KẾ hoạch tổ chức cuộc thi “Công dân với pháp luật” tỉnh Bình Phước năm 2007tải về 24.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích24.03 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Công dân với pháp luật” tỉnh Bình Phước năm 2007


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND

ngày 15/6/2007 của UBND tỉnh)


Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 879/QĐ-UB ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động của tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Bình Phước về Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật “Công dân với pháp luật năm 2007 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách sâu rộng. Đồng thời tạo một sân chơi rộng rãi, phổ biến về pháp luật phù hợp với mọi người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật cho người dân.2. Yêu cầu

Tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục rộng khắp việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng hơn việc phổ biến các quy định pháp luật cụ thể, gắn liền với đời sống hàng ngày để nâng cao tính hướng dẫn thực hiện, sự hiểu biết pháp luật trong nhân dân.


II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI


1. Đối tượng

Tất cả mọi người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


2. Nội dung thi


Nội dung đề thi xoay quanh các quy định về lao động, phòng, chống ma túy, giao thông đường bộ, phòng, chống HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng, chống mại dâm…

3. Hình thức tổ chức cuộc thi

Cuộc thi gồm ba đội, mỗi đội gồm ba người và thi theo ba vòng:

- Vòng 1: gồm ba đội với hai phần thi.

+ Phần thi lý thuyết: Ba đội lần lượt bốc đề và cử người đại diện trả lời nội dung đáp án của đội mình, mỗi đội được hội ý 01 phút . Đồng đội không được bổ sung nhưng hai đội khác có thể bổ sung nếu thấy cần thiết. Điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm với ba chi tiết: ai đúng (02 điểm); ai sai (02 điểm); tại sao (06 điểm).

+ Phần thi tình huống: Ba đội cùng theo dõi một tình huống diễn ra theo kịch bản (thứ nhất). Khi kịch bản diễn xong, lần lượt ba đội đưa ra nhận xét trả lời với ba chi tiết: ai đúng, ai sai, tại sao. Cách cho điểm tương tự như phần thi lý thuyết.

Cuối cùng Ban Giám khảo nhận xét, phân tích thêm và tuyên bố kết quả vòng một. Đội ít điểm nhất sẽ bị loại.

- Vòng 2: Hai đội cao điểm nhất ở vòng một tiếp tục vào thi vòng hai. Với hai phần thi như ở vòng một. Tại phần thi tình huống (kịch bản thứ hai), đội ít điểm hơn ở vòng một là đội trả lời trước. Ban Giám khảo cho điểm tương tự như ở vòng một.

Cuối cùng Ban Giám khảo nhận xét, phân tích thêm và tuyên bố kết quả vòng hai. Đội nhiều điểm nhất sẽ tiếp tục vào thi vòng ba.

- Vòng 3: Đội vào thi vòng ba sẽ bốc thăm một đề dành cho mình và trả lời như ở hai vòng thi trước để khẳng định vị trí hạng nhất của mình. (Trường hợp không trả lời được đề thi, Ban Giám khảo sẽ hạ mức thưởng của đội thắng cuộc).

Sau vòng thi này Ban Giám khảo nhận xét và tuyên bố kết quả chung cuộc.III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cách thức

- Cuộc thi được tổ chức tại 08 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Mỗi huyện, thị xã chọn một xã trên địa bàn để tổ chức cuộc thi (thời gian tổ chức trong một ngày).

- Sở Tư pháp sẽ gửi các câu hỏi, thể lệ cuộc thi về Phòng Tư pháp các huyện, thị xã. Trên cơ sở đó Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp chọn một xã để tổ chức cuộc thi.

2. Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 7/2007 đến tháng 12/2007.3. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng gồm:

- Một giải nhất trị giá: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Một giải nhì trị giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

- Một giải ba trị giá: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

- Hai giải dành cho cổ động viên. Mỗi giải là một phần quà trị giá 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng).Tổng cộng = 3.100.000đ

IV. TỔNG KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI: Sở Tư pháp chịu trách nhiệm.

- Tiền cơ cấu giải thưởng:

3.100.000đ /lần x 08 lần = 24.800.000đ

- Tiền thuê đóng tiểu phẩm: 8.000.000đ

- Tiền chi Ban tổ chức, Ban giám khảo:

1.400.000đ /lần x 08 lần = 11.200.000đ

- Tiền xăng xe:

200.000đ /lần x 08 lần = 1.600.000đTổng cộng = 45.600.000đ

(Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, xây dựng Thể lệ, câu hỏi và đáp án cho cuộc thi, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức tốt cuộc thi “Công dân với pháp luật” năm 2007.2. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã tổ chức tốt cuộc thi “Công dân với pháp luật” tỉnh Bình Phước năm 2007 tại địa phương mình./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> 3FB5A5A54054EA1A4725769600260EF8 -> $file
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
$file -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương