IsrIrwgu mhlw 3 G{ 1 (26-3) û siqgur pRswid ] (26-3)tải về 2.95 Mb.
trang2/29
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

isrIrwgu mhlw 3 ] (35-4)

jy vylw vKqu vIcwrIEy qw ikqu vylw Bgiq hoe ] (35-4, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu nwmy riqAw scy scI soe ] (35-4, isrIrwgu, mò 3)

ekê iqlu ipAwrw ivsrY Bgiq iknyhI hoe ] (35-5, isrIrwgu, mò 3)

mnu qnu sIqlu swc isa swsu n ibrQw koe ]1] (35-5, isrIrwgu, mò 3)

myry mn hir kw nwmu iDAwe ] (35-6, isrIrwgu, mò 3)

swcI Bgiq qw QIEy jw hir vsY min Awe ]1] rhwa ] (35-6, isrIrwgu, mò 3)

shjy KyqI rwhIEy scu nwmu bIju pwe ] (35-7, isrIrwgu, mò 3)

KyqI jMmI AglI mnUAw rjw shij suBwe ] (35-7, isrIrwgu, mò 3)

gur kw sbdu Amãqu hY ijqu pIqY iqK jwe ] (35-8, isrIrwgu, mò 3)

ehu mnu swcw sic rqw scy rihAw smwe ]2] (35-8, isrIrwgu, mò 3)

AwKxu vyKxu bolxw sbdy rihAw smwe ] (35-9, isrIrwgu, mò 3)

bwxI vjI chu jugI sco scu suxwe ] (35-9, isrIrwgu, mò 3)

hamY myrw rih geAw scY leAw imlwe ] (35-9, isrIrwgu, mò 3)

iqn ka mhlu hdUir hY jo sic rhy ilv lwe ]3] (35-10, isrIrwgu, mò 3)

ndrI nwmu iDAweLEy ivxu krmw pweAw n jwe ] (35-10, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig sqszgiq lhY sqgu{ BytY ijsu Awe ] (35-11, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu nwmy riqAw duKu ibiKAw ivchu jwe ] (35-12, isrIrwgu, mò 3)

nwnk sbid imlwvVw nwmy nwim smwe ]4]22]55] (35-12, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (35-13)

Awpxw Ba iqn pweAonu ijn gur kw sbdu bIcwir ] (35-13, isrIrwgu, mò 3)

sqszgqI sdw imil rhy scy ky gux swir ] (35-13, isrIrwgu, mò 3)

duibDw mYlu cukweLAnu hir rwiKAw ar Dwir ] (35-14, isrIrwgu, mò 3)

scI bwxI scu min scy nwil ipAw{ ]1] (35-14, isrIrwgu, mò 3)

mn myry hamY mYlu Br nwil ] (35-15, isrIrwgu, mò 3)

hir inrmlu sdw sohxw sbid svwrxhw{ ]1] rhwa ] (35-15, isrIrwgu, mò 3)

scY sbid mnu moihAw pRiB Awpy lE imlwe ] (35-16, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu nwmy riqAw joqI joiq smwe ] (35-16, isrIrwgu, mò 3)

joqI hU pRBu jwpdw ibnu sqgur bUJ n pwe ] (35-17, isrIrwgu, mò 3)

ijn ka pUrib iliKAw sqgu{ ByitAw iqn Awe ]2] (35-17, isrIrwgu, mò 3)

ivxu nwvY sB fumxI dUjY Bwe KuAwe ] (35-18, isrIrwgu, mò 3)

iqsu ibnu GVI n jIvdI duKI rYix ivhwe ] (35-18, isrIrwgu, mò 3)

Brim Bulwxw AzDulw iPir iPir AwvY jwe ] (35-19, isrIrwgu, mò 3)

ndir kry pRBu AwpxI Awpy lE imlwe ]3] (35-19, isrIrwgu, mò 3)

sBu ikCu suxdw vyKdw ika mukir peAw jwe ] (36-1, isrIrwgu, mò 3)

pwpo pwpu kmwvdy pwpy pcih pcwe ] (36-1, isrIrwgu, mò 3)

so pRBu ndir n AwveL mnmuiK bUJ n pwe ] (36-2, isrIrwgu, mò 3)

ijsu vyKwly soeL vyKY nwnk gurmuiK pwe ]4]23]56] (36-2, isrIrwgu, mò 3)

sRIrwgu mhlw 3 ] (36-3)

ibnu gur rogu n quteL hamY pIV n jwe ] (36-3, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI min vsY nwmy rhY smwe ] (36-3, isrIrwgu, mò 3)

gur sbdI hir pweLEy ibnu sbdY Brim Bulwe ]1] (36-4, isrIrwgu, mò 3)

mn ry inj Gir vwsw hoe ] (36-4, isrIrwgu, mò 3)

rwm nwmu swlwih qU iPir Awvx jwxu n hoe ]1] rhwa ] (36-5, isrIrwgu, mò 3)

hir eko dwqw vrqdw dUjw Av{ n koe ] (36-5, isrIrwgu, mò 3)

sbid swlwhI min vsY shjy hI suKu hoe ] (36-6, isrIrwgu, mò 3)

sB ndrI Azdir vyKdw jY BwvY qY dye ]2] (36-6, isrIrwgu, mò 3)

hamY sBw gxq hY gxqY na suKu nwih ] (36-7, isrIrwgu, mò 3)

ibKu kI kwr kmwvxI ibKu hI mwih smwih ] (36-7, isrIrwgu, mò 3)

ibnu nwvY Ta{ n pwenI jmpuir dUK shwih ]3] (36-8, isrIrwgu, mò 3)

jIa ipzfu sBu iqs dw iqsY dw AwDw{ ] (36-8, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI buJIEy qw pwE moK duAw{ ] (36-9, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwmu slwih qUz Azqu n pwrwvw{ ]4]24]57] (36-9, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (36-10)

iqnw Anzdu sdw suKu hY ijnw scu nwmu AwDw{ ] (36-10, isrIrwgu, mò 3)

gur sbdI scu pweAw dUK invwrxhw{ ] (36-10, isrIrwgu, mò 3)

sdw sdw swcy gux gwvih swcY nwe ipAw{ ] (36-11, isrIrwgu, mò 3)

ikrpw kir kY AwpxI idqonu Bgiq Bzfw{ ]1] (36-11, isrIrwgu, mò 3)

mn ry sdw Anzdu gux gwe ] (36-12, isrIrwgu, mò 3)

scI bwxI hir pweLEy hir isa rhY smwe ]1] rhwa ] (36-12, isrIrwgu, mò 3)

scI BgqI mnu lwlu QIAw rqw shij suBwe ] (36-13, isrIrwgu, mò 3)

gur sbdI mnu moihAw khxw kCU n jwe ] (36-13, isrIrwgu, mò 3)

ijhvw rqI sbid scY Amãqu pIvY ris gux gwe ] (36-14, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK Ehu rzgu pweLEy ijs no ikrpw kry rjwe ]2] (36-14, isrIrwgu, mò 3)

szsw ehu szsw{ hY suiqAw rYix ivhwe ] (36-15, isrIrwgu, mò 3)

eik AwpxY BwxY kiF leAnu Awpy leAonu imlwe ] (36-15, isrIrwgu, mò 3)

Awpy hI Awip min visAw mweAw mohu cukwe ] (36-16, isrIrwgu, mò 3)

Awip vfweL idqIAnu gurmuiK dye buJwe ]3] (36-16, isrIrwgu, mò 3)

sBnw kw dwqw Ekê hY BuilAw lE smJwe ] (36-17, isrIrwgu, mò 3)

eik Awpy Awip KuAweAnu dUjY CifAnu lwe ] (36-17, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI hir pweLEy joqI joiq imlwe ] (36-18, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu nwmy riqAw nwnk nwim smwe ]4]25]58] (36-18, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (36-19)

guxvzqI scu pweAw qãsnw qij ivkwr ] (36-19, isrIrwgu, mò 3)

gur sbdI mnu rzigAw rsnw pRym ipAwir ] (36-19, isrIrwgu, mò 3)

ibnu siqgur iknY n pweAo kir vyKhu min vIcwir ] (37-1, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK mYlu n aqrY ijc{ gur sbid n kry ipAw{ ]1] (37-1, isrIrwgu, mò 3)

mn myry siqgur kY BwxY clu ] (37-2, isrIrwgu, mò 3)

inj Gir vsih Amãqu pIvih qw suK lhih mhlu ]1] rhwa ] (37-2, isrIrwgu, mò 3)

AaguxvzqI guxu ko nhI bhix n imlY hdUir ] (37-3, isrIrwgu, mò 3)

mnmuiK sbdu n jwxeL Avgix so pRBu dUir ] (37-3, isrIrwgu, mò 3)

ijnI scu pCwixAw sic rqy BrpUir ] (37-4, isrIrwgu, mò 3)

gur sbdI mnu byiDAw pRBu imilAw Awip hdUir ]2] (37-4, isrIrwgu, mò 3)

Awpy rzgix rzigAonu sbdy leAonu imlwe ] (37-5, isrIrwgu, mò 3)

scw rzgu n aqrY jo sic rqy ilv lwe ] (37-5, isrIrwgu, mò 3)

cwry kêzfw Biv Qky mnmuK bUJ n pwe ] (37-6, isrIrwgu, mò 3)

ijsu siqgu{ myly so imlY scY sbid smwe ]3] (37-6, isrIrwgu, mò 3)

imõ Gxyry kir QkI myrw duKu kwtY koe ] (37-7, isrIrwgu, mò 3)

imil pRIqm duKu kitAw sbid imlwvw hoe ] (37-7, isrIrwgu, mò 3)

scu Ktxw scu rwis hY scy scI soe ] (37-8, isrIrwgu, mò 3)

sic imly sy n ivCuVih nwnk gurmuiK hoe ]4]26]59] (37-8, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (37-9)

Awpy kwrxu krqw kry sãsit dyKY Awip apwe ] (37-9, isrIrwgu, mò 3)

sB Eko ekê vrqdw AlKu n liKAw jwe ] (37-9, isrIrwgu, mò 3)

Awpy pRBU deAwlu hY Awpy dye buJwe ] (37-10, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI sd min visAw sic rhy ilv lwe ]1] (37-10, isrIrwgu, mò 3)

mn myry gur kI mzin lY rjwe ] (37-11, isrIrwgu, mò 3)

mnu qnu sIqlu sBu QIEy nwmu vsY min Awe ]1] rhwa ] (37-11, isrIrwgu, mò 3)

ijin kir kwrxu DwirAw soeL swr krye ] (37-12, isrIrwgu, mò 3)

gur kY sbid pCwxIEy jw Awpy ndir krye ] (37-12, isrIrwgu, mò 3)

sy jn sbdy sohxy iqqu scY drbwir ] (37-13, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK scY sbid rqy Awip myly krqwir ]2] (37-13, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI scu slwhxw ijs dw Azqu n pwrwvw{ ] (37-14, isrIrwgu, mò 3)

Git Git Awpy hukim vsY hukmy kry bIcw{ ] (37-14, isrIrwgu, mò 3)

gur sbdI swlwhIEy hamY ivchu Koe ] (37-15, isrIrwgu, mò 3)

sw Dn nwvY bwhrI AvgxvzqI roe ]3] (37-15, isrIrwgu, mò 3)

scu slwhI sic lgw scY nwe qãpiq hoe ] (37-16, isrIrwgu, mò 3)

gux vIcwrI gux szgRhw Avgux kFw Doe ] (37-16, isrIrwgu, mò 3)

Awpy myil imlwedw iPir vyCoVw n hoe ] (37-17, isrIrwgu, mò 3)

nwnk gu{ swlwhI Awpxw ijdU pweL pRBu soe ]4]27]60] (37-17, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (37-18)

suix suix kwm ghylIE ikAw clih bwh lufwe ] (37-18, isrIrwgu, mò 3)

Awpxw ip{ n pCwxhI ikAw muhu dysih jwe ] (37-18, isrIrwgu, mò 3)

ijnI sKzïIz kzqu pCwixAw ha iqn kY lwga pwe ] (37-19, isrIrwgu, mò 3)

iqn hI jYsI QI rhw sqszgiq myil imlwe ]1] (37-19, isrIrwgu, mò 3)

muzDy këiV muTI këiVAwir ] (38-1, isrIrwgu, mò 3)

ip{ pRBu swcw sohxw pweLEy gur bIcwir ]1] rhwa ] (38-1, isrIrwgu, mò 3)

mnmuiK kzqu n pCwxeL iqn ika rYix ivhwe ] (38-2, isrIrwgu, mò 3)

grib AtIAw qãsnw jlih duKu pwvih dUjY Bwe ] (38-2, isrIrwgu, mò 3)

sbid rqIAw sohwgxI iqn ivchu hamY jwe ] (38-3, isrIrwgu, mò 3)

sdw ip{ rwvih Awpxw iqnw suKy suiK ivhwe ]2] (38-3, isrIrwgu, mò 3)

igAwn ivhUxI ipr muqIAw iprmu n pweAw jwe ] (38-4, isrIrwgu, mò 3)

AigAwn mqI AzDy{ hY ibnu ipr dyKy BuK n jwe ] (38-5, isrIrwgu, mò 3)

Awvhu imlhu shylIho mY ip{ dyhu imlwe ] (38-5, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig siqgu{ imlY ip{ pweAw sic smwe ]3] (38-6, isrIrwgu, mò 3)

sy shIAw sohwgxI ijn ka ndir krye ] (38-6, isrIrwgu, mò 3)

Ksmu pCwxih Awpxw qnu mnu AwgY dye ] (38-7, isrIrwgu, mò 3)

Gir v{ pweAw Awpxw hamY dUir krye ] (38-7, isrIrwgu, mò 3)

nwnk soBwvzqIAw sohwgxI Anidnu Bgiq krye ]4]28]61] (38-8, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (38-8)

eik ip{ rwvih Awpxw ha kY dir pUCa jwe ] (38-8, isrIrwgu, mò 3)

siqgu{ syvI Bwa kir mY ip{ dyhu imlwe ] (38-9, isrIrwgu, mò 3)

sBu apwE Awpy vyKY iksu nyVY iksu dUir ] (38-9, isrIrwgu, mò 3)

ijin ip{ szgy jwixAw ip{ rwvy sdw hdUir ]1] (38-10, isrIrwgu, mò 3)

muzDy qU clu gur kY Bwe ] (38-10, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu rwvih ip{ Awpxw shjy sic smwe ]1] rhwa ] (38-11, isrIrwgu, mò 3)

sbid rqIAw sohwgxI scY sbid sIgwir ] (38-11, isrIrwgu, mò 3)

hir v{ pwein Gir AwpxY gur kY hyiq ipAwir ] (38-12, isrIrwgu, mò 3)

syj suhwvI hir rzig rvY Bgiq Bry Bzfwr ] (38-12, isrIrwgu, mò 3)

so pRBu pRIqmu min vsY ij sBsY dye ADw{ ]2] (38-13, isrIrwgu, mò 3)

ip{ swlwhin Awpxw iqn kY ha sd bilhwrY jwa ] (38-13, isrIrwgu, mò 3)

mnu qnu ArpI is{ dyeL iqn kY lwgw pwe ] (38-14, isrIrwgu, mò 3)

ijnI ekê pCwixAw dUjw Bwa cukwe ] (38-14, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK nwmu pCwxIEy nwnk sic smwe ]3]29]62] (38-15, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (38-16)

hir jI scw scu qU sBu ikCu qyrY cIrY ] (38-16, isrIrwgu, mò 3)

lK carwsIh qrsdy iPry ibnu gur Byty pIrY ] (38-16, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa bKsy bKis lE sUK sdw srIrY ] (38-17, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI syv krI scu gihr gMBIrY ]1] (38-17, isrIrwgu, mò 3)

mn myry nwim rqy suKu hoe ] (38-18, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI nwmu slwhIEy dUjw Av{ n koe ]1] rhwa ] (38-18, isrIrwgu, mò 3)

DmL rwe no hukmu hY bih scw Drmu bIcwir ] (38-18, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe dustu Awqmw Aohu qyrI srkwr ] (38-19, isrIrwgu, mò 3)

AiDAwqmI hir gux qwsu min jpih Ekê murwir ] (38-19, isrIrwgu, mò 3)

iqn kI syvw DmL rwe krY DNnu svwrxhw{ ]2] (39-1, isrIrwgu, mò 3)

mn ky ibkwr mnih qjY min cUkY mohu AiBmwnu ] (39-1, isrIrwgu, mò 3)

Awqm rwmu pCwixAw shjy nwim smwnu ] (39-2, isrIrwgu, mò 3)

ibnu siqgur mukiq n pweLEy mnmuiK iPrY idvwnu ] (39-2, isrIrwgu, mò 3)

sbdu n cInY kQnI bdnI kry ibiKAw mwih smwnu ]3] (39-3, isrIrwgu, mò 3)

sBu ikCu Awpy Awip hY dUjw Av{ n koe ] (39-4, isrIrwgu, mò 3)

ija bolwE iqa bolIEy jw Awip bulwE soe ] (39-4, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK bwxI bRHÌu hY sbid imlwvw hoe ] (39-5, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwmu smwil qU ijqu syivEy suKu hoe ]4]30]63] (39-5, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (39-6)

jig hamY mYlu duKu pweAw mlu lwgI dUjY Bwe ] (39-6, isrIrwgu, mò 3)

mlu hamY DoqI ikvY n aqrY jy sa qIQL nwe ] (39-6, isrIrwgu, mò 3)

bhu ibiD kmL kmwvdy dUxI mlu lwgI Awe ] (39-7, isrIrwgu, mò 3)

piVEy mYlu n aqrY pUChu igAwnIAw jwe ]1] (39-7, isrIrwgu, mò 3)

mn myry gur srix AwvY qw inrmlu hoe ] (39-8, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK hir hir kir Qky mYlu n skI Doe ]1] rhwa ] (39-8, isrIrwgu, mò 3)

min mYlY Bgiq n hoveL nwmu n pweAw jwe ] (39-9, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK mYly mYly muE jwsin piq gvwe ] (39-9, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI min vsY mlu hamY jwe smwe ] (39-10, isrIrwgu, mò 3)

ija AzDyrY dIpkê bwlIEy iqa gur igAwin AigAwnu qjwe ]2] (39-10, isrIrwgu, mò 3)

hm kIAw hm krhgy hm mUrK gwvwr ] (39-11, isrIrwgu, mò 3)

krxY vwlw ivsirAw dUjY Bwe ipAw{ ] (39-12, isrIrwgu, mò 3)

mweAw jyvfu duKu nhI siB Biv Qky szsw{ ] (39-12, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI suKu pweLEy scu nwmu ar Dwir ]3] (39-12, isrIrwgu, mò 3)

ijs no myly so imlY ha iqsu bilhwrY jwa ] (39-13, isrIrwgu, mò 3)

E mn BgqI riqAw scu bwxI inj Qwa ] (39-13, isrIrwgu, mò 3)

min rqy ijhvw rqI hir gux scy gwa ] (39-14, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwmu n vIsrY scy mwih smwa ]4]31]64] (39-14, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 G{ 1 AstpdIAw (64-14)

û siqgur pRswid ] (64-14)

gurmuiK øpw kry Bgiq kIjY ibnu gur Bgiq n hoe ] (64-15, isrIrwgu, mò 3)

AwpY Awpu imlwE bUJY qw inrmlu hovY koe ] (64-15, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa scw scI bwxI sbid imlwvw hoe ]1] (64-16, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry BgiqhIxu kwhy jig AweAw ] (64-16, isrIrwgu, mò 3)

pUry gur kI syv n kInI ibrQw jnmu gvweAw ]1] rhwa ] (64-17, isrIrwgu, mò 3)

Awpy hir jgjIvnu dwqw Awpy bKis imlwE ] (64-18, isrIrwgu, mò 3)

jIA jzq E ikAw vycwry ikAw ko AwiK suxwE ] (64-18, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK Awpy dy vifAweL Awpy syv krwE ]2] (64-19, isrIrwgu, mò 3)

dyiK kêtMbu moih loBwxw clidAw nwil n jweL ] (64-19, isrIrwgu, mò 3)

siqgu{ syiv gux inDwnu pweAw iqs kI kIm n pweL ] (65-1, isrIrwgu, mò 3)

pRBu sKw hir jIa myrw Azqy hoe sKweL ]3] (65-1, isrIrwgu, mò 3)

pyeLAVY jgjIvnu dwqw mnmuiK piq gvweL ] (65-2, isrIrwgu, mò 3)

ibnu siqgur ko mgu n jwxY AzDy Tar n kweL ] (65-2, isrIrwgu, mò 3)

hir suKdwqw min nhI visAw Aziq geAw pCuqweL ]4] (65-3, isrIrwgu, mò 3)

pyeLAVY jgjIvnu dwqw gurmiq mzin vsweAw ] (65-3, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu Bgiq krih idnu rwqI hamY mohu cukweAw ] (65-4, isrIrwgu, mò 3)

ijsu isa rwqw qYso hovY scy sic smweAw ]5] (65-5, isrIrwgu, mò 3)

Awpy ndir kry Bwa lwE gur sbdI bIcwir ] (65-5, isrIrwgu, mò 3)

siqgu{ syivEy shju @pjY hamY qãsnw mwir ] (65-6, isrIrwgu, mò 3)

hir guxdwqw sd min vsY scu riKAw ar Dwir ]6] (65-6, isrIrwgu, mò 3)

pRBu myrw sdw inrmlw min inrmil pweAw jwe ] (65-7, isrIrwgu, mò 3)

nwmu inDwnu hir min vsY hamY duKu sBu jwe ] (65-7, isrIrwgu, mò 3)

siqguir sbdu suxweAw ha sd bilhwrY jwa ]7] (65-8, isrIrwgu, mò 3)

AwpxY min iciq khY khwE ibnu gur Awpu n jweL ] (65-8, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa Bgiq vClu suKdwqw kir ikrpw mzin vsweL ] (65-9, isrIrwgu, mò 3)

nwnk soBw suriq dye pRBu Awpy gurmuiK dy vifAweL ]8]1]18] (65-9, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (65-10)

hamY kmL kmwvdy jmfzfu lgY iqn Awe ] (65-10, isrIrwgu, mò 3)

ij siqgu{ syvin sy abry hir syqI ilv lwe ]1] (65-11, isrIrwgu, mò 3)

mn ry gurmuiK nwmu iDAwe ] (65-11, isrIrwgu, mò 3)

Duir pUrib krqY iliKAw iqnw gurmiq nwim smwe ]1] rhwa ] (65-12, isrIrwgu, mò 3)

ivxu siqgur prqIiq n AwveL nwim n lwgo Bwa ] (65-12, isrIrwgu, mò 3)

supnY suKu n pwveL duK mih svY smwe ]2] (65-13, isrIrwgu, mò 3)

jy hir hir kIcY bhuqu locIEy ikrqu n myitAw jwe ] (65-13, isrIrwgu, mò 3)

hir kw Bwxw BgqI mzinAw sy Bgq pE dir Qwe ]3] (65-14, isrIrwgu, mò 3)

gu{ sbdu idVwvY rzg isa ibnu ikrpw leAw n jwe ] (65-15, isrIrwgu, mò 3)

jy sa Amãqu nIrIEy BI ibKu Plu lwgY Dwe ]4] (65-15, isrIrwgu, mò 3)

sy jn scy inrmly ijn siqgur nwil ipAw{ ] (65-16, isrIrwgu, mò 3)

siqgur kw Bwxw kmwvdy ibKu hamY qij ivkw{ ]5] (65-16, isrIrwgu, mò 3)

mnhiT ikqY apwe n CUtIEy ismãiq swsõ soDhu jwe ] (65-17, isrIrwgu, mò 3)

imil szgiq swDU abry gur kw sbdu kmwe ]6] (65-17, isrIrwgu, mò 3)

hir kw nwmu inDwnu hY ijsu Azqu n pwrwvw{ ] (65-18, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK syeL sohdy ijn ikrpw kry krqw{ ]7] (65-18, isrIrwgu, mò 3)

nwnk dwqw Ekê hY dUjw Aa{ n koe ] (65-19, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI pweLEy krim prwpiq hoe ]8]2]19] (65-19, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (66-1)

pzKI ibriK suhwvVw scu cugY gur Bwe ] (66-1, isrIrwgu, mò 3)

hir rsu pIvY shij rhY afY n AwvY jwe ] (66-2, isrIrwgu, mò 3)

inj Gir vwsw pweAw hir hir nwim smwe ]1] (66-2, isrIrwgu, mò 3)

mn ry gur kI kwr kmwe ] (66-3, isrIrwgu, mò 3)

gur kY BwxY jy clih qw Anidnu rwcih hir nwe ]1] rhwa ] (66-3, isrIrwgu, mò 3)

pzKI ibrK suhwvVy @fih chu idis jwih ] (66-4, isrIrwgu, mò 3)

jyqw @fih duK Gxy inq dwJih qY ibllwih ] (66-4, isrIrwgu, mò 3)

ibnu gur mhlu n jwpeL nw Amãq Pl pwih ]2] (66-4, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK bRHÌu hrIAwvlw swcY shij suBwe ] (66-5, isrIrwgu, mò 3)

swKw qIin invwrIAw Ek sbid ilv lwe ] (66-6, isrIrwgu, mò 3)

Amãq Plu hir Ekê hY Awpy dye Kvwe ]3] (66-6, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK @By suik gE nw Plu iqNnw Cwa ] (66-7, isrIrwgu, mò 3)

iqNnw pwis n bYsIEy Aonw G{ n igrwa ] (66-7, isrIrwgu, mò 3)

ktIAih qY inq jwlIAih Aonw sbdu n nwa ]4] (66-7, isrIrwgu, mò 3)

hukmy kmL kmwvxy peEy ikriq iPrwa ] (66-8, isrIrwgu, mò 3)

hukmy drsnu dyKxw jh Byjih qh jwa ] (66-8, isrIrwgu, mò 3)

hukmy hir hir min vsY hukmy sic smwa ]5] (66-9, isrIrwgu, mò 3)

hukmu n jwxih bpuVy BUly iPrih gvwr ] (66-9, isrIrwgu, mò 3)

mnhiT kmL kmwvdy inq inq hoih KuAw{ ] (66-10, isrIrwgu, mò 3)

Azqir sWiq n AwveL nw sic lgY ipAw{ ]6] (66-10, isrIrwgu, mò 3)

gurmuKIAw muh sohxy gur kY hyiq ipAwir ] (66-11, isrIrwgu, mò 3)

scI BgqI sic rqy dir scY sicAwr ] (66-11, isrIrwgu, mò 3)

AwE sy prvwxu hY sB kêl kw krih aDw{ ]7] (66-12, isrIrwgu, mò 3)

sB ndrI kmL kmwvdy ndrI bwhir n koe ] (66-12, isrIrwgu, mò 3)

jYsI ndir kir dyKY scw qYsw hI ko hoe ] (66-13, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwim vfweLAw krim prwpiq hoe ]8]3]20] (66-13, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (66-14)

gurmuiK nwmu iDAweLEy mnmuiK bUJ n pwe ] (66-14, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK sdw muK @jly hir visAw min Awe ] (66-15, isrIrwgu, mò 3)

shjy hI suKu pweLEy shjy rhY smwe ]1] (66-15, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry dwsin dwsw hoe ] (66-15, isrIrwgu, mò 3)

gur kI syvw gur Bgiq hY ivrlw pwE koe ]1] rhwa ] (66-16, isrIrwgu, mò 3)

sdw suhwgu suhwgxI jy clih siqgur Bwe ] (66-16, isrIrwgu, mò 3)

sdw ip{ inhclu pweLEy nw Aohu mrY n jwe ] (66-17, isrIrwgu, mò 3)

sbid imlI nw vICuVY ipr kY Azik smwe ]2] (66-17, isrIrwgu, mò 3)

hir inrmlu Aiq @jlw ibnu gur pweAw n jwe ] (66-18, isrIrwgu, mò 3)

pwTu pVY nw bUJeL ByKI Brim Bulwe ] (66-18, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI hir sdw pweAw rsnw hir rsu smwe ]3] (66-19, isrIrwgu, mò 3)

mweAw mohu cukweAw gurmqI shij suBwe ] (66-19, isrIrwgu, mò 3)

ibnu sbdY jgu duKIAw iPrY mnmuKw no geL Kwe ] (67-1, isrIrwgu, mò 3)

sbdy nwmu iDAweLEy sbdy sic smwe ]4] (67-1, isrIrwgu, mò 3)

mweAw BUly isD iPrih smwiD n lgY suBwe ] (67-2, isrIrwgu, mò 3)

qIny loA ivAwpq hY AiDk rhI lptwe ] (67-2, isrIrwgu, mò 3)

ibnu gur mukiq n pweLEy nw duibDw mweAw jwe ]5] (67-3, isrIrwgu, mò 3)

mweAw iks no AwKIEy ikAw mweAw kmL kmwe ] (67-3, isrIrwgu, mò 3)

duiK suiK Ehu jIa bDu hY hamY kmL kmwe ] (67-4, isrIrwgu, mò 3)

ibnu sbdY Brmu n cUkeL nw ivchu hamY jwe ]6] (67-4, isrIrwgu, mò 3)

ibnu pRIqI Bgiq n hoveL ibnu sbdY Qwe n pwe ] (67-5, isrIrwgu, mò 3)

sbdy hamY mwrIEy mweAw kw BRmu jwe ] (67-6, isrIrwgu, mò 3)

nwmu pdwrQu pweLEy gurmuiK shij suBwe ]7] (67-6, isrIrwgu, mò 3)

ibnu gur gux n jwpnI ibnu gux Bgiq n hoe ] (67-7, isrIrwgu, mò 3)

Bgiq vClu hir min visAw shij imilAw pRBu soe ] (67-7, isrIrwgu, mò 3)

nwnk sbdy hir swlwhIEy krim prwpiq hoe ]8]4]21] (67-8, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (67-8)

mweAw mohu myrY pRiB kInw Awpy Brim BulwE ] (67-9, isrIrwgu, mò 3)

mnmuiK kmL krih nhI bUJih ibrQw jnmu gvwE ] (67-9, isrIrwgu, mò 3)

gurbwxI esu jg mih cwnxu krim vsY min AwE ]1] (67-10, isrIrwgu, mò 3)

mn ry nwmu jphu suKu hoe ] (67-10, isrIrwgu, mò 3)

gu{ pUrw swlwhIEy shij imlY pRBu soe ]1] rhwa ] (67-11, isrIrwgu, mò 3)

Brmu geAw Ba BwigAw hir crxI icqu lwe ] (67-11, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK sbdu kmweLEy hir vsY min Awe ] (67-12, isrIrwgu, mò 3)

Gir mhil sic smweLEy jmkwlu n skY Kwe ]2] (67-12, isrIrwgu, mò 3)

nwmw CIbw kbI{ juolwhw pUry gur qy giq pweL ] (67-13, isrIrwgu, mò 3)

bRHÌ ky byqy sbdu pCwxih hamY jwiq gvweL ] (67-13, isrIrwgu, mò 3)

suir nr iqn kI bwxI gwvih koe n mytY BweL ]3] (67-14, isrIrwgu, mò 3)

dYq puqu kmL DmL ikCu szjm n pVY dUjw Bwa n jwxY ] (67-14, isrIrwgu, mò 3)

siqgu{ ByitEy inrmlu hoAw Anidnu nwmu vKwxY ] (67-15, isrIrwgu, mò 3)

Eko pVY Eko nwa bUJY dUjw Av{ n jwxY ]4] (67-15, isrIrwgu, mò 3)

Ktu drsn jogI szinAwsI ibnu gur Brim BulwE ] (67-16, isrIrwgu, mò 3)

siqgu{ syvih qw giq imiq pwvih hir jIa mzin vswE ] (67-17, isrIrwgu, mò 3)

scI bwxI isa icqu lwgY Awvxu jwxu rhwE ]5] (67-17, isrIrwgu, mò 3)

pzifq piV piV vwdu vKwxih ibnu gur Brim BulwE ] (67-18, isrIrwgu, mò 3)

lK carwsIh Py{ peAw ibnu sbdY mukiq n pwE ] (67-18, isrIrwgu, mò 3)

jw nwa cyqY qw giq pwE jw siqgu{ myil imlwE ]6] (67-19, isrIrwgu, mò 3)

sqszgiq mih nwmu hir apjY jw siqgu{ imlY suBwE ] (67-19, isrIrwgu, mò 3)

mnu qnu ArpI Awpu gvweL clw siqgur BwE ] (68-1, isrIrwgu, mò 3)

sd bilhwrI gur Apuny ivthu ij hir syqI icqu lwE ]7] (68-1, isrIrwgu, mò 3)

so bRwhmxu bRHÌu jo ibzdy hir syqI rzig rwqw ] (68-2, isrIrwgu, mò 3)

pRBu inkit vsY sBnw Gt Azqir gurmuiK ivrlY jwqw ] (68-3, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwmu imlY vifAweL gur kY sbid pCwqw ]8]5]22] (68-3, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (68-4)

shjY no sB locdI ibnu gur pweAw n jwe ] (68-4, isrIrwgu, mò 3)

piV piV pzifq joqkI Qky ByKI Brim BulwE ] (68-5, isrIrwgu, mò 3)

gur Byty shju pweAw AwpxI ikrpw kry rjwe ]1] (68-5, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry gur ibnu shju n hoe ] (68-6, isrIrwgu, mò 3)

sbdY hI qy shju @pjY hir pweAw scu soe ]1] rhwa ] (68-6, isrIrwgu, mò 3)

shjy gwivAw Qwe pvY ibnu shjY kQnI bwid ] (68-7, isrIrwgu, mò 3)

shjy hI Bgiq @pjY shij ipAwir bYrwig ] (68-7, isrIrwgu, mò 3)

shjY hI qy suK swiq hoe ibnu shjY jIvxu bwid ]2] (68-8, isrIrwgu, mò 3)

shij swlwhI sdw sdw shij smwiD lgwe ] (68-8, isrIrwgu, mò 3)

shjy hI gux @crY Bgiq kry ilv lwe ] (68-9, isrIrwgu, mò 3)

sbdy hI hir min vsY rsnw hir rsu Kwe ]3] (68-9, isrIrwgu, mò 3)

shjy kwlu ivfwirAw sc srxweL pwe ] (68-10, isrIrwgu, mò 3)

shjy hir nwmu min visAw scI kwr kmwe ] (68-10, isrIrwgu, mò 3)

sy vfBwgI ijnI pweAw shjy rhy smwe ]4] (68-11, isrIrwgu, mò 3)

mweAw ivic shju n @pjY mweAw dUjY Bwe ] (68-11, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK kmL kmwvxy hamY jlY jlwe ] (68-12, isrIrwgu, mò 3)

jMmxu mrxu n cUkeL iPir iPir AwvY jwe ]5] (68-12, isrIrwgu, mò 3)

qãhu guxw ivic shju n pweLEy õY gux Brim Bulwe ] (68-13, isrIrwgu, mò 3)

pVIEy guxIEy ikAw kQIEy jw muzFhu GuQw jwe ] (68-13, isrIrwgu, mò 3)

caQy pd mih shju hY gurmuiK plY pwe ]6] (68-14, isrIrwgu, mò 3)

inrgux nwmu inDwnu hY shjy soJI hoe ] (68-14, isrIrwgu, mò 3)

guxvzqI swlwihAw scy scI soe ] (68-15, isrIrwgu, mò 3)

BuilAw shij imlwesI sbid imlwvw hoe ]7] (68-15, isrIrwgu, mò 3)

ibnu shjY sBu AzDu hY mweAw mohu gubw{ ] (68-15, isrIrwgu, mò 3)

shjy hI soJI peL scY sbid Apwir ] (68-16, isrIrwgu, mò 3)

Awpy bKis imlweAnu pUry gur krqwir ]8] (68-16, isrIrwgu, mò 3)

shjy Aidstu pCwxIEy inrBa joiq inrzkw{ ] (68-17, isrIrwgu, mò 3)

sBnw jIAw kw ekê dwqw joqI joiq imlwvxhw{ ] (68-17, isrIrwgu, mò 3)

pUrY sbid slwhIEy ijs dw Azqu n pwrwvw{ ]9] (68-18, isrIrwgu, mò 3)

igAwnIAw kw Dnu nwmu hY shij krih vwpw{ ] (68-18, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu lwhw hir nwmu lYin AKut Bry Bzfwr ] (68-19, isrIrwgu, mò 3)

nwnk qoit n AwveL dIE dyvxhwir ]10]6]23] (68-19, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (69-1)

siqguir imilEy Py{ n pvY jnm mrx duKu jwe ] (69-1, isrIrwgu, mò 3)

pUrY sbid sB soJI hoeL hir nwmY rhY smwe ]1] (69-2, isrIrwgu, mò 3)

mn myry siqgur isa icqu lwe ] (69-2, isrIrwgu, mò 3)

inrmlu nwmu sd nvqno Awip vsY min Awe ]1] rhwa ] (69-3, isrIrwgu, mò 3)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương