Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kim


PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4tải về 0.88 Mb.
trang2/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG -THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 4

   1. Khái niệm 4

   2. Mục tiêu và nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ 5

    1. Mục tiêu 5

    2. Nhiệm vụ 6

   3. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 6

    1. Đánh giá rủi ro (Risk Assessment) 9

    2. Hoạt động kiểm soát (Control Activities) 10

    3. Thông tin và truyền thông (Information and Communication ) 12

    4. Giám sát (Monitoring) 13

  1. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền 13

   1. Định nghĩa chu trình bán hàng - thu tiền 13

   2. Vai trò chu trình bán hàng - thu tiền 14

   3. Chu trình bán hàng - thu tiền 15

   4. Các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến chu trình bán hàng - thu tiền 17

   5. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền 19

    1. Các rủi ro xuất hiện trong chu trình bán hàng - thu tiền 19

    2. Mục tiêu KSNB chu trình bán hàng - thu tiền 20


Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa

SVTH: Phạm Thị Thơm _ Lớp K43A Kế toán - Kiểm toán 2    1. Thủ tục KSNB đối với chu trình bán hàng - thu tiền 21

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG -THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 25


  1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Dệt May Huế 25

   1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Dệt May Huế 25

   2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Dệt May Huế 27

    1. Chức năng 27

    2. Nhiệm vụ 27

   3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Dệt May Huế 27

    1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty 27

    2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý 30

   1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế 40

    1. Tổ chức bộ máy kế toán 40

    2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 42

  1. Thực trạng hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần

Dệt May Huế. 46

   1. Hệ thống KSNB của Công ty cổ phần Dệt May Huế 46

    1. Môi trường kiểm soát 46

    2. Đánh giá rủi ro 49

    3. Hoạt động kiểm soát 50

    4. Thông tin và truyền thông 51

    5. Giám sát 51

   2. Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công

ty cổ phần Dệt May Huế 52

    1. Các quy định và chính sách liên quan đến tiêu thụ hàng hóa 52

2.2.2.4. Thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền 56

tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương