I. VỀ LẬp và thẩM ĐỊnh dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựNGtải về 36.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2016
Kích36.76 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 995 /UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 16 tháng 3 năm 2015
V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 trên địa bàn tỉnh
Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 (sau đây gọi là Luật Xây dựng 2014) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 về việc thực hiện Luật Xây dựng 2014 (sau đây gọi là Công văn 3482/BXD-HĐXD). Theo đè nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 28/BC-SXD ngày 05/02/2015; để bảo đảm hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh không bị gián đoạn trong khi chờ các cơ quan Trung ương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng 2014 và Công văn 3482/BXD-HĐXD; cụ thể như sau:I. VỀ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Lập dự án và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

a) Dự án được phê duyệt sau ngày 01/01/2015 thì điều chỉnh nội dung phù hợp với quy định tại Điều 54, Điều 55 của Luật Xây dựng 2014 trước khi trình thẩm định, phê duyệt.

b) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo và các công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014.

2. Thẩm định dự án và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương (sau đây gọi là Sở quản lý công trình chuyên ngành), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Phòng Quản lý đô thị thuộc thành phố hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc huyện (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện) chủ trì thẩm định dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014. Trừ các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư. Cụ thể như sau:

- Sở Xây dựng chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật; Sở Giao thông Vận tải chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình giao thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công Thương chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình công nghiệp, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; trừ các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện dưới đây.

- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy định tại Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 về bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh; trừ các dự án do các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trên địa bàn Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh.

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện có trách nhiệm chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình do UBND cấp huyện quyết định đầu tư theo phân cấp và ủy quyền tại điểm c khoản 2 Điều 2 Quy định một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 3910/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh.

b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

- Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định nội dung thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014 đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trừ các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thẩm định nội dung thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014 đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

c) Từ ngày 01/01/2015, các dự án chưa được phê duyệt thì phải chuyển về Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện để thẩm định theo phân cấp ủy quyền nêu trên (kể cả các dự án, Báo cáo kinh tế kỹ - thuật điều chỉnh).

II. VỀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

1. Từ ngày 01/01/2015, công trình chưa được phê duyệt thiết kế, dự toán thì nội dung lập, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 80, Điều 83 của Luật Xây dựng 2014.

2. Thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thực hiện theo Điều 57, Điều 82 Luật Xây dựng 2014 và quy định về thẩm quyền thẩm tra thiết kế theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình trên địa bản tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Quyết định 3117/QĐ-UBND).

3. Quy trình tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán được áp dụng theo quy định về quy trình thẩm tra thiết kế tại Quyết định số 3117/QĐ-UBND.

4. Kể từ ngày 01/01/2015 các thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phải chuyển về Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện để thẩm định theo phân cấp, ủy quyền (kể cả thiết kế, dự toán xây dựng sau thiết kế cơ sở điều chỉnh).

III. THẨM QUYỀN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng 2014.

2. Thẩm quyền và quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình áp dụng theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND.

IV. VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1. Những công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

2. Việc cấp phép Xây dựng được thực hiện theo Luật Xây dựng 2014, quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của nghị định 64/2012/NĐ-CP và theo quy định tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

V. VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh Quyết định đầu tư, sau ngày 01/01/2015 giao cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do UBND tỉnh quyết định thành lập làm chủ đầu tư.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư, sau ngày 01/01/2015 giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện làm chủ đầu tư, trừ các dự án đầu tư theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

VI. VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật Đầu tư công và hướng dẫn tại Công văn số 3482/BXD-HĐXD.VII. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

1. Giao các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan rà soát, lập Đề án kiện toàn, sắp xếp hoặc thành lập mới các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định của Luật Xây dựng 2014; trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và quyết định thành lập các Ban quản lý để quản lý đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 để quản lý đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình chuyên ngành và Sở Nội vụ tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Xây dựng tổ chức phổ biến, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Xây dựng 2014, Công văn số 3482/BXD-HĐXD và Công văn này; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan theo đúng quy định của Luật và điều kiện thực tế của địa phương. Sau khi Trung ương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014, chủ trì phối hợp các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phân công, phân cấp quản lý trong lĩnh vực hoạt động xây dựng để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh./.Nơi nhận:


- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH.()
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương