§inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003


III.2 Møc ®é phæ biÕn nu«i gièng lîn ngo¹i vÉn cßn thÊptải về 0.61 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

III.2 Møc ®é phæ biÕn nu«i gièng lîn ngo¹i vÉn cßn thÊp

Theo ®iÒu tra cña ViÖn Nghiªn cøu ChÝnh s¸ch L­¬ng thùc Quèc tÕ (IFPRI) vµ Bé NN&PTNT n¨m 1999, kho¶ng 75% hé s¶n xuÊt lîn cã nu«i lai hoÆc lîn ngo¹i. Tû lÖ nµy dao ®éng tõ 69% ë c¸c hé s¶n xuÊt quy m« nhá ®Õn 90% ë c¸c hé quy m« lín. Trong khi lîn lai ®· ®­îc ®a sè hé ch¨n nu«i chÊp nhËn, møc ®é phæ biÕn nu«i c¸c gièng lîn ngo¹i cßn ë møc ®é rÊt thÊp. ChØ kho¶ng 20% sè hé cã nu«i lîn ngo¹i, trong ®ã cã18% sè hé nu«i 100% lîn ngo¹i.

ViÖc nu«i lîn ngo¹i phô thuéc vµo quy m« s¶n xuÊt vµ vïng l·nh thæ. ChØ cã kho¶ng 10% sè hé quy m« nhá cã nu«i lîn ngo¹i, trong khi ®ã h¬n 55% sè hé quy m« lín cã nu«i lîn ngo¹i. Hé nu«i lîn ngo¹i ë vïng §«ng Nam Bé vµ §ång b»ng S«ng Cöu Long chiÕm tû lÖ kh¸ lín tæng sè hé nu«i lîn trong vïng, víi 86.5% vµ 70.5%. ë c¸c vïng kh¸c, tû lÖ sè hé chØ nu«i lîn ngo¹i chØ ®¹t 3-4% (B¶ng 3.4)
B¶ng 3.4 Tû lÖ trung b×nh hé nu«i lîn lai vµ ngo¹i theo vïng (%)

Vïng

Tû lÖ trung b×nh hé

Hé chØ nu«i lîn lai, ngo¹i

ChØ nu«i lîn ngo¹i

§ång B»ng S«ng Hång

55,42

3,53

§«ng B¾c

43,18

0,28

T©y B¾c

68,38

0,85

B¾c Trung Bé

46,30

0,00

Duyªn H¶i Nam Trung Bé

71,10

2,31

T©y Nguyªn

96,47

9,41

§«ng Nam Bé

98,16

86,50

§B S«ng Cöu Long

98,16

70,51

Nguån: §iÒu tra IFPRI- BNN&PTNT, 1999
MÆc dï tû lÖ ¸p dông gièng lîn ngo¹i vÉn cßn thÊp nh­ng møc ®é phæ biÕn nu«i c¸c gièng gµ n¨ng suÊt cao th× ngµy cµng t¨ng. Cã ranh giíi râ rÖt gi÷a c¸c hé cã nu«i gµ n¨ng suÊt cao vµ c¸c hé chØ nu«i gièng gµ ®Þa ph­¬ng.

Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn møc ®é phæ biÕn nu«i c¸c gièng vËt nu«i nhËp néi, chñ yÕu lµ do c¸c gièng nhËp néi kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i ë c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt nhá. C¸c hé s¶n xuÊt quy m« nhá th­êng sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n ®Þa ph­¬ng rÎ tiÒn ®Ó nu«i lîn ®Þa ph­¬ng. HÖ thèng nu«i d­ìng chñ yÕu lµ sö dông thøc ¨n th« xanh vµ cã bæ sung thªm thøc ¨n tinh trong khÈu phÇn. TÝnh trung b×nh, khÈu phÇn ¨n cña lîn ®Þa ph­¬ng bao gåm 55,5% lµ nguyªn liªu th«, 42% lµ thøc ¨n xanh, vµ 2,5% lµ thøc ¨n c«ng nghiÖp. L­îng thøc ¨n c«ng nghiÖp dïng chñ yÕu cho lîn n¸i nu«i con. Trong khi ®ã, c¸c gièng lîn ngo¹i cÇn cã tû lÖ thøc ¨n c«ng nghiÖp cao h¬n (kho¶ng 20%), chi phÝ thøc ¨n sÏ cao h¬n, kü thuËt ch¨n nu«i còng phøc t¹p h¬n vµ gi¸ con gièng còng cao h¬n.III.3 Hé ch¨n nu«i cßn thiÕu th«ng tin

Do s¶n xuÊt ch¨n nu«i cña ViÖt Nam cßn manh món, ph©n t¸n. Ch­a cã nh÷ng thÞ tr­êng b¸n bu«n thùc thô vµ thÞ tr­êng ®Êu gi¸ cho c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i nªn hé gia ®×nh chñ yÕu ph¶i b¸n c¸c s¶n phÈm cho c¸c th­¬ng nh©n, c¸c nhµ thu gom. ChÝnh v×, ng­êi ch¨n nu«i bÞ Ðp gi¸. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng ch­a cung cÊp tèt c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng cho ng­êi s¶n xuÊt, trªn 80% nguån th«ng tin chñ yÕu cña ng­êi ch¨n nu«i vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng l¹i do c¸c th­¬ng gia cung cÊp vµ liªn l¹c c¸ nh©n, chÝnh v× thÕ kh«ng tr¸nh khái sù bãp mÐo th«ng tin (B¶ng 3.5).B¶ng 3.5 Nguån th«ng tin chÝnh cña c¸c hé ch¨n nu«i (%)

Nguån th«ng tin

Th«ng tin gi¸ c¶/thÞ tr­êng

C¸c quy ®Þnh th­¬ng m¹i

Th«ng tin tÝn dông

§µi/Tivi

13,98

74,4

11,69

Liªn l¹c c¸ nh©n

38,73

5,45

13,19

Th­¬ng gia

42,8

1,3

4,5

Ng©n hµng

0

0

64,98

C¬ quan khuyÕn n«ng

1,67

8,38

2,22

Kh¸c

2,82

10,47

3,42

Tæng

100

100

100

Nguån: IFPRI-MARD, 1999.: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương