Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3tải về 22.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.39 Kb.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 619/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

¾¾¾¾¾¾¾

­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM

Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT - CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Phòng đo kiểm được chỉ định;

  • Trung tâm Thông tin (để đăng website);

  • Các doanh nghiệp viễn thông;

  • Lưu: VT, KHCN.(Đã ký)

Nguyễn Thành Hưng


PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 619 /QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Phòng Đo lường - Thử nghiệm

Thuộc: Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số Vô tuyến điện

Địa chỉ: Số 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội


DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

TT

Tên sản phẩm, công trình

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Sản phẩm:


Thiết bị công nghệ thông tin

TCVN 7189:2002Thiết bị đầu cuối viễn thông

TCN 68-193:2000Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện

TCN 68-192:2003 (*)

***


II

Công trình:


Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005Ghi chú:

- (*): Chỉ áp dụng đối với các chỉ tiêu phát xạ EMC;- *** Áp dụng Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/6/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”, Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương