Hồ Chí Minh là người có vốn sống thực tiễn cách mạng phong phú; người thấu hiểu phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng Cộng sản. là nhà tổ chức vĩ đại của cách mạng Việt Nam Nam, đã hiện thực hóa tư tưởng, lý luận cách mạng; đồng thời tổng kết thực tiễn, bổ sung và phát triển lý luận, tư tưởng cách mạng.
  1. tải về 30.8 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương