Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kimtải về 0.88 Mb.
trang7/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6

Kết cấu khóa luận


Khóa luận gồm có 3 phần:

 • Phần I: Đặt vấn đề

 • Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu

+ Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền trong doanh nghiệp.
+ Chương 2: Thực trạng hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.
+ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.

 • Phần III: Kết luận và kiến nghị.PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP


  1. Khái quát chung về kiểm soát nội bộ

   1. Khái niệm


 1. Theo IAS 400: “Hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ những chính sách và thủ tục kiểm soát do Ban Giám đốc của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả của các hoạt động trong khả năng có thể. Các thủ tục này đòi hỏi việc tuân thủ các chính sách quản lý, bảo quản tài sản, ngăn ngừa và phát hiện gian lận hoặc sai sót, tính chính xác và đầy đủ của các ghi chép kế toán và đảm bảo lập BCTC trong thời gian mong muốn”.

 2. Theo COSO (Committee of Sponsoring Organization ), Ủy ban thuộc Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về việc chống gian lận BCTC đưa ra vào năm 1992: “Kiểm soát nội bộ là 1 quy trình chịu ảnh hưởng bởi Hội đồng quản trị, các nhà quản lý và các nhân viên khác của 1 tổ chức, được thiết kế để cung cấp sự đảm bảo hợp lý trong việc thực hiện các mục tiêu mà Hội đồng quản trị, các nhà quản lý mong muốn là:

 • Hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động

 • Tính chất đáng tin cậy của các BCTC

 • Sự tuân thủ các luật lệ và qui định hiện hành”.

 1. Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC): “Hệ thống kiểm soát nội bộ là kế hoạch của đơn vị và toàn bộ các phương pháp, các bước công việc mà các nhà quản lý doanh nghiệp tuân theo. Hệ thống kiểm soát nội bộ trợ giúp cho các nhà quản lý đạt được mục tiêu một cách chắc chắn theo trình tự và kinh doanh có hiệu quả kể cả việc tôn trọng các quy chế quản lý; giữ an toàn tài sản, ngăn chặn, phát hiện sai phạm và gian lận; ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác, lập BCTC kịp thời, đáng tin cậy”.

 2. Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400: “Hệ thống KSNB là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn

ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập BCTC trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. Hệ thống KSNB bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát”. 1. Theo Viện kiểm toán độc lập Hoa Kỳ (American Institute of Certificated Public Accountant – AICPA): “Kiểm soát nội bộ bao gồm kế hoạch của tổ chức và tất cả các phương pháp phối hợp và đo lường được thừa nhận trong doanh nghiệp để bảo đảm an toàn tài sản có của họ, kiểm tra sự phù hợp và độ tin cậy của dữ liệu kế toán, tăng cường tính hiệu quả của hoạt động và khuyến khích việc thực hiện các chính sách quản lý lâu dài”.

Như vậy, hệ thống KSNB trong một tổ chức có thể được hiểu là hệ thống các thủ tục, chính sách được thiết kế và thực hiện trong nội bộ một tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu quản lý, bao gồm:

 • Đảm bảo sự tuân thủ các quy định trong nội bộ tổ chức cũng như của Nhà nước.

 • Đảm bảo đến mức độ thấp nhất việc thất thoát tài sản trong tổ chức.

 • Đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong tổ chức.

 • Đảm bảo các thông tin đưa ra là trung thực, hợp lí và đáng tin cậy.

 • Đảm bảo đạt được các mục tiêu đã định.

   1. tải về 0.88 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương