Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kimtải về 0.88 Mb.
trang4/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6

hóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa

SVTH: Phạm Thị Thơm _ Lớp K43A Kế toán - Kiểm toán 4
K
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC Báo cáo tài chính
BHXH Bảo hiểm xã hôi
BTC Bộ Tài chính
CBCNV Cán bộ công nhân viên
CCDC Công cụ dụng cụ
ĐĐH Đơn đặt hàng
GTGT Giá trị gia tăng
HĐBH Hóa đơn bán hàng
HĐTC Hoạt động tài chính
HTK Hàng tồn kho
KSNB Kiểm soát nội bộ
NXB Nhà xuất bản
SXKD Sản xuất kinh doanh
TGNH Tiền gửi Ngân hàng
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ Tài sản cố định
TSDH Tài sản dài hạn
TSNH Tài sản ngắn hạn
VCSH Vốn chủ sở hữu
XNK Xuất nhập khẩu

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa

SVTH: Phạm Thị Thơm _ Lớp K43A Kế toán - Kiểm toán 5


DANH MỤC KÝ HIỆU
Bắt đầu, kết thúc

Xử lý bằng máy tính

A


Điểm nối trong cùng một
trang (A, B, C...)

Xử lý bằng thủ công

2


Điểm nối sang trang sau ( 1,
2, 3...)

Nhập chứng từ vào máy tính (Nhập bằng
tay)

N

Lưu trữ thủ công: N: theo số thứ tự A: theo alphabet
D: theo ngày

Lưu trữ trong máy tính


Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa

SVTH: Phạm Thị Thơm _ Lớp K43A Kế toán - Kiểm toán 6


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 - Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm 2010-2012 32
Bảng 2.2 - Tình hình tài sản-nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2010-2012 35
Bảng 2.3 - Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2010-2012 39
Bảng 2.4 - Chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến chu trình bán hàng - thu tiền 55

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa

SVTH: Phạm Thị Thơm _ Lớp K43A Kế toán - Kiểm toán 7


DANH MỤC SƠ ĐỒ
đồ 2.1 - Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty 29
đồ 2.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 40
đồ 2.3 - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 43
đồ 2.5 - Quy trình kiểm soát xét duyệt bán chịu 60
đồ 2.6 - Quy trình kiểm soát chuyển giao hàng 63
đồ 2.7 - Quy trình kiểm soát lập hóa đơn và ghi sổ nghiệp vụ bán hàng 67
đồ 2.9 - Quy trình kiểm soát nghiệp vụ thu tiền mặt 69

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa

SVTH: Phạm Thị Thơm _ Lớp K43A Kế toán - Kiểm toán 8


TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Bán hàng - thu tiền là một khâu vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Tuy nhiên đây cũng là khâu có nhiều rủi ro, gian lận nhất. Nếu hệ thống KSNB chu trình bán hàng - thu tiền hoạt động không hiệu quả, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc bán hàng và thu hồi các khoản nợ. Vì vậy nhà quản trị cần phải tìm hiểu các rủi ro có thể xảy ra trong chu trình bán hàng - thu tiền. Từ đó thiết lập các quy trình kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ tình hình tăng giảm, xuất nhập hàng, các mục tiêu kiểm soát chu trình bán hàng - thu tiền nhằm làm cho hệ thống thêm phần chặt chẽ mang tính chuyên nghiệp và góp phần hoàn thiện hơn hệ thống KSNB. Do đó em đã chọn đề tài: “Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế” làm khóa luận tốt nghiêp của mình.
Khóa luận tập trung tìm hiểu về chu trình bán hàng - thu tiền và các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro phát sinh trong chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty. Trên cơ sở những phân tích về tình hình thực trạng cụ thể nêu lên những ưu điểm và tồn tại của hệ thống KSNB từ đó đưa ra một số giải pháp có thể khắc phục phần nào những mặt còn hạn chế của hệ thống KSNB nói chung và hệ thống KSNB chu trình bán hàng - thu tiền của Công ty cổ phần Dệt May Huế nói riêng. Kết cấu của khóa luận được mô tả tổng quan như sau:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương