Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minhtải về 30.8 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2024
Kích30.8 Kb.
#56535
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG


  1. khái niệm, đối tượng, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

-Khái niệm: + Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam. là kết quả của sự vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa mác-lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.
- Đối tượng: là Hệ thống các quan điểm, lý luận thể hiện trong toàn bộ Di Sản Hồ Chí Minh. quá trình hiện thực hóa các quan điểm lý luận vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
- Ý nghĩa:
+ Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận. Trang bị cho sinh viên tri thức về khoa học, về hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về CMNV; giúp sv hình thành năng lực, pp làm việc, niềm tin và tình cảm Cách mạng. Bồi dưỡng và củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách mạng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH. Giúp sv tích cực chủ động phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa mác-lê nin, tư tưởng HCM, đường lối và chính sách của Đảng nhà nước
+ Giáo dụng và thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin gắn với trau dồi tình cảm cách mạng, lòng yêu nước. sinh viên có điều kiện hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; Học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Sinh viên sẽ nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường vững chắc, kiên định ý thức và có trách nhiệm công dân
+ xây dựng rèn luyện phương pháp và phong cách làm việc: sinh viên có thể vận dụng kiến thức kĩ năng vào xây dựng phong cách làm việc. tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục hoàn thiện nhân cách, trở thành chiến sĩ trong thời kì mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện sự nghiệp CNH - HĐH đất nước  1. Các phương pháp luận nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

*Phương pháp thống nhất tính đảng và tính khoa học: Phải đứng trên lập trường quan điểm phương pháp luận chủ nghĩa mác-lênin và quan điểm đường lối của đảng cộng sản Việt Nam. Phải đảm bảo tính khách quan khi phân tích, lý giải. Tính đảng và tính khoa học thống nhất với nhau trong phản ánh trung thực, khách quan TT HCM dựa trên lập trường, PP luận và định hướng chính trị.
*Phương pháp thống nhất lý luận và thực tiễn: Hồ Chí Minh rất coi trọng việc lý luận và thực tiễn thống nhất chặt chẽ với nhau: “ lý luận đem thực tế trong lịch sử, kinh nghiệm trong các cuộc tranh đấu ra xem xét, so sánh rõ ràng làm thành kết luận. Rồi đem nó chứng minh với thực tế”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phê bình sự chủ quan kém lý luận “ mắc phải cái bệnh khinh lý luận”. Người cũng chỉ rõ con người sẽ mắc phải cái bệnh “lý luận suông” nếu không áp dụng vào thực tiễn: “ dù xem được hàng vạn quyển lý luận nhưng nếu không đem nó ra thực hành thì khác nào một cái hòm đựng sách”. Ở CT HCM, ta không thấy có sự tuyệt đối hóa nào giữa lý luận và thực tiễn. Trong lý luận của Người luôn có thực tiễn và trong thực tiễn đã có lý luận.
*Phương pháp dựa trên quan điểm lịch sử: Nghiên cứu TT HCM ta phải xem xét các quan điểm của Người đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào? Đã trải qua những giai đoạn nào và hiện nay trở nên thế nào…? Nắm vững quan điểm này chúng ta sẽ thấy bản chất TT HCM mang đậm dấu ấn của quá trình phát triển lịch sử, sáng tạo và đổi mới
*PP dựa trên quan điểm toàn diện và hệ thống: TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc vì vậy khi NC phải luôn quán triệt mqh giữa các yếu tố, các thành phần khác nhau trong sự gắn kết của hệ thống TT HCM. PP luận này chỉ dẫn cho nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề 1 cách biện chứng, đúng đắn các mqh trong tiến trình CMNV mà TT HCM đã thể hiện.
*PP dựa trên quan điểm kế thừa và phát triển: NC, học tập TT HCM đòi hỏi không chỉ biết kế thừa mà còn phải phát triển sáng tạo, đổi mới tư tưởng của Người trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh đất nước ta. HCM luôn nhìn sự vật hiện tượng với trạng thái vận động không ngừng. PP luận HCM cho thấy con người phải luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh, muốn thích nghi, phải đổi mới.
  1. tải về 30.8 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương