Img src= data: image/jpegtải về 122.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích122.33 Kb.


HANOI DEPARTMENT OF CULTURE, SPORTS AND TOURISMFALCULTY OF HANOI AIKIDO

---***---

Socialism and Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

--------*****--------

Date month year 2010PROGRAM OF 2010 INTERNATIONAL AIKIDO TRAINING & DEMONSTRATION IN HANOI

CELEBRATION OF 1000 YEARS THANG LONG – HANOI

WELCOME TO THE SECOND AIKIDO ASEAN FELLOWSHIP SEMINAR & FRIENDSHIP GATHERING
REGISTRATION FORM


Name of Dojo (Club):

Subsidiary of :

Address of Dojo/Club:

Manager of Dojo/Club:

Representative:

Contact: (Tel: ) (Fax: )(Email: )


Year of establishment:

Number of students:

List of participants to the program:

Name Dan/kyu Sex Age1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương