IV. luận chứng về thưỢng đẾ hoặc tồn tại tuyệT ĐỐItải về 21.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích21.83 Kb.
IV. LUẬN CHỨNG VỀ THƯỢNG ĐẾ HOẶC TỒN TẠI TUYỆT
ĐỐI

Trừ những người có niềm tin Thượng Đế : a/ Theo truyền thống gia đình (xưa bày nay bắt


chước, xưa sao nay vậy) ; b/ Từ sự thể nghiệm qua: hoạt động nghi thức, sự tu tập (đọc tụng kinh, nghe giảng, suy tư...) còn có những người không tin Thượng Đế hoặc người tôn giáo khác sẽ nghi vấn đến khách thể (Thượng Đế) Nên cầ phải lý giải về những vấn đề trên.

1.LUẬN CHỨNG VỀ THƯỢNG ĐẾ TỒN TẠI

Luận chứng bằng 4 phương diện :

1.1. BẢN THỂ LUẬN

PLATON (427 – 347 TCN) Học thuyết Ý niệm qua hình vẽ trên cát (110) thể hiện sự vô


thường. Ý niệm (Eidos) là đời sống độc lập, thực tồn siêu việt giác quan,siêuviệt chủ thể nhận thức, tuyệt đối. Ý niệmcao nhất được xem là sih khí của hệ thống Ý niệm (Thiên Chúa).

Linh hồn vũ trụ : điều khiển và nhận thức sự thiện ác thế giới

LINH HỒN có 2

Linh hồn con người : làm cho con người trở thành 1 thực thể sinh động, vận động nhận thức. Linh hồn con người bất tử, không thể cảm nhận bằng giác quan.

ARISTOTE (384 – 322 TCN) Phê phán học thuyết Ý niệm :phải liên quan đến sự vật cảm tính, Ý niệm
không thể nhận thức thực tại, Ý niệm đơn chất không phải là bản chất. Theo ông, bản chất mới là vĩnh cửu (Thượng Đế). VẬT CHÁT – TINH THẦN NHỊ NGUYÊN.

ANSELME (1033 – 1109) Chứng minhsự hiệnhữu (tồn tại bản thể) của Thiên chúa : tồn tại đơn nhất và


duy nhất nhưng là nguyên nhân làm cho các hữu thể khác tồn tại. Cái đa thành phần do cái đơn nhất thúc
đẩy. Mỗi bộ phận của cái đa thành phần là nguyên nhân của chính nó, cho nên phải có quyền lực của quyền lực, không thể có một sự vật phải lấy một sự vật khác làm điều kiện nguyên nhân tồn tại của mọi hiện
hữu nhưng không bị ca1 caí gì làmnguyên nhân cho nó.

DESCARES ( 1596- 1650) chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế bằng cách đặt lại mệnh đề ‘Tôi tư duy nên tôi hiện hữu’ do chính ông đặt ra. Từ đó nghĩ đến việc đâu biết đến một cái hoàn hảo hơn và cái đó phải do một bản tính thật hoàn hảo. Theo ông, tất cả mọi sự vật bên ngoài ông không cần nhận biết đến vì không thấy nơi chúng có cái gì hơn ông. Nếu chúng không đích thực thì ông đã lấy chúng ra từ hư vô. Bởi nói do hư vô mà có cái gì là điều nghịch lý. Thành thử chỉ có cách là ý tưởng đó đã được đặt trong một bản tính thật sự hoàn hảo hơn mà ông có thể quan niệm và bản tính ấy chính là Thượng Đế (theo Trần Thái Đỉnh, Triết học Decartes, NXB Văn học 2005 tr 259 -260). Thượng Đế là một sự tồn tại vĩnh cửu, bản


tính vô cùng, toàn năng và có tất cả những sự hoàn hảo.

ALVIN PLANTINGA (1932 - )

VEDANTA BẤT NHỊ LUẬN

1.2 LUẬN CHỨNG VỀ VŨ TRỤ LUẬN

Hay còn gọi là luận chứng về nguyên nhân đầu tiên có tầm quan trọng lớn hơn so với Bản thể luận.

THOMAS AQUINAS (1125 - 1274) là một trong những nhà tư tưởng thần học vĩ đại nhất thời Trung cổ. Đứng về phương diện vũ trụ để luận chứng Thượng Đế tồn tại. Aquinas đưa ra năm cách chứng minh điều
này.

a. Biến hóa

Vũ trụ biến hóa phải có nguyên nhân đầu tiên tác động, nguyên nhân đầu tiên này chính là Thượng Đế.b.Nhân quả

Sự hình thành của thế giới phải có nguyên nhân đầu tiên tác động vào các nguyên nhân kế tiếp, nguyên nhân đầu tiên đó chính là Thượng đế.c. Ngẫu Nhiên

Các sự vật hiện tượng tình cờ sinh ra không do nguyên nhân bên trong quyết định mà do nguyên nhân bên ngoài quyết định. Nguyên nhân bên ngoài chính là Thượng Đế.d. Ưu việt

Những sự vật có tính tốt đẹp hoàn thiện, muốn tốt đẹp hoàn thiện phải có nguyên nhân, nguyên nhân này là Thượng đế.e. Hòa hiệp

Tất cả các sự vật tự nhiên đều hoạt động theo xu hướng, mục đích, vì vậy phải có một đấng trí tuệ điều khiển. Đấng trí tuệ đó chính là Thượng Đế.1.3. MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ

Các sự vật hiện tượng hay thiên nhiên được an bày một cách tốt đẹp và hoàn hảo, vì thế phải có người sắp đặt và thiết kế, người ấy chính là Chúa.1.4. THẦN BÍ THỂ NGHIỆM

Tích lũy sự thể nghiệm và dẫn chứng Thượng đế tồn tại. Sau khi kinh nghiệm tôn giáo con người đơn giản có thể nói “Tôi đã nhận thức Chúa thông qua kinh nghiệm”. Với một nghĩa nào đó thì luận điểm này khó có thể bác bỏ được vì chúng ta không thể chứng minh rằng người ta không có trải qua những cảm xúc mà theo lời người đó khẳng định là họ đã trải qua.Hồi giáo: Chân chủ Allah

- Về Hình nhi thượng, Hồi giáo tiếp thu rất nhiều từ Do Thái giáo, Ky Tô giáo. Nên từ niềm tin thánh Allah vế sáng tạo thếgiới, con người có thể biết được hình tượng thánh Allah.

- Thánh Allah tạo vật, dưỡng nuôi

- Thánh Allah không gì không biết, không gì không làm được, ở khắp mọi nơi, toàn thiện

- Ngài quy định trật tự xã hội, đạo đức

KyTô giáo:

- Từ chúa Jêsu thể hiện tình bác ái của Thượng Đế đến với con người (thần tích).

- Những sinh hoạt cụ thể được diễn tả qua các câu chuyện nhằm ám chỉ sự tồn tại và thiện hạnh của Thượng Đế

KHÁCH THỂ THỂ NGHIỆM

Thần, ma quỷ, thiên đường, địa ngục,2. LUẬN CHỨNG VỀ TỒN TẠI TUYỆT ĐỐI

Phật giáo: Phật, thật tánh, chơn tâm, chơn như, niết bàn…

Vedanta: bất nhị luận, đại ngã.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương