KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)tải về 6.12 Mb.
trang67/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   86

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Trong thời gian vừa qua, với sự cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là tích cực hoàn thiện thể chế về PCTN, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận được sự đồng tình của nhân dân và cộng đồng doanh nhiệp, việc phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, cơ quan báo chí, nhân dân được tăng cường.Tuy nhiên, công tác PCTN trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế so với yêu cầu, kỳ vọng của nhân dân như việc tự phát hiện hành vi tham nhũng ngay trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn hạn chế; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài, tình trạng sách nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức chậm được khắc phục, gây bức xúc trong xã hội, tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN có mặt chưa hợp lý, hiệu quả còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do một số cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đúng mức tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN; việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên còn yếu; việc thực thi pháp luật chưa nghiêm; một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, chưa đồng bộ, dễ bị lợi dụng để tham nhũng; hoạt động giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, xây dựng phục vụ công tác PCTN còn gặp khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng…

Do vậy, để khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng cần phải tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật mọi hành vi tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liêm chính; tiếp tục hoàn thiện thể chế về PCTN; tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố xét xử trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị; xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng nhất là trong các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng và những người bao che cho tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc, vụ án tham nhũng, tồn đọng trong thời gian tới.

3. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri cho rằng thời gian qua các cấp chính quyền đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng, đưa một số vụ án tham nhũng lớn ra xét xử. Tuy nhiên hầu hết các cử tri đều cho rằng hiệu quả phòng, chống tham nhũng vẫn chưa cao. Cử tri đề nghị hành động quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kiện toàn hệ thống các công cụ thanh, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng... để nâng cao hiệu quả công tác này. Việc kê khai tài sản cần minh bạch, công khai, qua đó có các biện pháp phát hiện những cán bộ, công chức làm giàu bất minh để xử lý đúng người, đúng tội, không để oan sai và không để lọt tội phạm....

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Trong thời gian qua, công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng lớn được dự luận quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ như: Vụ án tham nhũng tại Công ty cho thuê Tài chính II, Vụ án cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô xảy ra tại Tổng Cty Hàng Hải VN (Vinalines), Vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép và trốn thuế; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham nhũng xảy ra tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Công thương, Chi nhánh TP.HCM…

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước vẫn còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất đai, tín dụng, ngân hàng, quản lý vốn và tài sản tại một số doanh nghiệp nhà nước đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bất bình trong xã hội.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2012; Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng phòng, chống tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; Chương trình hành động PCTN và các văn bản liên quan đến công tác PCTN của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành chính, kinh tế và hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Về công tác minh bạch tài sản, thu nhập, trong năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu để Bán Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị Đề án “Tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo các quy định của Đảng và Nhà nước”. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Bên cạnh đó, để cụ thể hóa các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (MBTSTN) được đề cập trong Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về MBTSTN; Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về MBTSTN và đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đề án đã đề xuất 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính: i) Xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; ii) thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; iii) kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; iv) xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Song song với việc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác MBTSTN, các chế tài xử lý vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập đã từng bước được hoàn thiện. Tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ: Các trường hợp tổ chức việc kê khai, việc công khai chậm; người kê khai, giải trình chậm; người tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chậm; người kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực; các vi phạm trong xác minh tài sản, thu nhập tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cách chức hoặc bãi nhiệm. Một số trường hợp vi phạm về quy định MBTSTN còn bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật như: Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, tài liệu trong các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý về đất đai, nhà, công trình kiến trúc, thuế, tài chính, ngân hàng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác không thực hiện, thực hiện không đầy đủ yêu cầu về xác minh tài sản, thu nhập; người tiết lộ thông tin hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.4. Cử tri các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri kiến nghị Nhà nước cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là có giải pháp nghiêm khắc trừng trị tham nhũng, lãng phí, có các phương án hiệu quả trong việc phòng ngừa tham nhũng, tránh gây thất thoát tài sản, tiền bạc, công quỹ của Nhà nước, của nhân dân.

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Nhận thức rõ tác hại nghiêm trọng của tham nhũng, Đảng và Nhà nước xác định việc đấu tranh PCTN là vấn đề cấp bách, thường xuyên và lâu dài nhằm làm trong sạch bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Chính phủ xác định PCTN vẫn là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, có xác định trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn và lộ trình thực hiện. Đồng thời chỉ rõ, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đi đầu, làm trước và phải thật sự gương mẫu để cấp dưới và nhân dân noi theo.

Một trong những giải pháp phải được quan tâm thực hiện trong thời gian tới là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất, tín dụng - ngân hàng, sử dụng vốn - ngân sách nhà nước, đầu tư công, thuế, hải quan; xây dựng cơ chế để người dân tham gia PCTN và bảo vệ người tố cáo tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng, bất kể người có hành vi tham nhũng là ai, ở vị trí nào. Kiên quyết thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị những kẻ tham nhũng chiếm đoạt; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị về PCTN ở Trung ương, các cấp, các ngành.

5. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Đề nghị cần quy trách nhiệm cho người đứng đầu để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Theo thống kê, số người đứng đầu bị xử lý khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình quản lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện, nguyên nhân là còn có sự nể nang, né tránh trong xử lý. Nguyên nhân chính là do nếu tích cực kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ, thì có thể phải đối mặt với việc bị xử lý trách nhiệm hoặc ảnh hưởng đến uy tín, thành tích của bản thân và đơn vị. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng nhầm lẫn giữa việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng với việc xử lý người đứng đầu do trực tiếp thực hiện hành vi tham nhũng.

Nhằm hạn chế những bất cập, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 211/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Nghị định đã đề cập một cách cụ thể nguyên tắc xem xét, hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự tiến hành kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Bên cạnh đó, qua thực tế triển khai giải pháp này cho thấy cần phải kịp thời biểu dương khen thưởng những người đứng đầu đã chủ động phát hiện, xử lý nghiêm tham nhũng; tăng cường kiểm tra, xử lý, không bao che, nương nhẹ đối với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ cho dù người đó là ai. Theo báo cáo của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, trong 8 tháng đầu năm 2014, có 35 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xử lý.6. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, gần đây các vụ án tham nhũng lớn là một nguy cơ đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, nhất là trong nhân dân rất bức xúc, nhưng xử lý còn chậm và còn nhẹ. Để chống tham nhũng có hiệu quả, đề nghị đẩy mạnh phát huy dân chủ, thực hiện phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là trong lĩnh vực xây dựng (cầu, đường, trường học...).

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Thời gian gần đây, một số vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện và đưa ra xét xử, điển hình như: Vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn Việt Nam (ACLII); vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xẩy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; vụ án Vũ Việt Hùng cùng đồng phạm nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk-Đắk Nông và Ngân hàng TMCP Phương Đông; vụ Dương Thanh Cường cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 6 và Chi nhánh Bình Chánh TP. HCM; vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép về tài chính và trốn thuế; vụ án Phạm Thị Bích Lương cùng đồng phạm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội...

Việc xét xử các vụ án trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối với hành vi tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn chậm, kéo dài do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Trong một số vụ việc, vụ án tham nhũng, việc phối hợp trong đánh giá chứng cứ, định tội danh giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thật chặt chẽ nên hiệu quả xử lý chưa cao.

- Công tác giám định tư pháp còn nhiều bất cập như thời gian giám định dài, kinh phí chi trả giám định lớn, kết luận giám định không rõ ràng, phải quyết định trưng cầu giám định nhiều lần, năng lực chuyên môn của giám định viên còn hạn chế...

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số cơ quan, một số cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

- Đối tượng tham nhũng là những cán bộ có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết, có nhiều mối quan hệ, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác nên thủ đoạn che dấu tinh vi, khó phát hiện.

7. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đối với công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua được quan tâm, có đưa ra xử lý, nhưng càng được quan tâm thì sự việc xảy ra càng tinh vi và quy mô hơn, có hiện tượng cán bộ lợi dụng người thân có chức, có quyền dựa vào đó để trục lợi làm ăn. Đề nghị tăng cường kiểm tra, thanh tra hơn nữa.

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Công tác PCTN trong thời gian qua tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực trên một số mặt công tác như: Lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN; quản lý nhà nước về PCTN; xây dựng hoàn thiện thể chế PCTN; minh bạch tài sản, thu nhập; phát hiện, xử lý tham nhũng; hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp, báo chí và nhân dân đối với công tác PCTN v.v...

Do có sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm cao của các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nên công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có bước chuyển biến tương đối rõ rệt, nhất là trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm9.

Tuy nhiên, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành... gây bức xúc trong xã hội. Tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong khu vực công vẫn diễn ra phổ biến, đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực. Tham nhũng lớn tập trung những lĩnh vực nhạy cảm. Tham nhũng nhỏ xảy ra với những hoạt động thường xuyên, có sự tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp như: Thuế, hải quan, cấp giấy phép, dịch vụ công, kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Do vậy, trong thời gian tới, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, Chính phủ đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng phòng, chống tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; Chương trình hành động của Chính phủ về công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2012-2016.

- Tích cực triển khai thực hiện các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2012 nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong một số lĩnh vực được dự báo có nguy cơ tham nhũng cao trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế -xã hội trong thời gian tới.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng về trao đổi cung cấp thông tin về tham nhũng. Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ, giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; chủ động đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát.8. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: Cần xử lý nghiêm minh các hành vi tham ô, tham nhũng; hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan để công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả, đặc biệt là phải tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức và có biện pháp mạnh mẽ hơn để đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm lập lại trật tự, an toàn xã hội.

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Trong thời gian qua, công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng đã được tập trung đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến tích cực: Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được đẩy nhanh hơn; nhiều vụ án được mở rộng điều tra cả về tội danh và số lượng bị can, mức án đủ nghiêm, đủ sức răn đe hành vi tham nhũng; việc xử án treo trong các vụ án tham nhũng đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết hướng dẫn và được giám đốc, kiểm tra chặt chẽ nên việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo và việc xử phạt cải tạo không giam giữ đối với nhóm tội phạm tham nhũng trong những năm gần đây đã giảm dần; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được thực hiện thường xuyên, chủ động và hiệu quả; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, được xã hội đồng tình ủng hộ đánh giá tốt, đã có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng. Đây là những tiền đề có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác PCTN trong thời gian tới.

Chính phủ đã quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội để phòng ngừa tham nhũng; tham gia nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến tội phạm tham nhũng theo hướng: Bổ sung một số hành vi tham nhũng đã được quy định trong Luật PCTN vào Bộ Luật hình sự; quy định cụ thể điều kiện miễn hoặc giảm hình phạt đối với người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo, khắc phục hậu quả trước khi bị phát giác và nội luật hóa những quy định của Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đối với việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Theo đó, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt hơn nữa việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, đồng thời phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống.9. Cử tri các tỉnh Bạc Liêu, Phú Thọ kiến nghị: Cử tri phản ánh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong thời gian qua đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường biện pháp hữu hiệu hơn để công tác này được thực hiện có hiệu quả.

Trả lời: Tại công văn số 2120/TTCP-KHTCTH ngày 10/9/2014

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm cao của Chính phủ, các cấp, các ngành, sự cố gắng của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của quần chúng, nhân dân, công tác PCTN, lãng phí đã có những chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả quan trọng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước.

Tuy nhiên, công tác PCTN, lãng phí vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, kể cả trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa được thực hiện nghiêm, thậm chí còn có biểu hiện nể nang, né tránh.

Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác PCTN, lãng phí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành với phương hướng, giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, lãng phí nhất là Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2012, Chương trình hành động của Chính phủ về công tác PCTN lãng phí giai đoạn 2012-2016; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; có chính sách truyền thông đúng đắn về tình hình tham nhũng, lãng phí và công tác PCTN, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, không để tình trạng thông tin sai lệch, chủ quan, tạo dư luận không đúng về tình hình và những nỗ lực PCTN, lãng phí.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí; nhấn mạnh sự tự phê bình và phê bình, sự gương mẫu của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước hết là cấp Trung ương và người đứng đầu các ngành, các cấp, các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị về PCTN, lãng phí ở các cấp, các ngành.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhất là, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc MBTSTN của cán bộ, công chức, viên chức, việc tặng quà và nộp lại quà tặng.

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, lãng phí đã được đề ra trong các nghị quyết của Đảng; hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng những người có thành tích trong PCTN, lãng phí; nội luật hóa những quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và những biểu hiện lãng phí; kiên quyết thu hồi, buộc bồi thường tài sản, thiệt hại do tham nhũng hoặc bị gây lãng phí;

- Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên, công dân trong PCTN, lãng phí; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu những kinh nghiệm tốt và phù hợp của thế giới để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế.10. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị xem xét để đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, trước hết phải làm trong sạch bộ máy nhà nước từ cấp Trung ương.

Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương