KẾ hoạch đẤu thầu một số GÓi thầu thực hiện trưỚc dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 2020tải về 13.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích13.88 Kb.
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THỰC HIỆN TRƯỚC

Dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020

( Kèm theo Quyết định số: 375/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát hướng tuyến, điều tra thu thập số liệu tại các huyện, thị xã: Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Bình Long – dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2020

2.587.527.000

Ngân sách Trung ương và ngân

sách tỉnhChỉ định thầuQuý I/2013

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

90 ngày

2

Khảo sát hướng tuyến, điều tra thu thập số liệu các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Phước Long, Đồng Xoài – dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020

2.822.514.000

Chỉ định thầu

Quý I/2013

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

90 ngày

3

Thiết kế cơ sở, lập dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020

1.727.645.000

Chỉ định thầu

Quý I/2013

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

60 ngày

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> A1479520A8D5321B47257B350014A262 -> $file
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương