Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sảntải về 49.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích49.76 Kb.


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

line 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


line 3

Hà Nội, ngày tháng năm 2016


BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7274/VPCP-PL ngày 14/9/2015 về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Công văn số 10752/VPCP-KTN ngày 23/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triên nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn với những nội dung sau:I. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 5 điều:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản;

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 5. Hiệu lực thi hành

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (gồm 32 khoản, từ khoản 1 đến khoản 32).

a) Khoản 2, khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 24, khoản 25, khoản 26 dự thảo Nghị định: Bổ sung các hành vi, đối tượng, biện pháp khắc phục, hình thức xử phạt bổ sung còn thiếu, chưa được quy định tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

Theo đó, dự thảo Nghị định bổ sung các hành vi, đối tượng, biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức xử phạt bổ sung sau: bổ sung hành vi về lưu giữ thủy sản (khoản 2 dự thảo); bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả (khoản 4 dự thảo); bổ sung hành vi về thu gom, lưu giữ san hô trái phép (khoản 6 dự thảo); bổ sung hành vi vận chuyển, thu gom, lưu giữ thủy sản (khoản 8 dự thảo); bổ sung hành vi vận chuyển các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng lớn, có thứ hạng sẽ nguy cấp (VU) và các loài thuộc danh mục cấm khai thác (khoản 9 dự thảo); bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả; bổ sung hành vi, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản (khoản 24, 25, 26 dự thảo).

b) Khoản 8, khoản 9, khoản 13, khoản 14, khoản 16, khoản 17, khoản 29 dự thảo Nghị định: Sửa đổi các quy định để phù hợp với Điều 242 và Điều 244 Bộ Luật hình sự, cụ thể:

Theo khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự thì: “1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản; b) Khai thác thủy sản trong khu vực cấm, khu vực cấm có thời hạn theo quy định của pháp luật; c) Khai thác các loài thủy sản bị cấm khai thác theo quy định của pháp luật; d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật; đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 61%; e) Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.”

Như vậy, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính cần quy định rõ đối với những vi phạm gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ dưới 100.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá dưới 50.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm.

+ Khoản 8 dự thảo: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm e, điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 242 Bộ Luật hình sự 2015.

+ Khoản 9 dự thảo: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự 2015.

+ Khoản 13 dự thảo: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự 2015.

+ Khoản 14: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự 2015.

+ Khoản 16: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự 2015.

+ Khoản 17: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự 2015.

+ Khoản 29: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm e khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự 2015.

c) Khoản 10, khoản 14, khoản 31dự thảo: Tăng mức phạt tiền đối với trường hợp sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn từ 60 ngày trở lên (khoản 9 dự thảo); tăng mức xử phạt đối với một số hành vi được quy định tại khoản 30 dự thảo Nghị định.

d) Khoản 32: Quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt của các cơ quan: Quản lý thị trường, Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa, Kiểm lâm về lĩnh vực thủy sản

2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (Gồm 41 khoản, từ khoản 1 đến khoản 41).

a) Từ khoản 1 đến khoản 13; khoản 14, khoản 15, khoản 17, khoản 25, 27, 29, 30 dự thảo Nghị định: Bổ sung hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin (khoản 1 dự thảo); bổ sung hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (khoản 3 dự thảo); bổ sung hành vi sử dụng nguyên liệu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc y tế, thuốc y tế để phòng, chữa bệnh động vật (khoản 7, khoản 8, khoản 10, khoản 12 dự thảo); bổ sung hành vi tự ý tháo dỡ niêm phong kiểm dịch phương tiện chứa đựng động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (khoản 13 dự thảo); bổ sung hành vi vận chuyển, thu gom, lưu giữ động vật, sản phẩm động vật chứa chất cấm trong thú y, chăn nuôi (khoản 14, khoản 17 dự thảo); bổ sung hành vi, hình thức xử phạt bổ sung về mua, bán nguyên liệu kháng sinh làm thuốc thú y cho các doanh nghiệp chưa được cấp phép (khoản 25, khoản 27, khoản 29, khoản 30 dự thảo);

b) Khoản 19, khoản 21, khoản 24, khoản 26, khoản 28, khoản 32, 34, 37, 38, 39 dự thảo Nghị định: Sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với Bộ luật hình sự 2015.

- Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự quy định: “1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Hàng phạm pháp là hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối; b) Hàng phạm pháp khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;”.

Theo đó, các quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định trên của Bộ luật hình sự, cụ thể:

+ Khoản 19 dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190

+ Khoản 21 dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 190

+ Khoản 24 dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190

+ Khoản 26 dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 190

+ Khoản 32 dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190

+ Khoản 34 dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190

+ Khoản 37 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 33 Nghị định 119): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190

+ Khoản 38 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 Nghị định 119)dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190

+ Khoản 39 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định 119): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190 + Khoản 40 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 37): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 190.

+ Khoản 41 dự thảo Nghị định (bỏ khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 16 và khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định 119): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 190

- Khoản 1 Điều 317 Bộ luật hình sự quy định: “1.Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; b) Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm; c) Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tại điểm này hoặc điểm a khoản này mà còn vi phạm; d) Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm: gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.”

Theo đó, các quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định trên của Bộ luật hình sự, cụ thể:

+ Khoản 39 dự thảo Nghị định (Bãi bỏ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định 119): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 317

+ Khoản 41 dự thảo Nghị định (bỏ điểm a khoản 3 và khoản 7 Điều 5 Nghị định 119): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 317

+ Khoản 41 dự thảo Nghị định (bỏ điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 119): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 317

c) Từ khoản 37 (sửa đổi, bổ sung khoản 4, 5, 6 Điều 33 Nghị định 119), 38 (sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4, 5 Điều 35 Nghị định 119), khoản 40 (sửa đổi, bổ sung toàn bộ Điều 37 Nghị định 119) dự thảo Nghị định: Sửa đổi quy định về chất lượng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để thống nhất mức phạt giữa các văn bản khác nhau về cùng một nội dung.

3. Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản  rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Gồm 14 khoản, từ khoản 1 đến khoản 14)

a) Từ khoản 1 đến khoản 6 dự thảo Nghị định: Sửa đổi, bổ sung các hành vi liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 40/2015/NĐ-CP. Do vậy, để thống nhất văn bản áp dụng, dự thảo Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 40/2015/NĐ-CP.

b) Từ khoản 7 đến khoản 11 dự thảo Nghị định: Sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với Bộ Luật hình sự, cụ thể:

- Khoản 7 dự thảo Nghị định (Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định 157/2013/NĐ-CP): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 232 Bộ Luật hình sự 2015.

- Khoản 8 dự thảo Nghị định (Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 20 Nghị định 157/2013/NĐ-CP): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 243 Bộ Luật hình sự 2015.

- Khoản 9 dự thảo Nghị định (Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 157/2013/NĐ-CP): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 244 và điểm a khoản 1 Điều 234 Bộ Luật hình sự 2015.

- Khoản 10 dự thảo Nghị định (Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định 157/2013/NĐ-CP): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm d, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 232 Bộ Luật hình sự 2015.

- Khoản 11 dự thảo Nghị định (Sửa đổi, bổ sung Điều 23 Nghị định 157/2013/NĐ-CP): Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm g khoản 1 Điều 232 Bộ Luật hình sự 2015.

c) Khoản 12 dự thảo Nghị định: Quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh: Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

4. Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp (Gồm 2 khoản, từ khoản 1 đến khoản 2)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, dự thảo Nghị định quy định điều khoản chuyển tiếp:

a) Các hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, Nghị định số 119/2013/NĐ-CP, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP để xử lý.

b) Các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt tại Nghị định này nếu có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.5. Điều 5. Hiệu lực thi hành (Gồm 2 khoản, từ khoản 1 đến khoản 2)

Điều 5 dự thảo quy định ngày có hiệu lực thi hành và quy định Nghị định này thay thế Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP.Trên đây là những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Attachments -> VĂn phòng số: 1503/vp-tv về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương