I. SÁCh tiếng anhtải về 104.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích104.56 Kb.

I. SÁCH TIẾNG ANH1. American history : a survey / Alan Brinkley . - Lịch sử nước Mỹ: một cuộc khảo sát . - Boston : McGraw-Hill, 2007 . - 1 v. (various pagings) : ill. (chiefly col.), col. maps ; 29 cm

          Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử xã hội, văn hóa, đô thị, chủng tộc và dân tộc, lịch sử về môi trường, về phụ nữ và giới tính, và lịch sử nước Mỹ trong bối cảnh toàn cầu.Từ khóa: History; United States; Lịch sử; Hoa Kỳ

Kí hiệu kho : AL..AL9832. Annual Editions: The Family 08/09/ editor Kathleen R. Gilbert . - Sách xuất bản hàng năm: Gia đình 08/09 . - Boston : McGraw-Hill, 2008 . - xviii, 205 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 phần: 1. Các quan điểm về phát triển gia đình; 2. Khám phá và thiết lập các mối quan hệ; 3. Quan hệ gia đình; 4. Những thách thức và cơ hội; 5. Gia đình, hiện tại và trong tương lai.Từ khóa: Family; Develop Family; Gia đình; Phát triển gia đình

Kí hiệu kho : AL..AL965

3. Annual Editions: Education 08/09/ editor Fred Schultz . - Sách xuất bản hàng năm: Giáo dục 08/09 . - Boston : McGraw-Hill, 2008 . - xviii, 237 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Cách suy nghĩ và sự thay đổi trong giáo dục; Quản lý lớp học; Giá trị, xã hội và giáo dục; Các kỹ năng áp dụng trong học tập ở trường; Giáo dục đa văn hóa…Từ khóa: Education; Multicultural Education; Skills; Management class Giáo dục, Giáo dục đa văn hóa; Kĩ năng; Quản lí lớp học

Kí hiệu kho : AL..AL978

4. Caught Reading Assessment Manual/ Sharon Cook, Kathie Babigian . - Sổ tay đánh giá việc đọc của học sinh . - USA: Pearon Education, 2009 . - vi, 193 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra một chương trình đọc toàn diện phát triển giúp các học sinh đang đọc ở mức từ trước biết đọc biết viết thông qua lớp bốn. Nó được thiết kế để được sử dụng với các học sinh lớn tuổi - những người đã rời khỏi trường tiểu học mà không đạt được những kỹ năng cơ bản của việc đọc.Từ khóa: Reading; Asessment of reading; Đọc; Đánh giá việc đọc

Kí hiệu kho : AL..AL981

5. Class action: Improving School Performance in the Developing World through better health and Nuitrition/ Joy Miller Del Rosso; Tonia Marek . - Hoạt động trong lớp học: Nâng cao hiệu quả giáo dục qua sức khỏe và dinh dưỡng . - Washington DC, 1996 . - 54 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến vai trò của sức khỏe và dinh dưỡng đối với giáo dục, đặc biệt ở các khía cạnh: tuyển sinh, kết qua rhọc tập, hiệu quả kinh tế, sức khỏe của thế hệ sau...Từ khóa: Education; Health; Dinh duỡng; Nutrition; Giáo dục; Sức khỏe

Kí hiệu kho : Av..Av14466. Constructing knowledge societies: new challenges for tertiary education  . - Xây dựng xã hội tri thức: những thách thức mới cho giáo dục sau phổ thông . - Washington, 1996 . - 204 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách bàn về vai trò của xã hội tri thức với giáo dục sau phổ thông: tổng quan về chính sách và nội dung của giáo dục sau phổ thông, thay đổi toàn cầu trong giáo dục sau phổ thông, giải quyết những thách thức cũ và đối mặt với những thách thức mới trong xã hội tri thức...Từ khóa: Tertiary education; Knowledge societies; Giáo dục sau phổ thông; Xã hội tri thức.

Kí hiệu kho : Av..Av14477. Doing ethics : moral reasoning and contemporary issues / Lewis Vaughn . - Đạo đức: Lý luận đạo đức và các vấn đề đương đại . - New York : W.W. Norton & Co., 2008 . - xix, 571 p. ; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các khái niệm cơ bản, các bài đọc và bài tập mở rộng cung cấp nhiều tài liệu tham khảo cho các cuộc thảo luận trong lớp cho sinh viên. Cuốn sách gồm 4 phần: 1.Nguyên tắc cơ bản; 2. Lý luận đạo đức; 3. Lý thuyết đạo đức; 4. Vấn đề đạo đức.Từ khóa: Ethics; Đạo đức

Kí hiệu kho : AL..AL9538. Effective group discussion : theory and practice / Gloria J. Galanes, Katherine Adams . - Thảo luận nhóm hiệu quả: lí thuyết và thực tiễn . - Boston : McGraw-Hill, 2007 . - xvii, 473 p. : ill. ; 24 cm.

         Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 phần:1. Các cơ sở của giao tiếp trong nhóm; 2. Phát triển nhóm; 3. Nhóm quan sát và các công cụ đánh giá; 4. Nhóm nhỏ trong suốt quá trình; 5. Cải thiện kết quả đầu ra nhóm.Từ khóa: Small groups; Communication in small groups; Problem solving; Discussion; Nhóm nhỏ; Giao tiếp trong nhóm; Giải quyết vấn đề; Thảo luận
Kí hiệu kho : AL..AL959

9. Employment law for business / Dawn D. Bennett-Alexander, Laura P. Hartman . - Luật lao động cho doanh nghiệp . - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2009 . - xxxii, 842 p. ; 24 cm.

         Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Quy định về mối quan hệ lao động; 2. Các quy định phân biệt đối xử trong việc làm; 3. Quy định về môi trường làm việc.Từ khóa: Labor laws and legislation; Discrimination in employment; Luật lao động; Phân biệt đối xử trong lao động.

Kí hiệu kho : AL..AL96010. Entryways into college reading and learning / by Janet Elder . - Tìm hiểu và học tập các cách nhập học ở trường đại học. - Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2007 . - 1 v., 184 p. (various pagings) : ill. (some col.) ; 28 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một cách tiếp cận mới cho học sinh sau trung học, nền tảng cho sự thành công trong các khóa học phát triển tiếp theo và các môn học khác trường đại học của họ. Đồng thời, cuốn sách  giới thiệu kỹ năng đọc sách và tăng cường xây dựng vốn từ vựng, các chiến lược học tập nói chung và kỹ năng học tập nói riêng.Từ khóa: Higher education; Reading; Learning; Giáo dục đại học; Đọc; Học tập

Kí hiệu kho : AL..AL96711. Early Child Development: Investing in future/ Mary Eming Young . - Phát triển trẻ thơ: đầu tư cho tương lai. . -  . - Washington DC, 1996 . - 102 p.

          Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến vấn đề phát triển trẻ thơ, tầm quan trọng của việc phát triển trẻ thơ ở giai đoạn mầm non, các phương pháp phát triển trẻ: giáo dục thông qua cha mẹ, đưa các dịch vụ giáo dục đến với trẻ, giáo dục qua các phuơng tiện truyền thông...Từ khóa: Giáo dục mầm non; Early education

Kí hiệu kho : Av..Av144512. How to design and evaluate research in education / Jack R. Fraenkel, Norman E. Wallen . - Làm thế nào để thiết kế và đánh giá nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục . - Boston : McGraw-Hill, 2006 . - xxxii, 1 v. (various pagings) : ill. (some col.) ; 27 cm

         Tóm tắt: Cuốn sách gồm 8 phần: 1.Giới thiệu nghiên cứu; 2. Các vấn đề cơ bản của giáo dục; 3. Phân tích dữ liệu; 4. Nghiên cứu định lượng phương pháp; 5. Giới thiệu về nghiên cứu định tính; 6. Các phương pháp nghiên cứu; 7. Nghiên cứu của các học viên; 8. Viết đề xuất nghiên cứu và báo cáo.Từ khóa: Education Research; evaluate research in education; Nghiên cứu giáo dục; Đánh giá nghiên cứu trong giáo dục

Kí hiệu kho : AL..AL96613. Infants, toddlers, and caregivers : a curriculum of respectful, responsive care and education / Janet Gonzalez-Mena, Dianne Widmeyer Eyer  . - Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và người chăm sóc: Chương trình chăm sóc và giáo dục   . - Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2007 . - xxxii, 327 p. : ill. ; 24 cm

          Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các nguyên tắc, phương pháp thực hành và chương trình làm việc dành cho người chăm sóc trẻ em. Đối với trẻ em, những người chăm sóc cần chú trọng vào hướng dẫn trẻ các kỹ năng vận động, ngôn ngữ, cảm xúc, nhận thức, kỹ năng xã hội và quan tâm đến môi trường vật lý và môi trường xã hội xung quanh trẻ.Từ khóa: Child care; Child development; Activity programs; Early Education; Chăm sóc trẻ em; Phát triển trẻ em; Chương trình hoạt động; Giáo dục mầm non

Kí hiệu kho : AL..AL95414. Introduction to law for paralegals / Neal R. Bevans . - Giới thiệu về pháp luật cho người trợ lý . - New York : Aspen Publishers, 2008 . - xxxv, 382 p. : forms : 26 cm

          Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các giải thích đơn giản và ngắn gọn về khái niệm pháp lý và các chủ đề: Những người tham gia trong hệ thống pháp luật; Đạo đức; Hợp đồng và luật kinh doanh; Luật hình sự; Hành chính; Luật gia đình; Sở hữu trí tuệ.Từ khóa: Law; Handbooks; United States; Luật; Sổ tay; Hoa Kỳ

Kí hiệu kho : AL..AL97915. iSpeak : public speaking for contemporary life / Paul Nelson, Judy Pearson, Scott Titsworth.  . - Tự do ngôn luận trong cuộc sống đương đại  . - New York : McGraw-Hill Higher Education, 2009 . - xvi, 285 p. : col. ill. 28 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách khuyến khích tự do ngôn luận bằng cách sử dụng các ví dụ phản ánh các chủ đề quan trọng cá nhân, xã hội, chính trị và vai cộng đồng trên khắp đất nước. Cuốn sách cũng chứng minh rằng truyền thông công cộng trực tiếp liên quan đến những gì mọi người quan tâm, những gì mọi người muốn, và những gì người ta làm.Từ khóa: Public speaking; Tự do ngôn luận

Kí hiệu kho : AL..AL95716. Marriage and family : the quest for intimacy / by Robert H. Lauer and Jeanette C. Lauer . - Hôn nhân và gia đình . - Boston : McGraw-Hill, 2007 . - xxv, 469 p. : ill. ; 25 cm.

            Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu về hôn nhân và cuộc sống gia đình trên cơ sở của lý thuyết xã hội, cách tăng cường sự thân mật, gần gũi trong hôn nhân và gia đình. Trong khi cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về sự phát triển từ hẹn hò đến hôn nhân và gia đình, tác giả cũng đưa ra cách để bảo vệ và nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình.Từ khóa: Marriage; Families, Hôn nhân, Gia đình.

Kí hiệu kho : AL..AL95616. Student atlas of world geography / John L. Allen  . - Bản đồ cho sinh viên: Địa lý thế giới . - Dubuque IA : McGraw-Hill, 2008 . - 1 atlas (xv, 296 p.) : col. maps ; 28 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tầm quan trọng của kết nối địa lý giữa các khu vực như chính trị thế giới, các vấn đề môi trường và phát triển kinh tế. Những tập bản đồ chuyên đề sẽ cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết về nền nông nghiệp, công nghiệp, nhân khẩu học, môi trường, thay đổi kinh tế và chính trị của các khu vực trên thế giới.Từ khóa: Geography; Maps; Atlas; Địa lý; Bản đồ

Kí hiệu kho : AL..AL97117. Student atlas of world politics / John L. Allen  . - Bản đồ chính trị thế giới cho sinh viên . - Boston : McGraw-Hill, 2008 . - 1 atlas (xv, 236 p.) : col. maps; 28 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh những thay đổi chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, môi trường hiện nay trên thế giới. Cuốn sách gồm 9 phần: 1.Thế giới đương đại; 2. Hoa Kỳ: địa lý chính trị và hệ thống chính trị; 3. Dân số, sức khỏe và phát triển con người; 4. Kinh tế toàn cầu;  5. Thực phẩm, năng lượng và vật liệu; 6. Điều kiện môi trường; 7. Bản đồ khu vực; 8. Các nước trên thế giới: các bảng dữ liệu; 9. Chỉ số địa lý.Từ khóa: World politics; Maps; Geography; Chính trị thế giới; Bản đồ; Địa lý

Kí hiệu kho : AL..AL97018. Student Study Guide for use with Psychology/ Benjamin B. Lahey . - Hướng dẫn sinh viên học về tâm lý . -  . - Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2007 . - viii, 328 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về tâm lý học, các phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc cơ bản để học tâm lý học, , trí nhớ, ngôn ngữ, nhận thức, sự phát triển tâm lý…Từ khóa: Psychology; Tâm lý học

Kí hiệu kho : AL..AL97319. The caregiver’s companion : readings and professional resources / [compiled by] Janet Gonzalez-Mena . - Đồng hành của người chăm sóc: bài đọc và nguồn lực chuyên nghiệp . - Boston : McGraw-Hill, 2007 . - viii, 150 p.; 28 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nguyên tắc, thực hành và chương trình giảng dạy, chăm sóc, cách chơi với trẻ chập chững biết đi, những lưu ý trong giáo dục trẻ. Đồng thời, cuốn sách cũng cung cấp các hướng dẫn để quan sát sự phát triển của trẻ.Từ khóa: Child care; Child development; Chăm sóc trẻ em; Phát triển trẻ em
Kí hiệu kho : AL..AL964

20. The early childhood curriculum : inquiry learning through integration / Suzanne Krogh and Pamela Morehouse . - Chương trình giáo dục mầm non: Yêu cầu học tập thông qua hòa nhập . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - ix, 405 p. : ill. ; 22 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các hướng dẫn chi tiết để tiếp cận yêu cầu và hòa nhập với công việc giáo dục sớm cũng như những kiến thức cơ bản trong lý thuyết, triết học, nghiên cứu, và phát triển trẻ em, đây là những kiến thức cho các giáo viên tương lai để tạo ra các chương trình giảng dạy có hiệu quả của riêng mình.Từ khóa: Early childhood education; Curriculum planning; Giáo dục mầm non; Kế hoạch giảng dạy

Kí hiệu kho : AL..AL95221. Today’s moral issues : classic and contemporary perspectives / Daniel Bonevac  . - Các vấn đề đạo đức: Quan điểm cổ điển và đương đại . - Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2006 . - xiv, 658 p. ; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các bài đọc lý thuyết liên quan đến các vấn đề đạo đức đương đại,  các quan điểm lịch sử liên quan đến các vấn đề đạo đức hiện nay. Cuốn sách gồm 4 phần: 1. Nguyên tắc đầu tiên; 2. Tự do; 3. Quyền và trách nhiệm; 4. Công lý và bình đẳng.Từ khóa: Ethical; Ethical problems; Textbooks; Đạo đức; Vấn đề đạo đức; Sách giáo khoa.

Kí hiệu kho : AL..AL94922. Traditions & encounters : a brief global history / by Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets. Vol 2. From 1500 to the present . - Truyền thống và bất ngờ: Giới thiệu tóm tắt lịch sử toàn cầu. Tập 2 (Từ năm 1500 đến nay) . - Boston : McGraw Hill Higher Education, 2008 . - xxxii, 675 p. : ill. (chiefly col.), maps ; 26 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tóm tắt các nền văn hóa cùng với lịch sử toàn cầu từ năm 1500 đến nay. Tập 2 gồm 3 phần: 4. Nguồn gốc của thời kỳ phụ thuộc lẫn nhau toàn cầu, 1500 - 1800; 5. Thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp và đế quốc, 1750 - 1914; 6. Tổ chức lại toàn cầu.Từ khóa: World history; Lịch sử thế giới

Kí hiệu kho : AL..AL95523. Vienam Education and Training Directory (3rd edition)/ International Co-operation Department, Ministry of Education and Training  . - Danh bạ giáo dục và đào tạo Việt Nam  . - H.: Nxb Giáo dục, 2004 . - 707 tr.

            Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những thông tin cập nhật và hệ thống về giáo dục Việt Nam: 1. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; 2. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010; 3. Thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay.Từ khóa: Giáo dục; Việt Nam

Kí hiệu kho : Av..Av1448


II. SÁCH TIẾNG VIỆT24 . Chương trình quốc gia theo tiếp cận môn học ở Úc - nghiên cứu điển hình môn tiếng Anh: Tổng luận/ Trung tâm Thông tin - Thư viện. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.  . - H., 2011 . - 30 tr.

            Tóm tắt: Tổng luận giới thiệu mục tiêu, các yếu tố cấu thành chương trình quốc gia theo tiếp cận môn học ở Úc; một số điểm cần lưu ý trong chương trình quốc gia theo tiếp cận môn học lớp 12; xây dựng chương trình môn tiếng Anh; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.Từ khóa: Chương trình quốc gia; Tiếp cận môn học; Tiếng Anh; Úc

Kí hiệu kho : VL..VL1982-8325. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam/ Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng cục dạy nghề; Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông  . - H.: Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 . - 476 tr.

            Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học về các nội dung: 1. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 2. Đổi mới và phát triển dạy nghề ở Việt Nam; 3. Đổi mới và phát triển các trường ngoài công lập ở Việt Nam.Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp; Giáo dục đào tạo; Đổi mới giáo dục

Kí hiệu kho : Vv..Vv4003-0426. Giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên/ Hoàng Anh  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 198 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm các biết viết trình bày những vấn đề lý luận chung về nhân cách, nhân sách sinh viên; thực trạng sinh viên Việt Nam và vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên.Từ khóa: Giáo dục đạo đức; Nhân cách; Sinh viên

Kí hiệu kho : Vv..Vv3985-8627. Giáo dục: Xin cho tôi nói thẳng / Hoàng Tuỵ  . - H. : Tri thức, 2011 . - 314tr. 21cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những quan điểm của giáo sư Hoàng Tuỵ về nền giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây: phân tích những tồn tại, bất cập trong giáo dục cũng như đề xuất những phương án khắc phục một cách quyết liệt.


Từ khóa: Giáo dục; Tồn tại; Thực trạng; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv398328. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học : Tài liệu dùng cho giáo viên tiểu học / Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Thị Thúy Hằng  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 199 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh tiểu học, vấn đề giáo dục giá trị sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, một số trò chơi giáo dục cho học sinh tiểu học.

Từ khóa: Giáo dục; Giá trị sống; Kỹ năng sống; Học sinh; tiểu học

Kí hiệu kho : Vv..Vv405329. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở : Tài liệu dùng cho giáo viên THCS/ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Đặng Hoàng Minh  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 218 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh học sinh THCS, vấn đề giáo dục giá trị sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh học sinh THCS, một số trò chơi giáo dục cho học sinh học sinh THCS.

Từ khóa: Giáo dục; Giá trị sống; Kỹ năng sống; Học sinh; Trung học cơ sở

Kí hiệu kho : Vv..Vv405430. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông: Tài liệu dùng cho giáo viên THPT / Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Vũ Phương Liên.  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 235 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh học sinh THPT, vấn đề giáo dục giá trị sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh học sinh THPT, một số trò chơi giáo dục cho học sinh học sinh THPT.

Từ khóa: Giáo dục; Giá trị sống; Kỹ năng sống; Học sinh; Trung học phổ thông

Kí hiệu kho : Vv..Vv405531. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non: Tài liệu dùng cho giáo viên mầm non/ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Phan Thị Thảo Hương.  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 187 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mầm non, vấn đề giáo dục giá trị sống và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, một số trò chơi giáo dục cho trẻ.

Từ khóa: Giáo dục; Giá trị sống; Kỹ năng sống; Trẻ mầm non

Kí hiệu kho : Vv..Vv405232. Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCRC, 1966)/ Trung tâm Nghiên cứu quyền con nguời - quyền công dân, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2012 . - 395 tr., 21cm

            Tóm tắt: Cuốn sách gồm các phần: 1. Quá trình soạn thảo công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR); 2. Phân tích tóm tắt nội hàm của các quyền được ghi nhận trong Công ước; 3. Cơ chế giám sát việc thực thi công ước.Từ khóa: Công ước quốc tế; Kinh tế; Xã hội; Văn hóa

Kí hiệu kho : Vv..Vv400733. Hồ Chí Minh về phát hiện, bỗi dưỡng, sử dụng nhân tài / Tuyển chọn: Giang Thiệu Thanh, Hoàng Yến My . - H. : Từ điển Bách khoa, 2011 . - 271tr. : ảnh ; 24cm.

            Tóm tắt: Cuốn sách gồm các bài nói, bài viết, tác phẩm của Bác Hồ được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ năm 1945 đến khi Bác mất về phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhân tài

Kí hiệu kho : Vv..Vv3981-8234. Huyền thoại về những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh  . - H.: Lao động, 2012 . - 491 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và những câu chuyện kể về những anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của Việt Nam.Từ khóa: Lịch sử; Tiểu sử; Nhân vật

Kí hiệu kho : VL..VL198535. Lối sống 1: Năng lực tự phục vụ/ Nhóm Cánh buồm  . - H.: Tri thức, 2012 . - 67 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ có lối sống mới với những năng lực sống đồng thuận, tổ chức lối sống tự lập cho trẻ em thông qua tổ chức một chuỗi công việc tự phục vụ của từng em.Từ khóa: Lối sống; Đạo đức; Lớp 1; Sách tham khảo

Kí hiệu kho: Vv..Vv399336. Lối sống 2: Năng lực sống trong cộng đồng/ Nhóm Cánh buồm.  . - H.: Tri thức, 2012 . - 115 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách trang bị cho trẻ mục tiêu đạo đức có cách thức tổ chức lối sống mới hiện đại, hành vi sống tự nhiên nhưng biết độc lập, tự chủ, biết tìm kiếm sự đồng thuận để sống hài hoà trong nền văn minh đương đại.


Từ khóa: Lối sống; Lớp 2; Đạo đức; Sách tham khảo

Kí hiệu kho : Vv..Vv399437. Những anh hùng sống mãi ở lứa tuổi 20: Nơi huyền thoại không thể nào quên/ Tuyển chọn: Hoàng Lan, Hạnh Nguyên.  . - H.: Lao động, 2012 . - 462 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những tấm gương anh hùng trong thời kỳ chống Pháp (Châu Văn Liêm, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Đức Cảnh...), thời kỳ chống Mỹ (Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc..) cùng những lá thư và những trích dẫn trong những trang nhật ký của những tuổi đời 20. Đồng thời, cuốn sách cũng tập hợp những bài viết bằng những ký ức, cảm xúc kính trọng, yêu thương.. dành cho những anh hùng tuổi đôi mươi.Từ khóa: Tiểu sử; Nhân vật

Kí hiệu kho : VL..VL198438. Phát huy hiệu của của giáo dục đại học: Kỹ năng và nghiên cứu để tăng trưởng ở khu vực Đông Á/ Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á Thái Bình Dương.  . - H.: Ngân hàng Thế giới, 2012 . - 223 tr.

            Tóm tắt: Báo cáo khu vực này đưa ra các phân tích về vấn đề giáo dục đại học: giáo dục đại học để tăng trưởng thông qua kỹ năng, nghiên cứu; giáo dục đại học có đáp ứng được kỳ vọng; sự thiếu gắn kết trong giáo dục đại học; đầu tư cho giáo dục đại học; quản lý giáo dục đại học công lập; định hướng cho giáo dục đại học.Từ khóa: Giáo dục đại học; Hiệu quả; Đầu tư; Quản lý giáo dục

Kí hiệu kho : Vv..Vv3987-8839. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế/ Vũ Văn Phúc; Nguyễn Duy Hùng.  . - H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 495 tr.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các nội dung: 1. Tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực, những vấn đề lý luận chung; 2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của miột số ngành trong nước và của một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới; 3. Phân tích thực trạng những bất cập, thách thức và đề xuất các giải pháp của phát triển nguồn nhân lực nói chung của nước ta hiện nay.Từ khóa: Nguồn nhân lực; Phát triển nguồn nhân lực; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Hội nhập quốc tế

Kí hiệu kho : Vv..Vv4005-0640. Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ Trần Quốc Toản (ch.biên) . - H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 538 tr.
            Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ bản chất của giáo dục, hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn sự tác động của kinh tế thị trường, cơ chế thị trường đối với sự phát triển giáo dục - đào tạo; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục - đào tạo trong các nền kinh tế thị trường khác nhau; nghiên cứu thực trạng phát triển giáo dục - đào tạo Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước, chuyển sang thể chế kinh tế thị trường...

Từ khóa: Phát triển giáo dục; Kinh tế thị trường; Hội nhập quốc tế

Kí hiệu kho : Vv..Vv3989-9041. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Thị Hồng Điệp  . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 317tr. : bảng ; 24cm

            Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức. Thực trạng phát triển và các quan điểm, giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam.Từ khóa: Nguồn nhân lực; Kinh tế tri thức; Nhân lực chất lượng cao; Phát triển nguồn nhân lực; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv3979-8042. Tâm lý phát triển của học sinh và những bài học kinh nghiệm từ thực tế/ Nguyễn Thơ Sinh  . - H.: Nxb Lao động, 2012 . - 431 tr.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề tâm lý trẻ em, gồm các phần: 1. Phát triển tâm lý trẻ em; 2. Câu chuyện của đấng sinh thành; 3. Nỗi lòng của con trẻ; 4. Gỡ rối cùng chuyên gia.Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý trẻ em; Phát triển tâm lý

Kí hiệu kho : VL..VL1988-8943. Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay/ Vũ Dũng . - H.: Từ điển Bách khoa, 2012 . - 370 tr.

            Tóm tắt: Cuốn sách phân tích đời sống vật chất, tâm lý của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay, những thuận lợi và đặc biệt là những khó khăn mà họ đang gặp phải trong sự hòa nhập vào cuộc sống xã hội, từ đó đưa ra những giải pháp giúp đỡ nhóm xã hội yếu thế thích nghi với xã hội một cách hiệu quả hơn.Từ khóa: Thích ứng xã hội; Nhóm xã hội yếu thế

Kí hiệu kho : Vv..Vv4001-0244. Tiếng Anh 1: Âm và từ - trò chơi ngôn ngữ/ Nhóm Cánh buồm  . - H.: Tri thức, 2012 . - 106 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn các em học sinh lớp 1 nắm vững ngữ âm tiếng Anh thông qua một số trò chơi ngôn ngữ phát âm, tìm từ...Từ khóa: Tiếng Anh; Lớp 1; Ngữ âm; Sách tham khảo

Kí hiệu kho : Vv..Vv399145. Tiếng Anh 2: Từ và từ loại - trò chơi ngôn ngữ/ Nhóm Cánh buồm  . - H.: Tri thức, 2012 . - 125 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp vốn từ vựng và các loại từ loại tiếng Anh như danh từ, động từ, tính từ... cho các em học sinh thông qua một số trò chơi ngôn ngữ.Từ khóa: Lớp 2; Sách tham khảo; Tiếng Anh; Từ vựng

Kí hiệu kho : Vv..Vv399246. Tiếng Việt 2: Từ vựng - Tạo ra và dùng từ ngữ tiếng Việt/ Nhóm Cánh buồm.  . - H.: Tri thức, 2012 . - 169 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ hiểu và sử dụng thành thạo cách tạo và dùng từ ngữ tiếng Việt.Từ khóa: Tiếng Việt; Lớp 2; Từ vựng; Sách tham khảo

Kí hiệu kho : Vv..Vv399947. Tiếng Việt 4: Văn bản - Tạo ra và dùng văn bản tiếng Việt/ Nhóm Cánh buồm.  . - H.: Tri thức, 2012 . - 126 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ học kỹ thuật làm ra một đoạn văn, cách phát triển từ một đoạn văn thành bài văn nhằm dạy trẻ em tự mình tạo ra các loại văn bản tiếng Việt.Từ khóa: Tiếng Việt; Lớp 4; Văn bản; Sách tham khảo

Kí hiệu kho : Vv..Vv400048. Văn 1: Đồng cảm - Trò chơi đóng vai/ Nhóm Cánh buồm  . - H.: Tri thức, 2012 . - 81 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ học môn văn lớp 1 thông qua các trò chơi đóng vai để dạy trẻ em lòng đồng cảm với những cảnh ngộ khác nhau của con người.Từ khóa: Văn học; Lớp 1; Sách tham khảo

Kí hiệu kho : Vv..Vv399549. Văn 2: Tưởng tượng - Làm ra một hình tượng/ Nhóm Cánh buồm . - H.: Tri thức, 2012 . - 119 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ em năng lực tưởng tượng từ trí nhớ thị giác, trí nhớ thính giác, từ cảm nhận và tượng tượng trong nhiều cách thể hiện khác nhau để tạo ra những hình tượng nghệ thuật.Từ khóa: Văn học; Lớp 2; Sách tham khảo; Tưởng tượng

Kí hiệu kho : Vv..Vv399650. Văn 3: Liên tưởng - Tạo ra một ý/ Nhóm Cánh buồm.  . - H.: Tri thức, 2012 . - 106 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ em năng lực liên tưởng từ trải nghiệm tự nhiên, văn hóa và xã hội để tạo ra những ý nghĩa gửi trong các hình tượng nghệ thuật.Từ khóa: Văn học; Lớp 3; Sách tham khảo; Liên tưởng

Kí hiệu kho : Vv..Vv399751. Văn 4: Bố cục - Tạo ra một chủ đề/ Nhóm Cánh buồm.  . - H.: Tri thức, 2012 . - 124 tr.; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ em năng lực bố cục (sắp xếp) theo 3 thể loại trữ tình, tự sự để từ một đề tài có thể biết tạo ra những chủ đề một cách có ý thức.Từ khóa: Văn học; Lớp 4; Sách tham khảo

Kí hiệu kho : Vv..Vv3998


III. ĐỀ TÀI52. Nghiên cứu kinh nghiệm gắn kết đào tạo đại học với nhu cầu nhân lực của một số nước trên thế giới: Báo cáo tổng kết/ Đinh Thị Bích Loan . - Mã số đề tài: V2008-01 . - H., 2011 . - 97 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài làm rõ những khái niệm cơ bản về lĩnh vực nghiên cứu như đào tạo đại học, nhân lực, nhu cầu nhân lực, thị trường lao động và các quy luật của thị trường lao động...; tổng quan về tình hình gắn kết đào tạo với nhu cầu nhân lực ở Việt Nam. Đặc điểm của hệ thống giáo dục và giáo dục đại học ở Mỹ và Singapore, kinh nghiệm gắn kết đào tạo đại học với nhu cầu nhân lực của hai nước này. Đề tài cũng đưa ra đề xuất nhằm tăng cường sự đáp ứng của đào tạo đại học với nhu cầu nhân lực ở Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học; Nhân lực; Nhu cầu nhân lực; Đào tạo nhân lực

Kí hiệu kho: NC..NC219853. Nghiên cứu đánh giá quốc gia về kết quả học tập của học sinh phổ thông: Báo cáo tổng kết/ Đỗ Ngọc Thống . - Mã số đề tài: B2009-37-78. - H., 2011 . - 163 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài phân tích và làm nổi bật tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu đánh giá quốc gia; tổng quan tình hình nghiên cứu về đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh phổ thông quốc tế và Việt Nam. Quan niệm về đánh giá và đánh giá quốc gia, phân biệt đánh giá quốc gia với các hình thức đánh giá khác trong giáo dục nhà trường. Tổng kết và hệ thống hóa một số khái niệm liên quan đến đánh giá và đánh giá quốc gia. Phân tích thực trạng khảo sát đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất định hướng về mô hình đánh giá quốc gia về kết quả học tập của học sinh phổ thông.

Từ khóa: Đánh giá; Đánh giá quốc gia; Kết quả học tập; Học sinh phổ thông

Kí hiệu kho: NC..NC220154. Nghiên cứu phương thức đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc trong trường phổ thông: Báo cáo tổng kết/ Bùi Văn Thành . - Mã số đề tài: B2007-40-01. - H., 2012 . - 129 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận của phương thức đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc trong trường phổ thông; 2. Cơ sở thực tiễn của phương thức đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc trong trường phổ thông; 3. Đề xuất phương thức đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc trong trường phổ thông.

Từ khóa: Giáo viên; Phương thức đào tạo; Dạy tiếng dân tộc

Kí hiệu kho: NC..NC220255. Thực trạng và giải pháp quản lý việc dạy tiếng dân tộc ở cấp tiểu học: Báo cáo tổng kết/ Mông Ký Slay . - Mã số đề tài: B2007-37-07NV . - H., 2012 . - 100 tr.

Tóm tắt: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý dạy tiếng dân tộc trong trường học ở cấp tiểu học và nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia về vấn đề này, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp, nhằm đưa việc dạy tiếng dân tộc ở tiểu học vào nề nếp và có chất lượng.

Từ khóa: Quản lý dạy học; Giảng dạy; Dạy tiếng dân tộc; Tiểu học

Kí hiệu kho: NC..NC2203IV. LUẬN ÁNTop of Form

56. Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối kinh tế - kỹ thuật: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Văn Hiến . - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán . - Mã số: 62.14.10.01 . - Người hướng dẫn: Trần Đình Vuông, Trần Đình Châu . - H., 2012 . - 177 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực khám phá của sinh viên thông qua dạy học bộ môn Toán cao cấp ở các trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật. Tìm hiểu thực trạng dạy và học toán cao cấp ở một số trường cao đẳng và đại học khối kinh tế - kỹ thuật tại Thái Bình. Xây dựng một số biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học bộ môn Toán cao cấp. Thực trạng kiểm chứng các biện pháp sư phạm  qua dạy học một số nội dung toán cao cấp theo hướng bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên.

Từ khóa: Năng lực khám phá; Dạy Toán; Toán cao cấp; Sinh viên

Kí hiệu kho: H..H135657. Dạy học môn Toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Trần Thúy Ngà . - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán . - Mã số: 62.14.10.01 . - Người hướng dẫn: Đỗ Tiến Đạt, Lê Văn Hồng . - H., 2012 . - 187 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học môn Toán tiểu học. Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm góp phần dạy học môn Toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan. Minh họa cụ thể việc sử dụng các biện pháp đã đề xuất trong quá trình dạy một số nội dung kiến thức Toán cho học sinh tiểu học và thực nghiệm sư phạm.

Từ khóa: Toán; Dạy Toán; Tiểu học; Phương pháp trực quan

Kí hiệu kho: H..H135358. Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Tâm lý học/ Đinh Đức Hợi . - Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành . - Mã số: 62.31.80.05 . - Người hướng dẫn: Trần Thị Bích Trà, Trần Quốc Thành . - H., 2012 . - 176 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án khái quát cơ sở lí luận của vấn đề nhân cách, phẩm chất nhân cách của người giáo viên, phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT). Phát hiện và thẩm định nhằm xác định những phẩm chất nhân cách cơ bản của người giáo viên trường PTDTNT và bước đầu tiến hành thực nghiệm tác động nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc cho giáo sinh sư phạm. Mô tả một số chân dung phẩm chất nhân cách của giáo viên trường PTDTNT và đề xuất một số vấn đề về phương hướng và biện pháp trong khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trường PTDTNT để giáo viên có những phẩm chất nhân cách đáp ứng yêu cầu của nghề.

Từ khóa: Tâm lý; Phẩm chất giáo viên; Nhân cách giáo viên; Trường phổ thông dân tộc nội trú

Kí hiệu kho: H..H135759. Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Trương Thị Thu Yến. Lý luận và lịch sử giáo dục 62.14.01.01 Luận án Viện KHGDVN Bộ GD & ĐT Đặng Thành Hưng, Nguyễn Hữu Hợp . - H., 2012 . - 144 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận của việc rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên trường tiểu học. Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học nói chung và thực trạng kỹ năng dạy học nhóm của giáo viên trong trường tiểu học. Đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học qua hoạt động bồi dưỡng thường xuyên.

Từ khóa: Giáo dục học; Dạy học nhóm; Kỹ năng dạy học nhóm; Giáo viên tiểu học

Kí hiệu kho: H..H1355

     5. Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên toán đại học sư phạm: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Phan Thị Tình. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 62.14.10.01 Luận án Viện KHGDVN Bộ GD & ĐT Trần Luận, Nguyễn Thị Lan Phương . - H., 2012 . - 199 tr.+phụ lục
                 Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn; 2. Biện pháp tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên toán đại học sư phạm; 3. Thực nghiệm sư phạm.
Từ khóa: Toán học; Dạy Toán; Xác suất thống kê; Quy hoạch tuyến tính; Sinh viên; Đại học sư phạm
H..H1354
Bottom of Form


Bottom of Form


: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương