Ih Teân/Name/姓名tải về 117.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích117.87 Kb.

ih

Teân/Name/姓名

Ngaøy sinh/

Date of birth/

出生日期

Nôi sinh (Tænh/Thaønh)/

Place of birth

(City/Province)/

出生地點 (省、市)

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

24/06/1992

BẮC GIANG

Tröôøng/School/學校

Ngaønh/Major/專門

Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM/

University of Economics – HCMC/

胡志明市- 經濟大學


Tài chánh doanh nghiệp

Corporate Finance營業財政

Ngaøy nhaän hoïc boång

Scholarship awards date

獲獎學金日期

Soá tieàn hoïc boång

Scholarship amount

獎學金金額

(VNÑ)

Ñieåm TB HK/ naêm

Grade of semester/ year

學期/ 學年平均分數

Lôùp

Class

年級

Ghi chuù

Remark

備註

15/3/2006

23/9/2006

15/3/2007

23/9/2007

15/3/2008

27/9/2008

25/9/2009

25/9/2010

25/9/2011

10.000.000

8.61

5
22/9/2012

10.000.000

8.75

NH005
Thaønh tích vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc/ Other Achievements & information/ 獲得成績及其他有關資訊

- Gia Đình

- Family


- 家境

-

- Học Ngoài Giờ

- Additional Study

- 課餘


- võ Aikido

- Aikido martial art

- Aikido武術- Sở Trường

- Good At

- 專長


- Làm việc nhóm,thiết kế poster,aikido

- team work,design poster,aikido

- 分小組工作, 設計poster,aikido


- Hoạt động ngoại khóa
- extracurricular activities
- 課餘活動

- tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi 2011-2012, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức,tham gia các khóa học kỹ năng mềm

- “tiếp sức mùa thi” campaign 2011-2012, actively participate in the operations organized by the Youth Union of the university, engaged soft skill courses

- 參加2011~2012考試期協助考生活動, 積極參加學校青年團及地方組織的活動,參加各技能班.- Thành tích
- Achievement
-成績

- Đạt thành tích cao trong học tập, Đạt giải Nhất năm 2007,giải Ba năm 2009, giải Nhì năm 2010 trong cuộc thi HSG cấp thành phố môn Vật lý

- gained high scores in studying, The First Prize of city level Physics Competition in 2007,the Third prize in 2009 and the Second prize in 2010-學習成績高, 考胡市級物理科之優秀生2007年第1獎,2009年第3獎,2010第2獎

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương