I. some grammatical pointstải về 2.27 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

KEY TO TEST OF UNIT 11

1. B

2.D

3.B

4.C

5. A

6. B

7. B

8. B

9. B

10. D

11. B

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. A

24. A

25. D

26. D

27. B

28. D

29. B

30. C

31. C

32. D

33. A

34. D

35. B

36. A

37. D

38. D

39. B

40. B

41. B

42. B

43. A

44. D

45. A

46. B

47. D

48. D

49. A

50. C


KEY TO TEST OF UNIT 12


1.D

2.D

3.B

4.D

5.D

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.C

12.A

13.C

14.D

15.C

16.C

17.A

18.C

19.C

20.C

21.A

22.A

23.C

24.C

25.B

26.A

27.D

28.B

29.C

30.B

31.B

32.B

33.D

34.D

35.C

36.B

37.A

38.B

39.A

40.B

41.B

42.C

43.A

44.B

45.D

46.A

47.C

48.C

49.B

50.D


KEY TO TEST OF UNIT 13


1.A

2.D

3.B

4.C

5.A

6.C

7.C

8.B

9.D

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.A

16.A

17.B

18.A

19.B

20.A

21.B

22.C

23.C

24.D

25.D

26.B

27.C

28.C

29.A

30.A

31.D

32.B

33.D

34.C

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.C

41.C

42.B

43.A

44.D

45.D

46.C

47.A

48.C

49.B

50.D


KEY TO TEST OF UNIT 14


1.D

2.B

3.A

4.D

5.C

6.B

7.A

8.A

9.C

10.B

11.C

12.C

13.A

14.A

15.A

16.C

17.A

18.B

19.B

20.C

21.D

22.C

23.C

24.A

25.C

26.B

27.D

28.D

29.D

30.A

31.B

32.A

33.D

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.D

40.D

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.C

47.B

48.A

49.A

50.C


KEY TO TEST OF UNIT 15


1.C

2.D

3.A

4.B

5.B

6.D

7.D

8.B

9.D

10.C

11.B

12.D

13.A

14.C

15.B

16.D

17.C

18.A

19.D

20.B

21.D

22.B

23.B

24.A

25.B

26.C

27.C

28.C

29.C

30.C

31.B

32.A

33.D

34.C

35.B

36.D

37.C

38.C

39.C

40.C

41.B

42.B

43.A

44.C

45.D

46.D

47.B

48.B

49.A

50.C


KEY TO TEST OF UNIT 16


1.B

2.A

3.C

4.B

5.A

6.B

7.D

8.B

9.A

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.B

16.C

17.D

18.A

19.D

20.D

21.B

22.C

23.A

24.B

25.B

26.A

27.C

28.B

29.D

30.B

31.D

32.C

33.D

34.C

35.B

36. B

37. D

38.A

39. B

40. A

41. D

42.B

43.C

44.D

45.C

46. A

47. B

48.D

49.A

50.B


KEY TO EXAM TEST 11.B

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.C

8.A

9.B

10.C

11.B

12.B

13.D

14.B

15.D

16.A

17.B

18.A

19.D

20.D

21.A

22.B

23.A

24.C

25.A

26.D

27.B

28.D

29.D

30.C

31.A

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.D

38.B

39.D

40.C

41.D

42.A

43.B

44.A

45.B

46.B

47.D

48.C

49.A

50.BKEY TO EXAM TEST 21.A

2.D

3.C

4.C

5.C

6.C

7.C

8.D

9.A

10.D

11.A

12.A

13.D

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.C

20.A

21.D

22.D

23.B

24.C

25.C

26.B

27.B

28.C

29.C

30.D

31.B

32.A

33.C

34.B

35.C

36.B

37.C

38.D

39.A

40.B

41.B

42.D

43.B

44.C

45.D

46.B

47.A

48.D

49.C

50.BKEY TO EXAM TEST 3


1.D

2.D

3.D

4.C

5.C

6.A

7.B

8.C

9.D

10.B

11.B

12.D

13.B

14.A

15.A

16.C

17.B

18.B

19.C

20.D

21.A

22.D

23.C

24.A

25.D

26.B

27.A

28.C

29.B

30.B

31.C

32.A

33.A

34.C

35.B

36.A

37.C

38.C

39.A

40.D

41.C

42.D

43.C

44.B

45.A

46.A

47.A

48.D

49.A

50.CKEY TO EXAM TEST 4


1.A

2.D

3.A

4.D

5.A

6.C

7.A

8.A

9.C

10.A

11.C

12.D

13.C

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.D

20.A

21.A

22.A

23.B

24.D

25.C

26.D

27.A

28.D

29.B

30.C

31.A

32.B

33.A

34.C

35.A

36.A

37.B

38.B

39.C

40.D

41.C

42.D

43.B

44.A

45.D

46.D

47.A

48.B

49.A

50.AKEY TO EXAM TEST 5


1.B

2.C

3.D

4.C

5.A

6.D

7.C

8.A

9.B

10.B

11.C

12.D

13.A

14.B

15.B

16.D

17.C

18.A

19.A

20.C

21.D

22.C

23.A

24.B

25.B

26.C

27.D

28.C

29.A

30.D

31.A

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.D

38.A

39.B

40.D

41.A

42.B

43.C

44.C

45.D

46.D

47.C

48.D

49.C

50.ATABLE OF CONTENT
i. SOME USEFUL GRAMMATICAL POINTS

1. tenses

1. A. present & past tenses ……………………………………… 01 1. B. FUTURE TENSES ………………………………………… 03

2. SUBJECT & VERB AGREEMENT ……………………………………… 06

3. TAG QUESTIONS ……………………………………… 08

4. WISH CLAUSE ………………………………………… 10

5. MODAL VERBS ………………………………………… 11

6. PHRASAL VERBS ………………………………………… 16

7. TO & BARE INFINITIVE ………………………………………… 19

8. GERUND ………………………………………… 21

9. PARTICIPLES ………………………………………… 23

10. ADVERBIAL CLAUSES

10. A. ADVERBIAL CLAUSE OF TIME ……………………..………… 26

10. B. ADVERBIAL CLAUSE OF RESULT …………………..………… 28

10. C. ADVERBIAL CLAUSE OF CONCESSION ……………....……… 31

10. D. ADVERBIAL CLAUSE OF REASON ……………………..……... 38

10. E. ADVERBIAL CLAUSE OF PURPOSE …………………..………. 41

10. F. ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION ………………..……….. 44

10. G. ADVERBIAL CLAUSE OF COMPARISON ……………..………. 47

10. H. ADVERBIAL CLAUSE OF MANNER ……………………..……. 49

10. I. CONJUNCTIONS ………………………………………… 52

11. RELATIVE CLAUSES ………………………………………… 54

12. REPORTED SPEECH ………………………………………… 57

13. PASSIVE VOICE ………………………………………… 60

14. INVERSION ………………………………………… 63

15. WORD FORM ………………………………………… 66

16. MEANING ………………………………………… 69

17. QUANTITY ………………………………………… 73

18. PREPOSITION ………………………………………… 75

19. ARTICLES ………………………………………… 77

20. COMMUNICATION SKILL ………………………………………… 79

21. PHONETICS ………………………………………… 82

22. PRONUNCIATION ………………………………………… 83
II. PRACTICE TESTS
1. PRACTICE TEST OF UNIT 1 ………………………………………… 85

2. PRACTICE TEST OF UNIT 2 ………………………………………… 88

3. PRACTICE TEST OF UNIT 3 ………………………………………… 92

4. PRACTICE TEST OF UNIT 4 ………………………………………… 95

5. PRACTICE TEST OF UNIT 5 ………………………………………… 99

6. PRACTICE TEST OF UNIT 6 ………………………………………… 102

7. PRACTICE TEST OF UNIT 8 ………………………………………… 106

8. PRACTICE TEST OF UNIT 10 ………………………………………… 109

9. PRACTICE TEST OF UNIT 11 ………………………………………… 113

10. PRACTICE TEST OF UNIT 12 ………………………………………… 117

11. PRACTICE TEST OF UNIT 13 ………………………………………… 120

12. PRACTICE TEST OF UNIT 14 ………………………………………… 124

13. PRACTICE TEST OF UNIT 15 ………………………………………… 127

14. PRACTICE TEST OF UNIT 16 ………………………………………… 132


III. EXAM TESTS
1. EXAM TEST 1 ………………………………………….. 136

2. EXAM TEST 2 ………………………………………….. 140

3. EXAM TEST 3 ………………………………………….. 143

4. EXAM TEST 4 ………………………………………….. 1475. EXAM TEST 5 ………………………………………….. 150

ANSWER KEYS ………………………………………….. 154


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương