Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai chịu nhiều áp lực lớn từ phía quân Nguyêntải về 5.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích5.17 Kb.
Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai chịu nhiều áp lực lớn từ phía quân Nguyên. Đỗ Khắc Chung sang trại giặc Nguyên bàn việc nghị hòa vào đầu năm 1285 khi quân Trần rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Từ cuối năm 1284, quân Nguyên đánh vào các ải Vĩnh Châu, Nội Bàng, Thiết Lược, Chi Lăng khiến quân Trần bị thua và lui về đóng ở bến Vạn Kiếp. Vua Trần Nhân Tông phải ngự thuyền nhẹ rời kinh đô sang lộ Hải Đông. Dù đã tăng cường lực lượng quân đội, bố trí phòng thủ ở những nơi hiểm yếu nhưng trước thế giặc quá mạnh, quân Trần liên tiếp bị đẩy lui. Quân Nguyên đã khẳng định thế lấn át trong những cuộc giao tranh đầu tiên với quân Trần. Khi quân Nguyên dựng trại tại bến sông Hồng, Đỗ Khắc Chung đã chủ động xin vua Trần Nhân Tông sang trại giặc bàn nghị. Đối diện với tướng giặc Ô Mã Nhi, bản lĩnh và tài năng ứng đối của Đỗ Khắc Chung lại càng được thể hiện rõ. Đỗ Khắc Chung mang thư xin giảng hòa của vua Trần Nhân Tông nhưng không hề quỵ lụy hay nhún nhường trước quân Nguyên. Ngược lại, trước những uy hiếp của Ô Mã Nhi, Đỗ Khắc Chung vẫn cứng cỏi biện luận. Với tư cách là sứ thần của một nước nhỏ mang thư xin giảng hòa trong tình thế nguy cấp, Đỗ Khắc Chung đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của một sứ thần đó là không làm nhục mệnh vua. Sự trở về an toàn của Đỗ Khắc Chung đã có giá trị tinh thần rất lớn cổ vũ niềm tin của quân dân Đại Việt trước sức tấn công mạnh mẽ của quân Nguyên. Vậy nên sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nguyên năm 1285, Đỗ Khắc Chung đã được ban quốc tính và gia thêm chức tước. Từ đây càng khẳng định vị trí của Đỗ Khắc Chung trong hàng ngũ quan đại thần dưới triều Trần.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương