IsrIrwgu mhlw 3 G{ 1 (26-3) û siqgur pRswid ] (26-3)tải về 2.95 Mb.
trang9/29
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

nwnk ibnu siqgur vis n AwvnéI nwim hamY mwrI ]8]5]27] (425-10, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (425-11)

GrY Azdir sBu vQu hY bwhir ikCu nwhI ] (425-11, Awsw, mò 3)

gur prswdI pweLEy Azqir kpt KulwhI ]1] (425-11, Awsw, mò 3)

siqgur qy hir pweLEy BweL ] (425-12, Awsw, mò 3)

Azqir nwmu inDwnu hY pUrY siqguir dIAw idKweL ]1] rhwa ] (425-12, Awsw, mò 3)

hir kw gwhkê hovY so lE pwE rqnu vIcwrw ] (425-13, Awsw, mò 3)

Azd{ KolY idb idsit dyKY mukiq Bzfwrw ]2] (425-13, Awsw, mò 3)

Azdir mhl Anyk hih jIa kry vsyrw ] (425-14, Awsw, mò 3)

mn iczidAw Plu pwesI iPir hoe n Pyrw ]3] (425-14, Awsw, mò 3)

pwrKIAw vQu smwil leL gur soJI hoeL ] (425-15, Awsw, mò 3)

nwmu pdwrQu Amulu sw gurmuiK pwvY koeL ]4] (425-15, Awsw, mò 3)

bwh{ Bwly su ikAw lhY vQu GrY Azdir BweL ] (425-16, Awsw, mò 3)

Brmy BUlw sBu jgu iPrY mnmuiK piq gvweL ]5] (425-16, Awsw, mò 3)

G{ d{ Cofy Awpxw pr Gir JUTw jweL ] (425-17, Awsw, mò 3)

corY vWgU pkVIEy ibnu nwvY cotw KweL ]6] (425-17, Awsw, mò 3)

ijnéI G{ jwqw Awpxw sy suKIE BweL ] (425-17, Awsw, mò 3)

Azqir bRHÌu pCwixAw gur kI vifAweL ]7] (425-18, Awsw, mò 3)

Awpy dwnu kry iksu AwKIEy Awpy dye buJweL ] (425-18, Awsw, mò 3)

nwnk nwmu iDAwe qUz dir scY soBw pweL ]8]6]28] (425-19, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (426-1)

AwpY Awpu pCwixAw swdu mITw BweL ] (426-1, Awsw, mò 3)

hir ris cwiKEy mukqu BE ijnéw swco BweL ]1] (426-1, Awsw, mò 3)

hir jIa inmLl inrmlw inmLl min vwsw ] (426-2, Awsw, mò 3)

gurmqI swlwhIEy ibiKAw mwih adwsw ]1] rhwa ] (426-2, Awsw, mò 3)

ibnu sbdY Awpu n jwpeL sB AzDI BweL ] (426-3, Awsw, mò 3)

gurmqI Git cwnxw nwmu Aziq sKweL ]2] (426-3, Awsw, mò 3)

nwmy hI nwim vrqdy nwmy vrqwrw ] (426-4, Awsw, mò 3)

Azqir nwmu muiK nwmu hY nwmy sbid vIcwrw ]3] (426-4, Awsw, mò 3)

nwmu suxIEy nwmu mNnIEy nwmy vifAweL ] (426-5, Awsw, mò 3)

nwmu slwhy sdw sdw nwmy mhlu pweL ]4] (426-5, Awsw, mò 3)

nwmy hI Git cwnxw nwmy soBw pweL ] (426-5, Awsw, mò 3)

nwmy hI suKu @pjY nwmy srxweL ]5] (426-6, Awsw, mò 3)

ibnu nwvY koe n mNnIEy mnmuiK piq gvweL ] (426-6, Awsw, mò 3)

jm puir bwDy mwrIAih ibrQw jnmu gvweL ]6] (426-7, Awsw, mò 3)

nwmY kI sB syvw krY gurmuiK nwmu buJweL ] (426-7, Awsw, mò 3)

nwmhu hI nwmu mNnIEy nwmy vifAweL ]7] (426-8, Awsw, mò 3)

ijs no dyvY iqsu imlY gurmqI nwmu buJweL ] (426-8, Awsw, mò 3)

nwnk sB ikCu nwvY kY vis hY pUrY Bwig ko pweL ]8]7]29] (426-9, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (426-9)

dohwgxI mhlu n pwenéI n jwxin ipr kw suAwa ] (426-10, Awsw, mò 3)

iPkw bolih nw invih dUjw Bwa suAwa ]1] (426-10, Awsw, mò 3)

ehu mnUAw ika kir vis AwvY ] (426-11, Awsw, mò 3)

gur prswdI TwkIEy igAwn mqI Gir AwvY ]1] rhwa ] (426-11, Awsw, mò 3)

sohwgxI Awip svwrIAonu lwe pRym ipAw{ ] (426-12, Awsw, mò 3)

siqgur kY BwxY cldIAw nwmy shij sIgw{ ]2] (426-12, Awsw, mò 3)

sdw rwvih ip{ Awpxw scI syj suBwe ] (426-13, Awsw, mò 3)

ipr kY pRyim mohIAw imil pRIqm suKu pwe ]3] (426-13, Awsw, mò 3)

igAwn Apw{ sIgw{ hY soBwvzqI nwir ] (426-13, Awsw, mò 3)

sw sBrweL suzdrI ipr kY hyiq ipAwir ]4] (426-14, Awsw, mò 3)

sohwgxI ivic rzgu riKAonu scY AliK Apwir ] (426-14, Awsw, mò 3)

siqgu{ syvin Awpxw scY Bwe ipAwir ]5] (426-15, Awsw, mò 3)

sohwgxI sIgw{ bxweAw gux kw gil hw{ ] (426-15, Awsw, mò 3)

pRym iprmlu qin lwvxw Azqir rqnu vIcw{ ]6] (426-16, Awsw, mò 3)

Bgiq rqy sy @qmw jiq piq sbdy hoe ] (426-16, Awsw, mò 3)

ibnu nwvY sB nIc jwiq hY ibstw kw kIVw hoe ]7] (426-17, Awsw, mò 3)

ha ha krdI sB iPrY ibnu sbdY ha n jwe ] (426-17, Awsw, mò 3)

nwnk nwim rqy iqn hamY geL scY rhy smwe ]8]8]30] (426-18, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (426-19)

scy rqy sy inrmly sdw scI soe ] (426-19, Awsw, mò 3)

EyQY Gir Gir jwpdy AwgY juig juig prgtu hoe ]1] (426-19, Awsw, mò 3)

E mn }Véy rzguly qUz scw rzgu cVwe ] (427-1, Awsw, mò 3)

}VI bwxI jy rpY nw ehu rzgu lhY n jwe ]1] rhwa ] (427-1, Awsw, mò 3)

hm nIc mYly Aiq AiBmwnI dUjY Bwe ivkwr ] (427-2, Awsw, mò 3)

guir pwris imilEy kzcnu hoE inmLl joiq Apwr ]2] (427-2, Awsw, mò 3)

ibnu gur koe n rzgIEy guir imilEy rzgu cVwa ] (427-3, Awsw, mò 3)

gur kY BY Bwe jo rqy isPqI sic smwa ]3] (427-3, Awsw, mò 3)

BY ibnu lwig n lgeL nw mnu inrmlu hoe ] (427-4, Awsw, mò 3)

ibnu BY kmL kmwvxy JUTy Twa n koe ]4] (427-4, Awsw, mò 3)

ijs no Awpy rzgy su rpsI sqszgiq imlwe ] (427-5, Awsw, mò 3)

pUry gur qy sqszgiq @pjY shjy sic suBwe ]5] (427-5, Awsw, mò 3)

ibnu szgqI siB Eysy rhih jYsy psu For ] (427-6, Awsw, mò 3)

ijiné kIqy iqsY n jwxnéI ibnu nwvY siB cor ]6] (427-6, Awsw, mò 3)

eik gux ivhwJih Aagx ivkxih gur kY shij suBwe ] (427-7, Awsw, mò 3)

gur syvw qy nwa pweAw vuTw Azdir Awe ]7] (427-7, Awsw, mò 3)

sBnw kw dwqw Ekê hY isir DzDY lwe ] (427-8, Awsw, mò 3)

nwnk nwmy lwe svwirAnu sbdy lE imlwe ]8]9]31] (427-8, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (427-9)

sB nwvY no locdI ijsu øpw kry so pwE ] (427-9, Awsw, mò 3)

ibnu nwvY sBu duKu hY suKu iqsu ijsu mzin vswE ]1] (427-10, Awsw, mò 3)

qUz byAzqu deAwlu hY qyrI srxweL ] (427-10, Awsw, mò 3)

gur pUry qy pweLEy nwmy vifAweL ]1] rhwa ] (427-11, Awsw, mò 3)

Azqir bwhir Ekê hY bhu ibiD sãsit apweL ] (427-11, Awsw, mò 3)

hukmy kwr krwedw dUjw iksu khIEy BweL ]2] (427-12, Awsw, mò 3)

buJxw AbuJxw quDu kIAw eh qyrI isir kwr ] (427-12, Awsw, mò 3)

eknéw bKisih myil lYih eik drgh mwir kFy këiVAwr ]3] (427-13, Awsw, mò 3)

eik Duir pivq pwvn hih quDu nwmy lwE ] (427-13, Awsw, mò 3)

gur syvw qy suKu @pjY scY sbid buJwE ]4] (427-14, Awsw, mò 3)

eik kêcl kêcIl ivKlI pqy nwvhu Awip KuAwE ] (427-14, Awsw, mò 3)

nw Aon isiD n buiD hY n szjmI iPrih aqvqwE ]5] (427-15, Awsw, mò 3)

ndir kry ijsu AwpxI iqs no BwvnI lwE ] (427-15, Awsw, mò 3)

squ szqoKu eh szjmI mnu inrmlu sbdu suxwE ]6] (427-16, Awsw, mò 3)

lyKw piV n phUcIEy kiQ khxY Azqu n pwe ] (427-16, Awsw, mò 3)

gur qy kImiq pweLEy sic sbid soJI pwe ]7] (427-17, Awsw, mò 3)

ehu mnu dyhI soiD qUz gur sbid vIcwir ] (427-17, Awsw, mò 3)

nwnk esu dyhI ivic nwmu inDwnu hY pweLEy gur kY hyiq Apwir ]8]10]32] (427-18, Awsw, mò3)

Awsw mhlw 3 ] (427-19)

sic rqIAw sohwgxI ijnw gur kY sbid sIgwir ] (427-19, Awsw, mò 3)

Gr hI so ip{ pweAw scY sbid vIcwir ]1] (428-1, Awsw, mò 3)

Avgx guxI bKsweAw hir isa ilv lweL ] (428-1, Awsw, mò 3)

hir v{ pweAw kwmxI guir myil imlweL ]1] rhwa ] (428-2, Awsw, mò 3)

eik ip{ hdUir n jwxnéI dUjY Brim Bulwe ] (428-2, Awsw, mò 3)

ika pweiné fohwgxI duKI rYix ivhwe ]2] (428-3, Awsw, mò 3)

ijn kY min scu visAw scI kwr kmwe ] (428-3, Awsw, mò 3)

Anidnu syvih shj isa scy mwih smwe ]3] (428-4, Awsw, mò 3)

dohwgxI Brim BulweLAw këVì boil ibKu Kwih ] (428-4, Awsw, mò 3)

ip{ n jwxin Awpxw suzöI syj duKu pwih ]4] (428-5, Awsw, mò 3)

scw swihbu Ekê hY mqu mn Brim Bulwih ] (428-5, Awsw, mò 3)

gur pUiC syvw krih scu inrmlu mzin vswih ]5] (428-6, Awsw, mò 3)

sohwgxI sdw ip{ pweAw hamY Awpu gvwe ] (428-6, Awsw, mò 3)

ipr syqI Anidnu gih rhI scI syj suKu pwe ]6] (428-7, Awsw, mò 3)

myrI myrI kir gE plY ikCu n pwe ] (428-7, Awsw, mò 3)

mhlu nwhI fohwgxI Aziq geL pCuqwe ]7] (428-8, Awsw, mò 3)

so ip{ myrw Ekê hY Eksu isa ilv lwe ] (428-8, Awsw, mò 3)

nwnk jy suKu loVih kwmxI hir kw nwmu mzin vswe ]8]11]33] (428-9, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (428-9)

Amãqu ijnéw cKweAonu rsu AweAw shij suBwe ] (428-9, Awsw, mò 3)

scw vyprvwhu hY iqs no iqlu n qmwe ]1] (428-10, Awsw, mò 3)

Amãqu scw vrsdw gurmuKw muiK pwe ] (428-10, Awsw, mò 3)

mnu sdw hrIAwvlw shjy hir gux gwe ]1] rhwa ] (428-11, Awsw, mò 3)

mnmuiK sdw dohwgxI dir KVIAw ibllwih ] (428-12, Awsw, mò 3)

ijnéw ipr kw suAwdu n AweAo jo Duir iliKAw suo kmwih ]2] (428-12, Awsw, mò 3)

gurmuiK bIjy scu jmY scu nwmu vwpw{ ] (428-13, Awsw, mò 3)

jo equ lwhY lweAnu BgqI dye Bzfwr ]3] (428-13, Awsw, mò 3)

gurmuiK sdw sohwgxI BY Bgiq sIgwir ] (428-14, Awsw, mò 3)

Anidnu rwvih ip{ Awpxw scu rKih ar Dwir ]4] (428-14, Awsw, mò 3)

ijnéw ip{ rwivAw Awpxw iqnéw ivthu bil jwa ] (428-15, Awsw, mò 3)

sdw ipr kY szig rhih ivchu Awpu gvwe ]5] (428-15, Awsw, mò 3)

qnu mnu sIqlu muK ajly ipr kY Bwe ipAwir ] (428-16, Awsw, mò 3)

syj suKwlI ip{ rvY hamY qãsnw mwir ]6] (428-16, Awsw, mò 3)

kir ikrpw Gir AweAw gur kY hyiq Apwir ] (428-17, Awsw, mò 3)

v{ pweAw sohwgxI kyvl Ekê murwir ]7] (428-17, Awsw, mò 3)

sBy gunh bKswe leAonu myly mylxhwir ] (428-18, Awsw, mò 3)

nwnk AwKxu AwKIEy jy suix Dry ipAw{ ]8]12]34] (428-18, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (428-19)

siqgur qy gux @pjY jw pRBu mylY soe ] (428-19, Awsw, mò 3)

shjy nwmu iDAweLEy igAwnu prgtu hoe ]1] (429-1, Awsw, mò 3)

E mn mq jwxih hir dUir hY sdw vyKu hdUir ] (429-1, Awsw, mò 3)

sd suxdw sd vyKdw sbid rihAw BrpUir ]1] rhwa ] (429-2, Awsw, mò 3)

gurmuiK Awpu pCwixAw iqnéI ek min iDAweAw ] (429-2, Awsw, mò 3)

sdw rvih ip{ Awpxw scY nwim suKu pweAw ]2] (429-3, Awsw, mò 3)

E mn qyrw ko nhI kir vyKu sbid vIcw{ ] (429-3, Awsw, mò 3)

hir srxweL Bij pa pweih moK duAw{ ]3] (429-4, Awsw, mò 3)

sbid suxIEy sbid buJIEy sic rhY ilv lwe ] (429-4, Awsw, mò 3)

sbdy hamY mwrIEy scY mhil suKu pwe ]4] (429-5, Awsw, mò 3)

esu jug mih soBw nwm kI ibnu nwvY soB n hoe ] (429-5, Awsw, mò 3)

eh mweAw kI soBw cwir idhwVy jwdI iblmu n hoe ]5] (429-6, Awsw, mò 3)

ijnI nwmu ivswirAw sy muE mir jwih ] (429-6, Awsw, mò 3)

hir rs swdu n AweAo ibstw mwih smwih ]6] (429-7, Awsw, mò 3)

eik Awpy bKis imlweAnu Anidnu nwmy lwe ] (429-7, Awsw, mò 3)

scu kmwvih sic rhih scy sic smwih ]7] (429-8, Awsw, mò 3)

ibnu sbdY suxIEy n dyKIEy jgu bolw ANnéw Brmwe ] (429-8, Awsw, mò 3)

ibnu nwvY duKu pwesI nwmu imlY iqsY rjwe ]8] (429-9, Awsw, mò 3)

ijn bwxI isa icqu lweAw sy jn inmLl prvwxu ] (429-9, Awsw, mò 3)

nwnk nwmu iqnéw kdy n vIsrY sy dir scy jwxu ]9]13]35] (429-10, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (429-11)

sbdO hI Bgq jwpdy ijné kI bwxI scI hoe ] (429-11, Awsw, mò 3)

ivchu Awpu geAw nwa mzinAw sic imlwvw hoe ]1] (429-11, Awsw, mò 3)

hir hir nwmu jn kI piq hoe ] (429-12, Awsw, mò 3)

sPlu iqnéw kw jnmu hY iqné mwnY sBu koe ]1] rhwa ] (429-12, Awsw, mò 3)

hamY myrw jwiq hY Aiq kâoDu AiBmwnu ] (429-13, Awsw, mò 3)

sbid mrY qw jwiq jwe joqI joiq imlY Bgvwnu ]2] (429-13, Awsw, mò 3)

pUrw siqgu{ ByitAw sPl jnmu hmwrw ] (429-14, Awsw, mò 3)

nwmu nvY iniD pweAw Bry AKut Bzfwrw ]3] (429-14, Awsw, mò 3)

Awvih esu rwsI ky vwpwrIE ijnéw nwmu ipAwrw ] (429-15, Awsw, mò 3)

gurmuiK hovY so Dnu pwE iqnéw Azqir sbdu vIcwrw ]4] (429-15, Awsw, mò 3)

BgqI swr n jwxnéI mnmuK AhzkwrI ] (429-16, Awsw, mò 3)

Durhu Awip KuAweAnu jUEy bwjI hwrI ]5] (429-16, Awsw, mò 3)

ibnu ipAwrY Bgiq n hoveL nw suKu hoe srIir ] (429-17, Awsw, mò 3)

pRym pdwrQu pweLEy gur BgqI mn DIir ]6] (429-17, Awsw, mò 3)

ijs no Bgiq krwE so kry gur sbd vIcwir ] (429-18, Awsw, mò 3)

ihrdY Eko nwmu vsY hamY duibDw mwir ]7] (429-18, Awsw, mò 3)

Bgqw kI jiq piq Ekêo nwmu hY Awpy lE svwir ] (429-19, Awsw, mò 3)

sdw srxweL iqs kI ija BwvY iqa kwrju swir ]8] (429-19, Awsw, mò 3)

Bgiq inrwlI Alwh dI jwpY gur vIcwir ] (430-1, Awsw, mò 3)

nwnk nwmu ihrdY vsY BY BgqI nwim svwir ]9]14]36] (430-1, Awsw, mò 3)

Awsw mhlw 3 ] (430-2)

An rs mih BolweAw ibnu nwmY duK pwe ] (430-2, Awsw, mò 3)

siqgu{ purKu n ByitAo ij scI bUJ buJwe ]1] (430-3, Awsw, mò 3)

E mn myry bwvly hir rsu ciK swdu pwe ] (430-3, Awsw, mò 3)

An ris lwgw qUz iPrih ibrQw jnmu gvwe ]1] rhwa ] (430-4, Awsw, mò 3)

esu jug mih gurmuK inrmly sic nwim rhih ilv lwe ] (430-4, Awsw, mò 3)

ivxu krmw ikCu pweLEy nhI ikAw kir kihAw jwe ]2] (430-5, Awsw, mò 3)

Awpu pCwxih sbid mrih mnhu qij ivkwr ] (430-5, Awsw, mò 3)

gur srxweL Bij pE bKsy bKsxhwr ]3] (430-6, Awsw, mò 3)

ibnu nwvY suKu n pweLEy nw duKu ivchu jwe ] (430-6, Awsw, mò 3)

ehu jgu mweAw moih ivAwipAw dUjY Brim Bulwe ]4] (430-7, Awsw, mò 3)

dohwgxI ipr kI swr n jwxhI ikAw kir krih sIgw{ ] (430-7, Awsw, mò 3)

Anidnu sdw jldIAw iPrih syjY rvY n Bqw{ ]5] (430-8, Awsw, mò 3)

sohwgxI mhlu pweAw ivchu Awpu gvwe ] (430-9, Awsw, mò 3)

gur sbdI sIgwrIAw Apxy sih leLAw imlwe ]6] (430-9, Awsw, mò 3)

mrxw mnhu ivswirAw mweAw mohu gubw{ ] (430-10, Awsw, mò 3)

mnmuK mir mir jMmih BI mrih jm dir hoih KuAw{ ]7] (430-10, Awsw, mò 3)

Awip imlweAnu sy imly gur sbid vIcwir ] (430-11, Awsw, mò 3)

nwnk nwim smwxy muK ajly iqqu scY drbwir ]8]22]15]37] (430-11, Awsw, mò 3)

rwgu Awsw mhlw 3 ptI (434-13)

û siqgur pRswid ] (434-13)

AXo Az|Y sBu jgu AweAw kwKY Gz|Y kwlu BeAw ] (434-14, Awsw, mò 3)

rIrI llI pwp kmwxy piV Avgx gux vIsirAw ]1] (434-14, Awsw, mò 3)

mn Eysw lyKw qUz kI piVAw ] (434-15, Awsw, mò 3)

lyKw dyxw qyrY isir rihAw ]1] rhwa ] (434-15, Awsw, mò 3)

isDz|weEy ismrih nwhI nNnY nw quDu nwmu leAw ] (434-16, Awsw, mò 3)

CCY CIjih Aihinis mUVy ika CUtih jim pwkiVAw ]2] (434-16, Awsw, mò 3)

bbY bUJih nwhI mUVy Brim Buly qyrw jnmu geAw ] (434-17, Awsw, mò 3)

Axhodw nwa DrweAo pwDw Avrw kw Bw{ quDu leAw ]3] (434-17, Awsw, mò 3)

jjY joiq ihir leL qyrI mUVy Aziq geAw pCuqwvihgw ] (434-18, Awsw, mò 3)

Ekê sbdu qUz cInih nwhI iPir iPir jUnI Awvihgw ]4] (434-18, Awsw, mò 3)

quDu isir iliKAw so pVì pzifq Avrw no n isKwil ibiKAw ] (434-19, Awsw, mò 3)

pihlw Pwhw peAw pwDy ipCo dy gil cwtiVAw ]5] (435-1, Awsw, mò 3)

ssY szjmu geAo mUVy Ekê dwnu quDu kêQwe leAw ] (435-1, Awsw, mò 3)

sweL puõI jjmwn kI sw qyrI Equ Dwin KwDY qyrw jnmu geAw ]6] (435-2, Awsw, mò 3)

mMmY miq ihir leL qyrI mUVy hamY vfw rogu peAw ] (435-3, Awsw, mò 3)

Azqr AwqmY bRHÌu n cIinéAw mweAw kw muhqwju BeAw ]7] (435-3, Awsw, mò 3)

kkY kwim kâoiD BrimAohu mUVy mmqw lwgy quDu hir ivsirAw ] (435-4, Awsw, mò 3)

pVih guxih qUz bhuqu pukwrih ivxu bUJy qUz fUib muAw ]8] (435-4, Awsw, mò 3)

qqY qwmis jilAohu mUVy QQY Qwn Birstu hoAw ] (435-5, Awsw, mò 3)

GGY Gir Gir iPrih qUz mUVy ddY dwnu n quDu leAw ]9] (435-6, Awsw, mò 3)

ppY pwir n pvhI mUVy prpzic qUz plic rihAw ] (435-6, Awsw, mò 3)

scY Awip KuAweAohu mUVy ehu isir qyrY lyKu peAw ]10] (435-7, Awsw, mò 3)

BBY Bvjil fubohu mUVy mweAw ivic glqwnu BeAw ] (435-7, Awsw, mò 3)

gur prswdI Eko jwxY Ek GVI mih pwir peAw ]11] (435-8, Awsw, mò 3)

vvY vwrI AweLAw mUVy vwsudya quDu vIsirAw ] (435-9, Awsw, mò 3)

Eh vylw n lhsih mUVy iPir qUz jm kY vis peAw ]12] (435-9, Awsw, mò 3)

JJY kdy n JUrih mUVy siqgur kw apdysu suix qUz ivKw ] (435-10, Awsw, mò 3)

siqgur bwJhu gu{ nhI koeL ingury kw hY nwa burw ]13] (435-10, Awsw, mò 3)

DDY Dwvq vrij rKu mUVy Azqir qyrY inDwnu peAw ] (435-11, Awsw, mò 3)

gurmuiK hovih qw hir rsu pIvih jugw jugzqir Kwih peAw ]14] (435-11, Awsw, mò 3)

ggY goibdu iciq kir mUVy glI iknY n pweAw ] (435-12, Awsw, mò 3)

gur ky crn ihrdY vswe mUVy ipCly gunh sB bKis leAw ]15] (435-13, Awsw, mò 3)

hwhY hir kQw bUJu qUz mUVy qw sdw suKu hoeL ] (435-13, Awsw, mò 3)

mnmuiK pVih qyqw duKu lwgY ivxu siqgur mukiq n hoeL ]16] (435-14, Awsw, mò 3)

rwrY rwmu iciq kir mUVy ihrdY ijné kY riv rihAw ] (435-15, Awsw, mò 3)

gur prswdI ijnéI rwmu pCwqw inrgux rwmu iqnéI bUiJ lihAw ]17] (435-15, Awsw, mò 3)

qyrw Azqu n jweL liKAw AkQu n jweL hir kiQAw ] (435-16, Awsw, mò 3)

nwnk ijné ka siqgu{ imilAw iqné kw lyKw inbiVAw ]18]1]2] (435-17, Awsw, mò 3)

û siqgur pRswid ] (439-12)

Awsw mhlw 3 Czq G{ 1 ] (439-12)

hm Gry swcw soihlw swcY sbid suhweAw rwm ] (439-12, Awsw, mò 3)

Dn ipr mylu BeAw pRiB Awip imlweAw rwm ] (439-13, Awsw, mò 3)

pRiB Awip imlweAw scu mzin vsweAw kwmix shjy mwqI ] (439-13, Awsw, mò 3)

gur sbid sIgwrI sic svwrI sdw rwvy rzig rwqI ] (439-14, Awsw, mò 3)

Awpu gvwE hir v{ pwE qw hir rsu mzin vsweAw ] (439-14, Awsw, mò 3)

khu nwnk gur sbid svwrI sPila jnmu sbweAw ]1] (439-15, Awsw, mò 3)

dUjVY kwmix Brim BulI hir v{ n pwE rwm ] (439-15, Awsw, mò 3)

kwmix guxu nwhI ibrQw jnmu gvwE rwm ] (439-16, Awsw, mò 3)

ibrQw jnmu gvwE mnmuiK eAwxI AagxvzqI JUry ] (439-16, Awsw, mò 3)

Awpxw siqgu{ syiv sdw suKu pweAw qw ip{ imilAw hdUry ] (439-17, Awsw, mò 3)

dyiK ip{ ivgsI Azdrhu srsI scY sbid suBwE ] (439-18, Awsw, mò 3)

nwnk ivxu nwvY kwmix Brim BulwxI imil pRIqm suKu pwE ]2] (439-18, Awsw, mò 3)

ip{ szig kwmix jwixAw guir myil imlweL rwm ] (440-1, Awsw, mò 3)

Azqir sbid imlI shjy qpiq buJweL rwm ] (440-1, Awsw, mò 3)

sbid qpiq buJweL Azqir sWiq AweL shjy hir rsu cwiKAw ] (440-2, Awsw, mò 3)

imil pRIqm Apxy sdw rzgu mwxy scY sbid suBwiKAw ] (440-2, Awsw, mò 3)

piV piV pzifq monI Qwky ByKI mukiq n pweL ] (440-3, Awsw, mò 3)

nwnk ibnu BgqI jgu barwnw scY sbid imlweL ]3] (440-4, Awsw, mò 3)

sw Dn min Andu BeAw hir jIa myil ipAwry rwm ] (440-4, Awsw, mò 3)

sw Dn hir kY ris rsI gur kY sbid Apwry rwm ] (440-5, Awsw, mò 3)

sbid Apwry imly ipAwry sdw gux swry min vsy ] (440-5, Awsw, mò 3)

syj suhwvI jw ipir rwvI imil pRIqm Avgx nsy ] (440-6, Awsw, mò 3)

ijqu Gir nwmu hir sdw iDAweLEy soihlVw jug cwry ] (440-6, Awsw, mò 3)

nwnk nwim rqy sdw Andu hY hir imilAw kwrj swry ]4]1]6] (440-7, Awsw, mò 3)

û siqgur pRswid ] (440-8)

Awsw mhlw 3 Czq G{ 3 ] (440-8)

swjn myry pRIqmhu qum sh kI Bgiq kryho ] (440-8, Awsw, mò 3)

gu{ syvhu sdw Awpxw nwmu pdwrQu lyho ] (440-9, Awsw, mò 3)

Bgiq krhu qum shY kyrI jo sh ipAwry BwvE ] (440-9, Awsw, mò 3)

Awpxw Bwxw qum krhu qw iPir sh KusI n AwvE ] (440-10, Awsw, mò 3)

Bgiq Bwv ehu mwrgu ibKVw gur duAwrY ko pwvE ] (440-10, Awsw, mò 3)

khY nwnkê ijsu kry ikrpw so hir BgqI icqu lwvE ]1] (440-11, Awsw, mò 3)

myry mn bYrwgIAw qUz bYrwgu kir iksu idKwvih ] (440-11, Awsw, mò 3)

hir soihlw iqné sd sdw jo hir gux gwvih ] (440-12, Awsw, mò 3)

kir bYrwgu qUz Coif pwKzfu so shu sBu ikCu jwxE ] (440-12, Awsw, mò 3)

jil Qil mhIAil Eko soeL gurmuiK hukmu pCwxE ] (440-13, Awsw, mò 3)

ijin hukmu pCwqw hrI kyrw soeL sbL suK pwvE ] (440-13, Awsw, mò 3)

ev khY nwnkê so bYrwgI Anidnu hir ilv lwvE ]2] (440-14, Awsw, mò 3)

jh jh mn qUz Dwvdw qh qh hir qyrY nwly ] (440-14, Awsw, mò 3)

mn isAwxp CofIEy gur kw sbdu smwly ] (440-15, Awsw, mò 3)

swiQ qyrY so shu sdw hY ekê iKnu hir nwmu smwlhy ] (440-15, Awsw, mò 3)

jnm jnm ky qyry pwp kty Aziq pmL pdu pwvhy ] (440-16, Awsw, mò 3)

swcy nwil qyrw gzFu lwgY gurmuiK sdw smwly ] (440-16, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê jh mn qUz Dwvdw qh hir qyrY sdw nwly ]3] (440-17, Awsw, mò 3)

siqgur imilEy Dwvqu QziméAw inj Gir visAw AwE ] (440-18, Awsw, mò 3)

nwmu ivhwJy nwmu lE nwim rhy smwE ] (440-18, Awsw, mò 3)

Dwvqu QziméAw siqguir imilEy dsvw duAw{ pweAw ] (441-1, Awsw, mò 3)

iqQY Amãq Bojnu shj Duin apjY ijqu sbid jgqu Qzimé rhweAw ] (441-1, Awsw, mò 3)

qh Anyk vwjy sdw Andu hY scy rihAw smwE ] (441-2, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê siqguir imilEy Dwvqu QziméAw inj Gir visAw AwE ]4] (441-2, Awsw, mò 3)

mn qUz joiq s}pu hY Awpxw mUlu pCwxu ] (441-3, Awsw, mò 3)

mn hir jI qyrY nwil hY gurmqI rzgu mwxu ] (441-4, Awsw, mò 3)

mUlu pCwxih qW shu jwxih mrx jIvx kI soJI hoeL ] (441-4, Awsw, mò 3)

gur prswdI Eko jwxih qW dUjw Bwa n hoeL ] (441-5, Awsw, mò 3)

min sWiq AweL vjI vDweL qw hoAw prvwxu ] (441-5, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê mn qUz joiq s}pu hY Apxw mUlu pCwxu ]5] (441-6, Awsw, mò 3)

mn qUz gwrib AitAw gwrib lidAw jwih ] (441-6, Awsw, mò 3)

mweAw mohxI moihAw iPir iPir jUnI Bvwih ] (441-7, Awsw, mò 3)

gwrib lwgw jwih mugD mn Aziq geAw pCuqwvhy ] (441-7, Awsw, mò 3)

Ahzkw{ iqsnw rogu lgw ibrQw jnmu gvwvhy ] (441-8, Awsw, mò 3)

mnmuK mugD cyqih nwhI AgY geAw pCuqwvhy ] (441-8, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê mn qUz gwrib AitAw gwrib lidAw jwvhy ]6] (441-9, Awsw, mò 3)

mn qUz mq mwxu krih ij ha ikCu jwxdw gurmuiK inmwxw hohu ] (441-9, Awsw, mò 3)

Azqir AigAwnu ha buiD hY sic sbid mlu Kohu ] (441-10, Awsw, mò 3)

hohu inmwxw siqgu} AgY mq ikCu Awpu lKwvhy ] (441-11, Awsw, mò 3)

AwpxY Ahzkwir jgqu jilAw mq qUz Awpxw Awpu gvwvhy ] (441-11, Awsw, mò 3)

siqgur kY BwxY krih kwr siqgur kY BwxY lwig rhu ] (441-12, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê Awpu Cif suK pwvih mn inmwxw hoe rhu ]7] (441-12, Awsw, mò 3)

DNnu su vylw ijqu mY siqgu{ imilAw so shu iciq AweAw ] (441-13, Awsw, mò 3)

mhw Anzdu shju BeAw min qin suKu pweAw ] (441-14, Awsw, mò 3)

so shu iciq AweAw mzin vsweAw Avgx siB ivswry ] (441-14, Awsw, mò 3)

jw iqsu Bwxw gux prgt hoE siqgur Awip svwry ] (441-15, Awsw, mò 3)

sy jn prvwxu hoE ijnéI ekê nwmu idiVAw duqIAw Bwa cukweAw ] (441-15, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê DNnu su vylw ijqu mY siqgu{ imilAw so shu iciq AweAw ]8] (441-16, Awsw, mò 3)

eik jzq Brim Buly iqin sih Awip BulwE ] (441-17, Awsw, mò 3)

dUjY Bwe iPrih hamY kmL kmwE ] (441-17, Awsw, mò 3)

iqin sih Awip BulwE kêmwrig pwE iqn kw ikCu n vsweL ] (441-18, Awsw, mò 3)

iqn kI giq Avgiq qUzhY jwxih ijin eh rcn rcweL ] (441-18, Awsw, mò 3)

hukmu qyrw Krw Bwrw gurmuiK iksY buJwE ] (441-19, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê ikAw jzq ivcwry jw quDu Brim BulwE ]9] (441-19, Awsw, mò 3)

scy myry swihbw scI qyrI vifAweL ] (442-1, Awsw, mò 3)

qUz pwrbRHÌu byAzqu suAwmI qyrI kêdriq khxu n jweL ] (442-1, Awsw, mò 3)

scI qyrI vifAweL jw ka quDu mzin vsweL sdw qyry gux gwvhy ] (442-2, Awsw, mò 3)

qyry gux gwvih jw quDu Bwvih scy isa icqu lwvhy ] (442-3, Awsw, mò 3)

ijs no qUz Awpy mylih su gurmuiK rhY smweL ] (442-3, Awsw, mò 3)

ea khY nwnkê scy myry swihbw scI qyrI vifAweL ]10]2]7]5]2]7] (442-4, Awsw, mò 3)

rwgu gUjrI mhlw 3 G{ 1 (490-1)

û siqgur pRswid ] (490-2)

iDRgu evyhw jIvxw ijqu hir pRIiq n pwe ] (490-2, gUjrI, mò 3)

ijqu kzim hir vIsrY dUjY lgY jwe ]1] (490-2, gUjrI, mò 3)

Eysw siqgu{ syvIEy mnw ijqu syivEy goivd pRIiq @pjY Avr ivsir sB jwe ] (490-3, gUjrI, mò3)

hir syqI icqu gih rhY jrw kw Ba n hoveL jIvn pdvI pwe ]1] rhwa ] (490-4, gUjrI, mò 3)

goibzd pRIiq isa ekê shju apijAw vyKu jYsI Bgiq bnI ] (490-4, gUjrI, mò 3)

Awp syqI Awpu KweAw qw mnu inrmlu hoAw joqI joiq smeL ]2] (490-5, gUjrI, mò 3)

ibnu Bwgw Eysw siqgu{ n pweLEy jy locY sBu koe ] (490-6, gUjrI, mò 3)

këVY kI pwil ivchu inklY qw sdw suKu hoe ]3] (490-6, gUjrI, mò 3)

nwnk Eysy siqgur kI ikAw Aohu syvkê syvw kry gur AwgY jIa Drye ] (490-7, gUjrI, mò 3)

siqgur kw Bwxw iciq kry siqgu{ Awpy øpw krye ]4]1]3] (490-8, gUjrI, mò 3)

gUjrI mhlw 3 ] (490-8)

hir kI qum syvw krhu dUjI syvw krhu n koe jI ] (490-8, gUjrI, mò 3)

hir kI syvw qy mnhu iczidAw Plu pweLEy dUjI syvw jnmu ibrQw jwe jI ]1] (490-9, gUjrI, mò 3)

hir myrI pRIiq rIiq hY hir myrI hir myrI kQw khwnI jI ] (490-10, gUjrI, mò 3)

gur pRswid myrw mnu BIjY Ehw syv bnI jIa ]1] rhwa ] (490-10, gUjrI, mò 3)

hir myrw ismãiq hir myrw swsõ hir myrw bzDpu hir myrw BweL ] (490-11, gUjrI, mò 3)

hir kI mY BUK lwgY hir nwim myrw mnu qãpqY hir myrw swkê Aziq hoe sKweL ]2] (490-12, gUjrI, mò 3)

hir ibnu hor rwis këVI hY clidAw nwil n jweL ] (490-13, gUjrI, mò 3)

hir myrw Dnu myrY swiQ cwlY jhw ha jwa qh jweL ]3] (490-13, gUjrI, mò 3)

so JUTw jo JUTy lwgY JUTy kmL kmweL ] (490-14, gUjrI, mò 3)
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương