KỶ niệm bách chu niên năm cha tổ phụ biểN ĐỨc thuận lập dòng lịCH phụng vụ 2017 2018 Đinh dậU – MẬu tuấTtải về 3.05 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu25.04.2018
Kích3.05 Mb.
1   2   3   4   5

I


 1. Tam Nhật Vượt Qua: Tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

 2. Lễ Giáng Sinh – Hiển Linh - Thăng Thiên – và Hiện Xuống.

- Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh

- Lễ An Táng (RM 380 – cấm cả sáng và chiều thứ Năm Tuần Thánh).

- Thứ Tư Lễ Tro.

- Các ngày trong Tuần Thánh: Từ thứ hai đến hết ngày thứ năm.

- Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.


 1. Các lễ trọng về Chúa, Đức Mẹ, và Các Thánh có ghi trong lịch chung.

 • Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (02/11).

 1. Các lễ trọng riêng:

a/ Lễ trọng Thánh Bổn Mạng chính của địa phương, thành phố hay quốc gia.

b/ Lễ trọng Cung Hiến Thánh Đường, hay ngày kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường đó.

c/ Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.

d/ Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc Đấng sáng lập dòng, hay Bổn Mạng của chính dòng.II

Thánh lễ có nghi thức riêng (RM 372): Hôn phối, Thêm sức, Khấn dòng, Cung hiến, Chúc phong,….

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lệnh của Đấng Bản Quyền địa phương (RM 374).

 1. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung

 2. Các Chúa nhật Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên

 3. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

 4. Các lễ kính riêng:

a/ Lễ Bổn Mạng chính của địa phận.

b/ Lễ kỷ niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa.

c/ Lễ kính Bổn Mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một vùng rộng lớn.

d/ Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, Đấng sáng lập, Thánh Bổn Mạng, trừ những điểm đã nói ở trong số 4.

e/ Các lễ kính riêng khác của một vài nhà thờ.

f/ Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội. 1. Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12.

Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Các ngày trong tuần thuộc mùa Chay.III

Thánh lễ tùy nhu cầu ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của chính linh mục chủ tế (RM 376).


 1. Các Lễ nhớ có ghi trong lịch chung.

 2. Các Lễ nhớ bắt buộc riêng, tức là:

 1. Các Lễ nhớ Bổn Mạng phụ của địa phương, Hội Dòng hay Tu Hội.

 2. Ít nhiều Lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

 3. Các Lễ nhớ bắt buộc khác có ghi trong lịch Địa Phận, Hội Dòng hay Tu Hội.

 1. Các Lễ nhớ không bắt buộc đã được nói tới một cách đặc biệt trong Qui Chế Tổng Quát về Thánh Lễ và Thần Vụ…, thì có thể xảy ra vào cả những ngày đã nói ở số 9. Cũng vì lý do đó, khi những lễ nhớ bắt buộc trùng với những ngày trong tuần mùa (x. IM 376).

 2. Các ngày trong tuần, từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12

 • Các ngày trong tuần thuộc Mùa Giáng Sinh, từ ngày 02 tháng giêng đến hết ngày thứ bảy sau lễ Hiển Linh.

 • Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh, từ thứ hai sau tuần Bát Nhật Phục Sinh cho đến hết ngày thứ bảy trước lễ Hiện Xuống

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của giáo dân (RM 377).

Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (RM 381)

 • Các ngày trong tuần Mùa Thường Niên.

IV. TRƯỜNG HỢP CÁC LỄ TRÙNG NHAU

 1. Nếu gặp nhiều lễ phải kính trong cùng một ngày, thì đọc Thần Vụ về lễ nào có vị trí ưu tiên cao hơn trong bảng ghi ngày phụng vụ (AC 60).

 2. Nếu gặp trường hợp mà Kinh Chiều II của lễ đang mừng trùng với Kinh Chiều I của ngày lễ hôm sau, thì cứ dựa vào bảng thứ tự ưu tiên trên mà cử hành Kinh Chiều của lễ có ưu tiên hơn. Trường hợp hai lễ có ưu tiên ngang nhau, thì đọc Kinh Chiều II của lễ đang mừng (AC 61). Ví dụ: Ngày 30/05 lễ trọng “Cung Hiến Thánh Đường Thiên Phước” và ngày 31/05 lễ trọng “Đức Mẹ Thăm Viếng”. Cả hai bậc lễ này đều là lễ trọng riêng của Dòng (số 4 trong Nhóm I), nên lễ Cung Hiến Thánh Đường có vị trí cao hơn lễ Đức Mẹ Thăm Viếng là bổn mạng Cộng Đoàn.

 • NGÀY CHÚA NHẬT

 1. Vì tầm quan trọng của NGÀY CHÚA NHẬT, nên ngày này chỉ nhường chỗ cho các LỄ TRỌNG và các ngày LỄ KÍNH CHÚA.

 2. CÁC CHÚA NHẬT MÙA VỌNG, MÙA CHAY và PHỤC SINH chiếm vị trí ưu tiên trên mọi lễ kính Chúa và mọi lễ trọng. Khi gặp các Chúa Nhật này, các lễ trọng sẽ mừng vào ngày Thứ Hai, trừ phi các lễ đó trùng với Chúa Nhật Lễ Lá hay Chúa Nhật Phục Sinh (AC 5).

 3. Tự nó, trong ngày Chúa Nhật không mừng lễ nào khác cách vĩnh viễn. Nhưng:

 1. Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh mừng lễ THÁNH GIA THẤT.

 2. Chúa Nhật sau 06/01: mừng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.

 3. Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: mừng lễ trọng kính CHÚA BA NGÔI.

 4. Chúa Nhật cuối cùng mùa Thường Niên: mừng lễ trọng kính ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ (AC 6).

 • LỄ KÍNH

LỄ KÍNH sẽ mừng trong giới hạn một ngày; vì thế, không có Kinh Chiều I, trừ phi những ngày LỄ KÍNH CHÚA gặp Chúa Nhật Thường Niên và Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh, thì Thần Vụ của các ngày LỄ KÍNH đó thay thế Thần Vụ của các Chúa Nhật vừa kể (AC 13).


 • NGÀY TRONG TUẦN

Ngày trong tuần được cử hành khác nhau, tùy tầm quan trọng riêng của mỗi ngày:

 1. Những ngày trong tuần sau đây chiếm vị trí ưu tiên trên mọi cử hành khác. Trừ thánh lễ an táng (IM 380).

 1. Thứ tư LỄ TRO

 2. Các ngày từ thứ hai đến thứ tư trong TUẦN THÁNH

 3. Các ngày trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

 1. Các ngày sau đây chiếm vị trí ưu tiên trên các Lễ nhớ bắt buộc. Trừ thánh lễ có nghi thức riêng, thánh lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch do đấng thường quyền sở tại chỉ định hoặc cho phép; thánh lễ an táng và thánh lễ cầu hồn sau khi được tin người chết hoặc trong ngày giỗ đầu (IM 381).

 1. Các ngày trong tuần MÙA VỌNG từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12

 2. Các ngày trong tuần BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 3. Các ngày trong tuần MÙA CHAY

 1. Ngoài ra các ngày trong tuần thuộc các mùa khác sẽ nhường bước cho mọi lễ trọng, mọi lễ kính và sẽ dung hòa với các Lễ nhớ (AC 16).

 • LỄ TÙY Ý

 1. Linh mục phải lưu ý đến lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn hơn là đến sáng kiến cá nhân của mình. Vì thế, khi gặp một ngày nào đó trong tuần không có lễ buộc, vị chủ tế phiên tuần có thể cử hành lễ tùy ý, miễn là phải thực hiện với sự nhất trí của những người có trực tiếp liên quan như: thầy phó tế, người dọn lễ phục, ca trưởng chọn bài hát cho thích hợp (IM 377).

 2. Các ngày trong tuần Mùa Thường Niên, chủ tế có thể chọn lễ về ngày trong tuần, hoặc Lễ nhớ không bắt buộc nếu có, hoặc lễ về vị thánh nào có trong sổ bộ các thánh ngày đó, hoặc lễ cho các nhu cầu khác nhau, hoặc lễ ngoại lịch (IM 370-371).

 3. Khi được tự do chọn giữa Lễ nhớ ghi trong Lịch chung và Lễ nhớ trong Lịch giáo phận hay Lịch Hội Dòng, thì trong cùng một hoàn cảnh và tuỳ theo tập tục, nên chọn Lễ nhớ riêng.

 4. Theo truyền thống: Các cộng đoàn trong Hội Dòng thường kính Thánh Giuse vào ngày thứ tư; lễ về Thánh Thể vào ngày thư năm (nhất là thứ năm đầu tháng); lễ về Thánh Tâm vào ngày thứ sáu (nhất là thứ sáu đầu tháng) và lễ kính Đức Mẹ vào ngày thứ bảy.

V. TÊN CÁC THÁNH TRONG LỊCH HỘI DÒNG

Tên các thánh trong Lịch Hội Dòng được viết hầu hết bằng chữ Latinh. Ngoại trừ tên của một số thánh đã được “việt hoá” và trở thành thông dụng, ví dụ như: Giuse, Phêrô, Phaolô, Biển Đức v.v.. Hoặc tên của một số vị thánh hơi khó đọc, Lịch Dòng sẽ dùng phiên âm một cách hạn chế. Để tên của một số vị thánh không trở nên khó nghe, Lịch Dòng sẽ để nguyên chữ Latinh. Ví dụ: Thánh Clara, thay vì Cờ-la-ra; Bruno, thay vì Bờ-ru-nô; Clêmentê thay vì Cờ-lê-men-tê; Gertruđê, thay vì Ghê-tờ-rút v.v..

VI. CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI.


Truyền thống Dòng Xitô luôn nhớ đến các tín hữu đã qua đời trong thánh lễ, các giờ kinh và các lời nguyện trong ngày.

 1. Theo Tổng Hội khóa I năm 2005, Lịch Dòng chỉ còn những dịp CẦU HỒN TRỌNG THỂ (Có Thánh Lễ và Thần Vụ cầu hồn) sau đây:

 • NGÀY CỬ HÀNH LỄ AN TÁNG cho mỘt anh (chỊ) em trong cộng đoàn mới qua đời. Mỗi người trong cộng đoàn đó thi hành nghĩa vụ đối với người anh (chị) em quá cố.

 • 18 THÁNG 09 trong tháng cẦu hỒn của toàn Dòng: Tưởng niệm anh chị em trong Dòng, cùng ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân đã qua đời.

 • NGÀY 02 THÁNG 11: cùng với cả Giáo Hội cầu cho mọi tín hữu đã qua đời. Nếu đúng vào ngày Chúa nhật, thì Thánh Lễ về cầu hồn, Thần Vụ vẫn theo ngày Chúa Nhật (LTD).

 • NGÀY 14 THÁNG 11: Cầu Cho Các Anh Chị Em Giữ Luật Thánh Biển Đức đã qua đời (Tl 288) [Dời qua ngày khác nếu đúng ngày Chúa Nhật]

 1. Riêng Ngày Vu Lan (15-07 Âm Lịch) là một nét độc đáo của văn hoá Á Đông. Hội Dòng Xitô TGVN, trong tinh thần hội nhập văn hoá, cũng theo nghị quyết của Tổng Hội Hội Dòng khoá I năm 2005 và tham chiếu qui định của Đại Hội 1995, có sự sửa đổi như sau:

 • Vào ngày Vu Lan mỗi cộng đoàn dâng Thánh Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn, nhưng không thay thế ngày 18-09 là ngày khai mạc tháng cầu hồn trọng thể của toàn Dòng Xitô và không có Thần Vụ cầu hồn.

 1. Anh em trong Hội Dòng qua đời, mỗi nhà dâng một Thánh Lễ cộng đoàn và anh em đi Đàng Thánh Giá một lần (Tl 280b).

 2. Bề Trên tại chức hay mãn nhiệm qua đời ngoài nghĩa vụ đối với một anh em thường, đến giỗ 30 và 100 ngày, cộng đoàn dâng một thánh lễ cho ngài (HP 169; Tl 281).

 3. Trong ba năm liền, đến ngày giỗ, cộng đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện cho người anh (chị) em qua đời (HP 166; Tl 282).

 4. Mỗi tháng các cộng đoàn trong Hội Dòng dâng một thánh lễ cầu cho các linh hồn, quen gọi là NGUYỆT VỤ CẦU HỒN. Trong ngày này linh mỤc chỦ tẾ hoặc một linh mục đồng tế chỉ lễ theo ý này (Tl 289).

 5. Ngày kỷ niệm qua đời của người anh em ghi trong Lịch Dòng được qui ước bằng Dấu Thánh Giá (đặt trước năm và tên của người quá cố, và đọc là: Năm … Cha (thầy)… qua đời.

 6. Đối với ông bà, cha mẹ của một anh (chị) em trong cộng đoàn qua đời, cộng đoàn dâng một Thánh Lễ trọng thể (Tl 286a).

 7. Anh chị em ruột của anh em qua đời, cộng đoàn dâng một Thánh Lễ (Tl 286b).

VII. NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

Thói lệ qui định: 1. Ngày 15 mỗi tháng, để gây ý thức về sứ mệnh truyền giáo của Hội Dòng (x. HP 2), mỗi cộng đoàn trong Hội Dòng dâng Thánh Lễ cầu cho việc Phúc Âm hóa.

 2. Vào lúc thuận tiện trong ngày, cộng đoàn đọc kinh cầu cho người chưa nhận biết Chúa do Cha Tổ Phụ soạn.

 3. Nghĩa vụ của người cầu nguyện đại diện cộng đoàn: Chầu Thánh Thể một giờ, lần hạt một tràng 50, đi Đàng Thánh Giá một lần, dâng các việc hy sinh trong ngày.

 4. Mỗi cộng đoàn tùy khả năng đóng góp vật chất cho công việc truyền giáo.

VIII. NGÀY NGHỈ

Tổng Hội 2005 (Tl 255) qui định những ngày nghỉ như sau: 1. CÁC CHÚA NHẬT bất cứ mùa nào

 2. CÁC LỄ TRỌNG VỀ CHÚA (ngày trong tuẦn):

 3. Lễ Giáng Sinh (25-12)

 4. Lễ Hiển Linh

 5. Lễ Truyền Tin (25-03)

 6. Lễ Thăng Thiên

 7. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô


MỘT SỐ LỄ TRỌNG VỀ ĐỨC MẸ:

 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa (01-01)

 2. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15-08)

 3. Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (08-12)


MỘT SỐ LỄ TRỌNG VỀ CÁC THÁNH:

 1. Lễ Cha Thánh Giuse (19-03)

 2. Lễ Các Thánh (01-11)

 3. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24-11)

CÁC LỄ TRỌNG RIÊNG CỦA HỘI DÒNG:

 1. Lễ Ba Cha Thánh Tổ Phụ Xitô (26-01)

 2. Lễ Thánh Phụ Biển Đức (11-07)

 3. Ngày Giỗ Tổ – Tạ Ơn của Hội Dòng (24-07)

 4. Lễ Thánh Phụ Bênađô (20-08)

 5. Lễ Thánh Gia

 6. Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn.

 7. Lễ Bổn Mạng của Bề Trên I

 8. Lễ Cung Hiến Thánh Đường của Cộng Đoàn.

CÁC NGÀY NGHỈ KHÁC (Tl 257)

 1. Ba ngày Tết Nguyên Đán

 2. Ngày quốc tế lao động (01-05)

 3. Ngày Quốc Khánh (02-09)

 4. Ngày an táng của một anh (chị) em mới qua đời.

 5. Ngày tiếp sau ngày lễ Chúa Giáng Sinh và Phục Sinh.

 6. Ngày do Bề trên có thể tùy nghi thêm vào khi có nhu cầu chính đáng.NĂM 2017


 1. TÂN ĐAN SĨ

 • Cộng Đoàn Vĩnh Phước

Vĩnh Khấn ngày 08-12-2016

1. Chị M. Trần Thị Hoa Mai

2. Chị M. Benedicta Nguyễn Thị Nhạn

3. Chị M. Cecilia Nguyễn Thị Nguyệt • Cộng Đoàn Phước Sơn

Vĩnh Khấn ngày 27-05-2017

1. Thầy M. Vincentio Ferio Trần Ngọc Hiến

2. Thầy M. Giuse Cupertino Nguyễn Văn Bắc

3. Thầy M. Mauro Hoàng Văn Nga

4. Thầy M. Henry Newman Hoàng Quốc Anh

5. Thầy M. Noberto Nguyễn Đình Khánh

6. Thầy M. Gioan Phaolo II Hồ Tất Thành


 • Cộng Đoàn Châu Sơn Đơn Dương

Vĩnh Khấn ngày 11-07-2017

1. Thầy M. Giêrađô Majella Nguyễn Văn Huy

2. Thầy M. Antôn Pađôva Bạc Huy Đức

3. Thầy M. Gioan Vianney Nguyễn Văn Huynh • Cộng Đoàn Châu Thủy

Vĩnh Khấn ngày 11.07.2017

1. Thầy M. Gabriel Nguyễn Trúc Hạ

2. Thầy M. Augustino Đinh Công Hợp

3. Thầy M. Gioan Lasan Nguyễn Công Điệp
 • Cộng Đoàn Thiên Phước

Vĩnh Khấn ngày 25.07.2017

- Thầy M. Gioan Phaolô Nguyễn Đình Sáng • Cộng Đoàn Châu Sơn Nho Quan

Vĩnh Khấn ngày 12.08.2017

1. Thầy M. Matthia Nguyễn Văn Tịnh

2. Thầy M. Phaolô Phạm Văn Bình

3. Thầy M. Ambrosio Trần Đình Nhuần

4. Thầy M. Thomas Aquino Lê Văn Công

5. Thầy M. Gioan Damasceno Quách Văn Kiểm
 1. TÂN LINH MỤC

 • Cộng Đoàn Thiên Phước

Ngày thụ phong Linh mục 26.05.2017

1. Cha M. Phêrô Bình Nguyễn Hồng An

2. Cha M. Gioan Tân Phan Văn Toàn

3. Cha M. Phêrô Tự Trần Văn Nhường
 • Cộng Đoàn Phước Sơn

Ngày thụ phong Linh mục 31-12-2016

1. Cha M. Alexandro Hồ Thành Vinh

2. Cha M. Leo Phạm Văn Pháp

3. Cha M. Philipphê Ngô Đình Phán


Ngày thụ phong Linh mục 30-09-2017

4. Cha M. Phanxicô Trung Trần Hữu Khương

5. Cha M. Pacômiô Nguyễn Hữu Vị

6. Cha M. Ambrosio Nguyễn Văn Phúc

7. Cha M. Đamiano Hoàng Vận

8. Cha M. Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn

9. Cha M. Đaminh Hạnh Bùi Đức Phúc

10. Cha M. Romualdo Phạm Đình Trận

11. Cha M. Antôn Nguyễn Hồng Sáng
Ngày thụ phong Linh mục 07-10-2017

12. Cha M. Giuse Hiển Trần Văn Điện
 1. Hoàn TẤT ĐỜI THÁNH HIẾN

 • Cộng Đoàn Phước Sơn

- Thầy M. Gioan Lasan Đậu Văn Ân (18.12.2016)


 • Cộng Đoàn Phước Lý

- Thầy M. Giuse Lê An Phong (29.12.2016)


 • Cộng Đoàn Châu Sơn Đơn Dương

1. Thầy M. Cyrillo Nguyễn Văn Khiên (11.01.2017)

2. Cha M. Phanxicô Assisiô Lê Văn Thành (03.05.2017)

NĂM 2018

 1. MỪNG ngọc KHÁNH KHẤN DÒNG

 • Cộng Đoàn Phước Sơn

- Cha M. Dominico Phạm Văn Hiền, nguyên VpHT

21.03.1958 * 21.03.2018

 • Cộng Đoàn Phước Lý

- Thầy M. Thomas Hồ Hoàng Long

21.03.1958 * 21.03.2018 1. MỪNG KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

 • Cộng Đoàn Châu Sơn Đơn Dương

1. Thầy M. Thomas Nguyễn Văn Huyền

2. Cha M. Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thi

21.12.1967 * 21.12.2017


 • Cộng Đoàn An Phước

- Thầy M. Alberico Trần Văn Tảo

19.03.1968 * 19.03.2018

 • Cộng Đoàn Phước Sơn

- Cha M. Timôthê Thân Văn Quý

15.08.1968 * 15.08.2018

 1. MỪNG NGÂN khánh KHẤN DÒNG

 • Cộng Đoàn Phước Hải

- Chị M. Martin de Pores Bùi Thị Hảo

02.02.1993 * 02.02.2018 • Cộng Đoàn Vĩnh Phước

1. Chị M. Gioan Vianney Phạm Thị Trung Mến

02.02.1993 * 02.02.2018

2. Chị M. Phaolô Lộc Ngô Thị Bình

3. Chị M. Gioan TC Võ Thị Thanh Thúy

4. Chị M. Magarita Đỗ Thị Liễu

31.05.1993 * 3105.2018 • Cộng Đoàn Châu Sơn Đơn Dương

1. Cha M. Augustino Nguyễn Huy Hùng

2. Cha M. Montfort Phạm Quốc Huyên

3. Cha M. Lucas Phạm Phi Hùng

14.08.1993 * 14.08.2018 • Cộng Đoàn Phước Lý

- Cha M. Vinh-sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

15.08.1993 * 15.08.2018 • Cộng Đoàn Phước Sơn

1. Cha M. Dominico Savio Phạm Văn Vinh

2. Cha M. Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Dũng

28.09.1993 * 28.09.2018


 1. Mừng KIM khánh LINH MỤC

 • Cộng Đoàn Châu Sơn Đơn Dương

- Cha M. F.Xavier Phan Bảo Luyện, nguyên VpCSĐD

22.08.1968 * 22.08.2018 • ]Cộng Đoàn Phước Lý

- Cha M. Montfort Nguyễn Vinh, nguyên VtPL

22.08.1968 * 22.08.2018

 1. Mừng NGÂN khánh LINH MỤC

 • Cộng Đoàn Phước Sơn

- Cha M. Henrico Nguyễn Hữu Tinh

08.09.1993 * 08.09.2018

 1. Mừng thượng thọ bát tuần

 • Cộng Đoàn Phước Sơn

1. Cha M. Vincent Điểm Trần Văn Bằng

24.09.1938 * 24.09.2018

2. Cha M. Dominico Phạm Văn Hiền, nguyên VpHT

13.11.1938 * 13.11.2018

KHỞI ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ

NĂM B
MÙA VỌNG

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

LƯU Ý TRONG PHỤNG VỤ MÙA VỌNG

Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16-12: 1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

 2. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).

 3. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

THÁNG MƯỜI HAI

03

Tm

16/10

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Tv Tuần I

Bài Đọc Năm B

Is 63,16b-17.19; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Xaviê, Lm)

 • Bổn mạng:

- Cha M. P.Xaviê Phan Bảo Luyện, nguyên Vp CSĐD

- Các thầy M. Phanxicô Xaviê Trần Văn Loan, PS • Trần Văn Kiên, FTM

 • Trần Văn Tràng, PS

 • Trần Trung, CT

 • Nguyễn Văn Đạt, CSNQ

 • Trần Thái Sơn, CSĐD

 • Trương Văn Đường, PV

 • Hồ Minh Thắng, PL

 • Nguyễn Quang Thuận, TP

- Các chị M. Phanxicô Xaviê Trần Thị Huyền, PH

 • Lương Thị Hiền, VP

04

Tm

17

Thứ Hai. Is 2,1-5 (Is 4,2-6); Mt 8,5-11

Thánh Gioan Damasceno, Lm, TSHT (Tr) • Bổn mạng:

- Các thầy M. G. Damasceno Dương Văn Hùng, PL

 • Quách Văn Kiểm, CSNQ

 • Nguyễn Xuân Thành, CSĐD

 • Cao Văn Cường, PS

05

Tm

18

Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24

Thánh Sabas, Vp; Thánh Galgano, Ẩn tu (Tr)

 • Bổn mạng:

- Cha M. Galgano Trần Quốc Toàn, CSĐD

- Thầy M. Sabas Trần Văn Phước, PS • 1995 Viện phụ Tổng Quyền Sighardus Kleiner

06

Tm

19

Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37

Thánh Nicolas, Gm (Tr)

Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng

- Cha M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, VpTP

- Các cha M. Nicolas Lê Quang Thành, CSĐD • Nguyễn Đình Thiên, PS

- Các thầy M. Nicolas Chu Trọng Chỉnh, PL

 • Nguyễn Bá Cầu, TP

 • Nguyễn Thanh Tùng, CT

 • Nguyễn Thanh Dũng, PV

- Các thầy M. Giuse Khang Nguyễn Hữu Khánh, PL

 • Bùi Công Vụ, CSĐD

 • Trần Công Năng, PS

 • Nguyễn Du, CSNQ

 • Nguyễn Thanh Tân, AP

07

Tr

20

Thứ Năm Đầu Tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27

Thánh Ambrosio, Gm, TSHT. Lễ nhớ
 • Bổn mạng:


- Các cha M. Ambrosio Nguyễn Thế Lưu, FTM

- Trần Văn Khoa, CT

- Nguyễn Văn Phúc, PS

- Các thầy M. Ambrosio Ngô Phong Vũ, PL

- Hồ Văn Minh, CSĐD

- Đỗ Thế Hưng, TP

- Trần Đình Nhuần, CSNQ

- Trần Văn Kiên, PV • 1953 Cha Martino Võ Hồng Khanh, CSNQ.

08

Tr

21

Thứ Sáu Đầu Tháng. St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Kỷ niệm:

Khai sinh và Bổn mạng:

Nữ Đan Viện Thánh Mẫu Vĩnh Phước (1972)

 • Bổn mạng:

- Chị Maria Vô Nhiễm Hà Thị Vinh, PH

09

Tm

22

Thứ Bảy. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.6-8

CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒNTại Sài Gòn cử hành bậc lễ kính (Tr)

Thánh Gioan Diego (Tr) • Bổn mạng:

- Thầy M. Gioan Diego Thái Văn Thân, CSĐD

10

Tm

23

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tv Tuần II

Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8(Không cử hành lễ thánh Simon Phan Đắc Hòa, Gd, TđVN)

 • Bổn mạng:

 • Cha M. Simon Hòa Trần Hiếu, PS

 • Thầy M. Simon Hòa Lê Trần Thế, CT

 • 1949 Thầy M. Gabriel Hải, CSNQ

 • 2003 Thầy M. Matthêu Nguyễn Uy Lai, CSĐD

 • 2008 Cha M. Placido Hoàng Trung, CSĐD

11

Tm

24

Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26

Thánh Damaso I, Gh và thánh David, Đs (Tr)

 • Bổn mạng:

 • Thầy M. Damaso Hoàng Văn Phú, PS

 • Các thầy M. David Phan Huy Hoàng, PS

- Trần Văn Sang, CSĐD

- Đặng Đình Diệm, PL • 1937 Thầy M. G. Bosco Thủ, CSNQ

12

Tm

25

Thứ Ba. Is 40,1-11; Mt 18,12-14

Đức Mẹ Guadalupe (Tr) • Kỷ niệm:

Cha M. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn,

tái đắc cử VpHT (2014)

13

Đ

26

Thứ Tư. Is 40,25-31; Mt 11,28-30

Thánh Lucia, TNTđ. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các chị M. Lucia Trần Thị Minh Hương, VP

- Trần Thị Đào, PH14

Tr

27

Thứ Năm. Is 41,13-20; Mt 11,11-15

Thánh Gioan Thánh Giá, Lm, TSHT. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Cha M. Gioan TG Lê Văn Đoàn, VpHT, PS

- Chị M. Gioan TG Phạm Ghy Tạc, VmVP

- Các cha M. Gioan TG Võ Khánh, CT


 • Thân Văn Triệu, AP

- Các thầy M. Gioan TG Hoàng Văn Hội, CSNQ

 • Nguyễn Văn Bắc, TP

 • Hồ Sĩ Nhường, CSĐD

 • Nguyễn Đình Ủy, PL

15

Tm

28

Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA • 2008 Thầy M. Tôma Aquino Thân Minh Đạt, TP

 • 2011 Thầy M. Piô Năm Dấu Nguyễn Văn Chức, CSĐD

16

Tm

29

Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

(Nguyệt vụ cầu hồn)

17

Tm

30

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tv Tuần I

Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28Hôm nay Linh mục có thể dùng lễ phục màu hng

18

Tm

01/11

Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24

 • 2016 Thầy M. Gioan Lasan Đậu Văn Ân, PS

19

Tm

02

Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25

(Không cử hành lễ các thánh Đaminh Bùi Văn Úy, Tg

Phanxicô Hà Trọng Mậu; Thomas Nguyễn Văn Đệ Augustino Nguyễn Văn Mới

Stephano Nguyễn Văn Vinh, Gd,TđVN)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Stephano Vinh Nguyễn Đức Tiến, TP

- Thầy M. Đaminh Úy Mai Trần Lâm, CSNQ • 1995 Thầy M. Anselmo Trịnh Thanh Các, PS

20

Tm

03

Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38

21

Tm

04

Thứ Năm. Dc 2,8-14 (Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45

(Không cử hành lễ Thánh Phêrô Canisiô, Lm, TSHT

Các thánh André Trần An Dũng Lạc,

Phêrô Trương Văn Thi, Lm, TđVN)

 • Kỷ niệm:

Cung hiến Thánh Đường

Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương (1967) (Tr)

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Phêrô Canisiô Hoàng Cường, PS

 • A Lan, TP

- Các thầy M. André Dũng Lạc Nguyễn Văn Hoàng, PS

 • Hồ Thiên Uy, AP

 • Phạm Văn Phong, CT

 • Đoàn Đức, PL

 • Nguyễn Hải Quân, TP

- Thầy M. Phêrô Thi Ai Tha, AP

- Chị M. André Dũng Lạc Võ Thị Thu Hà, PT
 • Kỷ niệm Kim Khánh Khấn Dòng

1. Thầy M. Thomas Nguyễn Văn Huyền, CSĐD

2. Cha M. Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thi, CSĐD

 • 1994 Thầy M. Rocco Nguyễn Đình Văn, PV

22

Tm

05

Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56

23

Tm

06

Thứ Bảy. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66

(Không cử hành lễ thánh Gioan Kenty, Lm)

 • Bổn mạng:

Thầy M. Gioan Kenty Nguyễn Thanh Toàn, PS

 • Nguyễn Quốc Vương, PL

 • A Mók, TP

24 Tm

07

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần II

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38MÙA GIÁNG SINH

Sau việc cử hành hằng năm Mầu Nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: Đó là Mùa Giáng Sinh (AC 32).MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

    • Các cộng đoàn cử hành giờ Kinh Đêm GIÁNG SINH trước Lễ Đêm – Không có giờ Kinh Tối.

    • Sau Lễ Đêm, cộng đoàn nhận “Quà Lời Chúa” của Chúa Hài Đồng và liên hoan một giờ mừng Chúa Giáng Sinh (Tl 175)

    • Trong lễ Vọng, lễ Đêm, lễ Rạng Đông và lễ Chính Ngày, khi đọc Kinh Tin Kính, cộng đoàn quỳ gối ở câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” (IM 98).

Tr
Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25) • Lưu ý:

 1. Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, linh mục cử hành thánh lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của vị thánh Lễ nhớ ngày hôm đó thay lời nguyện nhập lễ của ngày trong tuần.

 2. Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh, linh mục có thể chọn hoặc thánh lễ theo ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh, hoặc Lễ nhớ về vị thánh có ghi trong sổ bộ các thánh của ngày đó.Tr

08

Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Tv Tuần II

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

 • Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20

 • Lễ chính ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18

(hay Ga 1,1-5.9-14)

 • Bổn mạng:

 • Thầy M. Emmanuel Nguyễn Đức Tài, CT

 • 1986 Thầy M. Raphael Lê Bá Quyền, PS

 • 2013 Thầy M. Romualdo Trần Văn Phiên, FTMĐ

09

Thứ Ba Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22

Ngày II trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Ngày nghỉ

THÁNH STEPHANO, Tđ tiên khởi. Lễ kính • Bổn mạng:

 • Cha M. Stephano Đặng Bảo Phong, CT

 • Các thầy M. Stephano Trần Xuân Cương, PL

 • Lưu Văn Thuyết, TP

 • Hồ Văn Thong, PS

 • Phan Văn Lý, PV

 • Phan Tâm Danh, CSĐD

 • Nguyễn Thành Đô, CSNQ

- Chị M. Stephano Đỗ Thị Thơm, PH

 1. Tr

10

Thứ . 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8

Ngày III trong tuần bát nhật Giáng Sinh

THÁNH GIOAN, Tđ. THÁNH SỬ. Lễ kính

 • Bổn mạng:

 • Các cha M. Gioan Vương Đình Lâm, nguyên VpHT, PS

 • Nguyễn Văn Tuyến, CSĐD

 • Phạm Văn Hưng, CSNQ

 • Các thầy M. Gioan Lê Đức Thành, CT

 • Đinh Tiên Hoàng, CSĐD

 • Nguyễn Duy Hiếu, AP

 • Bùi Duy Lin, PV

 • Nguyễn Kim Sơn, PS

 • Lê Long Hùng, PS

 • Nguyễn Mạnh Tiến, TP

 • Lê Văn Dũng, PL

 • Các chị M. Gioan Hồ Thị Hiển, PT

 • Nguyễn Thị An, VP

 • Phạm Thị Hường, PH

 • 1937 Thầy M. Cyrillo Lê Duy Minh, PSĐ

11

Thứ Năm. 1Ga 1,5 – 2,2; Mt 2,13-18

Ngày IV trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

CÁC THÁNH ANH HÀI, Tđ. Lễ kính

 • Kỷ niệm:

Cha M. Gioan Bosco Trần Văn Thành, tái đắc cử

Viện phụ Đan Viện Thánh Mẫu Châu Thủy (2014)

 • Bổn mạng:

 • Thầy M. Innocentio Trần Trọng Kim, CSĐD

 • Chị M. Innocentio Nguyễn Thị Duyên, VP

 1. Tr

12

Thứ Sáu. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35

Ngày V trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Thomas Becket, GmTđ • Bổn mạng:

 • Thầy M. Thomas Becket Nguyễn Thanh Tuyển, PS

 • 2016 Thầy M. Giuse Lê An Phong, PL

 1. Tr

13

Thứ Bảy. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40

Ngày VI trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 1. Tr

14

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA. Tv Tuần I

St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8011-12.17-19; Lc 2,22-40 (hoặc: Lc 2,22.39-40)Lễ trọng - Ngày nghỉ.

Thánh Sylvester I, Gh • Bổn mạng: HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA

 • Thầy M. Sylvester Nguyễn Thanh Phong, PS
THÁNG GIÊNG – 2018


01-01 Tr

15/11

Thứ Hai. ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

Lễ trọng - Ngày nghỉ

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
NGÀY THẾ GIỚI HOÀ BÌNH

 • Bổn mạng:

Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn

 • 1973 Thầy M. Menchiades Nguyễn Văn Trọng, PS

 • 1983 Thầy M. Clemente Trần Văn Nhẫn, PLTr

16

Thứ Ba. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28

Thánh Basilio Cả và Gregorio Nazianzeno

Gm , TSHT. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

 • Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, TP

 • Các thầy M. Basilio Nguyễn Đình Thanh, FTM

  • Nguyễn Hiệp Thành, PS

  • Nguyễn Công Tùng, PL

  • Nguyễn Văn Linh, CSNQ

 • Thầy M. Gregorio Nazianzeno Mai Văn Điền, PSTr

17

Thứ Tư. 1Ga 2,29-36; Ga 1,29-34

Kính Thánh Danh Chúa GiêsuTr

18

Thứ Năm Đầu Tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42


 1. Tr

19

Thứ Sáu Đầu Tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51

Thánh Gioan Neumann, Gm • Bổn mạng:

  • Các thầy M. Gioan Neumann Trần Quốc Tương, TP

  • Nguyễn Đình Cường, PS

  • Nguyễn Du Lan, PLTr

20

Thứ Bảy Đầu Tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11

(hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38) • 2011 Cha M. Ignatio Trần Ngân, VpPLTr

21

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH. Tv Tuần II

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12(Không cử hành lễ thánh Raymundo, Lm)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Raymundo Phạm Văn Tình, PL

  • Trần Văn Châu, CSĐDTr

22

Thứ Hai. Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính
MÙA THƯỜNG NIÊN

TRƯỚC MÙA CHAY

Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).BÀI ĐỌC I CÁC NGÀY TRONG TUẦN: NĂM CHẴNX

23

Thứ Ba . TUẦN I THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I

1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28


Thánh Iuliano, Tđ (Đ)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Iuliano Võ Văn Vịnh, PLX

24

Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39

 • 1932 Thầy M. Phaolô Trần Văn Liệu, PS

 • 1977 Cha M. André Bùi Quang Tịch, PS

 • 1985 Thầy M. Paulino Trần Quốc Công, PLTr

25

Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45

 • 2017 Thầy Cyrillo Nguyễn Văn Khiên, CSĐDTr

26

Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12

Thánh Ælredo, Vp. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

 • Cha M. Ælredo Nguyễn Văn Mạnh, PV

  • Các thầy M. Ælredo Lê Quốc Ngự, PS

  • Trần Xuân Hòa, CSĐD

  • Chị M. Ælredo Ngô Thị Thong, VPX

27

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17

Thánh Hilario, Gm, TSHT (Tr)Các Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm;

Luca Phạm Trọng Thìn; Giuse Phạm Trọng Tả, TđVN (Đ)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Hilario Nguyễn Hữu Đào, PL

- Trần Văn Thành, CT

- Phạm Quốc Uy, PS
X

28

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II

1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Tr

29

Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22

Thánh Mauro và Placido, Đs

Lễ nhớ

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA • Bổn mạng:

  • Viện Phụ Mauro Giuseppe Lepori, VpTQ dòng Xitô

  • Cha M. Mauro Nguyễn Văn Biết, PV

  • Các thầy M. Mauro Lê Bá Minh, CSĐD

  • Bùi Đức Triều, AP

  • Hoàng Văn Nga, PS

  • Nguyễn Văn Tác, CSNQ

  • Phan Công Thành, PL

  • Trần Văn Tâm, TP

- Các cha M. Placido Nguyễn Văn Tuệ, FTM

  • Vũ Quốc Bảo, PL

- Các thầy M. Placido Phạm Văn Chung, PS

  • Phan Văn Tùng, CSĐD

  • Bùi Văn Sơn, AP

  • Ngô Thái Toản, CSNQ

- Chị M. Placido Trần Thị Xuân Liễu, VP

- Chị M. Mauro Trần Kiều Nương, VP
 • 1974 Cha M. Roberto Vũ Xuân Trụ, CSNQ

 • 2006 Thầy M. Giuse Triệu Văn Lộc, PL


Tm

30

Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28

Nguyệt vụ cầu hồn

 • 2001 Thầy M. Columbano Nguyễn Văn Lự, TP

 • 2014 Thầy M. Henrico Nguyễn Tùng Bá, PSTr

001/12

Thứ Tư. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6

(được phép đọc bài Tin Mừng Mt 19,16-26)

Thánh Antôn, Vp. Lễ nhớ

 • Kỷ niệm:

Chị M. Cæcilia Nguyễn Thị Oanh

tái đắc cử Viện trưởng Đan viện Phước Thiên (2015)

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Antôn Trần Văn Nhâm, PV

 • Nguyễn Đình Giáo, PL

 • Nguyễn Hồng Sáng, PS

  • Các thầy M. Antôn Trịnh Quang Tuấn, CSĐD

 • Nguyễn Chí Thanh, CSNQ

 • Nguyễn Hữu Duyệt, PS


X

02

Thứ Năm. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12

Từ ngày 18 - 25 tháng Giêng

Tuần lễ CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

(Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu, kể cả trong ngày Chúa Nhật)X

03

Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19X

04

Thứ Bảy. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21

Thánh Fabiano, GhTđ và Thánh Sebastiano, Tđ (Đ) • Bổn mạng:

 • Thầy M. Fabiano Hoàng Ngọc Phi, PS

- Thầy M. Sebastiano Lưu Đức Thiệu, PSX

05

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I

Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20(Không cử hành lễ thánh Agnès, TNTđ)

 • Bổn mạng:

- Các chị M. Agnès Nguyễn Thị Thảo, PH

 • Phạm Thị Thúy Hằng, VP

 • Hồ Thị Sang, PT


X

06

Thứ Hai. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30

Thánh Vinh Sơn, PtTđ; thánh Matthêu Alonso Đậu;

Phanxicô Frederich Tế, TđVN (Đ)

và chân phước Laura Vicuna, TN (Tr)
 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Vinh Sơn Cù Khắc Chuyên, PL

 • Đinh Anh Văn, CSNQ

 • Hồ Hữu Quang, PS

- Chị M. Vinh Sơn Nguyễn Thị Chung, VP

- Các chị M. Laura Vicuna Nguyễn Thị Sang, VP • Phan Thi Hồng, PH


X

07

Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35


 1. Tr

08

Thứ Tư. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20

Thánh Phanxicô Salesio, Gm, TSHT. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Phanxicô Salesio Trần Minh Thái, nguyên VtAP

 • Vũ Khắc Nam, CSĐD

 • Trần Huy Huề, PV

- Các thầy M. Phanxicô Salesio Đoàn Chí Linh, FTM

 • Đỗ Duy Đông, CT

 • Phạm Kim Ngân, PL

 • Nguyễn Thanh Tâm,CSNQ

 • Nguyễn Đình Tâm, PS

 • Bùi Văn Hùng, CSĐD

 • Nguyễn Hồng Sơn, TP

- Chị M. Phanxicô Salesio Lê Ngọc Bảo Trân, VP


 1. Tr

09

Thứ Năm. Cv 22,3-16; hay Cv 9,1-22; Mc 16,15-18

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính

(Kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu)

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Phaolô Phạm Văn Hùng, PL

 • Nguyễn Văn Thụy, CT

- Các thầy M. Phaolô Trần Văn Long, PL

 • Trần Văn Can, CSĐD

 • Nguyễn Văn Phú, CSNQ

 • Thân Văn Nho, PS

 • Hà Văn Minh, AP

 • Trần Ngọc Thành, TP

- Chị M. Phaolô Nguyễn Hoàng Yến, VP


 1. Tr

10

Thứ Sáu. Hc 44,1.10-15; Dt 11,1-2.8-16; Mc 10,24b-30

CÁC THÁNH TỔ PHỤ DÒNG XITÔ:

THÁNH ROBERTO - THÁNH ALBERICO

THÁNH STEPHANO HARDINGO, Vp

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Roberto Nguyễn Đình Nghĩa, CSĐD

- Thầy M. Roberto Lại Xuân Cảnh, PS • Nguyễn Văn Bình, TP

- Các cha M. Alberico Trần Đình Đồng, PS

 • Nguyễn Văn Thuấn, CSĐD

- Các thầy M. Alberico Trần Văn Tảo, AP

 • Đinh Văn Điền, CSNQ

 • Nguyễn Văn Bình, PL

- Các thầy M. Stephano Hardingo Nguyễn Văn Hóa, PS

 • Vũ Văn Hoàng, CSNQ

 • Hồ Ngọc, CSĐD

- Chị M. Alberico Trần Thị Sim, PHTr

11

Thứ Bảy. 2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9

Thánh Timotheo và Tito, Gm. Lễ nhớ

Thánh Angela Merici, TN • Bổn mạng:

 • Chị M. Timotheo Nguyễn Thị Nhẫn, VtPH

 • Cha M. Timotheo Thân Văn Quý, PS

 • Các thầy M. Timotheo Nguyễn Quang Trí, PL

 • Trần Văn Hương, CT

 • Ngô Quang Tiến, CSNQ

 • Các thầy M. Tito Nguyễn Văn Xuân, TP

 • Nguyễn Hồng Gấm, PL

 • Nguyễn Văn Hướng, CSNQ

- Chị M. Angela Merici Trần Thị Thanh, VP

 • 1998 Cha M. Thomas Nguyễn Đình Tuyển, VtFTMX

12

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II

Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28(Không cử hành lễ thánh Thomas Aquino, Lm, TSHT)

 • Bổn mạng:

- Học Viện Triết Học CSĐD

- Cha M. Thomas Aquino Nguyễn Văn Giang, CSĐD

- Các thầy M. Thomas Aquino Thái Văn Dũng, PS


 • Lê Văn Công, CSNQ

 • Nguyễn Văn Ân, PL

 • Trần Văn Xuân, PV

 • Hoàng Nghiêm, CT

 • Phạm Bá Lợi, TP

- Chị M. Thomas Aquino Phạm Hoàng Thị Phương Thảo, VP

29

X

13

Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20

Chân phước Columba Marmion, Vp (Tr) • Bổn mạng:

- Thầy M. C. Marmion Nguyễn Trung Chính, CSĐD

30

X

14

Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,3; Mc 5,21-43

 • 1959 Thầy M. Stephano Trương Đình Nhứt, PS

31

Tr

15

Thứ Tư. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6

Thánh Gioan Bosco, Lm. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Cha M. G. Bosco Trần Văn Thành, VpCT

- Các cha M. G. Bosco Nguyễn Hữu Thi, CSĐD • Trần Văn Hùng, PS

 • Nguyễn Xuân Minh, PL

- Các thầy M. G. Bosco Nguyễn Khánh Nhật, CSĐD

 • Nguyễn Anh Khoa, PV

 • Nguyễn Hồng Chuyên, TP

 • Tạ Văn Thuỷ, CSNQ

- Các chị M. G. Bosco Hồ Thị Châu, VP

 • Nguyễn Thị Thật, PH

THÁNG HAI


01-02

X

16

Thứ Năm Đầu Tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13Tr

17

Thứ Sáu DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Lễ trọng

Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32)

NGÀY THẾ GIỚI VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

(Không cử hành lễ thánh Théophane Vénard Ven, Lmts, TđVN)


 • Bổn mạng:

- Các cha M. Théophane Phạm Hữu Ái, TP

 • Nguyễn Hoàng Phóng, PL

 • Ngô Xuân Toán, CSĐD

- Các thầy M. Théophane Võ Tá Lĩnh, PS

 • Nguyễn Văn Hưng, CSNQ

 • Ngô Quang Chuyền, CT

 • Đoàn Văn Quí, CSĐD

 • Nguyễn Thành Danh, AP

- Các chị M. Théophane Phạm Thị Thanh Tuyền, PT

 • Nguyễn Thị Tiền, VP

 • Kỷ niệm Ngân Khánh Khấn Dòng:

- Chị M. Gioan Vianney Phạm Thị Trung Mến, VP

- Chị M. Martin de Pores Bùi Thị Hảo, PHX

18

Thứ Bảy Đầu Tháng 1V 3,4-13; Mc 6,30-34

Thánh Blasio, GmTđ (Đ)

Thánh Ansgario, Gm (Tr)


 • 1980 Thầy Bonaventura Nguyễn Đình Thỏa, CSĐDX

19

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I

G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39(Không cử hành lễ thánh Catarina Ricci, TN)

 • Bổn mạng:

- Chị M. Catarina Ricci Nguyễn Thị Tam, PHĐ

20

Thứ Hai. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56

Thánh Agatha, TNTđ. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

 • Các chị M. Agatha Nguyễn Thị Nhạn, VP

 • Nguyễn Thị Nga, PT

 • Nguyễn Thị Thuận, PH

 • 1919 Thầy M. Micae Lê Văn Loát, PS

 • 1975 Cha M. Gilbert Barnabé Bá, PS

 • 2015 Cha M. Gregorio Đào Trọng Thanh, PVĐ

21

Thứ Ba. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13

Thánh Phao-lô Miki và các bạn, Tđ. Lễ nhớ

 • Bổn Mạng:

- Thầy M. Phao-lô Miki Nguyễn Văn Thành, CTX

22

Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23

 • 1994 Thầy M. David Nguyễn Văn Út, CSĐDX

23

Thứ Năm. 1V 11,4-13; Mc 7,24-30
Thánh Hieronymo Emiliano, Lm

và thánh Josephina Bakhita, TN (Tr) • Bổn mạng:

- Chị M. Josephina Bakhita Mai Thị Tuyết, PTX

24

Thứ Sáu. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37

 • 1951 Thầy M. Calasanz Khai, PS

 • 1971 Thầy M. Phêrô Nguyễn Văn Hồng, CSNQTr

25

Thứ Bảy. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10

Thánh Scholastica, TN. Lễ nhớ

Thánh José Sanchez del Rius, Gd • Bổn mạng:

- Các chị M. Scholastica Nguyễn Thị Huê, PT

 • Nguyễn Thị Tươi, VPX

26

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II

Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45

Đức Mẹ Lộ Đức

NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

Tm

27

Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13

Nguyệt vụ cầu hồn

 • 1981 Thầy Anphongso Lê Văn Phan, CSĐDX

28

Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21

Thánh Phaolô Lê Văn Lộc

và thánh Laurentio Hưởng, Lm, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Thầy M. Phaolô Lộc Nguyễn Đình Khánh, TP

 • Trần Văn Lộc, CSNQ

- Chị M. Phaolô Lộc Ngô Thị Bình, VP

 • 1975 Thầy M. Philipphê Minh Phạm Chu Điệp, CSĐD

 • 1975 Anh Giuse Nguyễn Văn Nam, CSĐD

Kết thúc Kinh Chiều, thêm 2 lần Alleluia

(theo lịch Toàn Dòng Xi-tô)

Mùa Chay

Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy và việc thống hối (AC 27).THEO THÓI LỆ HỘI DÒNG

 1. Trong niềm hoan hỷ của Chúa Thánh Thần, anh em giữ Chay để thông hiệp hiến lễ cứu chuộc của Đức Kitô; đồng thời chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn, hầu giúp tăng cường đời sống chiêm niệm (Tl 199a-HP 135)

 2. Sự giữ Chay được cụ thể hóa bằng việc giảm bớt thức ăn thường lệ, để có thể chia sẻ cho người nghèo (Tl 199b).

 3. Cách thức giữ Chay: buổi sáng và buổi chiều, anh em có thể điểm tâm sơ qua, buổi trưa ăn no như thường lệ. Các ngày thứ sáu trong Mùa Chay, Cộng Đoàn chỉ dùng một món ăn thanh đạm. Bề trên tùy hoàn cảnh và tập quán ở địa phương, có thể ấn định cách khác (Tl 201).

 4. Để hân hoan đón mừng Lễ Phục Sinh, anh em tự nguyện dâng thêm những việc đạo đức và hy sinh ngoài những điều luật định. Những việc làm thêm này phải trình qua Bề trên để ngài chuẩn nhận và chúc lành cho (Tl 171 – TL 49).

 • VEÀ VIEÄC ÑOÏC SAÙCH MUØA CHAY

 1. Trong giờ hội chung hôm nay, sau khi giải thích Tu Luật, Bề trên cho phát sách đọc trong Mùa Chay như đã qui định ở số 133 (Tl 170).

 2. Ca trưởng đến lấy sách đã được Quản thư dọn sẵn theo lệnh Bề trên. Ca trưởng bái Thánh Giá, cầm sách trong hai tay, trao cho Bề trên. Sau đó ca trưởng và ca phó cùng giúp nhau trao sách cho Viện phó và Cộng đoàn. Khi nhận sách, mỗi người đứng lên cúi đầu và đưa tay đỡ sách (Tl số 134).

 • Trong Mùa Chay, anh (chị) em đọc sách đã phát 45 phút ở nơi chung. Bề trên chỉ định vị nào giúp anh (chị) em đọc sách nghiêm chỉnh (Tl 215b).

 • VỀ VIỆC GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

  • THEO GIÁO LUẬT

 • Giáo luật số 1251: Buộc giữ chay những tín hữu từ 18 tuổi trọn cho đến khi bắt đầu tuổi 60.

 • Giáo luật số 97§1 và 1252: Buộc kiêng thịt những tín hữu 14 tuổi trọn.

 • THEO HIẾN PHÁP HỘI DÒNG

- Số 134 §1 : Không dùng thịt

- Số 134 §2 : Giữ chay các ngày Hội thánh buộc

- Số 134 §2b : Giữ chay các ngày thứ 2, 4, 6 trong Mùa Chay,

trừ khi gặp lễ nghỉ.
 • LƯU Ý CÁC NGÀY TRONG TUẦN MÙA CHAY:

 1. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

 2. Các ngày trong tuần Mùa Chay có vị trí ưu tiên hơn các Lễ nhớ khác, trừ:

 1. Thánh lễ có nghi thức riêng (IM 372).

 2. Thánh lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch, do đấng thường quyền sở tại, khi gặp một nhu cầu hay một lợi ích mục vụ quan trọng (IM 374).

 3. Thánh lễ an táng (IM 380).

 4. Thánh lễ cầu hồn, sau khi được tin người chết hoặc trong ngày giỗ đầu (IM 381).

 1. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành:

 1. Có thể đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó sau bài đọc II của giờ kinh đêm, với lời nguyện của vị thánh đó để kết thúc.

 2. Sau lời nguyện của giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều, có thể đọc thêm lời nguyện của vị thánh nhớ ngày hôm đó, trước khi đọc nghi thức kết dài (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238 -239).

 3. Thánh lễ theo mùa phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

 4. Các lễ trọng và lễ kính trong Mùa Chay vẫn có thánh thi Te Deum của giờ Kinh Đêm, và Kinh Vinh Danh trong thánh lễ. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ Trọng, lễ Kính… Không được dạo đàn nhưng vẫn được đệm đàn trong Thần vụ và Thánh lễ, kể cả trong Tam Nhật Thánh (CE 41;252;300).

14

Tm

29-1

Thứ Tư. LỄ TRO. Ăn chay & kiêng thịt

Ge 2,12-18; 2Cr 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18(Không cử hành lễ Thánh Cyrillo, Đs và Methodio, Gm.

Thánh Valentino)

 • Bổn mạng:

 • Thầy M. Cyrillo Chu Thiện Thọ, PS

 • Các Thầy M. Valentino Bùi Văn Đạt, CSNQ

 • Trần Đức Ty, TP

 • Phạm Cao Cường, PL

 • Quang Minh, CSĐD

 • Chị M. Valentio Trần Thị Tâm, VP

 • 2016 Thầy M. Dionysio (Pt) Trần Quang Thiều, CSĐD

15

Tr

30

Thứ Năm. Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55

THÁNH LỄ TẤT NIÊN

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

NĂM ÂM LỊCH MẬU TUẤT

2018

Theo Sách Thói Lệ Hội Dòng số 183:

 • Hôm nay là ngày cuối năm Âm Lịch Bính Thân, để cùng dân tộc đón Mừng Xuân Mới, các cộng đoàn dâng thánh lễ Giao Thừa vào thời điểm thuận tiện tuỳ hoàn cảnh địa phương. Sau thánh lễ, cộng đoàn có thể họp Mừng Xuân Mới và chúc tuổi cho nhau.

 • Theo tinh thần Cha Tổ Phụ, trong ba ngày Tết, cộng đoàn chầu Thánh Thể theo phiên. Thời gian chầu do Bề trên quy định.

 • Theo truyền thống Đông Phương, cộng đoàn có thể viếng nghĩa trang chung trong ngày Tết.

 • Các cộng đoàn Mừng Tết làm sao thể hiện được tình gia đình Đan Viện và tinh thần tông đồ theo đặc sủng của Hội Dòng. Việc thăm viếng các gia đình chung quanh thì tùy Bề trên xét định.
LỄ GIAO THỪA (Tr)

ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10
16

Tr

01

Thứ Sáu. MỒNG MỘT TẾT

LỄ TÂN NIÊN

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Mẫu I: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34

Mẫu II: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48

Mẫu III: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27
17

TrThứ Bảy. MỒNG HAI TẾT

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6(Không cử hành lễ Thánh Alexis Falconieri, thánh Gioan Manetti và các thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ)

 • Bổn mạng:

 • Các thầy M. Alexis Âu Hoàng Anh Quốc, CSĐD

 • Nguyễn Đức Thiện, PL

- Thầy M. Gioan Manetti Nguyễn Hoàng Nhân, TP

18

TmCHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Tv Tuần I

St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

(Không cử hành lễ Mồng Ba Tết và lễ thánh Bernadette Soubirous, TN)

 • Bổn mạng:

 • Các chị M. Bernadette Phan Thị Vạn, PT

 • Nguyễn Thị Hương, VP

 • Nguyễn Thị Huyền Trân, PH

19
TmThứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

20

TmThứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15

Thánh Giaxinta, TN • Bổn mạng:

 • Các chị M. Giaxinta Nguyễn Thị Bích Trâm, VP

 • Thiều Thị Hoa, PT

 • Vũ Thị Duy Phúc, PH

 • 1963 Cha M. Eugenio Nguyễn Văn Trang, CSĐD

 • 2000 Cha M. Giuse Trần Công Liêm, CSĐD

21
TmThứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32

Thánh Phê-rô Đamiano, Gm, TSHT • Bổn mạng:

 • Cha M. Phê-rô Đamiano Hồ Sĩ Huân, TP

 • Các thầy M. Phê-rô Đamiano Nguyễn Quang Huấn, PS

 • Cù Khánh Tâm, CSĐD

 • Phạm Tiến Dũng, CSNQ

22
TrThứ Năm. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính

23
TmThứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26

Thánh Polycarpo, GmTđ.

 • Bổn mạng:

 • Thầy M. Polycarpo Đỗ Minh Cường, PS

24
TmThứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48

25
TmCHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv Tuần II

St 2,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-1026
TmThứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38

 • 1989 Thầy M. Leo Trần Thiện Long, PS

27
TmThứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Thánh Gabriel Adolorata, Ts • Bổn mạng:

 • Các thầy M. Gabriel Adolorata Trương Văn Hiến, CSĐD

28
TmThứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28

Thánh Clémente, Ts; Thánh Oringa, Nt

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA


 • Bổn mạng:

- Cha M. Clémente Phạm Đăng Mẫn, Nguyên VtFTM

- Chị M. Oringa Nguyễn Thị Thanh, PT • 1966 Cha M. Marco Nguyễn Quang Vinh, BtCSNQ


THÁNG BA

KÍNH CHA THÁNH GIUSE
Thánh Cả Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài cũng là mẫu gương sống động cho những ai sống đời chiêm niệm (x. Custos Redemptoris của ĐTC Gioan Phaolo II). Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con duy nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”.

Vì thế, tại trường học của Thánh Cả Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.01
TmThứ Năm Đầu Tháng. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31

Thánh Patricio, Gm • Bổn mạng

Thầy M. Patricio Nguyễn Văn Duyệt, PS

02
TmThứ Sáu Đầu Tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28;

Mt 21,33-43.45-4603
TmThứ Bảy Đầu Tháng. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32

 • 1980 Thầy M. Micae Trần Văn Biện, PS

04
TmCHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv Tuần I

Xh 20,1-17 (hoặc: Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25(Không cử hành lễ thánh Casimirô, Lm)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Casimirô Phạm Văn Hựu, PS

 • Nguyễn Hoàng Phi Hùng, CT

 • 1993 Thầy M. Bênađô Nguyễn Văn Thành, PS

05
TmThứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30

Thánh Gioan Giuse Thánh Giá, Lm • Bổn mạng:

- Các thầy M. G. Giuse TG Nguyễn Anh Tuấn, CSĐD

 • Nguyễn Tất Thành, CSNQ

06

TmThứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35

07 TmThứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19

Thánh nữ Perpetua và Felicita, Tđ • Kỷ niệm:

Cha M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên,

đắc cử Viện phụ Đan viện Thiên Phước (2015)

 • 1948 Thầy M. Simon Vượng, CSNQ

08 TmThứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23

Thánh Gioan Thiên Chúa, Ts

 • Bổn mạng:

- Cha M. Gioan TC Lê Xuân Quý, CT

- Các thầy M. Gioan TC Nguyễn Ánh Ngọc, CSĐD • Đỗ Thanh Long, PS

 • Phan Phi Hổ, TP

 • Võ Đại Chí, PL

 • Nguyễn Văn Truyền, CSNQ

- Chị M. Gioan TC Võ Thị Thanh Thúy, VP

09 TmThứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34

Thánh Phanxica Rôma, Nt. • 1983 Anh Giuse Nguyễn Phi Hùng, CSĐDTmThứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14

 • 2012 Thầy M. Giuse Nguyễn Văn Tăng, PS

 1. TmCHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv Tuần II

2Sbn 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21Hôm nay linh mục có thể dùng lễ phục màu hồng

 1. TmThứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54

 1. Tm

26

Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16

 • Kỷ niệm:

Ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013)

 1. Tm

27

Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30

(Nguyệt vụ cầu hồn)

 1. Tm

28

Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47

Thánh Clémente, Ts

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA


 • Bổn mạng:

- Cha M. Clémente Phạm Đăng Mẫn, Nguyên VtFTM


 • 1966 Cha M. Marco Nguyễn Quang Vinh, BtCSNQ

 1. Tm

29

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30

17

Tm

1-2

Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53

18

Tm

02

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv Tuần I

Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-3319

Tr

03

Thứ Hai. THÁNH GIUSE

BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Lễ trọng – Ngày nghỉ

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;

Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a)

 • Bổn mạng:

  • Đức nguyên Giáo Hoàng Ioseph Ratzinger - Biển Đức XVI

  • Đức nguyên TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, CSNQ

  • Các cha M. Giuse Trần Thanh Hải, CSĐD

 • Hoàng Văn Thắng, CT

 • Đinh Văn Ba, PV

- Các thầy M. Giuse Phan Văn Phi, PS

 • Đinh Xuân Hoàng, CSNQ

 • Nguyễn Trọng Đàn, TP

 • Trần Minh Tuấn, PS

 • Nguyễn Danh, CSĐD

 • Hoàng Thanh Thái, CSĐD

 • Phạm Bá Thành, FTM

 • Bùi Xuân Lâm, PL

- Các chị M. Giuse Vũ Thị Xuân Lộc, PT

- Nguyễn Ngọc Nữ, VP

- Chị M. Giuseppina Trần Thị Hoàng, PH


 • 1988 Cha M. Bê-na-đô Nguyễn Đình Long, AP

20

Tm

04

Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30

21

Tr

05

Thứ Tư. Pl 4,4-9; Mt 19,27-29

THÁNH BIỂN ĐỨC QUA ĐỜI. Lễ kính(Thần vụ theo ngày 11-07)

 • Kỷ niệm:

+ Dòng Đức Bà VN khấn gia nhập Dòng Xi-tô

+ Ngọc Khánh Khấn Dòng:

1. Cha M. Dominico Phạm Văn Hiền, nguyên VpHT

2. Thầy M. Thomas Hồ Hoàng Long, PL

22

Tm

06

Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59

23

Tm

07

Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,32-42

Thánh Turibio Alphongso Mogrovejo, Gm • 1978 Cha M. Sylvester Nguyễn Hữu Niên, PS

 • 1991 Bà Maria Lê Thị Chanh, Ân nhân Hội Dòng

24

Tm

08

Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-57

Chân phước Oscar Romero, GmTđ • Bổn mạng:

- Thầy M. Oscar Romero Nguyễn Nhật Minh Hoàng, PV

25

Đ

09

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Tv Tuần II

(Lễ Truyền Tin được dời về ngày Thứ Hai 09-04)

 • Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10

 • Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11;

Mc 14,1 – 15,47 (hay Mc 15,1-39)

- Nghi thức Tuần Thánh theo Sách Lễ Rôma.

- Hát (hoặc đọc) Bài Thương Khó Năm B

- Sau Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách (x. SLRM, tr.244)

- Trong Tuần Thánh, thường Bề trên chủ sự các nghi thức Phụng vụ và Thánh lễ (Tl 171a).


 • 1999 Cha M. Phanxicô Xaviê Lê Ngư, CSĐD

26

Tm

10

Thứ Hai Tuần Thánh. Is 42,1-7; Ga 12,1-11

27

Tm

11

Thứ Ba Tuần Thánh. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38

 • 1947 Cha M. Placido Nguyễn Quang Trạch, CSNQ

28
Tm

12

Thứ Tư Tuần Thánh. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25

 • 2015 Thầy M. Bernardino Trần Đình Vấn, AP

29
Tr

13

Thứ Năm Tuần Thánh.

(Thánh lễ sáng: Làm Phép Dầu

Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21)
Thánh lễ chiều : THÁNH LỄ TIỆC LY

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15 • 1948 Cha M. Thomas Nguyễn Hữu Chỉnh, PS


TAM NHẬT VƯỢT QUA

 • Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc vào giờ kinh chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm điểm của Tam Nhật Vượt Qua là đêm canh thức Phục Sinh.

 • Trong Tam Nhật Thánh vẫn được đệm đàn trong cử hành Phụng Vụ.

 • Trong Tam Nhật Thánh, trước và sau bữa cơm trưa và chiều, cộng đoàn hát điệp ca: “Vì chúng ta…” (Tl 172c).


NGHI THỨC CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Chiều nay có nghi thức rửa chân trước Thánh lễ: Bề trên và một số anh (chị) em giúp Bề trên rửa chân cho Cộng đoàn tại Phòng hội hay một nơi nào thích hợp. Đang lúc rửa chân, Cộng đoàn hát những bài ca về tình bác ái huynh đệ (Tl 173a).

 1. Rung chuông trọng thể lúc hát kinh Vinh Danh. Từ đó cho đến Vọng Phục Sinh chỉ dùng mõ.

 2. Dứt Lời nguyện hiệp lễ, chủ tế đứng trước bàn thờ vái hương Mình Thánh Chúa, rồi nhận khăn choàng phủ bình đựng Mình Thánh và bắt đầu cuộc Rước Kiệu Mình Thánh qua phòng đã dọn sẵn, theo nghi thức Hội Dòng. Ai tham dự Thánh lễ chiều, không phải đọc Kinh Chiều.

 3. Trong giờ hội chung tối, Cộng đoàn nghe đọc Tin Mừng theo thánh Gioan (13,16–14,31). Khi đến câu: “Đứng dậy ta ra khỏi đây”, mọi người đứng lên vào nhà nguyện (Tl 173b).

Sau giờ Kinh Tối, Cộng đoàn làm Giờ Thánh chung, rồi chia phiên chầu cho tới nửa đêm (Tl 173c).


30

Đ

14

Thứ Sáu Tuần Thánh.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Is 52,13 – 53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1 – 19,42

(Bài đọc Tin Mừng Kinh Đêm năm B: Mc 15,21-28, theo sách Nghi thức Tuần Thánh tr.119)

Giữ Chay và kiêng thịt theo Giáo Luật

NGHI THỨC CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Phần I: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 1. Không có nghi thức sám hối như đầu lễ, linh mục chủ sự phủ phục hoặc quì thinh lặng trong giây lát, đoạn đọc lời nguyện đầu (không đọc “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”).

 2. Bài đọc 1: Is 52,13–53,12

 3. Đáp ca: Tv 30

 4. Bài đọc 2: Dt 4,14-16; 5,7-9

 5. Tiền xướng trước Tin Mừng: “Vì chúng ta

 6. Hát hoặc đọc Bài thương khó trọng thể theo thánh Gioan 18,1–19,42


- Sau Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách.

CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

 1. Sau bài giảng, tới phần “Cầu nguyện cho mọi người”

(theo Sách Lễ Rôma)

 1. Dứt lời cầu nguyện cuối cùng, phó tế hoặc linh mục long trọng cử hành nghi thức Kính Thờ Thánh Giá (Chọn 1 trong 2 cách theo Sách Lễ Rôma).


Phần II:

NGHI THỨC THỜ KÍNH THÁNH GIÁ

 1. Khi lên hôn kính Thánh Giá, anh (chị) em phủ phục ba chặng, những cặp sau hãy nhìn anh (chị) em trước, để phủ phục cho đều. Thứ tự lên hôn kính Thánh Giá: Chủ tế, các thừa tác viên phục vụ bàn thờ, các giáo sĩ, các vị cao niên, các anh (chị) em trẻ (Tl 174a).

 2. Kể từ lúc này tới Thánh lễ Vọng Phục Sinh, mỗi khi đi ngang qua Thánh G, anh (chị) em phải bái sâu như bái Thánh Thể trong Nhà Tạm (Tl 174b).

 3. Nếu có giáo dân lên hôn kính Thánh Giá, tuỳ sự sắp xếp của Nghi trưởng sao cho trật tự và trang nghiêm.

Phần III: RƯỚC LỄ

 1. Sau khi hôn kính Thánh Giá, linh mục hoặc phó tế rước Mình Thánh (có hai người cầm nến đi hai bên) từ bàn thờ phụ ra đặt trên bàn thờ. Chủ sự cử hành nghi thức rước lễ theo Sách Lễ Rôma.

 2. Cộng đoàn rước lễ xong, cất Mình Thánh Chúa vào bàn thờ phụ. Chủ sự đọc lời nguyện chúc lành cho Cộng đoàn, đoạn yên lặng ra về.

 3. Những ai tham dự nghi thức phụng vụ Chiều Thứ Sáu, không buộc phải đọc Kinh Chiều.

Vào giờ thuận tiện, Cộng đoàn tổ chức đi Đàng Thánh Giá trọng thể (Tl 174c).


31


15

Thứ Bảy Tuần Thánh.

Giữ Chay theo Hiến Pháp Hội Dòng (HP 135c)

(Bài đọc Tin Mừng Kinh Đêm năm B: Mc 15,42-47, sách Nghi thức Tuần Thánh tr.120)

 • 1981 Thầy M. Louis Lê Vĩnh Điện, PS

 • 1993 Cha M. Malachia Dương Văn Minh, CT

ThỨ BẢy TuẦn Thánh

Hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa Phục Sinh.

Hôm nay không cử hành Thánh lễ và các Bí tích khác, trừ Bí tích Hoà giải và Xức dầu bệnh nhân. Chỉ có thể rước lễ như của ăn đàng.

CANH THỨC VƯỢT QUA

Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ (Xh 12,42), nên theo lời khuyên của Tin Mừng (Lc 12,35tt) các tín hữu cầm nến cháy trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở lại, để lúc Người đến, Người thấy họ đang tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc. • Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức này như là giờ phút cuối cùng của Thứ Bảy Tuần Thánh (x. Thánh Bộ Phụng Tự, thông tư ngày 16–01–1988, số 95).

 • Tất cả canh thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên phải bắt đầu lúc chập tối và kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.

 • Mặc dù được cử hành trước nửa đêm, Thánh lễ Vọng Phục Sinh vẫn được coi là lễ Phục Sinh.

NGHI THỨC VỌNG PHỤC SINH


 • Phần thứ I: LÀM PHÉP LỬA VÀ THẮP NẾN PHỤC SINH

 • Rước nến Phục Sinh do thầy phó tế hoặc một linh mục dẫn đầu

 • Công bố Tin Mừng Phục Sinh. • Phần thứ II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 • Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành.

 • Sau mỗi bài đọc có đáp ca và lời nguyện.

 • Sau đáp ca và lời nguyện của bài đọc Cựu ước cuối cùng, thì đốt nến trên bàn thờ và chủ tế xướng kinh Vinh Danh, đang lúc hát có thể kéo hoặc rung chuông.

 • Bài đọc 1 (St 1,1 – 2, 2 hay St 1,1.26-31a)

 • Bài đọc 2 (St 22,1-18 hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

 • Bài đọc 3 (Xh 14,15 – 15,1a)

 • Bài đọc 4 (Is 54,5-14)

 • Bài đọc 5 (Is 55,1-11)

 • Bài đọc 6 (Br 3,9-15.32 – 4, 4)

 • Bài đọc 7 (Ed 36,16-17a.18-28)

Hát Vinh Danh…

 • Bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

Sau bài thánh thư Rm 6,3-11, thì chủ tế xướng trọng thể 3 lần ALLELUIA, mỗi lần lên một cung, cộng đoàn đáp lại 3 lần như thế và hát tiếp đáp ca.

 • Bài Tin Mừng: Mc 16,1-8

 • Phần thứ ba: PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

 • Sau khi làm phép thánh tẩy và thêm sức xong (nếu có), hoặc nếu không thì sau khi làm phép nước mọi người đứng lên cầm nến cháy trong tay, cùng lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép thánh tẩy.

 • Chủ tế đi xuống rảy nước thánh trên mọi người tham dự, đang lúc cộng đoàn hát: “Tôi đã thấy nước…”.

 • Không đọc kinh Tin Kính nhưng có Lời Nguyện Tín Hữu.
 • Phần thứ tư: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

 • Sau lời giải tán cuối lễ, thêm 2 lần Alleluia.MÙA PHỤC SINH

Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một Đại Chúa Nhật (AC 22).


Mọi sự cử hành theo nghi thức Sách Lễ Roma. Tuy nhiên cần lưu ý:

LƯU Ý TRONG PHỤNG VỤ MÙA PHỤC SINH

 1. Thắp nến Phục Sinh vào Thánh lễ, Kinh Sáng và Kinh Chiều.

 2. Cộng đoàn đứng đọc kinh: “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” (Tl 176).

 3. Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh mừng như Lễ Trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong Thánh lễ (AC 24).

 4. Tuần Bát Nhật Phục Sinh và Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sau câu “Chúng ta hãy chúc tụng Chúa”“Tạ ơn Chúa” trong Kinh Chiều, Kinh Sáng và trong Thánh lễ, sau câu “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an”“Tạ ơn Chúa”, thêm hai lần Alleluia.

 5. Cuối Kinh Chiều, hát ca vãn Đức Mẹ: “Mừng vui lên...”

 6. Về việc Rước lễ trong Mùa Phục Sinh: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm” (GL 920). • THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN MÙA PHỤC Sinh

 1. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay sổ bộ các thánh (IM 355b).

 2. Chỉ được cử hành lễ ngoại lịch hay các lễ tuỳ nhu cầu nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi buộc (IM 376).

 3. Được cử hành thánh lễ an táng, thánh lễ cầu hồn sau khi được tin người chết hoặc trong ngày Giỗ đầu (IM 380-381).

 4. Không được cử hành lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381)


THÁNG TƯ

01

Tr

16

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Tv Tuần I

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1- 9

(Ca tiếp liên sau bài đọc II)

 • Linh mục chủ tế rảy nước thánh thay nghi thức sám hối.

 • Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh cộng đoàn hát Đoản Ca: “Đây là ngày…” thay Đáp Ca Kinh Sáng, Kinh Chiều và Kinh Tối.

 • 2005 Cha M. Gerardo Nguyễn Văn Thất, VpCSĐD

02

Tr

17

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15

Ngày nghỉ

(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paula, ẩn tu

Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, Lm, TđVN)

 • Bổn mạng:

 • Cha M. Phanxicô Paula Nguyễn Xuân Đình, CT

 • Các thầy M. Phanxicô Paula Lê Văn Nga, CSĐD

- Trần Văn Chỉnh, CSNQ

 • Thầy M. Đa-minh Tước Nguyễn Minh Hân, PL

 • Chị M. Phanxicô Paula Trần Kim Anh, VP

 • 2007 Thầy M. Phaolô Lưu Quang Đại, PS

03

Tr

18

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18 • 1988 Cha M. Bê-na-đô Nguyễn Đình Long, AP

04

Tr

19

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35

Thánh Isidoro, Gm, TSHT; Thánh Phanxicô Fatima


 • Bổn mạng:

- Thầy M. Phanxicô Fatima Trần Văn Bằng, CSNQ

- Chị M. Phanxicô Fatima Hồ Kiều Mỹ Nhu, VP • 1970 Cha M. Berchmans Nguyễn Văn Quy, PL

 • 1993 Cha M. Leo Vũ Đức Chính, VpCSĐD

05

Tr

20

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48(Không cử hành lễ thánh Vinh-sơn Phêriô, Lm)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Vinh-sơn Phêriô Vũ Mạnh Xuân, CSĐD

  • Vũ Văn Hệ, CSNQ

  • Nguyễn Xuân Vinh, CSĐD

  • Trần Ngọc Hiến, PS

  • Nguyễn Đức Quý, TP

  • Nguyễn Đức Vinh, PV

 • 1971 Cha M. Augustino Nguyễn Đình Cựu, PL

06

Tr

21

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14

(Không cử hành lễ thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Lm TđVN)


 • Bổn mạng:

- Bổn mạng thứ II Cộng đoàn CSNQ và cộng đoàn CSĐD

- Cha M. Phao-lô Tịnh Nguyễn Đức Chánh, VpPL

- Các cha M. Phao-lô Tịnh Nguyễn Tuyên Phương, PV

 • Nguyễn Văn Tuấn, CSNQ

- Các thầy M. Phao-lô Tịnh Đào Anh Chương, CSĐD

- Vương Ngọc Tĩnh, CSĐD

- Nguyễn Du Tịnh, CT

- Lê Hoàng An, TP

- Nguyễn Văn Hùng, PS

- Chị M. Phao-lô Tịnh Hà Thị Phương, VP
07

Tr

22

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 4,13-21; Mc 16,9-15(Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, Lm

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Lm TđVN)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, CSĐD

  • Nguyễn Xuân Kiều, PL

  • Nguyễn Công Điệp, CT

  • Vũ Anh Duy, TP

  • Phạm Văn Ngọc, CSNQ

  • Nguyễn Anh Cường, PS

08

Tr

23

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Cuối tuần Bát nhật Phục Sinh

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31

(Không cử hành lễ thánh Stanislao, GmTđ

Thánh Julie Billiart, TN)


 • Bổn mạng:

- Chị M. Julie Billiart Nguyễn Thị Thanh, VP

09

Tr

24

Thứ Hai. Is 7,10-14; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38

LỄ TRUYỀN TIN

Lễ trọng – Ngày nghỉ

 • Canh II: Thánh ca Cựu Ước lấy ở canh II Kinh Đêm Chúa nhật tuần I tr. 60 sách CGKPV.

 • Trong Thánh Lễ, khi hát Kinh Tin Kính, câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần … đã làm người”, cộng đoàn quì gối (IM 98).

Kinh Sáng và Kinh Chiều Ca Vãn Đức Mẹ

 • 1999 Cha M. Phanxicô Xaviê Lê Ngư, CSĐD

10

Tr

25

Thứ Ba. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20

 • Kỷ niệm:

Cha M. Vianney Nguyễn Tri Phương,

đắc cử Viện phụ Đan viện Châu Sơn ĐD (2013)

Cha M. Gioan Baotixita Trần Văn Chuyên

tái đắc cử Viện trưởng Đan viện Fatima (2016)


 • 2013 Cha M. Gioan Berchmans Nguyễn Văn Thảo, BtCSNQ

11

Tr

26

Thứ Tư. Cv 5,17-21; Ga 3,16-21

Chân phước Elena Guerra, TN • Bổn mạng:

- Chị M. Elena Guerra Hoàng Thị Lan, VP

 • 1979 Thầy M. Alberico Lê Văn Khánh, CT

 • 1984 Thầy M. Phanxicô Trần Đình Liệu, CSNQ

12

Tr

27

Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36

(Nguyệt vụ cầu hồn)

 • 2015 Thầy M. Bernardino Trần Đình Vấn, AP

13

Tr

28

Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15

Thánh Martino I, GhTđ (Đ) • 2014 Cha M. Bernardino Trần Phúc Dược, PS

14

Tr

29

Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21

Thánh Maximo, Tđ (Đ) • Bổn mạng:

- Cha M. Maximo Đỗ Chính Thống, TP

15

Tr

30

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần I

Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35Thánh Emmanuel và các bạn tử đạo (Đ)

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA16

Tr

1-3

Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29

 • 1952 Thầy M. Eugenio Nguyễn Văn Đảm, PS

17

Tr

02

Thứ Ba. Cv 7,51 – 8,1a; Ga 6,30-35

18

Tr

03

Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40


19

Tr

04

Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51


20

Tr

05

Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59

21

Tr

06

Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69

Thánh Anselmo, Gm,TSHT • Bổn mạng:

- Các cha M. Anselmo Hồ Sĩ Chức, PS

- Trần Công Luận, CSĐD


- Các thầy M. Anselmo Vũ Văn Ngân, CSNQ

- A Yip, TP

- Đinh Chỉ Nghĩa, PL


22

Tr

07

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần II

Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18

CHÚA CHIÊN LÀNH

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

23

Tr

08

Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,11-18

Thánh Giorgio và Adalberto, GmTđ (Đ)

 • Bổn mạng:

- Đức Thánh Cha Giorgio Mario Bergoglio – Phanxicô

- Thầy M. Giorgio Nguyễn Văn Huân, CSNQ

24

Tr

09

Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30

Thánh Fidèle Sigmaringens, LmTđ (Đ) • 1967 ĐC M. Anselmo Thadeo Lê Hữu Từ, BtCSNQ

25

Đ

10

Thứ Tư. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20

THÁNH MARCÔ, THÁNH SỬ

Lễ kính.

 • Bổn mạng:

- Cha M. Marco Chu Trọng Thảo, PL

- Các thầy M. Marco Phạm Văn Nhượng, CT • Đậu Mỹ, PS

 • Nguyễn Văn Xuân, CSĐD

 • Trần Trọng Tài, AP

 • Phạm Văn Toán, CSNQ

 • Nguyễn Văn Sáng, TP

26

Tr

11

Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20

 • 1995 Thầy M. Antôn Nguyễn Đình Tấn, CSĐD

27

Tr

12

Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6

Thánh Zita, Tn • Bổn mạng:

- Các chị M. Zita Trần Thị Hiển, PT

- Hồ Thị Thu, VP28

Tr

13

Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14

Thánh Phêrô Sa-nen, LmTđ (Đ)

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort, Lm (Tr)

Các thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Lm

Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, Tg

Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, Tg, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Các cha M. Montfort Nguyễn Vinh, nguyên VtPL

 • Phạm Quốc Huyên, CSĐD

- Các thầy M. Montfort Chu Văn Toàn, PS

 • Nguyễn Xuân Pháp, CT

 • Đinh Văn Bình, CSNQ

 • Đặng Thanh Nam, TP

- Cha M. Phaolô Khoan Phạm Văn Phú, PS

- Thầy M. Phaolô Khoan Phạm Văn Hùng, TP

- Thầy M. Gioan Thành Đinh Văn Thuận, PS

- Thầy M. Phêrô Hiếu Ngô Văn Tuấn, CSNQ29

Tr

14

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I

Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8(Không cử hành lễ Thánh Catharina Sienna, TN, TSHT)


 • Bổn mạng :

- Các chị M. Catharina Trương Thị Minh Chi, VP

 • Nguyễn Thị Thúy Hằng, PH

 • 1946 Thầy M. Luca Bích, CSNQ

 • 1986 Cha M. Alberico Trần Văn Nhơn, PS

30

Tr

15

Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

Thánh Pio V, Ghvà thánh Giuse Tuân, Lm, TđVN (Đ)

 • Bổn Mạng:

- Thầy M. Pio V Mai Trần Quang Thiện, PS

- Thầy M. Giuse Tuân Nguyễn Ngọc Chuyền, CSĐDTHÁNG NĂMTHÁNG HOA

KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng: lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một Đức Tin chân thật. Đức Tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến Chế Công Đồng về Giáo Hội, số 67).01/05

Tr

16

Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a

Thánh Giuse Thợ(St 1,26 – 2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58)

Thánh Augustino Schoeffler Đông

và Gioan Louis Bonnard Hương, Lmts, TđVN (Đ)

NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG - Ngày nghỉ


 • Bổn mạng:

- Tập viện Châu Sơn Nho Quan

- Cha M. Giuse Nguyễn Văn Tám, CSNQ

- Các thầy M. Giuse Vũ Nhật Tuấn, CSĐD


  • Phạm Văn Hải, CSĐD

  • Ngô Duy Tân, TP

  • Trần Quốc An, PS

  • Nguyễn Văn Tế, AP

  • Phan Văn Bình, PL

- Thầy M. Augustino Đông Nguyễn Văn Thưởng, FTM

- Chị M. Giuse Trần Thị Mai, PT

- Chị M. Bonnard Hương Đinh Thị Hoàng Yến, PH


 • 1936 Thầy Ambrosio Nguyễn Văn Sinh, PS

02

Tr

17

Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8

Thánh Athanasio, Gm, TSHT. Lễ nhớ

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Học Viện Thần Học Xitô Thánh Gia

- Các cha M. Athanasio Nguyễn Văn Lợi, CSĐD • Nguyễn Văn Thức, PS

- Các thầy M. Athanasio Trần Khắc Minh, CSNQ

 • A Tương, TP

 • Phạm Đình Phúc, PL

- Thầy M. Giuse Lựu Trương Minh Giàu, PV

03

Đ

18

Thứ Năm Đầu Tháng. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TĐLễ kính

 • Bổn mạng:

- Cha M. Philipphê Hoàng Kim Tâm, nguyên VtTP

 • Ngô Đình Phán, PS

- Các thầy M. Philipphê Nguyễn Đức Thanh, CSĐD

 • Nguyễn Văn Học, PL

 • Nguyễn Văn Toàn, CT

 • Nguyễn Doãn Mẫn, AP

 • Dương Xuân Hà, CSNQ

- Thầy M. Giacôbê Nguyễn Văn Chắt, CSNQ

- Các chị M. Philipphê Lơ Mu Ka Pham, PH

 • Bùi Thị Vinh, VP

  • 2017 Cha Phanxicô Assisiô Lê Văn Thành, CSĐD

04

Tr

19

Thứ Sáu Đầu Tháng. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17

Thánh Giuse Rubio, Lm
 • Bổn mạng:

- Thầy M. Giuse Rubio Hồ Sĩ Điều, CSNQ

  • 1987 Cha M. Emmanuel Triệu Chu Kim Tuyến, VpPS

  • 2002 Thầy M. Vinh Sơn Nguyễn Văn Quy, CSĐD

05

Tr

20

Thứ Bảy Đầu Tháng. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21

 • 1968 Thầy M. Biển Đức Nguyễn Văn Hiển, CSĐD

06

Tr

21

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Tv Tuần II

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17


(Không cử hành lễ thánh Đaminh Savio)

 • Bổn mạng:

- Cha M. Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào, VtCSNQ

- Các cha M. Đaminh Savio Trần Thiết Hùng, CSĐD

  • Phạm Văn Vinh, PS

  • Nguyễn Quang Đại, PL

- Các thầy M. Đaminh Savio Trần Văn Lưu, TP

  • Ngô Văn Tài, CSĐD

  • Đinh Công An, CSĐD

  • Nguyễn Đình Duy Khánh, CSĐD

  • Phạm Lê Thành Trung, PL

  • Nguyễn Đình Kỳ, PV

- Các chị M. Đaminh Savio Hoàng Thị Bạch Tuyết, VP

  • Hà Thị Mai, PH

07

Tr

22

Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26 – 16,4a

Thánh Rita Cascia, Nt

Thánh Micae Hồ Đình Hy, quan thái bộc

và thánh Laurentio Ngôn, Gd, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Thầy M. Micae Hy Hồ Thảo, TP

- Chị Rita Cascia Bùi Thị Hoàng Trang, PH  
08

Tr

23

Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11

  • 1995 Cha M. Théodoro Nguyễn Văn Hoan, PS

09

Tr

24

Thứ Tư. Cv 17,15.22 – 18,1; Ga 16,12-15

Thánh Giuse Hiển, Lm, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Cha M. Giuse Hiển Trần Văn Điện, PS

- Thầy M. Giuse Hiển Vũ Đức Thiện, CSNQ  • 1989 Thầy M. G. Baptista Nguyễn Văn Toán, PS

10

Tr

25

Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20

Cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên (Lễ trọng – Ngày nghỉ)

(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 hay Ep 4,1-13; Mc 16,15-20)

Thánh Antonino, Gm

và thánh Gioan Avila, Lm, TSHT


 • Bổn mạng:

- Thầy M. Antonino Ngô Đình Thăng, PS

- Các thầy M. Gioan Avila Nguyễn Đình Nhường, PS  • Nguyễn Xuân Đình, CT

  • Hoàng Văn Sáng, TP

- Chị M. Gioan Avila Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, VP

 • Kỷ niệm:

Cung hiến thánh đường Đan Viện Phước Thiên (2014)

Lễ trọng – Ngày nghỉ

  • 2008 Cha M. Stéphano Trần Ngọc Hoàng, VpCSĐD

11

Tr

26

Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a

Các thánh viện phụ Cluny: Odon; Maiol; Odilon;

Hugo và chân phước Phêrô đáng kính. Lễ nhớ

Thánh Alexandro I, Gh

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, thương gia,TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

 • Cha M. Alexandro Hồ Thành Vinh, PS

 • Các thầy M. Odilon Lê Mạnh Quân, CSĐD

 • Trần Văn Thích, PS

 • Đặng Xuân Kính, CSNQ

 • Thầy M. Maiol Nguyễn Thành Hưng, PL

 • Thầy M. Odon Đặng Văn Tấn, PS

12

Tr

27

Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28

Thánh Nereo, Achilleo và Pancratio, Tđ (Đ) • Bổn mạng:

 • Thầy M. Achilleo Phan Ngọc Sang, PL

  • 1965 Thầy M. Damiano Nguyễn Văn Ngọc, PS

13

Tr

28

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Tv tuần I

Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13); Mc 16,15-20

(Không cử hành Đức Mẹ Fatima

Chân Phước Imelda Lambertini, TN)

 • Bổn mạng:

- Chị M. Imelda Lambertini Đinh Thị Hương, VP

14

Đ

29

Thứ Hai. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17

THÁNH MATTHIA, TĐ, Lễ kínhThánh Maria Domenica Mazzarello, Nt

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Matthia Nguyễn Ngọc Thọ, PV

 • Đinh Văn Bôn, CSĐD

- Các thầy M. Matthia Trần Văn Lễ, PS

 • Phan Văn Bình, AP

 • Nguyễn Văn Tịnh, CSNQ

 • Nguyễn Văn Khoa, PL

- Các chị M. Matthia Trần Thị Trị, PT

 • Hồ Thị Hiền, VP

- Chị M. Mazzarello Nguyễn Thị Hồng Vân, PT
Từ hôm nay đến hết Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, giờ Kinh Chiều, khi hát Thánh thi “Xin Thánh Linh Thiên Chúa” (Veni Creator), Cộng đoàn quỳ gối ở khổ đầu (Tl 176c).


15

Tr

1-4

Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

Thánh Pacomio, Vp. Lễ nhớ

Thánh Isidoro, Gd.

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA • Bổn mạng:

- Cha M. Pacomio Trần Văn Hồng, AP

 • Nguyễn Hữu Vị, PS

- Thầy M. Pacomio Nguyễn Sơn Vinh, PL

- Thầy M. Isidoro Nguyễn Văn An, PL

- Chị M. Pacomio Hồ Thị Phượng, VP


16

Tr

02

Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19

(Nguyệt vụ cầu hồn)

  • 1943 Thầy M. Luca Nguyễn Hữu Các, PS

17

Tr

03

Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26

Thánh Paschalis, Ts • Bổn mạng:

- Các thầy M. Paschalis Nguyễn Văn Hùng, PS

- Đoàn Văn Trị, CT

- Trần Trì, PL


18

Tr

04

Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19

Thánh Phêlixê Pori, Ts; Thánh Gioan I, Gh, Tđ (Đ)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Phêlixê Pori Nguyễn Văn Hởi, PL

- Thầy M. Gioan I Đoàn Minh Đức, PS • Kỷ niệm:

Cha M. Phêrô Khanh Trần Như Hảo,

đắc cử Viện phụ tiên khởi Đan viện Phước Vĩnh (2016)


19

Tr

05

Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25

Thánh Yves Hélory, Lm • Bổn mạng:

- Thầy M. Yves Hélory Đỗ Tiến Hùng, CSNQ
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ)

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14

hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39

20

Đ

06

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tv tuần II

Lễ trọng - Ngày nghỉ

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

- Sau bài đọc II, Cộng đoàn ngồi đọc hay hát Ca tiếp liên

- Sau Kinh Tối, kết thúc Mùa Phục Sinh

(Không cử hành lễ thánh Bernardino Sienna, Lm)

 • Bổn mạng:

- Cha M. Bernardino Đinh Văn Thái, CSNQ

- Các thầy M. Bernardino Hồ Văn Linh, PS

- Phan Trọng Lan, CSĐD

- Nguyễn Văn Nghĩa, PV- Phạm Văn Sơn, TP


MÙA THƯỜNG NIÊN

Sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các bài đọc trong thánh lễ: - Chúa nhật: Năm B

- Ngày trong tuần: Năm chẵn

21

X

07

Thứ Hai. TUẦN VII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I

Gc 3,13-18 ; Mc 9,14-29

Thánh Christophoro Magallanê, Lm,

và các bạn tử đạo (Đ)


 • Bổn mạng:

- Thầy M. Christophoro Trần Văn Sơn, CT

  • 1978 Cha M. Gioakim Trần Nhân Thứ, CSĐD

22

X

08

Thứ Ba. Gc 4,1-10 ; Mc 9,30-37

Thánh Rita Cascia, Nt (Tr)

Thánh Micae Hồ Đình Hy, quan thái bộc

và thánh Laurentio Ngôn, Gd, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Chị Rita Cascia Bùi Thị Hoàng Trang, PH  

23

X

09

Thứ Tư. Gc 4,13-17 ; Mc 9,38-40

  • 1995 Cha M. Théodoro Nguyễn Văn Hoan, PS

24

XThứ Năm. Gc 5,1-6 ; Mc 9,41-50

25

TrThứ Sáu. Gc 5,9-12 ; Mc 10,1-12

Thánh Beđa Đáng Kính, Lm, TSHT. Lễ nhớ

Thánh Gregorio VII, Gh

Thánh Maria Magdalena de Pazzi, TN

Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, Tg, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Các thầy M. Beđa Nguyễn Hữu Quý, PS

- Phùng Bá Mỹ, PL

- Trần Văn Biên, TP

- Thầy M. Phêrô Vân Đinh Văn Hạnh, CSNQ

- Chị M. Magdalena Hồ Thị Lập, PT


  • 1980 Thầy M. Hilarion Nguyễn Văn Lan, PS
26

TrThứ Bảy. Gc 5,13-20 ; Mc 10,13-16

Thánh Philipphê Nêri, Lm. Lễ nhớ

Các thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, trùm họ,

Gioan Đoàn Trinh Hoan, Lm, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Các cha M. Philipphê Nêri Nguyễn Chính Thống, PL

 • Nguyễn Xuân Thảo, CT

- Các thầy M. Philipphê Nêri Trịnh Ngọc Châu, CSĐD

 • Trần Văn Ninh, CSNQ

 • Nguyễn Đình Loan, PS

- Các thầy M. Gioan Hoan Nguyễn Công Trường, PS

 • Nguyễn Trọng Hoan, AP

 • Ninh Văn Quang, CSNQ

- Thầy M. Matthêu Phượng Trần Hoàng Đức, AP

  • 1952 Thầy M. Fidelix Nguyễn Tín Trung, PS

27

TrCHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

CHÚA BA NGÔI

Lễ trọng

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.(Không cử hành lễ Thánh Augustino Cantorberry, Gm)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Augustino Cantorbery Hoàng Công Việt, PS

28

XThứ Hai. 1Pr 1,3-9 ; Mc 10,17-27

Thánh Phaolô Hạnh, Gd, TđVN (Đ)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Phaolô Hạnh Nguyễn Quốc Hạnh, PL

- Ngô Đình Xuân, AP  • 1975 Cha M. Giuse Nguyễn Văn Biên, PS

  • 1975 Thầy M. Anphongso Lê Linh, PS

29

XThứ Ba. 1Pr 1,10-16 ; Mc 10,28-31

  • 2004 Thầy M. Bonaventura Trần Văn Dũng, TP

30

XThứ Tư. 1 Pr 1,18-25 ; Mc 10,32-45

Thánh Jeanne d’Arc, TNTđ (Đ)

Thánh Céline, TN (Tr).


 • Bổn mạng:

- Chị M. Celline Trần Thị Hiên, VP

- Chị M. Jeanne d’Arc Bùi Thị Thành, VP • Kỷ niệm:

- Cung hiến Thánh Đường Nữ Đan viện Vĩnh Phước (2001). Lễ trọng - Ngày nghỉ

- Cung hiến Thánh Đường Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước (2007). Lễ trọng - Ngày nghỉ

- Chị M. Timôthê Nguyễn Thị Nhẫn, tái đắc cử Viện trưởng Nữ Đan viện Phước Hải (2016)

31

TrThứ Năm. Xp 3,14-18a; Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH

Lễ trọng

 • Kỷ niệm:

- Khai sinh và Bổn mạng Đan viện Châu Thủy (1971).

Lễ trọng – Ngày nghỉ

- Khai sinh và Bổn mạng Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước (1975). Lễ trọng - Ngày nghỉ

- Ngân Khánh Khấn Dòng:

2. Chị M. Phaolô Lộc Ngô Thị Bình, VP

3. Chị M. Gioan TC Võ Thị Thanh Thúy, VP

4. Chị M. Magarita Đỗ Thị Liễu, VP

THÁNG SÁU

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Con Người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập Giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình thương lạ lùng ấy.

 1. Vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hoặc một ngày thuận tiện trong tháng sáu, Cộng Đoàn cử hành Nghi Thức Tôn Vương theo nghi thức của Hội Dòng (Tl 177a).

 2. Theo truyền thống Hội Dòng, mỗi thứ sáu đầu tháng, Cộng đoàn quây quần trước tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu hát Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu và đọc Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Có thể tuỳ nghi làm cách khác (Tl 177b).01

Đ

 1. -4

Thứ Sáu Đầu Tháng. 1 Pr 4,7-13 ; Mc 11,11-26

Thánh Iustino, Tđ. Lễ nhớ

Thánh Giuse Túc, Gd, TđVN; thánh Hannibal, Lm (Tr)

 • Bổn mạng:

- Cha M. Iustino Hồ Hữu Công, PS

- Các thầy M. Iustino Nguyễn Bích Tường Vũ, PL • Nguyễn Chí Công, CSĐD

 • Vũ Văn Quyết, PS

 • Nguyễn Xuân Sỹ, TP

 • Nguyễn Duy Hiển, CSNQ

- Thầy M. Giuse Túc Nguyễn Văn Tâm, PS

 • Trần Văn Hiện, PV

 • Phan Đình Danh, AP

- Các thầy M. Hannibal Phạm Quang Diệp CSĐD

 • Nguyễn Văn Giáp, CT

02

XThứ Bảy Đầu Tháng. Gđ 17,20b-25 ; Mc 11,27-33

Thánh Marcellino và thánh Phêrô, Tđ (Đ)

Thánh Đaminh Ninh, Gd, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Marcellino Nguyễn Đình Minh, PL

- Nguyễn Đình Thống, PS

- Thầy M. Đaminh Ninh Nguyễn Văn Đĩnh, PS


03

TrCHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ

Lễ trọng

Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26(Không cử hành lễ thánh Carolo Lwanga và các bạn Phi Châu; Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, Gd, TđVN)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Carolo Lwanga Đặng Văn Lam, PL

04

XThứ Hai. 2Pr 1,2-7 ; Mc 12,1-12


05

ĐThứ Ba. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17

Thánh Bonifatio, GmTđ. Lễ nhớ

Các thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm

Đaminh Toại và Đaminh Huyên, Gd, TđVN


 • Bổn mạng:

- Cha M. Bonifatio Nguyễn Hùng Phi, CSNQ

- Các thầy M. Bonifatio Nguyễn Xuân Cường, PL • Hồ Văn Năng, PS

 • Nguyễn Tính, CSĐD

- Thầy M. Đaminh Huyên Nguyễn Văn Thành, PL

- Thầy M. Luca Loan Đỗ Văn Sơn, CSNQ • 1947 Thầy M. Thomas Nguyễn Đình Tắc, PS

 • 1970 Anh Giuse Nguyễn Sĩ Hải, CSĐD

06

X

23

Thứ Tư. 2Tm 1,1-3.6-12 ; Mc 12,18-27

Thánh Noberto, Gm (Tr)

Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng; Phêrô Đinh Văn Thuần và Thánh Vinh-sơn Dương, Gd, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Noberto Nguyễn Văn Hoan, PL

 • Nguyễn Đình Khánh, PS

 • Nguyễn Văn Tuấn, CSNQ

- Các thầy M. Phêrô Dũng Nguyễn Đình Khi, PL

 • Võ Hoàng Dũng, CSĐD

- Thầy M. Phêrô Thuần Trần Duy Chinh, CSNQ

- Các thầy M. Vinh-sơn Dương Hồ Sĩ Quảng, TP • Vũ Văn Dương, CSNQ

07

X

24

Thứ Năm Đầu Tháng. 2Tm 2,8-15 ; Mc 12,28b-34

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Gd, TđVN (Đ)
 • Bổn mạng:

- Cha M. Giuse Tuấn Trần Tiến Cùng, PS

- Thầy M. Giuse Tuấn Hồ Minh Thông, PL08

Tr

25

Thứ Sáu. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lễ trọng

09

TrThứ Bảy. Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51

Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Lễ trọng – Ngày nghỉ.

Thánh Ephraem, Pt, TSHT • Bổn mạng:

- Cha M. Ephraem Trịnh Văn Đức, nguyên Vp, CSĐD

- Các cha M. Ephraem Lê Hữu Tú, VtFTM

- Trương Cường, CT

- Nguyễn Thành Tâm, PS

- Các thầy M. Ephraem Hồ Sĩ Yêu, TP

- Hoàng Quốc Tuấn, PL • 1999 Thầy M. Giêrônimô Nguyễn Văn Năm, PS

10

X

27

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

St 3,9-15; 2Cr 4,13 – 5,1; Mc 3,20-35

 • 2009 Thầy Phaolô Trần Văn Bảy, CSĐD

11

Đ

28

Thứ Hai. Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,6-13

Thánh Barnaba, TĐ. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

  • Cha M. Barnaba Lê Xuân Ánh, CT

  • Các thầy M. Barnaba Trần Đức Bốn, CSĐD

 • Phan Phong, PS

 • Hoàng Văn Hưởng, PL

 • Trần Văn Hiệp, TP

 • Đoàn Văn Trình, CSNQ

12

Tm

29

Thứ Ba. 1V 17,7-16 ; Mt 5,13-16

Nguyệt vụ cầu hồn

13

Tr

30

Thứ Tư. 1V 18,20-39 ; Mt 5,17-19

Thánh Antôn Pađôva, Lm, TSHT. Lễ nhớ

Thánh Augustino Phan Viết Huy, Đaminh Đinh Đạtvà Nicolas Bùi Đức Thể, Qn, TđVN (Đ)

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, PS

 • Hoàng Văn Nhân, CT

- Các thầy M. Antôn Nguyễn Văn Tam, CSNQ

 • Nguyễn Văn Khấn, TP

 • Nguyễn Văn Liệu, CSĐD

 • Trần Văn Bằng, PS

 • Hoàng Văn Hùng, PV

 • Bạch Huy Đức, CSĐD

 • Vũ Đăng Huân, AP

 • Nguyễn Văn Thành, PL

- Cha M. Augustino Huy Nguyễn Văn Nghiêm, TP

- Các thầy M. Augustino Huy Nguyễn Văn Nhiệm, PL

 • Phạm Văn Nghĩa, PS

 • Các thầy M. Đaminh Đạt Phan Trung Điến, CSNQ

 • Đậu Hoàng Anh Phi, TP

- Cha M. Nicolas Thể Nguyễn Đức Thể, CSNQ

 • Thầy M. Nicolas Thể Nguyễn Hiền Triết, PS

 • Chị M. Antôn Hoàng Thị Sang, VP

 • Nguyễn Thị Mai, PH

14
X

1-5

Thứ Năm. 1V 18,41-46 ; Mt 5,20-26

Chân Phước Gerardo, Đs (Tr) • Bổn mạng:

- Thầy M. Gerardo Hồ Sĩ Ngọc, CSĐD

15
XThứ Sáu. 1V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA16
TrThứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37

Thánh Lutgarde, NĐs. Lễ nhớ
Các Thánh Đaminh Nguyên, chánh trương

Đaminh Nhi; Đaminh Mạo; André Tường, Gd;

Vinh Sơn Tương, chánh tổng, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

 • Thầy M. Đaminh Nguyên Nguyễn Văn Bắc, PL

 • Thầy M. André Tường Nguyễn Văn Sửu, PL

- Chị M. Lutgarde Hồ Thị Truyền, VP

17
XCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34(Không cử hành lễ thánh Phêrô Đa, Gd, TđVN;

Thánh Emily Vialar, TN)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Phêrô Đa Nguyễn Đình Hưởng, CSNQ

- Chị M. Emily Vialar Trần Thị Luyến, PT • 1930 Cha M. Matthêu Nguyễn Văn Mịnh, PS

 • 1994 Thầy M. Gioakim Nguyễn Ngọc Cẩn, PS

18
XThứ Hai. 1V 21,1-16 ; Mt 5,38-42

Tết Đoan Ngọ

 • 1945 Thầy M. Đaminh Trần Văn Bếp, PS

19
XThứ Ba. 1V 21,17-29 ; Mt 5,43-48

Thánh Romualdo, Vp (Tr) • Bổn mạng:

- Cha Romualdo Phạm Đình Trận, PS

20
XThứ Tư. 2V 2,1.4.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18

Chân phước Osanna Mantua, TN (Tr) • Bổn mạng:

 • Chị M. Osanna Mantua Ngô Thị Ngọc, VP

 • 2002 Thầy M. Lasan Đỗ Văn Lũy, CSĐD

 • 2015 Thầy M. Phêrô Nguyễn Tấn Sĩ, PV

21
TrThứ Năm. Hc 48,1-14 ; Mt 6,7-15

Thánh Louis Gonzaga, Ts. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Cha M. Louis Gonzaga Hoàng Luật, CT

- Các thầy M. Louis Gonzaga Vũ Đức Tú, CSĐD • Nguyễn Viết Hùng, PS

 • Hồ Hữu Hồng, PL

 • Phùng Đức Đáp, CSNQ

 • Tyang (Tiến), TP

 • Phạm Duy Thịnh, AP

 • Hoàng Công Minh, PV

- Chị M. Louis Gonzaga Nguyễn Thị Hồng Ngự, PH

 • 1990 Thầy M. Aegidio Trần Văn Trương, PS

22
XThứ Sáu. 2V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23

Thánh Paulino Nolani, Gm (Tr)

Thánh Gioan Fisher, Gm, Tđ; Thánh Thomas More, Tđ (Đ)

 • Bổn mạng:

 • Cha M. Gioan Fisher Nguyễn Xuân Hậu, PL

 • Thầy M. Gioan Fisher Nguyễn Đức Hải, PS

 • Các thầy M. Paulino Nguyễn Bích Tùng Linh, PL

 • Phan Văn Thành, PS

- Thầy M. Thomas More Nguyễn Văn Vinh, TP

 • Kỷ niệm:

Chị M. Gioan TG Phạm Ghy Tạc, đắc cử Viện mẫu tiên khởi Nữ Đan viện Vĩnh Phước (2016)

 • 1993 Cha M. Casimiro Hồ Thiên Cung, VtPL

23
XThứ Bảy. 2Sb 24,17-25 ; Mt 6,24-34

Thánh Giuse Caphaso • 2006 Cha M. Pio Ngô Mai Huê, PS

24
TrCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lễ trọng

 • Kỷ niệm:

Khai sinh Đan viện Phước Vĩnh (1975)

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Gioan Baotixita Trần Văn Chuyên, VtFTM

- Lê Minh Châu, CT- Các thầy M. Gioan Baotixita Bùi Tuấn Dương, CSNQ

  • Nguyễn Văn Lý, PL

  • Nguyễn Văn Thành, CSĐD

  • Nguyễn Phúc Hảo, PV

  • Phạm Công Danh, TP

  • Nguyễn Bá Điền, CSĐD

  • Nguyễn Văn Thắng, PS

  • Phạm Hữu Kiệt, AP

- Chị M. Gioan Baotixita Hoàng Thị Vui, VP

25
XThứ Hai. 2V 17,5-8.13-15a.18 ; Mt 7,1-5
Thánh William, Vp (Tr)

 • Bổn Mạng:

- Thầy M. William Trần Đức Dũng, PL

 • 1952 Thầy M. Anphongso Nguyễn Đình Sửu, PS

 • 1970 Thầy M. Alexis Phan Văn Cửu, PS

26
XThứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36 ; Mt 7,6.12-14

Thánh Đaminh Henares Minh, Gm

và Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, Tg, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Đaminh Minh Nguyễn Quốc Kỳ, PL

- Thầy M. Đaminh Minh Nguyễn Quốc Khánh, TP27
XThứ Tư. 2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20

Thánh Cyrillo Alexandria, Gm, TSHT (Tr)

Thánh Thomas Toán, Tg, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Cha M. Cyrillo Trần Đức Vinh, TP

- Thầy M. Cyrillo Nguyễn Văn Ký, PL
28
ĐThứ Năm. 2V 24,8-17 ; Mt 7,21-29

Thánh Irênê, GmTđ. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Cha M. Irênê Nguyễn Văn Điều, PL

- Các thầy M. Irênê Trần Kim Vinh, PS

- Bơnahria Ya In, CSĐD

- Phạm Trọng Quang, CSNQ

- Đặng Văn Huế, TP


 • 1925 Thầy M. Giuse Trần Văn Thức, PS

Chiều: Lễ vọng thánh Phêrô và Phaolô, TĐ

(Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19)

29
ĐThứ Sáu. Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19

THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ,. Lễ trọng

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Phêrô Bùi Thành, CSĐD

 • Lê Quang Dũng, FTM

 • Nguyễn Tấn Tường, AP

 • Vũ Tiến Đạt, TP

 • Bùi Xuân Phê, CSNQ

- Các thầy M. Phêrô Hoàng Văn Thành, CT

 • Trần Văn Tuyên, PS

 • Nguyễn Viết Trung, PL

 • Vũ Văn Thế, CSNQ

 • Hồ Sĩ Tuấn, PS

 • Nguyễn Văn Trị, CSĐD

- Cha M. Phaolô Phạm Công Vĩnh, CSĐD

- Các thầy M. Phaolô Nguyễn Văn Nam, PL • Nguyễn Minh Tuấn, TP

 • Nguyễn Văn Định, PV

 • Phạm Văn Bình, CSNQ

 • Trần Văn Lạc, PS

- Chị M. Phêrô Nguyễn Thị Lịch, VP

30
XThứ Bảy. Ac 2,2.10-14.18-19 ; Mt 8,5-17

Các Thánh Tử Đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma;

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, Lm, TđVN (Đ)


THÁNG BẢY

01-07

X

18

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 • 1981 Thầy M. Barnaba Lê Văn Thạc, PSX

19

Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16 ; Mt 8,18-22Đ

20

Thứ Ba. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29

THÁNH THOMAS, TĐ. Lễ kính

Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Lm, TđVN


 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Thomas Hồ Hoàng Long, PL

 • Nguyễn Văn Huyền, CSĐD

 • Phùng Trung, TP

 • Hồ Sĩ Nam, CSNQ

 • Nguyễn Văn Học, PS

- Cha M. Philipphê Minh Nguyễn Quang Huy, PL

- Các thầy M. Philipphê Minh Nguyễn Thanh Phong, PV

 • Nguyễn Quang Điệp, CSĐD

- Chị M. Thomas Trần Thị Diện, PH

 • 1972 Cha M. Stanislao Trương Đình Vang, VpPL

 • 2016 Thầy M. Robert Phạm Ngọc Linh, PLX

21

Thứ Tư. Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.16b.17-18 ; Mt 16,13-19.

Thánh Elisabeth Bồ Đào Nha (Tr)và thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, Tg, TđVN (Đ)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Giuse Uyển Trần Văn Ân, CSĐDX

22

Thứ Năm Đầu Tháng. Am 7,10-17 ; Mt 9,1-8

Thánh Antôn Maria Zacaria, Lm (Tr)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Antôn Maria Zacaria Đặng Văn Vương, PS

- Đậu Viết Lịnh, CSNQ

X

23

Thứ Sáu Đầu Tháng. Am 8,4-6.9-12 ; Mt 9,9-13

Thánh Maria Goretti, TNTđ (Đ)

 • Bổn mạng:

- Các chị M. Goretti Trần Thị Ngọc Vân, VP

- Trần Thị Huyền Trinh, PT

- Nguyễn Thị Phước, PH


 • 1998 Thầy M. Bêđa Đỗ Văn Đông, TPX

24

Thứ Bảy Đầu Tháng. Am 9,11-15 ; Mt 9,14-17

 • 1949 Thầy M. Matthia Trương Văn Đệ, PS

 • 2009 Thầy M. Kêpha Lưu Nguyên Linh, PLX

25

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6(Không cử hành lễ Chân Phước Eugenio III, Gh)

 • Bổn mạng:

- Cha M. Eugenio Vũ Văn Xuân, CSNQ

- Các thầy M. Eugenio Nguyễn Hoài Nguyên, PL • Nguyễn Mạnh Ý, PS

 • 1945 Thầy M. Gioan Đạt, CSNQX

26

Thứ Hai. Hs 2,16.17b-18.21-22 ; Mt 9,18-26

Thánh Âu Tinh Zhao Rong, Lm và các bạn tử đạo (Đ)

X

27

Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13 ; Mt 9,32-38
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Tg

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, Gd, TđVN (Đ)

Thánh Veronica Giuliano, TN (Tr)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Phêrô Tự Trần Văn Nhường, TP

- Các thầy M. Phêrô Tự Phan Văn Thập, PS • Trần Quốc Dụng, CSĐD

 • Nguyễn Xuân Hải, AP

- Thầy M. Antôn Quỳnh Hoàng Văn Liệu, PL

- Chị M. Veronica Giuliano PhạmThị Kiều Trang, VP • 1948 Thầy M. Phanxicô Bùi Văn Trâm, PSTr

28

Thứ Tư. Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29

THÁNH BIỂN ĐỨC, Vp

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Biển Đức Nguyễn Văn Nghĩa, PS

 • Vũ Bá Vương, CSĐD

- Các thầy M. Biển Đức Nguyễn Văn Kỷ, PL

 • Nguyễn Hạnh Thơm, TP

 • Nguyễn Văn Hồng, CT

 • Trần Văn Vương, CSNQ

 • Dương Hoàng Quốc Bảo, PV

- Chị M. Biển Đức Nguyễn Thị Kim Chung, VP

 • Trần Thị Đức, PH

 • 1995 Thầy M. Hardingo Nguyễn Văn Ban, PSX

29

Thứ Năm. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9 ; Mt 10,6-15

Thánh Ignatio Delgado Y, Gm; Phêrô Khanh, Lm;

Anê Lê Thị Thành, Gd, TđVN (Đ)

Thánh Louis Martin (Tr) • Bổn mạng:

- Cha M. Phêrô Khanh Trần Như Hảo, VpPV

- Cha M. Phêrô Khanh Nguyễn Nhật, PL

- Các thầy M. Phêrô Khanh Nguyễn Đức Vinh, TP


 • Phạm Ngọc Minh, PS

 • Nguyễn Đức Hưng, CT

 • Trần Văn Hải, CSNQ

 • Nguyễn Văn Tiến, PS

 • Trần Văn Bền, CSĐD

 • Trần Văn Nghĩa, AP

- Thầy M. Louis Martin Nguyễn Trung Chất, PL

- Chị M. Anê Thành Lưu Thị Phương Ngôn, VP

- Chị M. Phêrô Khanh Trần Thị Hoa, VP
X

1-6

Thứ Sáu. Hs 14,2-10 ; Mt 10,16-23

Thánh Henrico, vua (Tr) • Bổn mạng:

- Cha M. Henrico Nguyễn Hữu Tinh, PS

- Các thầy M. Henrico Mai Ngọc Duyệt, TP • Nguyễn Văn Ái, PS

 • Nguyễn Văn Hoàng, PL


X

02

Thứ Bảy. Is 6,1-8 ; Mt 10,24-33

Thánh Camillo Lellis, Lm (Tr) • Bổn mạng:

- Cha M. Camillo Vũ Đức Vịnh, CSĐD

 • Nguyễn Quang Thành, PL

- Các thầy M. Camillo Nguyễn Kim Đăng, TP

 • Trần Văn Minh, AP

 • Trương Văn Tiến, CT

 • Bùi Đức Hưng, PS


X

03

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc: Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13(Không cử hành lễ thánh Bonaventura, Gm, TSHT; Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Lm;

André Nguyễn Kim Thông, trùm họ, TđVN)

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA

 • Bổn mạng:

- Kinh viện Châu Sơn Nho Quan

- Cha M. Bonaventura Trần Anh Sơn, PL

- Các thầy M. Bonaventura Phạm Văn Đồng, PS


 • Bùi Văn Thế, TP

 • Nguyễn Đình Chính, CSĐD

 • Võ Văn Quân, PS

 • Nguyễn Tường Tam, AP

 • Hồ Đình Công, CT

 • Nguyễn Văn Hợi, CSNQ

- Cha M. André Thông Nguyễn Đức Giáo, TP

- Các thầy M. André Thông Vũ Hữu Thuận, PL • Nguyễn Chính, PS

 • Đặng Văn Xuân, AP

- Chị M. André Thông Trần Thị Thanh Liễu, VP

 • 1997 Thầy M. Sabas Nguyễn Công Thân, PS

KHAI MẠC TUẦN CỬU NHẬT

CHUẨN BỊ LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 85 CỦA CHA TỔ PHỤ

(1933 – 2018)
 • Theo quyết định của Tổng Hội đặc biệt 1991: Lễ Giỗ Tổ được ấn định vào ngày 24 tháng 07 hàng năm. Mỗi cộng đoàn tổ chức lễ Giỗ Tổ tùy nghi theo cách thức riêng. Khi tổ chức chung trong Hội Dòng sẽ tùy ban tổ chức.

 • Để chuẩn bị cho lễ Giỗ Tổ, cộng đoàn dành 9 ngày trước để học hỏi về đời sống và giáo huấn của Cha Tổ Phụ. Mỗi ngày cộng đoàn đọc chung Kinh Xin Ơn Nhờ Lời Chuyển Cầu Của Cha Tổ Phụ.

 • Tổng Hội năm 1991 chọn ngày Giỗ Tổ làm NGÀY TẠ ƠN TRỌNG THỂ của Hội Dòng (Tl 178).


X

04

Thứ Hai. Is 1,10-17; Mt 10,34 – 11,1

Đức Mẹ núi Cát Minh (Tr)Tm

05

Thứ Ba. Is 7,1-9 ; Mt 11,20-24

Nguyệt vụ cầu hồnX

06

Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16 ; Mt 11,25-27X

07

Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19 ; Mt 11,28-30

 • 1920 Thầy M. Giuse Nguyễn Văn Nghi, PSX

08

Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8 ; Mt 12,1-8

Thánh Apollinare, Gm, Tđ (Đ)

Thánh Giuse Diaz Sanjuro An, Gm, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Giuse An Chu Văn Phương, PL

- Các thầy M. Giuse An Bùi Đức Hòa, PS

- Trần Ngọc Phong, CSNQ
X

09

Thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21

Thánh Laurentio Brindisi, Lm, TSHT (Tr)
 • 1943 Thầy M. Gerardo Nguyễn Văn Tưởng, PSX

10

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34(Không cử hành lễ thánh Mađalêna, Tn)

 • Bổn mạng:

- Các chị M. Mađalêna Vũ Thị Ngọc Tuyết, VP

- Phạm Thị Trưng, PH

X

11


Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8 ; Mt 12,38-42

Thánh Birgitta, Nt (Tr)

Tr

12

Thứ Ba. THÁNH LỄ CAO ĐIỂM

MỪNG BÁCH CHU NIÊN

CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN LẬP DÒNG

Hc 39,12-16.22.24.33.35; Rm 12,1-2; Mt 11,25-30Ngày nghỉ
(Không cử hành lễ thánh Sarbelio Makluf, Lm;

Thánh Giuse Fernandez Hiền, Lm, TđVN)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Giuse Hiền Phạm Xuân Hiển, PL

 • Trần Văn Lâm, TP

 • 1999 Thầy M. Sebastiano Phạm Văn Giá, CSĐDĐ

13

Thứ Tư. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

THÁNH GIACÔBÊ, TĐ. Lễ kính • Bổn mạng:

- Các cha M. Giacôbê Nguyễn Thủ Thiêm, CSNQ

 • Trần Văn Văn, CSĐD

- Các thầy M. Giacôbê Nguyễn Vĩnh Nghiêm, AP

 • Nguyễn Văn Dũng, PS

 • Trần Văn Bằng, CT

 • Phạm Trọng Nhường, TP

 • Hoàng Anh Tuấn, PL

- Các chị M. Giacôbê Phan Thị Vân, VP

- Trần Thị Lan, PH • 1933 Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận

 • 1944 Cha M. Matthias Giảng, CSNQTr

14

Thứ Năm. Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17

Thánh Gioakim và thánh Anna,

song thân Đức Maria. Lễ nhớ

Chân phước André Phú Yên, Tg, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Kinh Viện Phước Sơn, André Phú Yên

- Kinh Viện Phước Lý, André Phú Yên

- Tập Viện Thiên Phước, André Phú Yên

- Cha M. Gioakim Phạm Oanh Thắng, PS

- Các thầy M. Gioakim Hồ Văn Thành, CSĐD


 • Nguyễn Hữu Bình, TP

 • Nguyễn Du Toản, CT

 • Ngô Văn Hoạch, CSNQ

- Cha M. André Phú Yên Nguyễn Văn Hưng, CSNQ

- Các thầy M. André Phú Yên Hoàng Tấn Huỳnh, PL

 • Lê Trọng Lực, CSĐD

 • Hồ Đình Tòng, PS

 • Nguyễn Văn Cương, AP

- Chị M. Anna Trần Thị Sen, PH

 • 1943 Thầy M. Thadeo Trần Văn Chánh, PS

 • 2016 Thầy M. Anton Padova Đặng Chín, PLX

15

Thứ Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23

 • 1992 Thầy M. Vinh Sơn Nguyễn Văn Tình, PLX

16

Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30

Thánh Giuse Xuyên, Gm, TđVN (Đ)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Giuse Xuyên Phạm Văn Tùng, CSNQX

17

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15(Không cử hành lễ các thánh Gia đình Bêtania: Mátta, Maria và Lazarô)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Lazarô Phạm Văn Quý, CSNQ

- Chị M. Martha Nguyễn Thị Hóa, VP • 1943 Thầy M. Gioan Baotixita Trần Văn Hân, PSX

18

Thứ Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35

Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm, TSHT (Tr) • Bổn mạng:

- Các thầy M. Phêrô Kim Ngôn Chu Thanh Sang, PS

 • Nguyễn Văn Lâm, CSĐD

 • Nguyễn Bảo Duy, PL

 • Nguyễn Văn Anh, TP

 • Kỷ niệm:

- Cha M. Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào tái đắc cử Viện trưởng Đan viện CSNQ (2016)Tr

19

Thứ Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43

Thánh Ignatio Loyola, Lm. Lễ nhớ

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Gd;

Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Lm, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Các cha M. Ignatio Trần Thanh Toàn, CSĐD

 • Hoàng Trọng Danh, CT

- Các thầy M. Ignatio Nguyễn Minh Vương, PS

 • Trần Văn Dương, CSNQ

 • Trịnh Duy Tuấn, PL

 • Nguyễn Văn Mạnh, AP

 • Hoàng Quang, TP

 • Phan Văn Hoàng, PV

- Thầy M. Emmanuel Phụng Trần Quốc Khánh, FTM

 • Nguyễn Trọng Tài, PS

 • Trần Văn Thiên, TP

- Cha M. Phêrô Quý Trần Văn Linh, PS

- Chị M. Ignatio Nguyễn Thị Kim Lương, VP • 1946 Thầy M. Cosma Tứ, CSNQ

: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương