Điều 2 : Tổ chức và hoạt động của ubnd huyện Cần Đước thực hiện theo Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994. Điều 3tải về 8.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.56 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- ----------------------------------

Số : 833/2003/QĐ-UB Tân An, ngày 27 tháng 01 năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung và cho thôi nhiệm vụ thành viên


UBND huyện Cần đước nhiệm kỳ 1999-2004”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ nghị định số 174/CP ngày 29/9/1994 của Chính phủ qui định cơ cấu thành viên UBND và Phó Chủ tịch UBND các cấp;

- Xét biên bản bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Cần Đước ngày 14/01/2003 của HĐND huyện Cần đước;

-Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh;


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung và cho thôi nhiệm vụ thành viên UBND huyện Cần đước nhiệm kỳ 1999-2004, như sau:

1- Ông Nguyễn Ngọc Chánh- giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện.

2- Ông Nguyễn Tấn Điền- thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịchUBND huyện.

3- Ông Huỳnh Văn Đệ- Giữ chức vụ Ủy viên UBND huyện.Điều 2 : Tổ chức và hoạt động của UBND huyện Cần Đước thực hiện theo Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

Điều 3 : Ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, UBND huyện Cần Đước và các Ông có tên ở điều 1 thi hành quyết định này.

Quyết định này được thay thế QĐ số: 330/2003/QĐ.UB ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh Long An.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Nơi nhận :

- CT,PCT


- Như điều 3

- NC.UB
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương