KỶ niệm bách chu niên năm cha tổ phụ biểN ĐỨc thuận lập dòng lịCH phụng vụ 2017 2018 Đinh dậU – MẬu tuấTtải về 3.05 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu25.04.2018
Kích3.05 Mb.
1   2   3   4   5

2018
NĂM PHỤNG VỤ 2017 – 2018


 • Chúa Nhật I Mùa Vọng 03-12-2017

 • LỄ CHÚA GIÁNG SINH ....Thứ hai 25-12-2017

 • LỄ THÁNH GIA ………………… .Chúa Nhật 31-12-2017

 • CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH 07-01-2018

 • CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA ….. Thứ hai 08-01-2018

 • Mùa Thường Niên trước Mùa Chay

 • Từ thứ ba tuần I 09-01-2018

 • Đến thứ ba tuần VI 13-02-2018

 • TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT

Thứ sáu 16-02-2018

 • LỄ TRO………………………………….Thứ tư 14-02-2018

 • CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH 01-04-2018

 • CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG 20-05-2018

 • Mùa Thường Niên sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 • Từ thứ hai tuần VII 21-05-2018

 • Đến thứ bảy tuần XXXIV 01-12-2018

 • LỄ CHÚA BA NGÔI 27-05-2018

 • LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 03-06-2018

 • LỄ THÁNH TÂM ..Thứ sáu 08-06-2018

 • LỄ CHÚA GIÊSU, VUA VŨ TRỤ 25-11-2018AC: Normae de Anno liturgico et Calendario (Những qui luật tổng quát về Năm PV và Niên Lịch)

AP: An PhướcCE: Caeremoniale Episcoporum (Sách nghi thức GM)

Cp: Chân phướcCSĐD: Châu Sơn Đơn Dương

CSNQ: Châu Sơn Nho Quan

CT: Châu Thủy

Đ: Lễ phục đỏ

Đs: Đan sĩ

FTM: Fatima

Gd: Giáo dân

Gh: Giáo hoàng

GL: Giáo luật

Gm: Giám mục

GS: Giáng sinhHĐGM: Hội đồng GM

HP: Hiến pháp

HT: Hội thánh

IM: Institutio generalis Missalis Romani (Qui chế tổng quát Sách lễ Roma)

LTD: Lịch toàn Dòng

Lm: Linh mục

Lmts: Linh mục thừa sai

MC: Mùa Chay

MV: Mùa Vọng

NĐs: Nữ Đan sĩ

Nt: Nữ tu

PL: Phước Lý

PS: Phước Sơn

Ps: Phục sinh

PH: Phước Hải

PT: Phước Thiên

PV: Phước Vĩnh

Qn: Quân nhân

TĐ: Tông Đồ

Tđ: Tử đạo

TđPC: Tử đạo Phi Châu

TđTT: Tử đạo Triều Tiên

TđTQ: Tử đạo Trung Quốc

TđVN: Tử đạo Việt Nam

Tg: Thầy giảng

TL: Tu luật

Tl: Thói lệ

Tm: Lễ phục tím

TN: Trinh nữ

TNTđ: Trinh nữ tử đạo

Tn: Thánh nữ

TP: Thiên Phước

Tr: Lễ phục trắng

TS: Tiến sĩ

TSHT: Tiến sĩ Hội thánh

Ts: Tu sĩ

Tv: Thánh vịnh

Vm: Viện mẫu

Vp: Viện phụ

Vp HT: Viện phụ Hội trưởng

VP: Vĩnh Phước

Vt: Viện trưởngX: Lễ phục xanh

PtTđ: Phó tế tử đạo
Ac: Ai-ca

Am: A-mốt

Br: Ba-rúc

Cl: Cô-lô-xê

Cn: Châm ngôn

1Cr: 1 Cô-rin-tô

2Cr: 2 Cô-rin-tô

Cv: Công vụ Tông Đồ

Dc: Diễm ca

Dcr: Da-ca-ri-a

Ds: Dân số

Dt: Do-thái

Đn: Đa-ni-en

Đnl: Đệ nhị luật

Ed: E-dê-ki-en

Ep: Ê-phê-sô

Er: Ét-ra

Et: Ét-te

G: Gióp

Ga: Gio-an1Ga: 1 Gio-an

2Ga: 2 Gio-an

3Ga: 3 Gio-an

Gc: Gia-cô-bê

Gđ: Giu-đa

Gđt: Giu-đi-tha

Ge: Gio-en

Gl: Ga-lat

Gn: Gio-na

Gr: Giê-rê-mi-a

Gs: Giô-suê

Gv: Giảng viên

Hc: Huấn ca

Hs: Hô-sê

Is: I-sai-a

Kb: Kha-ba-cúc

Kg: Khác-gai

Kh: Khải huyền

Kn: Khôn ngoan

Lc: Lu-ca

Lv: Lê-vi

Mc: Mác-cô

1Mcb: Ma-ca-bê quyển I

2Mcb: Ma-ca-bê quyển II

Mk: Mi-kha

Ml: Ma-la-khi

Mt: Mat-thêu

Nk: Na-khum

Nkm: Nơ-khe-mi-a

Ôv: Ô-va-đi-a

Pl: Phi-líp-phê

Plm: Phi-lê-môn

1Pr: 1 Phê-rô

2Pr: 2 Phê-rô

R: Rút

Rm: Rô-ma1Sb: Sử biên niên quyển 1

2Sb: Sử biên niên quyển 2

1Sm: Sa-mu-el quyển 1

2Sm: Sa-mu-el quyển 2

St: Sáng thế

Tb: Tô-bi-a

Tl: Thủ lãnh

1Tm: 1 Ti-mô-thê

2Tm: 2 Ti-mô-thê

Tt: Ti-tô

Tv: Thánh vịnh

1Tx: 1 Thê-xa-lô-ni-ca

2Tx: 2 Thê-xa-lô-ni-ca

1V: Các vua quyển 1

2V: Các vua quyển 2

Xh: Xuất hành

Xp: Xô-phô-ni-aTHỨ TỰ ƯU TIÊN

TRONG VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

Trong năm phụng vụ khi cử hành thánh lễ và giờ kinh, có ba yếu tố đan xen vào nhau, vì thế cần chọn yếu tố nào có quyền ưu tiên hơn để cử hành phụng vụ. Ba yếu tố đó là:

1) Chu kỳ các mùa phụng vụ (Vọng, Giáng sinh, Chay, Phục sinh và thường niên).

2) Chu kỳ kính thánh (các lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ theo ngày phụng vụ).

3) Các nhu cầu riêng biệt tùy theo hoàn cảnh như:

+ Lễ nghi thức riêng – ví dụ: Hôn phối, Thêm sức, Khấn dòng, Cung hiến thánh đường,…

+ Lễ ngoại lịch – ví dụ: Kính Chúa Thánh Thần, Đức Maria, Thánh Giuse,…

+ Lễ nhu cầu – ví dụ: Tạ ơn, bình an, hiệp nhất, truyền giáo, cầu mùa,…

+ Lễ cầu cho các linh hồn – ví dụ: An táng, giỗ, cầu hồn hằng ngày.

Vì trong một ngày, có thể nhiều yếu tố trên đan xen vào nhau, nên sách lễ Roma quy định một bản thứ tự ưu tiên duy nhất để áp dụng cho mọi thánh lễ và giờ kinh (Normae Universales de Calendario, n. 59).

Thứ tự ưu tiên trong việc cử hành các ngày phụng vụ phải nhất thiết căn cứ vào bản quy định sau đây:


: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương