KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)tải về 6.12 Mb.
trang19/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   86

Trả lời: Tại công văn số 2945/BNV- TCPCP ngày 04/8/2014

1. Về đề nghị Hội Người cao tuổi là tổ chức chính trị mang tính đặc thù: Điều 25 Luật Người cao tuổi đã quy định Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam. Do đó, đề nghị Hội Người cao tuổi là tổ chức chính trị mang tính đặc thù là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, thì Hội Người cao tuổi Việt Nam đã được xác định là hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước. Còn việc xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Người cao tuổi được hưởng các chính sách xã hội theo quy định của Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

81. Cử tri các tỉnh Lạng Sơn, Long An kiến nghị: Đề nghị có chế độ phụ cấp cho Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học ấp.

Trả lời: Tại công văn số 2942/BNV- TCPCP ngày 04/8/2014

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội chỉ quy định hội hoạt động trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh, phạm vi cấp tỉnh, phạm vi cấp huyện, phạm vi cấp xã mà không quy định hội hoạt động ở phạm vi ấp, khóm, tổ chức của hội ở thôn, làng, ấp, khóm,... thường được gọi là các chi hội, các chi hội này thuộc hội cấp xã. Theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP thì hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ, tự trang trải kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm, đối với các hội có tính chất đặc thù được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao;

2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch các hội ở cấp xã nói chung và cán bộ Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học cấp xã nói riêng được thành lập, hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP không phải là cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó căn cứ quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì việc quy định số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp của từng chức danh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

82. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Hiện nay, Nhà nước quy định lãnh đạo các hội đặc thù phải là cán bộ hưu trí đã bộc lộ nhiều khó khăn trong hoạt động của các hội như: Vị trí chức vụ khi nghỉ hưu cao, tuổi cao, không có tính kế thừa... Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, ban hành quy định theo hướng mở rộng đối tượng người làm việc tại các hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động về đảm bảo nguồn cán bộ kế thừa của hội sau này.

Trả lời: Tại công văn số 2943/BNV- TCPCP ngày 04/8/2014

Theo Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội, thì điều lệ hội phải có quy định về: Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo, ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của hội; nguyên tắc, hình thức biểu quyết.

Khoản 1 Điều 8 Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định: Số nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức danh người đứng đầu hội; độ tuổi, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu, lựa chọn để bầu người đứng đầu hội do điều lệ hội hoặc ban lãnh đạo hội quy định phù hợp quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, tiêu chuẩn, độ tuổi, thể thức bầu các chức danh lãnh đạo hội do điều lệ hội quy định, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Như vậy, pháp luật về hội không quy định lãnh đạo các hội đặc thù phải là cán bộ hưu trí.83. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, ban hành quy định về việc được hưởng phụ cấp đối với những người công tác ở tổ chức hội đặc thù các cấp, không phân biệt cán bộ hưu trí hay không, nhằm tạo điều kiện để động viên, khuyến khích những người có năng lực tham gia công tác hội, nhất là đối với các trường hợp điều chuyển công tác từ các cơ quan từ các cơ quan khác đang hưởng phụ cấp công vụ sang các tổ chức hội đặc thù theo sự điều động, phân công của Đảng.

Trả lời: Tại công văn số 2943/BNV- TCPCP ngày 04/8/2014

a) Về chế độ thù lao theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách thuộc chỉ tiêu biên chế được giao nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Do đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg, trong đó tại Điều 2 đã quy định mức thù lao tối đa đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách thuộc hội có tính chất đặc thù, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao biên chế, thì ngoài lương hưu, được hưởng thù lao từ ngân sách nhà nước. Đối với người công tác tại hội không thuộc chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao thì chế độ, chính sách được thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người làm công tác hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định của pháp luật có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

b) Về phụ cấp công vụ đối với người được điều động, phân công sang làm việc tại hội

Thể chế hóa Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2011 và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 (thay thế Nghị định số 57/2011/NĐ-CP) về chế độ phụ cấp công vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang (bao gồm cả công chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, cụ thể là công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương). Còn người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù không phải là công chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ, được thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ - CP và Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV.

c) Thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu hội quần chúng, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương triển khai xây dựng Đề án nghiên cứu hội quần chúng, các nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Sau khi Đề án được phê duyệt, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hội phù hợp với tình hình mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường quản lý của Nhà nước và tạo điều kiện để các hội hoạt động đúng hướng, hiệu quả.84. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Hiện nay, cán bộ, công chức đang hưởng chế độ phụ cấp công vụ, được điều động sang các tổ chức hội thì không được hưởng phụ cấp công vụ. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến tâm lý của những cán bộ, công chức khi được điều động sang tổ chức hội. Đề nghị Nhà nước xem xét bổ sung chế độ phụ cấp công vụ hoặc bảo lưu ở mức độ nhất định phụ cấp công vụ đối với đối tượng này.

Trả lời: Tại công văn số 2999/BNV- TL ngày 06/8/2014

Thể chế hóa Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2011 và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 (thay thế Nghị định số 57/2011/NĐ-CP) về chế độ phụ cấp công vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang (bao gồm cả công chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, cụ thể là công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương). Những người làm việc trong các hội không phải là công chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

Căn cứ Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, trong đó có vấn đề phụ cấp công vụ cử tri nêu trên cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

85. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị cho phép đối tượng làm công tác đoàn thể được hưởng chính sách lương ngoài giờ giống như cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính khi làm việc vào thứ bảy, chủ nhật.

Trả lời: Tại công văn số 3003/BNV- TL ngày 06/8/2014

Thực hiện Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW ngày 31 tháng 12 năm 2005 bổ sung thực hiện chuyển xếp lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể. Trong đó tại Điểm 3.2 Khoản 3 Mục II Hướng dẫn này đã quy định cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.86. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Nhiều cử tri tiếp tục kiến nghị sớm điều chỉnh nâng mức lương cho người có công, cán bộ, công chức, giáo viên vì hiện nay mức lương và chính sách này còn quá thấp so với mặt bằng giá cả.

Trả lời: Tại công văn số 3005/BNV- TL ngày 06/8/2014

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khoá XIII về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng (tăng thêm 9,5%) áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và được gọi là mức lương cơ sở. Việc tăng lương nêu trên là sự cố gắng của Nhà nước trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thế giới, khu vực và thực trạng của nền kinh tế nước ta.Vấn đề cử tri kiến nghị tiếp tục sớm điều chỉnh mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức đó được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đó được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta cũn nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng cao trong một số năm tới, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chớnh trị- xó hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trỡnh Chớnh phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

87. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Hiện nay phụ cấp chức vụ cho đối tượng là lãnh đạo cấp huyện quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ còn thấp, ví dụ: Bí thư cấp huyện hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0,8 tương đương với hệ số phụ cấp chức vụ của Hiệu trưởng trường THPT; các Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện hưởng hệ số phụ cấp chức vụ tương đương với Tổ trưởng, Tổ chuyên môn ở các trường THCS, Tiểu học, Mầm non (theo Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) là 0,2.... trong khi cán bộ lãnh đạo cấp huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện trước dân ở địa phương mà họ đứng đầu. Đề nghị Chính phủ xem xét nâng hệ số phụ cấp chức vụ đối với các chức vụ trên cho phù hợp.

Cử tri tiếp tục kiến nghị về chế độ phụ cấp đối với những cán bộ công chức làm việc có sự chênh lệch giữa cán bộ làm việc trong các đơn vị hành chính, Uỷ ban nhân dân các cấp (hưởng 25%) trong khi khối Đảng, đoàn thể lại hưởng phụ cấp công vụ (35%), mặc dù khối lượng công việc thực tế và trách nhiệm là như nhau. Đề nghị quy định mức phụ cấp công vụ chung cho hai nhóm đối tượng này để đảm bảo công bằng”.

Đề nghị xem xét có chế độ phụ cấp nghề hoặc thâm niên đối với cán bộ, viên chức làm công tác hành chính tại các trường học như: Kế toán, thiết bị thư viện; phụ cấp đối với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập không phải là sự nghiệp giáo dục, y tế như: Trạm khuyến nông, Trung tâm dạy nghề, Đài Truyền thanh - Truyền hình để đảm bảo công bằng trong thực hiện các chính sách về tiền lương.

Trả lời: Tại công văn số 3002/BNV- TL ngày 06/8/2014

1. Về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở huyện:

a) Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 của chức danh Bí thư huyện ủy quy định tại Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được xem xét cân đối với các chức danh lãnh đạo trong cùng hệ thống cơ quan Đảng như: Trưởng ban Đảng (không phải là Ủy viên thường vụ) của tỉnh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,9; Phó trưởng ban Đảng của tỉnh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,7,…

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,3 của Trưởng phòng và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,2 của Phó trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được xem xét cân đối với các chức danh lãnh đạo trong cùng hệ thống các cơ quan nhà nước như Trưởng phòng thuộc Sở có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,5 và Phó trưởng phòng thuộc Sở có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,3,...

b) Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh lãnh đạo của các cơ sở giáo dục công lập quy định tại Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp công lập theo các tiêu chí về quy mô tổ chức, khối lượng công việc, bảo đảm tương quan hợp lý trong hệ thống tổ chức sự nghiệp công lập.

2. Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan nhà nước:

a) Phụ cấp công vụ:

Thể chế hóa Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2011 và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 (thay thế Nghị định số 57/2011/NĐ-CP) về chế độ phụ cấp công vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang với mức phụ cấp bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

b) Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội:

Ngoài chế độ phụ cấp công vụ nêu trên, cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội còn được hưởng chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội với mức phụ cấp bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về sửa đổi những bất hơp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương.

3. Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và phụ cấp thâm niên nghề đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập:

Chế độ tiền lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từ tháng 10 năm 2004 theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Hội nghị Trung ương 8 khoá IX. Theo đó, đã quy định nguyên tắc công chức, viên chức áp dụng bảng lương có hệ số lương tương đương nhau trên cơ sở mức độ phức tạp của lao động ở các ngạch, chức danh tương đương (chức trách, hiểu biết, yêu cầu trình độ đào tạo). Các yếu tố về điều kiện lao động và ưu đãi khác nhau giữa các ngành, nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề và phụ cấp thâm niên nghề,…còn viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập không được xếp lương theo các ngạch viên chức chuyên ngành thuộc diện ưu đãi theo nghề thì không được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên theo nghề.

4. Về định hướng sửa đổi những bất hợp lý trong chế độ tiền lương và phụ cấp:

Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện chế độ tiền lương theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khoá IX đã phát sinh nhiều bất cập, đặc biệt là về các chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp công vụ, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nghề như ý kiến phản ánh của cử tri. Những bất cập nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng cao trong một số năm tới, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.88. Cử tri tỉnh Bắc Giang và TP Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri ngành y tế kiến nghị, cần quan tâm có chế độ phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập giống như các ngành giáo dục, công an, quân đội… hiện nay. Vì ngành y tế cũng là ngành đặc thù, có nhiều vất vả, độc hại.

Trả lời: Tại công văn số 3004/BNV- TL ngày 06/8/2014

1.Về chế độ phụ cấp thâm niên nghề:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chế độ phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Sau đó, căn cứ Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 bổ sung áp dụng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức của các ngành: toà án, kiểm sát, kiểm toán, kiểm tra Đảng, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

Tiếp đó, căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2.Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức ngành y tế:

Căn cứ điều kiện lao động của ngành y tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quy định các chế độ phụ cấp đặc thù đối với viên chức ngành y tế như:

- Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

- Chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Phụ cấp thường trực, phụ cấp chống dịch, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật.

3.Đến nay trong các ngành sự nghiệp mới có nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định của Luật Giáo dục. Bộ Nội vụ cũng đã nhận được ý kiến đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với viên chức ngành y tế và một số ngành khác.

Vấn đề cử tri nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng cao trong một số năm tới, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

89. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị Chính phủ thực hiện việc nâng lương hàng năm đối với các cơ quan nhà nước ngay từ đầu năm (01/01) của năm đó không nên để đến tháng 7 mới thực hiện, vì như vậy là mất quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương