KÕ ho¹ch dù trï kinh phÝ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ ®Õn n¨m 2010tải về 46.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích46.28 Kb.
#21214
KÕ ho¹ch dù trï kinh phÝ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh

c¶i c¸ch hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ ®Õn n¨m 2010

__________

(Đơn vị: triệu đồng)
Tên dự án Luật

Dự trù kinh phí

Tổng số

Từ NSNN

Từ nguồn bên ngoài

  • Luật ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu

  • Luật ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n

  • Luật ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng

  • Luật ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt

  • Luật ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

  • Luật ThuÕ tµi nguyªn

  • Luật ThuÕ sö dông ®Êt

  • Luật ThuÕ tµi s¶n

  • Luật ThuÕ b¶o vÖ m«i tr­êng

  • Pháp lệnh phÝ vµ lÖ phÝ

650

650


650

650


650

650


650

650


650

450450

450


450

450


450

450


450

450


450

250


200

200


200

200


200

200


200

200


200

200


Tổng số

6.300

4.300

2.000


gi¶i tr×nh dù trï kinh phÝ thùc hiÖn

Mçi dù ¸n luËt thuÕ

1. Dù kiÕn tæng kinh phÝ:

STT

Néi dung c«ng viÖc

Sè trang

Møc chi

Sè tiÒn

(tr. ®ång)

1

Nghiªn cøu, s­u tÇm tµi liÖu100
Trong ®ã:

- Mua, s­u tÇm tµi liÖu

1000 trang
40
- DÞch tµi liÖu

1000 trang

50.000®/tr

50
- Thu thËp vµ xö lý th«ng tin10

2

Thï lao nghiªn cøu, viÕt bµi50
Trong ®ã:

- X©y dùng ®Ò c­¬ng s¬ bé, ®Ò c­¬ng chi tiÕt ®Ò ¸n LuËt15
- B¸o c¸o ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i

400 trang

50.000®/tr

20
- Dù th¶o ®Ò ¸n LuËt (3 lÇn)

300 trang

50.000®/tr

15

3

Chi phÝ héi th¶o, thÈm ®Þnh dù ¸n150
Trong ®ã:

- Héi th¶o, th¶o luËn

10 cuộc

10.000.000 ®/cuộc

100
- ThÈm ®Þnh

10 lÇn

5.000.000 ®/lần

50

4

Điều tra, khảo sát trong nước và nước ngoài

- Điều tra, khảo sát trong nước

- Điều tra, khảo sát nước ngoài
250

50

200

5

Chi phÝ v¨n phßng phÈm vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh¸c
50

4

Chi kh¸c vµ kinh phÝ dù phßng50
Tæng céng650

2. Nguån kinh phÝ:

- Kinh phÝ x©y dùng ®Ò ¸n LuËt do NSNN hç trî (kinh phÝ so¹n th¶o LuËt) và kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban so¹n th¶o LuËt: 450 triệu đồng;- Kinh phÝ tõ c¸c nguån tµi trî bªn ngoµi: 200 triÖu ®ång (sö dông cho kh¶o s¸t n­íc ngoµi.

3. ChÕ ®é sö dông kinh phÝ: ViÖc t¹m øng, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®­îc thùc hiÖn theo ®óng tiªu chuÈn, ®Þnh møc chÕ ®é, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh.
Каталог: uploads -> News -> 865 -> attachs
News -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
News -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
News -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
News -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
News -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
News -> LÝ LỊch khoa họC
attachs -> CHƯƠng trình 3 CẢi cách và hiệN ĐẠi hoá CÔng tác thanh tra thuế giai đOẠN 2005- 2010

tải về 46.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương