Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh


Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và xây dựng con ngườitải về 30.8 Kb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và xây dựng con người

 • quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người:

- Con người là mục tiêu của cách mạng, là chiến lược số 1 trong tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh. Mục tiêu này được cụ thể hóa trong 3 giai đoạn cách mạng nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người:

 • Giải phóng dân tộc: con người là cả cộng đồng dân tộc Việt Nam và dân tộc thuộc địa

 • Giải phóng xã hội: Mọi người là chủ và làm chủ xã hội, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tự do, một xã hội văn minh tiến bộ

 • Giải phóng giai cấp: các giai cấp cần lao trước hết là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. phạm vi giải phóng là giai cấp vô sản và nhân dân lao động các nước

 • Giải phóng con người I xóa bỏ áp bức bóc lột hơn con người làm cho mọi người được hưởng tự do, hạnh phúc, công bằng

- Con người là động lực của cách mạng: theo Hồ Chí Minh con người là vốn quý nhất, động lực, nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng. Người nhấn mạnh: “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong.” nhân dân là những người sáng tạo chân chính ra lịch sử thông qua các hoạt động thực tiễn cơ bản nhất như lao động sản xuất, đấu tranh chính trị - xã hội, sáng tạo ra các giá trị văn hóa.

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng con người:

- Ý nghĩa của việc xây dựng con người:

 • Xây dựng con người là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng vừa cấp bách, vừa lâu dài, vừa có ý nghĩa chiến lược

 • Xây dựng con người là một trọng tâm, bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển đất nước; có mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

 • Hồ Chí Minh Nêu hai quan điểm về sự cần thiết trong xây dựng con người: một là, vì lợi ích trăm năm thì phải “trồng người”. Trồng người là công việc lâu dài gian khổ lại công việc của văn hóa giáo dục. Hai là, muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa

- quan điểm xây dựng con người:

 • nội dung: chứng minh quan tâm xây dựng con người toàn diện có ý thức làm chủ, tinh thần tập thể Xã hội chủ nghĩa và tư tưởng “ mình vì mọi người, mọi người vì mình”. cần kiệm xây dựng đất nước, hăng hái bảo vệ tổ quốc. con người phải có lòng yêu nước; tinh thần quốc tế trong sáng; có phương pháp làm việc khoa học; phong cách quần chúng, dân chủ. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

 • phương pháp xây dựng con người: việc nêu gương nhất là những người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng. chứng minh từng nói đến “ tu tâm chính thân” mới có thể “trị quốc bình thiên hạ”. Giáo dục có vai trò quan trọng trong xây dựng con người. Ngoài ra còn cần chú trọng vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng con người

tải về 30.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương