ĐIỀu khoản tham chiếU (tor) Tuyển tư vấn cá nhân trong nước xây dựng báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác pctn năm 2015tải về 39.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích39.51 Kb.

Tiểu hoạt động 2.2.1.2, Hoạt động 2.2.1ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tuyển tư vấn cá nhân trong nước xây dựng báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác PCTN năm 2015 (cấp quốc gia)
Thực hiện Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2015 của Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” (Dự án AC-UNCAC), Ban Quản lý các dự án phối hợp với Cục Chống tham nhũng dự kiến tuyển chọn 01 tư vấn cá nhân trong nước xây dựng báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác PCTN năm 2015 (cấp quốc gia) – tiểu hoạt động 2.2.1.2 thuộc hoạt động 2.2.1.

1. Mục tiêu, yêu cầu

- Mục tiêu: Thuê chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ Cục Chống tham nhũng xây dựng dự thảo Báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, kết hợp sử dụng kết quả của khảo sát, điều tra xã hội học và tổng hợp thông tin, số liệu theo hệ thống báo cáo của cơ quan nhà nước, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu độc lập. Ưu tiên chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm tư vấn, tham gia các đề án cấp nhà nước. Chuyên gia tư vấn am hiểu về lĩnh vực thanh tra, thống kê được đánh giá cao. Bên cạnh đó, chuyên gia tư vấn cần có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh) tốt, nhằm nghiên cứu các tài liệu của nước ngoài phục vụ hoạt động.

2. Phạm vi công việc và kết quả dự kiến

Chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp với Ban Quản lý các Dự án, Cục Chống tham nhũng và các bên liên quan thực hiện các hoạt động sau đây để đạt được đầu ra tương ứng:STT

Hoạt động

Kết quả dự kiến

Thời gian

Số ngày

làm việc dự kiến

1

Báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 (cấp quốc gia)

Đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2015

30

1.1

- Nghiên cứu các tài liệu do Cục Chống tham nhũng cung cấp;

- Xây dựng đề cương Dự thảo Báo cáo- Chuyên gia tư vấn nắm rõ nhiệm vụ cần tư vấn;

- Đề cương Dự thảo Báo cáo được xây dựng.Đầu tháng 11/2015

05

1.2

Tiến hành xây dựng Báo cáo

- Nghiên cứu báo cáo của các cơ quan nhà nước để tính toán giá trị các điểm thành phần 1 theo Thông tư 04;

- Phối hợp cùng Cục Chống tham nhũng trong việc tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học, nghiên cứu kết quả điềm thành phần 2 theo Thông tư 04 của khảo sát để tổng hợp các điềm thành phần;

- Đưa ra được kết luận về tình hình tham nhũng và công tác PCTN, đồng thời phân tích các nguyên nhân của những hạn chế


Từ tuần 2 tháng 11 đến tuần 2 tháng 12/2015

15


1.3

Dự thảo lần đầu của Đề án

Dự thảo lần đầu trước khi tiến hành tổ chức Hội thảo hẹp lấy ý kiến góp ý được xây dựng

Tuần 2 tháng 12/2015

05

1.4

- Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo qua các ý kiến góp ý từ Hội thảo

- Trao đổi, thống nhất các ý kiến bổ sung, góp ý với Cục Chống tham nhũng

- Dự thảo Báo cáo chỉnh sửa, hoàn thiệnTuần 3 tháng 12/2015

03

1.5

Hoàn thiện cuối cùng Báo cáo trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt

- Chuyên gia tư vấn nộp sản phẩm cuối cùng là Dự thảo Báo cáo để Cục Chống tham nhũng trình Tổng Thanh tra phê duyệt Đề án;

- Sản phẩm được trình bày trên khổ giấy A4; phông chữ Unicode, cỡ chữ 14, cách đoạn 6-6, cách dòng 1 (single). Các thông tin, số liệu trích dẫn phải nêu rõ nguồn tài liệu. Chuyên gia tư vấn nộp báo cáo dưới hình thức cung cấp 01 bản in sản phẩm và 01 file mềm lưu nội dung báo cáo.Hoàn thành trước 30/12/2015

02

3. Phương pháp thực hiện

Chuyên gia tư vấn trong nước dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động theo các phương thức sau đây:

- Nghiên cứu tài liệu bao gồm: Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​; Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN; hệ thống văn bản pháp luật về PCTN, các báo cáo về PCTN của Thanh tra Chính phủ...;

- Thông qua đầu mối là Cục Chống tham nhũng, chuyên gia có thể tham gia một số hoạt động trong quá trình triển khai khảo sát điều tra xã hội học và đề xuất được trao đổi thông tin, tìm hiểu một số báo cáo, tự đánh giá của các cơ quan nhà nước ở Trung ương hoặc địa phương. Trong điều kiện có thể, Cục Chống tham nhũng (hoặc Cục Chống tham nhũng đề nghị Thanh tra Chính phủ) giới thiệu, liên hệ để chuyên gia tham gia, lấy thông tin phục vụ xây dựng báo cáo;

- Chuyên gia tư vấn ngoài việc nghiên cứu độc lập, cần thường xuyên trao đổi với Ban Quản lý dự án và Cục Chống tham nhũng; chuyên gia tư vấn có thể trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp, các cơ quan, tổ chức, tuy nhiên, bất cứ việc thông báo, chia sẻ thông tin của Báo cáo trong thời gian tư vấn phải được sự đồng ý của Ban Quản lý dự án và Cục Chống tham nhũng;

- Thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả công việc với Ban Quản lý dự án và Cục Chống tham nhũng. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần trực tiếp trao đổi công việc với Cục Chống tham nhũng, Ban Quản lý các dự án để tìm cách khắc phục, tháo gỡ.4. Thời gian tiến hành

Chuyên gia tư vấn thực hiện công việc trong vòng 02 tháng, dự kiến từ đầu 11 đến hết tháng 12/2015.5. Địa điểm làm việc

Làm việc chủ yếu tại thành phố Hà Nội hoặc các địa điểm khác (nếu có) theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án và Cục Chống tham nhũng.6. Yêu cầu về trình độ

- Có bằng thạc sỹ trở lên về một trong các chuyên ngành, bao gồm: Luật, hành chính công, quản trị công hoặc các lĩnh vực khác có liên quan tới công tác PCTN;

- Có kinh nghiệm làm việc, tư vấn từ 10 năm trở lên về một trong các lĩnh vực, gồm thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế; xây dựng năng lực tổ chức hoặc hợp tác phát triển;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc có bằng C trở lên;

- Ngoài khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Word, Excel, Powerpoint, chuyên gia tư vấn cần có kinh nghiệm trong việc tư vấn trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin;

- Ưu tiên tư vấn đã có kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động có liên quan đến thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cộng tác với Thanh tra Chính phủ.7. Quản lý

Chuyên gia tư vấn thực hiện thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để cùng Cục Chống tham nhũng, Ban Quản lý dự án phối hợp giải quyết trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.8. Tiền lương và thanh toán

- Kinh phí chi trả cho dịch vụ tư vấn được cấp từ nguồn vốn viện trợ của Dự án AC-UNCAC, kế hoạch Quý IV/năm 2015.

- Chuyên gia tư vấn sẽ được thanh toán thù lao tư vấn ngắn hạn căn cứ theo Hướng dẫn của LHQ-EU về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2015). Mức phí tư vấn trả cho 30 ngày làm việc đối với trình độ đáp ứng bậc Chuyên gia mức VNM3, tương đương 192 USD/ngày x 30 ngày = 5.760 USD (kế hoạch cụ thể được nêu tại mục 2).

- Kinh phí đề xuất không bao gồm chi phí đi lại, công tác phí khi chuyên gia tư vấn tham gia hội nghị tập huấn, khảo sát.- Chuyên gia tư vấn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành./.

Xác nhận hoạt động

Quản đốc Dự án
Trần Hùng


Phê duyệt hoạt động

Giám đốc Dự án
Nguyễn Hồng Giang


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương