Đối với trường hợp đã được chốt sổ bhxhtải về 22.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích22.42 Kb.
Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 01/5/2012

Số Hồ sơ: 311/……………/THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số Hồ sơ: 311/……………/THU-SO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN

đối với trường hợp đã được chốt sổ BHXH

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)
1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Đối tượng tham gia BHXH, BHTN bắt buộc:
1

Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)
2.

Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)
3.

Danh sách điều chỉnh lao động & mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 03 bản)
4.

Sổ BHXH (mẫu cũ)  hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới) 
5.

Các tờ rời sổ BHXH
6.

Bản tổng hợp quá trình đóng BHXH, BHTN mẫu 07/SBH (áp dụng đối với trường hợp đã chốt sổ in tờ rời sổ BHXH)
7.

- Danh sách điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản);

- Bản sao CMND (01 bản)


8.

Hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh: Quyết định, Hợp đồng …………….
II.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:
1.

Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)
2.

Biên lai thu tiền do đại lý thu, hoặc chứng từ nộp tiền…
3.

Sổ BHXH (mẫu cũ)  hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới) 
4.

Các trang tờ rời sổ BHXH
5.

Bản tổng hợp quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) (áp dụng đối với trường hợp đã chốt sổ in tờ rời sổ BHXH)

Lưu ý: Tại điểm 7 mục I chỉ áp dụng đối với sổ BHXH (mẫu cũ), đơn vị bổ sung thông tin cá nhân còn thiếu so với trang 3 sổ: ngày cấp CMND để in tờ bìa sổ mới.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải đối chiếu trên chương trình SMS: Đối với trường hợp người tham gia BHXH vẫn tiếp tục đóng, thì nộp hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số: 311/…/THU; đối với trường hợp người tham gia BHXH đã ngừng đóng BHXH, thì nộp hồ sơ theo BK số 311/…/THU- SO.

Ngày trả kết quả: ……………./……………../…………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ)


……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
: resource -> giaodichmotcua
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 609/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 105/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 307/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại tờ khai cấp sổ bhxh do mất
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 305/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh do mất
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 309/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Thu hồi sổ bhxh đã chốt của nlđ đóng bhxh
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 310/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 312/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp sổ bhxh cho kỳ trước
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 314/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
giaodichmotcua -> Số Hồ sơ: 403/ /the cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương