IsrIrwgu mhlw 3 G{ 1 (26-3) û siqgur pRswid ] (26-3)tải về 2.95 Mb.
trang20/29
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.95 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29

quDu jyvf mY nwih ko iksu AwiK suxweL ]2] (947-18, rwmklI, mò 3)

slokê mò 3 ] (947-18)

Brim BulweL sBu jgu iPrI PwvI hoeL Bwil ] (947-18, rwmklI, mò 3)

so shu sWiq n dyveL ikAw clY iqsu nwil ] (948-1, rwmklI, mò 3)

gur prswdI hir iDAweLEy Azqir rKIEy ar Dwir ] (948-1, rwmklI, mò 3)

nwnk Gir bYiTAw shu pweAw jw ikrpw kIqI krqwir ]1] (948-2, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (948-3)

DzDw Dwvq idnu geAw rYix gvweL soe ] (948-3, rwmklI, mò 3)

këVì boil ibKu KweAw mnmuiK cilAw roe ] (948-3, rwmklI, mò 3)

isrY apir jm fzfu hY dUjY Bwe piq Koe ] (948-4, rwmklI, mò 3)

hir nwmu kdy n cyiqAo iPir Awvx jwxw hoe ] (948-4, rwmklI, mò 3)

gur prswdI hir min vsY jm fzfu n lwgY koe ] (948-5, rwmklI, mò 3)

nwnk shjy imil rhY krim prwpiq hoe ]2] (948-5, rwmklI, mò 3)

paVI ] (948-6)

eik AwpxI isPqI lweAnu dy siqgur mqI ] (948-6, rwmklI, mò 3)

eknw no nwa bKisAonu AsiQ{ hir sqI ] (948-6, rwmklI, mò 3)

paxu pwxI bYszqro hukim krih BgqI ] (948-7, rwmklI, mò 3)

Enw no Ba Aglw pUrI bxq bxqI ] (948-7, rwmklI, mò 3)

sBu eko hukmu vrqdw mzinEy suKu pweL ]3] (948-7, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (948-9)

ika kir ehu mnu mwrIEy ika kir imrqkê hoe ] (948-9, rwmklI, mò 3)

kihAw sbdu n mwneL hamY CfY n koe ] (948-10, rwmklI, mò 3)

gur prswdI hamY CutY jIvn mukqu so hoe ] (948-10, rwmklI, mò 3)

nwnk ijs no bKsy iqsu imlY iqsu ibGnu n lwgY koe ]2] (948-10, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (948-11)

jIvq mrxw sBu ko khY jIvn mukiq ika hoe ] (948-11, rwmklI, mò 3)

BY kw szjmu jy kry dw} Bwa lwEe ] (948-12, rwmklI, mò 3)

Anidnu gux gwvY suK shjy ibKu Bvjlu nwim qrye ] (948-12, rwmklI, mò 3)

nwnk gurmuiK pweLEy jw ka ndir krye ]3] (948-13, rwmklI, mò 3)

paVI ] (948-13)

dUjw Bwa rcweAonu õY gux vrqwrw ] (948-13, rwmklI, mò 3)

bRHÌw ibsnu mhysu apweAnu hukim kmwvin kwrw ] (948-14, rwmklI, mò 3)

pzifq pVdy joqkI nw bUJih bIcwrw ] (948-14, rwmklI, mò 3)

sBu ikCu qyrw Kylu hY scu isrjxhwrw ] (948-15, rwmklI, mò 3)

ijsu BwvY iqsu bKis lYih sic sbid smweL ]4] (948-15, rwmklI, mò 3)

slokê mò 3 ] (948-16)

mn kw JUTw JUTu kmwvY ] (948-16, rwmklI, mò 3)

mweAw no iPrY qpw sdwvY ] (948-16, rwmklI, mò 3)

Brmy BUlw siB qIQL ghY ] (948-16, rwmklI, mò 3)

Aohu qpw kYsy pmL giq lhY ] (948-17, rwmklI, mò 3)

gur prswdI ko scu kmwvY ] (948-17, rwmklI, mò 3)

nwnk so qpw moKzq{ pwvY ]1] (948-17, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (948-18)

so qpw ij ehu qpu Gwly ] (948-18, rwmklI, mò 3)

siqgur no imlY sbdu smwly ] (948-18, rwmklI, mò 3)

siqgur kI syvw ehu qpu prvwxu ] (948-18, rwmklI, mò 3)

nwnk so qpw drgih pwvY mwxu ]2] (948-19, rwmklI, mò 3)

paVI ] (948-19)

rwiq idnsu apweAnu szswr kI vrqix ] (948-19, rwmklI, mò 3)

gurmqI Git cwnxw Awny{ ibnwsix ] (949-1, rwmklI, mò 3)

hukmy hI sB swjIAnu rivAw sB vix qãix ] (949-1, rwmklI, mò 3)

sBu ikCu Awpy Awip hY gurmuiK sdw hir Bix ] (949-2, rwmklI, mò 3)

sbdy hI soJI peL scY Awip buJweL ]5] (949-2, rwmklI, mò 3)

slok mò 3 ] (949-3)

AiBAwgq Eih n AwKIAin ijn ky icq mih Brmu ] (949-3, rwmklI, mò 3)

iqs dY idqY nwnkw qyho jyhw Drmu ] (949-3, rwmklI, mò 3)

ABY inrzjnu pmL pdu qw kw BUKw hoe ] (949-4, rwmklI, mò 3)

iqs kw Bojnu nwnkw ivrlw pwE koe ]1] (949-4, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (949-5)

AiBAwgq Eih n AwKIAin ij pr Gir Bojnu kryin ] (949-5, rwmklI, mò 3)

adrY kwrix Awpxy bhly ByiK kryin ] (949-5, rwmklI, mò 3)

AiBAwgq syeL nwnkw ij Awqm gaxu kryin ] (949-6, rwmklI, mò 3)

Bwil lhin shu Awpxw inj Gir rhxu kryin ]2] (949-6, rwmklI, mò 3)

paVI ] (949-7)

AMb{ Driq ivCoiVAnu ivic scw Asrwa ] (949-7, rwmklI, mò 3)

G{ d{ sBo scu hY ijsu ivic scw nwa ] (949-7, rwmklI, mò 3)

sBu scw hukmu vrqdw gurmuiK sic smwa ] (949-8, rwmklI, mò 3)

scw Awip qKqu scw bih scw kry inAwa ] (949-8, rwmklI, mò 3)

sBu sco scu vrqdw gurmuiK AlKu lKweL ]6] (949-9, rwmklI, mò 3)

slokê mò 3 ] (949-9)

rYxwer mwih Anzqu hY këVI AwvY jwe ] (949-9, rwmklI, mò 3)

BwxY clY AwpxY bhuqI lhY sjwe ] (949-10, rwmklI, mò 3)

rYxwer mih sBu ikCu hY krmI plY pwe ] (949-10, rwmklI, mò 3)

nwnk na iniD pweLEy jy clY iqsY rjwe ]1] (949-11, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (949-11)

shjy siqgu{ n syivAo ivic hamY jnim ibnwsu ] (949-11, rwmklI, mò 3)

rsnw hir rsu n ciKAo kmlu n hoeAo prgwsu ] (949-12, rwmklI, mò 3)

ibKu KwDI mnmuKu muAw mweAw moih ivxwsu ] (949-12, rwmklI, mò 3)

eksu hir ky nwm ivxu iDRgu jIvxu iDRgu vwsu ] (949-13, rwmklI, mò 3)

jw Awpy ndir kry pRBu scw qw hovY dwsin dwsu ] (949-13, rwmklI, mò 3)

qw Anidnu syvw kry siqgu} kI kbih n CofY pwsu ] (949-14, rwmklI, mò 3)

ija jl mih kmlu Ailpqo vrqY iqa ivcy igrh adwsu ] (949-14, rwmklI, mò 3)

jn nwnk kry krweAw sBu ko ija BwvY iqv hir guxqwsu ]2] (949-15, rwmklI, mò 3)

paVI ] (949-16)

CqIh jug gubw{ sw Awpy gxq kInI ] (949-16, rwmklI, mò 3)

Awpy sãsit sB swjIAnu Awip miq dInI ] (949-16, rwmklI, mò 3)

ismãiq swsq swijAnu pwp puNn gxq gxInI ] (949-17, rwmklI, mò 3)

ijsu buJwE so buJsI scY sbid pqInI ] (949-17, rwmklI, mò 3)

sBu Awpy Awip vrqdw Awpy bKis imlweL ]7] (949-18, rwmklI, mò 3)

slok mò 3 ] (949-18)

ehu qnu sBo rqu hY rqu ibnu qNnu n hoe ] (949-18, rwmklI, mò 3)

jo sih rqy AwpxY iqn qin loB rqu n hoe ] (949-19, rwmklI, mò 3)

BY peEy qnu KIxu hoe loB rqu ivchu jwe ] (949-19, rwmklI, mò 3)

ija bYszqir Dwqu suDu hoe iqa hir kw Ba durmiq mYlu gvwe ] (950-1, rwmklI, mò 3)

nwnk qy jn sohxy jo rqy hir rzgu lwe ]1] (950-2, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (950-2)

rwmklI rwmu min visAw qw binAw sIgw{ ] (950-2, rwmklI, mò 3)

gur kY sbid kmlu ibgisAw qw saipAw Bgiq Bzfw{ ] (950-3, rwmklI, mò 3)

Brmu geAw qw jwigAw cUkw AigAwn AzDw{ ] (950-3, rwmklI, mò 3)

iqs no }pu Aiq Aglw ijsu hir nwil ipAw{ ] (950-4, rwmklI, mò 3)

sdw rvY ip{ Awpxw soBwvzqI nwir ] (950-4, rwmklI, mò 3)

mnmuiK sIgw{ n jwxnI jwsin jnmu sBu hwir ] (950-5, rwmklI, mò 3)

ibnu hir BgqI sIgw{ krih inq jMmih hoe KuAw{ ] (950-5, rwmklI, mò 3)

sYswrY ivic soB n pwenI AgY ij kry su jwxY krqw{ ] (950-6, rwmklI, mò 3)

nwnk scw Ekê hY duhu ivic hY szsw{ ] (950-6, rwmklI, mò 3)

czgY mzdY Awip lweAnu so krin ij Awip krwE krqw{ ]2] (950-7, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (950-7)

ibnu siqgur syvy sWiq n AwveL dUjI nwhI jwe ] (950-8, rwmklI, mò 3)

jy bhuqyrw locIEy ivxu krmw pweAw n jwe ] (950-8, rwmklI, mò 3)

Azqir loBu ivkw{ hY dUjY Bwe KuAwe ] (950-9, rwmklI, mò 3)

iqn jMmxu mrxu n cukeL hamY ivic duKu pwe ] (950-9, rwmklI, mò 3)

ijnI siqgur isa icqu lweAw so KwlI koeL nwih ] (950-10, rwmklI, mò 3)

iqn jm kI qlb n hoveL nw Aoe duK shwih ] (950-10, rwmklI, mò 3)

nwnk gurmuiK abry scY sbid smwih ]3] (950-11, rwmklI, mò 3)

paVI ] (950-11)

Awip Ailpqu sdw rhY hoir DzDY siB Dwvih ] (950-11, rwmklI, mò 3)

Awip inhclu Aclu hY hoir Awvih jwvih ] (950-12, rwmklI, mò 3)

sdw sdw hir iDAweLEy gurmuiK suKu pwvih ] (950-12, rwmklI, mò 3)

inj Gir vwsw pweLEy sic isPiq smwvih ] (950-13, rwmklI, mò 3)

scw gihr gMBI{ hY gur sbid buJweL ]8] (950-13, rwmklI, mò 3)

slok mò 3 ] (950-14)

scw nwmu iDAwe qU sBo vrqY scu ] (950-14, rwmklI, mò 3)

nwnk hukmY jo buJY so Plu pwE scu ] (950-14, rwmklI, mò 3)

kQnI bdnI krqw iPrY hukmu n bUJY scu ] (950-15, rwmklI, mò 3)

nwnk hir kw Bwxw mNny so Bgqu hoe ivxu mNny kcu inkcu ]1] (950-15, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (950-16)

mnmuK boil n jwxnI Aonw Azdir kwmu kâoDu Ahzkw{ ] (950-16, rwmklI, mò 3)

Aoe Qwa kêQwa n jwxnI an Azqir loBu ivkw{ ] (950-16, rwmklI, mò 3)

Aoe AwpxY suAwe Awe bih glw krih Aonw mwry jmu jzdw{ ] (950-17, rwmklI, mò 3)

AgY drgh lyKY mzigEy mwir KuAw{ kIcih këiVAwr ] (950-18, rwmklI, mò 3)

Eh këVY kI mlu ika aqrY koeL kFhu ehu vIcw{ ] (950-18, rwmklI, mò 3)

siqgu{ imlY qw nwmu idVwE siB iklivK ktxhw{ ] (950-19, rwmklI, mò 3)

nwmu jpy nwmo AwrwDy iqsu jn ka krhu siB nmskw{ ] (950-19, rwmklI, mò 3)

mlu këVI nwim aqwrIAnu jip nwmu hoAw sicAw{ ] (951-1, rwmklI, mò 3)

jn nwnk ijs dy Eih clq hih so jIva dyvxhw{ ]2] (951-1, rwmklI, mò 3)

paVI ] (951-2)

quDu jyvfu dwqw nwih iksu AwiK suxweLEy ] (951-2, rwmklI, mò 3)

gur prswdI pwe ijQhu hamY jweLEy ] (951-3, rwmklI, mò 3)

rs ks swdw bwhrw scI vifAweLEy ] (951-3, rwmklI, mò 3)

ijs no bKsy iqsu dye Awip lE imlweLEy ] (951-4, rwmklI, mò 3)

Gt Azqir Amãqu riKAonu gurmuiK iksY ipAweL ]9] (951-4, rwmklI, mò 3)

slok mò 3 ] (951-5)

bwbwxIAw khwxIAw puq spuq kryin ] (951-5, rwmklI, mò 3)

ij siqgur BwvY su mzin lYin syeL kmL kryin ] (951-5, rwmklI, mò 3)

jwe puChu ismãiq swsq ibAws suk nwrd bcn sB sãsit kryin ] (951-6, rwmklI, mò 3)

scY lwE sic lgy sdw scu smwlyin ] (951-6, rwmklI, mò 3)

nwnk AwE sy prvwxu BE ij sgly kêl qwryin ]1] (951-7, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (951-7)

gu} ijnw kw AzDulw isK BI AzDy kmL kryin ] (951-7, rwmklI, mò 3)

Aoe BwxY clin AwpxY inq JUTo JUTu bolyin ] (951-8, rwmklI, mò 3)

këVì kêsqu kmwvdy pr inzdw sdw kryin ] (951-8, rwmklI, mò 3)

Aoe Awip fuby pr inzdkw sgly kêl fobyin ] (951-9, rwmklI, mò 3)

nwnk ijqu Aoe lwE iqqu lgy ae bpuVy ikAw kryin ]2] (951-9, rwmklI, mò 3)

paVI ] (951-10)

sB ndrI Azdir rKdw jyqI issit sB kIqI ] (951-10, rwmklI, mò 3)

eik këiV kêsiq lweAnu mnmuK ivgUqI ] (951-11, rwmklI, mò 3)

gurmuiK sdw iDAweLEy Azdir hir pRIqI ] (951-11, rwmklI, mò 3)

ijn ka poqY puNnu hY iqné vwiq ispIqI ] (951-12, rwmklI, mò 3)

nwnk nwmu iDAweLEy scu isPiq snweL ]10] (951-12, rwmklI, mò 3)

slok mò 3 ] (953-9)

mUrKu hovY so suxY mUrK kw khxw ] (953-9, rwmklI, mò 3)

mUrK ky ikAw lKx hY ikAw mUrK kw krxw ] (953-10, rwmklI, mò 3)

mUrKu Aohu ij mugDu hY Ahzkwry mrxw ] (953-10, rwmklI, mò 3)

Equ kmwxY sdw duKu duK hI mih rhxw ] (953-11, rwmklI, mò 3)

Aiq ipAwrw pvY KUih ikhu szjmu krxw ] (953-11, rwmklI, mò 3)

gurmuiK hoe su kry vIcw{ Aosu Ailpqo rhxw ] (953-11, rwmklI, mò 3)

hir nwmu jpY Awip aDrY Aosu ipCY fubdy BI qrxw ] (953-12, rwmklI, mò 3)

nwnk jo iqsu BwvY so kry jo dye su shxw ]1] (953-12, rwmklI, mò 3)

slok mò 3 ] (956-7)

Awsw Azdir sBu ko koe inrwsw hoe ] (956-8, rwmklI, mò 3)

nwnk jo mir jIivAw sihlw AweAw soe ]1] (956-8, rwmklI, mò 3)

mò 3 ] (956-8)

nw ikCu Awsw hiQ hY kya inrwsw hoe ] (956-9, rwmklI, mò 3)

ikAw kry Eh bpuVI jW BuolwE soe ]2] (956-9, rwmklI, mò 3)

paVI ] (956-9)

iDRgu jIvxu szswr scy nwm ibnu ] (956-10, rwmklI, mò 3)

pRBu dwqw dwqwr inhclu Ehu Dnu ] (956-10, rwmklI, mò 3)

swis swis AwrwDy inrmlu soe jnu ] (956-10, rwmklI, mò 3)

AzqrjwmI Agmu rsnw Ekê Bnu ] (956-11, rwmklI, mò 3)

riv rihAw srbiq nwnkê bil jweL ]20] (956-11, rwmklI, mò 3)

mw} mhlw 3 G{ 1 (993-11)

û siqgur pRswid ] (993-11)

jh bYswlih qh bYsw suAwmI jh Byjih qh jwvw ] (993-12, mw}, mò 3)

sB ngrI mih Eko rwjw sBy pivqu hih Qwvw ]1] (993-12, mw}, mò 3)

bwbw dyih vsw sc gwvw ] (993-13, mw}, mò 3)

jw qy shjy shij smwvw ]1] rhwa ] (993-13, mw}, mò 3)

burw Blw ikCu Awps qy jwinAw EeL sgl ivkwrw ] (993-13, mw}, mò 3)

ehu PêrmweAw Ksm kw hoAw vrqY ehu szswrw ]2] (993-14, mw}, mò 3)

ezdàI Dwqu sbl khIAq hY ezdàI iks qy hoeL ] (993-15, mw}, mò 3)

Awpy Kyl krY siB krqw Eysw bUJY koeL ]3] (993-15, mw}, mò 3)

gur prswdI Ek ilv lwgI duibDw qdy ibnwsI ] (993-16, mw}, mò 3)

jo iqsu Bwxw so siq kir mwinAw kwtI jm kI PwsI ]4] (993-16, mw}, mò 3)

Bxiq nwnkê lyKw mwgY kvnw jw cUkw min AiBmwnw ] (993-17, mw}, mò 3)

qwsu qwsu DmL rwe jpqu hY pE scy kI srnw ]5]1] (993-17, mw}, mò 3)

mw} mhlw 3 ] (993-18)

Awvx jwxw nw QIEy inj Gir vwsw hoe ] (993-18, mw}, mò 3)

scu Kjwnw bKisAw Awpy jwxY soe ]1] (993-18, mw}, mò 3)

E mn hir jIa cyiq qU mnhu qij ivkwr ] (994-1, mw}, mò 3)

gur kY sbid iDAwe qU sic lgI ipAw{ ]1] rhwa ] (994-1, mw}, mò 3)

EyQY nwvhu BuilAw iPir hQu ikQw@ n pwe ] (994-2, mw}, mò 3)

jonI siB BvweLAin ibstw mwih smwe ]2] (994-2, mw}, mò 3)

vfBwgI gu{ pweAw pUrib iliKAw mwe ] (994-3, mw}, mò 3)

Anidnu scI Bgiq kir scw lE imlwe ]3] (994-3, mw}, mò 3)

Awpy sãsit sB swjIAnu Awpy ndir krye ] (994-4, mw}, mò 3)

nwnk nwim vifAweLAw jY BwvY qY dye ]4]2] (994-4, mw}, mò 3)

mw} mhlw 3 ] (994-5)

ipCly gunh bKswe jIa Ab qU mwrig pwe ] (994-5, mw}, mò 3)

hir kI crxI lwig rhw ivchu Awpu gvwe ]1] (994-6, mw}, mò 3)

myry mn gurmuiK nwmu hir iDAwe ] (994-6, mw}, mò 3)

sdw hir crxI lwig rhw ek min EkY Bwe ]1] rhwa ] (994-7, mw}, mò 3)

nw mY jwiq n piq hY nw mY Qyhu n Qwa ] (994-7, mw}, mò 3)

sbid Byid BRmu kitAw guir nwmu dIAw smJwe ]2] (994-8, mw}, mò 3)

ehu mnu lwlc krdw iPrY lwlic lwgw jwe ] (994-8, mw}, mò 3)

DzDY këiV ivAwipAw jm puir cotw Kwe ]3] (994-9, mw}, mò 3)

nwnk sBu ikCu Awpy Awip hY dUjw nwhI koe ] (994-9, mw}, mò 3)

Bgiq Kjwnw bKisAonu gurmuKw suKu hoe ]4]3] (994-10, mw}, mò 3)

mw} mhlw 3 ] (994-10)

sic rqy sy toil lhu sy ivrly szswir ] (994-10, mw}, mò 3)

iqn imilAw muKu ajlw jip nwmu murwir ]1] (994-11, mw}, mò 3)

bwbw swcw swihbu irdY smwil ] (994-11, mw}, mò 3)

siqgu{ Apnw puiC dyKu lyhu vK{ Bwil ]1] rhwa ] (994-12, mw}, mò 3)

ekê scw sB syvdI Duir Bwig imlwvw hoe ] (994-12, mw}, mò 3)

gurmuiK imly sy n ivCuVih pwvih scu soe ]2] (994-13, mw}, mò 3)

eik BgqI swr n jwxnI mnmuK Brim Bulwe ] (994-13, mw}, mò 3)

Aonw ivic Awip vrqdw krxw ikCU n jwe ]3] (994-14, mw}, mò 3)

ijsu nwil jo{ n cleL Kly kIcY Ardwis ] (994-14, mw}, mò 3)

nwnk gurmuiK nwmu min vsY qw suix kry swbwis ]4]4] (994-15, mw}, mò 3)

mw} mhlw 3 ] (994-16)

mw} qy sIqlu kry mnUrhu kzcnu hoe ] (994-16, mw}, mò 3)

so swcw swlwhIEy iqsu jyvfu Av{ n koe ]1] (994-16, mw}, mò 3)

myry mn Anidnu iDAwe hir nwa ] (994-17, mw}, mò 3)

siqgur kY bcin ArwiD qU Anidnu gux gwa ]1] rhwa ] (994-17, mw}, mò 3)

gurmuiK Eko jwxIEy jw siqgu{ dye buJwe ] (994-18, mw}, mò 3)

so siqgu{ swlwhIEy ijdU Eh soJI pwe ]2] (994-18, mw}, mò 3)

siqgu{ Coif dUjY lgy ikAw krin AgY jwe ] (994-19, mw}, mò 3)

jm puir bDy mwrIAih bhuqI imlY sjwe ]3] (994-19, mw}, mò 3)

myrw pRBu vyprvwhu hY nw iqsu iqlu n qmwe ] (995-1, mw}, mò 3)

nwnk iqsu srxweL Bij pa Awpy bKis imlwe ]4]5] (995-1, mw}, mò 3)

mw} mhlw 3 G{ 5 AstpdI (1016-4)

û siqgur pRswid ] (1016-4)

ijs no pRymu mzin vswE ] (1016-5, mw}, mò 3)

swcY sbid shij suBwE ] (1016-5, mw}, mò 3)

Ehw vydn soeL jwxY Av{ ik jwxY kwrI jIa ]1] (1016-5, mw}, mò 3)

Awpy myly Awip imlwE ] (1016-6, mw}, mò 3)

Awpxw ipAw{ Awpy lwE ] (1016-6, mw}, mò 3)

pRym kI swr soeL jwxY ijs no ndir qumwrI jIa ]1] rhwa ] (1016-6, mw}, mò 3)

idb Üãsit jwgY Brmu cukwE ] (1016-7, mw}, mò 3)

gur prswid pmL pdu pwE ] (1016-7, mw}, mò 3)

so jogI eh jugiq pCwxY gur kY sbid bIcwrI jIa ]2] (1016-8, mw}, mò 3)

szjogI Dn ipr mylw hovY ] (1016-8, mw}, mò 3)

gurmiq ivchu durmiq KovY ] (1016-9, mw}, mò 3)

rzg isa inq rlIAw mwxY Apxy kzq ipAwrI jIa ]3] (1016-9, mw}, mò 3)

siqgur bwJhu vYdu n koeL ] (1016-10, mw}, mò 3)

Awpy Awip inrzjnu soeL ] (1016-10, mw}, mò 3)

siqgur imilEy mrY mzdw hovY igAwn bIcwrI jIa ]4] (1016-10, mw}, mò 3)

Ehu sbdu sw{ ijs no lwE ] (1016-11, mw}, mò 3)

gurmuiK qãsnw BuK gvwE ] (1016-11, mw}, mò 3)

Awpx lIAw ikCU n pweLEy kir ikrpw kl DwrI jIa ]5] (1016-12, mw}, mò 3)

Agm ingmu siqgu} idKweAw ] (1016-12, mw}, mò 3)

kir ikrpw ApnY Gir AweAw ] (1016-13, mw}, mò 3)

Azjn mwih inrzjnu jwqw ijn ka ndir qumwrI jIa ]6] (1016-13, mw}, mò 3)

gurmuiK hovY so qqu pwE ] (1016-14, mw}, mò 3)

Awpxw Awpu ivchu gvwE ] (1016-14, mw}, mò 3)

siqgur bwJhu sBu DzDu kmwvY vyKhu min vIcwrI jIa ]7] (1016-14, mw}, mò 3)

eik BRim BUly iPrih AhzkwrI ] (1016-15, mw}, mò 3)

eknw gurmuiK hamY mwrI ] (1016-15, mw}, mò 3)

scY sbid rqy bYrwgI hoir Brim Buly gwvwrI jIa ]8] (1016-16, mw}, mò 3)

gurmuiK ijnI nwmu n pweAw ] (1016-16, mw}, mò 3)

mnmuiK ibrQw jnmu gvweAw ] (1016-17, mw}, mò 3)

AgY ivxu nwvY ko bylI nwhI bUJY gur bIcwrI jIa ]9] (1016-17, mw}, mò 3)

Amãq nwmu sdw suKdwqw ] (1016-18, mw}, mò 3)

guir pUrY jug cwry jwqw ] (1016-18, mw}, mò 3)

ijsu qU dyvih soeL pwE nwnk qqu bIcwrI jIa ]10]1] (1016-18, mw}, mò 3)

mw} solhy mhlw 3 (1043-17)

û siqgur pRswid ] (1043-17)

hukmI shjy sãsit apweL ] (1043-18, mw}, mò 3)

kir kir vyKY ApxI vifAweL ] (1043-18, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE Awpy hukmy rihAw smweL hy ]1] (1043-18, mw}, mò 3)

mweAw mohu jgqu gubwrw ] (1043-19, mw}, mò 3)

gurmuiK bUJY ko vIcwrw ] (1043-19, mw}, mò 3)

Awpy ndir kry so pwE Awpy myil imlweL hy ]2] (1043-19, mw}, mò 3)

Awpy myly dy vifAweL ] (1044-1, mw}, mò 3)

gur prswdI kImiq pweL ] (1044-1, mw}, mò 3)

mnmuiK bhuqu iPrY ibllwdI dUjY Bwe KuAweL hy ]3] (1044-1, mw}, mò 3)

hamY mweAw ivcy pweL ] (1044-2, mw}, mò 3)

mnmuK BUly piq gvweL ] (1044-2, mw}, mò 3)

gurmuiK hovY so nwe rwcY swcY rihAw smweL hy ]4] (1044-3, mw}, mò 3)

gur qy igAwnu nwm rqnu pweAw ] (1044-3, mw}, mò 3)

mnsw mwir mn mwih smweAw ] (1044-4, mw}, mò 3)

Awpy Kyl kry siB krqw Awpy dye buJweL hy ]5] (1044-4, mw}, mò 3)

siqgu{ syvy Awpu gvwE ] (1044-5, mw}, mò 3)

imil pRIqm sbid suKu pwE ] (1044-5, mw}, mò 3)

Azqir ipAw{ BgqI rwqw shij mqy bix AweL hy ]6] (1044-5, mw}, mò 3)

dUK invwrxu gur qy jwqw ] (1044-6, mw}, mò 3)

Awip imilAw jgjIvnu dwqw ] (1044-6, mw}, mò 3)

ijs no lwE soeL bUJY Ba Brmu srIrhu jweL hy ]7] (1044-6, mw}, mò 3)

Awpy gurmuiK Awpy dyvY ] (1044-7, mw}, mò 3)

scY sbid siqgu{ syvY ] (1044-7, mw}, mò 3)

jrw jmu iqsu joih n swkY swcy isa bix AweL hy ]8] (1044-7, mw}, mò 3)

qãsnw Agin jlY szswrw ] (1044-8, mw}, mò 3)

jil jil KpY bhuqu ivkwrw ] (1044-8, mw}, mò 3)

mnmuKu Tar n pwE kbhU siqgur bUJ buJweL hy ]9] (1044-9, mw}, mò 3)

siqgu{ syvin sy vfBwgI ] (1044-9, mw}, mò 3)

swcY nwim sdw ilv lwgI ] (1044-10, mw}, mò 3)

Azqir nwmu rivAw inhkyvlu qãsnw sbid buJweL hy ]10] (1044-10, mw}, mò 3)

scw sbdu scI hY bwxI ] (1044-10, mw}, mò 3)

gurmuiK ivrlY iknY pCwxI ] (1044-11, mw}, mò 3)

scy sbid rqy bYrwgI Awvxu jwxu rhweL hy ]11] (1044-11, mw}, mò 3)

sbdu buJY so mYlu cukwE ] (1044-12, mw}, mò 3)

inmLl nwmu vsY min AwE ] (1044-12, mw}, mò 3)

siqgu{ Apxw sd hI syvih hamY ivchu jweL hy ]12] (1044-12, mw}, mò 3)

gur qy bUJY qw d{ sUJY ] (1044-13, mw}, mò 3)

nwm ivhUxw kiQ kiQ lUJY ] (1044-13, mw}, mò 3)

siqgur syvy kI vifAweL qãsnw BUK gvweL hy ]13] (1044-13, mw}, mò 3)

Awpy Awip imlY qw bUJY ] (1044-14, mw}, mò 3)

igAwn ivhUxw ikCU n sUJY ] (1044-14, mw}, mò 3)

gur kI dwiq sdw mn Azqir bwxI sbid vjweL hy ]14] (1044-15, mw}, mò 3)

jo Duir iliKAw su kmL kmweAw ] (1044-15, mw}, mò 3)

koe n mytY Duir PêrmweAw ] (1044-16, mw}, mò 3)

sqszgiq mih iqn hI vwsw ijn ka Duir iliK pweL hy ]15] (1044-16, mw}, mò 3)

ApxI ndir kry so pwE ] (1044-17, mw}, mò 3)

scY sbid qwVI icqu lwE ] (1044-17, mw}, mò 3)

nwnk dwsu khY bynzqI BIiKAw nwmu dir pweL hy ]16]1] (1044-17, mw}, mò 3)

mw} mhlw 3 ] (1044-18)

Eko Ekê vrqY sBu soeL ] (1044-18, mw}, mò 3)

gurmuiK ivrlw bUJY koeL ] (1044-18, mw}, mò 3)

Eko riv rihAw sB Azqir iqsu ibnu Av{ n koeL hy ]1] (1044-19, mw}, mò 3)

lK carwsIh jIA apwE ] (1044-19, mw}, mò 3)

igAwnI iDAwnI AwiK suxwE ] (1045-1, mw}, mò 3)

sBnw irjkê smwhy Awpy kImiq hor n hoeL hy ]2] (1045-1, mw}, mò 3)

mweAw mohu AzDu AzDwrw ] (1045-2, mw}, mò 3)

hamY myrw psirAw pwswrw ] (1045-2, mw}, mò 3)

Anidnu jlq rhY idnu rwqI gur ibnu sWiq n hoeL hy ]3] (1045-2, mw}, mò 3)

Awpy joiV ivCoVy Awpy ] (1045-3, mw}, mò 3)

Awpy Qwip aQwpy Awpy ] (1045-3, mw}, mò 3)

scw hukmu scw pwswrw horin hukmu n hoeL hy ]4] (1045-3, mw}, mò 3)

Awpy lwe lE so lwgY ] (1045-4, mw}, mò 3)

gur prswdI jm kw Ba BwgY ] (1045-4, mw}, mò 3)

Azqir sbdu sdw suKdwqw gurmuiK bUJY koeL hy ]5] (1045-5, mw}, mò 3)

Awpy myly myil imlwE ] (1045-5, mw}, mò 3)

purib iliKAw so mytxw n jwE ] (1045-5, mw}, mò 3)

Anidnu Bgiq kry idnu rwqI gurmuiK syvw hoeL hy ]6] (1045-6, mw}, mò 3)

siqgu{ syiv sdw suKu jwqw ] (1045-6, mw}, mò 3)

Awpy Awe imilAw sBnw kw dwqw ] (1045-7, mw}, mò 3)

hamY mwir qãsnw Agin invwrI sbdu cIin suKu hoeL hy ]7] (1045-7, mw}, mò 3)

kweAw kêtMbu mohu n bUJY ] (1045-8, mw}, mò 3)

gurmuiK hovY q AwKI sUJY ] (1045-8, mw}, mò 3)

Anidnu nwmu rvY idnu rwqI imil pRIqm suKu hoeL hy ]8] (1045-8, mw}, mò 3)

mnmuK Dwqu dUjY hY lwgw ] (1045-9, mw}, mò 3)

jnmq kI n mUAo AwBwgw ] (1045-9, mw}, mò 3)

Awvq jwq ibrQw jnmu gvweAw ibnu gur mukiq n hoeL hy ]9] (1045-10, mw}, mò 3)

kweAw kêsuD hamY mlu lweL ] (1045-10, mw}, mò 3)

jy sa Dovih qw mYlu n jweL ] (1045-11, mw}, mò 3)

sbid DopY qw hCI hovY iPir mYlI mUil n hoeL hy ]10] (1045-11, mw}, mò 3)

pzc dUq kweAw szGwrih ] (1045-12, mw}, mò 3)

mir mir jMmih sbdu n vIcwrih ] (1045-12, mw}, mò 3)

Azqir mweAw moh gubwrw ija supnY suiD n hoeL hy ]11] (1045-12, mw}, mò 3)

eik pzcw mwir sbid hY lwgy ] (1045-13, mw}, mò 3)

siqgu{ Awe imilAw vfBwgy ] (1045-13, mw}, mò 3)

Azqir swcu rvih rzig rwqy shij smwvY soeL hy ]12] (1045-14, mw}, mò 3)

gur kI cwl gu} qy jwpY ] (1045-14, mw}, mò 3)

pUrw syvkê sbid isöwpY ] (1045-14, mw}, mò 3)

sdw sbdu rvY Gt Azqir rsnw rsu cwKY scu soeL hy ]13] (1045-15, mw}, mò 3)

hamY mwry sbid invwry ] (1045-15, mw}, mò 3)

hir kw nwmu rKY air Dwry ] (1045-16, mw}, mò 3)

Eksu ibnu ha ho{ n jwxw shjy hoe su hoeL hy ]14] (1045-16, mw}, mò 3)

ibnu siqgur shju iknY nhI pweAw ] (1045-17, mw}, mò 3)

gurmuiK bUJY sic smweAw ] (1045-17, mw}, mò 3)

scw syiv sbid sc rwqy hamY sbdy KoeL hy ]15] (1045-17, mw}, mò 3)

Awpy guxdwqw bIcwrI ] (1045-18, mw}, mò 3)

gurmuiK dyvih pkI swrI ] (1045-18, mw}, mò 3)

nwnk nwim smwvih swcY swcy qy piq hoeL hy ]16]2] (1045-18, mw}, mò 3)

mw} mhlw 3 ] (1045-19)

jgjIvnu swcw Eko dwqw ] (1045-19, mw}, mò 3)

gur syvw qy sbid pCwqw ] (1045-19, mw}, mò 3)

Eko Am{ Ekw piqswhI jugu jugu isir kwr bxweL hy ]1] (1046-1, mw}, mò 3)

so jnu inrmlu ijin Awpu pCwqw ] (1046-1, mw}, mò 3)

Awpy Awe imilAw suKdwqw ] (1046-2, mw}, mò 3)

rsnw sbid rqI gux gwvY dir swcY piq pweL hy ]2] (1046-2, mw}, mò 3)

gurmuiK nwim imlY vifAweL ] (1046-3, mw}, mò 3)

mnmuiK inzdik piq gvweL ] (1046-3, mw}, mò 3)

nwim rqy pmL hzs bYrwgI inj Gir qwVI lweL hy ]3] (1046-3, mw}, mò 3)

sbid mrY soeL jnu pUrw ] (1046-4, mw}, mò 3)

siqgu{ AwiK suxwE sUrw ] (1046-4, mw}, mò 3)

kweAw Azdir Amãq s{ swcw mnu pIvY Bwe suBweL hy ]4] (1046-5, mw}, mò 3)

piV pzifqu Avrw smJwE ] (1046-5, mw}, mò 3)

Gr jlqy kI Kbir n pwE ] (1046-5, mw}, mò 3)

ibnu siqgur syvy nwmu n pweLEy piV Qwky sWiq n AweL hy ]5] (1046-6, mw}, mò 3)

eik Bsm lgwe iPrih ByKDwrI ] (1046-6, mw}, mò 3)

ibnu sbdY hamY ikin mwrI ] (1046-7, mw}, mò 3)

Anidnu jlq rhih idnu rwqI Brim ByiK BrmweL hy ]6] (1046-7, mw}, mò 3)

eik gãh kêtMb mih sdw adwsI ] (1046-8, mw}, mò 3)
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương