Kê kết quả nghiên cứu khcn đỀ TÀi nghiên cứu khoa học năM 2001tải về 238.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích238.38 Kb.
kê kết quả nghiên cứu KHCN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2001


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm


Kinh phí

(Tr. đồng)

Kết quả nghiệm thu

Đề tài cấp Bộ

1

Một số vấn đề đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động KHCN ở nước ta hiện nay

TS. Lê Đăng Doanh

100

Xuất sắc

2

Các phương pháp dự báo kinh tế: Cơ sở lí luận và khả năng áp dụng

ThS. Hoàng Văn Thành

38

Xuất sắc

3

Vấn đề kích cầu: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng ở Việt Nam

TS. Lê Xuân Sang

39

Xuất sắc

4

Cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới chính sách, cơ chế quản lý đối với hoạt động công ích và doanh nghiệp hoạt động công ích

KS. Bùi Văn Dũng

39

Xuất sắc

5

Tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý đất nông nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ và nâng cao hiệu quả sử dụng

KS. Trần Toàn Thắng

39

Xuất sắc

6

Phân tích chính sách phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

TS. Đinh Đức Sinh

39

Xuất sắc

7

Tinh thần kinh doanh của doanh nhân khu vực kinh tế tư nhân và chính sách, biện pháp nhằm phát huy tinh thần kinh doanh trong sự nghiệp phát triển đất nước.

CN. Nguyễn Anh Dũng

39

Xuất sắc

8

Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia - kinh nghiệm quốc tế và khả năng tính GDP “xanh” cho Việt Nam.

ThS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng

39

Xuất sắc

9

Phân tích ảnh hưởng của chính sách thị trường lao động với việc làm ở Việt Nam trong quá trình đổi mới.

TS. Trần Hữu Hân

39

Xuất sắc

10

Cơ sở khoa học cho việc cụ thể hoá định hướng cơ chế c/sách của Kế hoạch 5 năm phát triển KT-XH 2001-2005, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta.

KS. Lê Viết Thái

39

Xuất sắc


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2002


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Kinh phí

Tr. đồng

Kết quả nghiệm thu

Đề tài cấp Bộ

1

Các cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao.

TS. Đinh Văn Ân

92

Xuất sắc

2

Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Pháp lệnh về công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam

TS. Đinh Văn Ân

150

Xuất sắc

3

Chính sách và biện pháp tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2001-2005 nhằm phát huy nội lực thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

TS. Lê Đăng Doanh (không thực hiện)

100

-

4

Tổ chức và chính sách đối với lâm trường quốc doanh: Thực trạng và giải pháp.

KS. Trần Hữu Quang

40

Xuất sắc

5

Các nhân tố cấu trúc và tính lành mạnh của hệ thống ngân hàng: Cơ sở khoa học, kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam.

CN. Phạm Hoàng Hà

40

Xuất sắc

6

Phân tích định lượng về ảnh hưởng của quá trình gia nhập Tổ chức thương mai Thế giới (WTO) tới sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, sử dụng mô hình cân bằng tổng thể.

TS. Phạm Lan Hương

40

Xuất sắc

7

Tác động qua lại giữa chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu ngân sách ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp.

ThS. Trần Kim Chung

40

Xuất sắc

8

Một số vấn đề về xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị Lâm Hà

40

Xuất sắc


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2003


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Tr. đồng

Kết quả

Nghiệm thu

Đề tài cấp Bộ

1

Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý thống nhất cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

CN. Nguyễn Văn Hưởng

60


Khá

2

Quản lý đấu thầu-thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thự hiện các dự án đầu tư và hoạt động mua sắm công ở Việt Nam.

TS. Ngô Minh Hải

60

Xuất sắc

3

Nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động theo Luật HTX của một số HTX nông nghiệp ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị Hiên

60

Xuất sắc

4

Ảnh hưởng của Việt Nam gia nhập WTO đối với thị trường lao động: một số khuyến nghị chính sách.


ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

60

Xuất sắc

5

Thực trạng phá sản doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện Luật phá sản DN ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Kim Anh

60

Xuất sắc


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2004STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Tr. đồng

Kết quả nghiệm thu

1

Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế ở Việt Nam.

TS. Lê Xuân Bá

(2004-2005)60


Xuất sắc

2

Cơ sở khoa học và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển, giảm chi phí sản xuất và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

ThS. Nguyễn Đình Cung

(2004-2005)60

Xuất sắc

3

Các hạn chế đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam và các giải pháp chính sách.

TS. Lê Xuân Sang

55

Xuất sắc

4

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

ThS. Đinh Hiền Minh (2004-2005)

60

Xuất sắc

5

Mô hình tăng trưởng Solow với hàm sản xuất có độ co dãn thay thế bất biến và vận dụng cho Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

60

Khá

6

Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc định hướng phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư giữa trung ương và địa phương trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

TS. Trần Hữu Hân

60

Khá

7

Thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam: thực trạng, các vấn đề và giải pháp.

TS. Trần Kim Hào

55

Xuất sắc

8

Đánh giá ảnh hưởng qua lại của các hoạt động kinh doanh không chính thức của các doanh nghiệp khu vực tư nhân và môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Đình Tài

60

Xuất sắc

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2005STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Tr. đồng

Kết quả nghiệm thu

1

Cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới cơ chế tổ chức và quản lý của các tổ chức sự nghiệp công ở Việt Nam.

TS. Lê Xuân Bá

60


Xuất sắc

2

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

TS. Lê Xuân Bá

40

Xuất sắc

3

Cơ sở khoa học và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển, giảm chi phí sản xuất và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

ThS. Nguyễn Đình Cung

40

Xuất sắc

4

Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ Nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội.

CN. Hoàng Thu Hoà

50

Xuất sắc

5

Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


CN. Nguyễn Anh Dũng

50

Xuất sắc

6

Ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân.

ThS. Lưu Đức Khải

50

Xuất sắc

7

Rủi ro trong quá trình tự do hóa thị trường tài chính và trình tự cải cách: Kinh nghiệm quốc tế và các bài học cho Việt Nam.

ThS. Trịnh Quang Long

50


Khá

8

Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế.

TS. Trần Tiến Cường (2005-2006)

50

Xuất sắc

9

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ NSNN.

ThS. Hoàng Văn Thành

50

Xuất sắc

10

So sánh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có và không có vốn FDI trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống ở Việt Nam, tiếp cận theo phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA).

ThS. Phan Lê Minh

50

Đạt

11

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

ThS. Đinh Hiền Minh (2004-2005)

40

Xuất sắc


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2006


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Tr. đồng

Kết quả nghiệm thu

Đề tài cấp Bộ

1

Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

TS. Lê Xuân Bá (2006-2007)

70

Xuất sắc

2

So sánh hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam theo Hiệp định TRIPs – WTO

ThS. Trần Hồng Minh

60

Xuất sắc

3

Sự tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số với dịch vụ công ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hiên

60

Xuất sắc

4

Các nhân tố tác động đến tăng trưởng của doanh nghiệp khu vực tư nhân ở một số tỉnh phía Bắc và phía Nam

ThS. Tạ Minh Thảo

60

Xuất sắc

5

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc điều chỉnh chính sách tài khóa của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

TS. Lê Xuân Sang

60

Xuất sắc

6

Tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

ThS. Phạm Đức Trung

60

Xuất sắc

7

Khả năng áp dụng một số phương pháp xác định giá quyền sử dụng đất góp phần lành mạnh hóa thị trường quyền sử dụng đất ở Việt nam

TS. Nguyễn Mạnh Hải

60

Xuất sắc

8

Áp dụng cách tiếp cận quản lý theo kết quả trong theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm

TS. Trần Thị Hạnh

60

Xuất sắc

9

Các đặc điểm và hiệu quả hoạt động của hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở Việt Nam

ThS. Phạm Hoàng Hà

60

Khá

10

Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

60

Xuất sắc

11

Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp

TS. Trần Kim Chung

60

Xuất sắc

12

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách kinh tế-xã hội ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

60

Xuất sắc

13

Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế.

TS. Trần Tiến Cường (2005-2006)

50

Xuất sắc


ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2007


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Tr. đồng

Kết quả nghiệm thu

Đề tài cấp Bộ

1

Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

PGS.TS. Lê Xuân Bá (2006-2007)

70

Xuất sắc

2

Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

PGS.TS. Lê Xuân Bá

70

Xuất sắc

3

Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến mục tiêu phát triển bền vững xã hội ở Việt Nam

ThS. Trần Thanh Bình


70

Xuất sắc

4

Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường

ThS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng

70

Xuất sắc

5

Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

70

Xuất sắc

6

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mặt hàng tôm sú nuôi ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam

ThS. Nguyễn Hữu Thọ

70

Xuất sắc

7

Điều chỉnh chính sách công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: nghiên cứu trường hợp ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

TS. Lê Mạnh Hùng

70

Xuất sắc

8

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Luyến

70

Xuất sắc

9

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Đình Tài

70

Xuất sắc

10

Quản lý nhà nước đối với việc thành lập doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

CN. Nguyễn Văn Hưởng

70

Xuất sắc

11

Quản trị doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam.


ThS. Nguyễn Nam Hải

70

Xuất sắc


ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2008


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Triệu đồng

Kết quả

1

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V)Việt Nam

TS. Trần Kim Hào

80

Xuất sắc

2

Chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp ra nước ngoài từ các nước đang phát triển và chuyển đổi: Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

TS. Lê Xuân Sang

80

Xuất sắc

3

Quan hệ đối tác (partnership) giữa Nhà nước với khu vực tư nhân (PPP) trong cung cấp một số loại dịch vụ công cơ bản: Kinh nghiệm, thông lệ quốc tế tốt và ý nghĩa ứng dụng cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Kim Dung


80

Xuất sắc

4

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công sang mô hình hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục, y tế ở Việt Nam


Ths. Ngô Minh Tuấn

80

Xuất sắc

5

Phòng ngừa và xử lý việc bị kiện phá giá đối với mặt hàng dệt may trong khuôn khổ WTO: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam


Ths. Trần Hồng Minh

80

Xuất sắc

6

Nghiên cứu quản lý nhà nước của UBND huyện đối với các hoạt động kinh tế trên địa bàn

TS. Chu Tiến Quang

80

Xuất sắc

7

Tăng cường vai trò của một số tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Ths. Nguyễn Thị Hiên

80

Xuất sắc

8

Áp dụng phương pháp “đánh giá tác động pháp luật” (RIA) để nâng cao chất lượng quy định pháp luật ở Việt nam


Ths. Phan Đức Hiếu

80

Xuất sắc

9

Các kênh huy động vốn đầu tư bất động sản: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý áp dụng cho Việt Nam

Ths. Đinh Trọng Thắng


80

Xuất sắc

10

Đổi mới nội dung và phương thức quản lý, giám sát của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và cam kết gia nhập WTO

TS. Trần Tiến Cường

80

Xuất sắc


ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2009


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Triệu đồng

Kết quả

1

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam

PGS. TS. Lê Xuân Bá

115 + 85 (2010)

Xuất sắc

2

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ đời sống người lao động

TS. Đinh Văn Ân

115 + 85 (2010)

Xuất sắc

3

Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường Việt Nam vì sự phát triển bền vững

PGS. TS. Nguyễn Đình Tài

80

Xuất sắc

4

Hoạt động sáp nhập và mua lại: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Ths. Lưu Minh Đức

80

Xuất sắc

5

Mua sắm công bằng vốn Nhà nước: Cơ sở khoa học, những bất cập và giải pháp

TS. Ngô Minh Hải

80

Xuất sắc

6

Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam.

Ths. Nguyễn Thị Lâm Hà

80

Xuất sắc

7

Vấn đề bồi thường trong thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng chính sách và giải pháp hoàn thiện

TS. Nguyễn Mạnh Hải

80

Xuất sắc

8

Năng lực tham gia của hộ nông dân đối với sản xuất nông sản hàng hoá: Cách tiếp cận từ chuỗi giá trị

Ths. Lưu Đức Khải

80

Xuất sắc

9

Tái lập cân đối kinh tế vĩ mô trong và sau khủng hoảng: Kinh nghiệm và bài học

Ths. Trịnh Quang Long

80

Khá

10.

Chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế: thực trạng và giải pháp (đề tài bổ sung)

PGS. TS. Lê Xuân Bá

70

Xuất sắc

11.

Định hướng và giải pháp nhằm tái cơ cấu nền kinh tế nước ta trong giai đoạn tới năm 2010 và các năm tiếp theo (đề tài bổ sung)

TS. Nguyễn Đình Cung

90

Xuất sắc


ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2010


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Triệu đồng

Kết quả

1

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam

PGS. TS. Lê Xuân Bá

115 + 85 (2010)

Xuất sắc

2

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ đời sống người lao động

TS. Đinh Văn Ân

115 + 85 (2010)

Xuất sắc

3

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Ths. Lê Thanh Tùng

85

Xuất sắc

4

Chính sách và giải pháp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

PGS. TS. Nguyễn Đình Tài

85

Xuất sắc

5

Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam: Cơ sở lý luận, thực trạng và định hướng nâng cao hiệu quả đầu tư

TS. Trần Kim Chung

85

Xuất sắc

6

Khung pháp lý đối với các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập: Luận cứ, kinh nghiệp quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam

Ths. Ngô Minh Tuấn

80

Xuất sắc

7

Các nhân tố tác động đến quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Đánh giá định lượng qua điều tra của DANIDA 2005-2009

Ths. Trịnh Đức Chiều

80

Xuất sắc

8

Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Ths. Đinh Xuân Nghiêm

80

Xuất sắc

9

Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Ths. Trần Thanh Bình

80

Xuất sắc

10.

Sử dụng các chỉ số dẫn báo để dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

Ths. Nguyễn Anh Dương

80

Xuất sắc

11.

Liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa trong phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Một số vấn đề chính sách

Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền

80

Xuất sắc

12.

Tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (đề tài bổ sung 2010)

KS. Bùi Văn Dũng

90

Xuất sắc

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2011


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Triệu đồng

Kết quả

1

Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công ở Việt Nam

Ths. Trần Thị Thu Hương

95
2

Cơ sở khoa học của việc tham gia Hiệp định Thương mại tư do (FTA) Việt Nam và Hàn Quốc

Ths. Nguyễn Thị Hiên

95
3

Chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc

CN. Nguyễn Anh Dũng

95
4

Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Các nhân tố tác động và hàm ý chính sách

Ths. Đinh Trọng Thắng

95
5

Phát triển Cụm, Khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng lien kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị

TS. Trần Kim Hào

100
6

Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: Thực trang và khuyến nghị chính sách

Ths. Lê Thị Xuân Quỳnh

95
7

Ước tính hàm lượng nhập khẩu trong xuất khẩu phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam

Ths. Trần Bình Minh

95
8

Tương tác giữa chính sách neo tỷ giá hối đoái, lạm phát và vấn đề đô lao hóa: Một số giải pháp chính sách

TS. Nguyễn Tú Anh

100Đề tài cơ sở


9

Nghiên cứu vai trò của chính sách công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Hải Linh

40
10.

Phát triển thị trường nội địa – Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

KS. Nguyễn Văn Tùng

40
11.

12.

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương