I nghề nghiệp luật và an ninhtải về 45.75 Kb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu02.04.2024
Kích45.75 Kb.
#57042
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
TAKĐ1


I. NGHỀ NGHIỆP
1. Luật và an ninh

 • Bodyguard (ˈbɒdɪˌgɑːd): vệ sĩ

 • Judge (ˈʤʌʤ): quan tòa

 • Forensic scientist (fəˈrɛnsɪk ˈsaɪəntɪst): nhân viên pháp y

 • Lawyer (ˈlɔːjə): luật sư nói chung

 • Barrister (ˈbærɪstə): luật sư bào chữa

 • Magistrate (ˈmæʤɪstreɪt): quan tòa sơ thẩm

 • Solicitor (səˈlɪsɪtə): cố vấn pháp luật

 • Prison officer (ˈprɪzn ˈɒfɪsə): công an ở trại giam

 • Security officer (sɪˈkjʊərɪti ˈɒfɪsə): nhân viên an ninh

 • Customs officer (ˈkʌstəmz ˈɒfɪsə ): nhân viên hải quan

 • Policewoman (pəˈliːsˌwʊmən): cảnh sát

 • Detective (dɪˈtɛktɪv): thám tử

 • Lawyer (‘lɔ:jə): luật sư

 • Police officer (or: policeman/policewoman) (pə’li:s ‘ɔfisə): cảnh sát

 • Security officer (si’kjuəriti ‘ɔfisə): nhân viên an ninh

 • Solicitor (sə’lisitə): cố vấn luật pháp

2. Kĩ thuật và CNTT

 • Programmer (ˈprəʊgræmə): lập trình viên

 • Software developer (ˈsɒftweə dɪˈvɛləpə): nhân viên phát triển phần mềm

 • Web develope (wɛb develope): nhân viên phát triển mạng

 • Database administrator (ˈdeɪtəˌbeɪs ədˈmɪnɪstreɪtə): nhân viên quản lý dữ liệu

 • Web designer (wɛb dɪˈzaɪnə): nhân viên thiết kế mạng

 • Computer software engineer (kəm’pju:tə ˈsɒftweə ,endʤi’niə): kĩ sư phần mềm máy tính

3. Tài chính, kinh doanh

 • Accountant (əˈkaʊntənt): kế toán

 • Economist (i(ː)ˈkɒnəmɪst ): nhà kinh tế học

 • Investment analyst (ɪnˈvɛstmənt ˈænəlɪst): nhà phân tích đầu tư

 • Businessman (ˈbɪznɪsmən): doanh nhân

 • Financial adviser (faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzə): cố vấn tài chính

 • Marketing director (ˈmɑːkɪtɪŋ dɪˈrɛktə): gám đốc marketing

 • Actuary (/’æktjuəri): chuyên viên thống kê

 • Advertising executive (ˈædvətaɪzɪŋ ig’zekjutiv): chuyên viên quảng cáo

 • Businessman (ˈbɪznəsmæn): nam doanh nhân

 • Businesswoman (ˈbɪznəswʊmən): nữ doanh nhân

 • Financial adviser (fai’nænʃəl əd’vaizə): cố vấn tài chính

 • Personal assistant (‘pə:snl ə’sistənt): trợ lý riêng

 • Director (di’rektə): giám đốc

 • Management consultant (‘mænidʤmənt kən’sʌltənt): cố vấn cho ban giám đốc

 • Manager (‘mænidʤə): quản lý/ trưởng phòng

 • Office worker (‘ɔfis ‘wə:kə): nhân viên văn phòng

 • Receptionist (ri’sepʃənist): lễ tân

 • Sales representative (seil ,repri’zentətiv): đại diện bán hàng

 • Salesman (‘seilzmən): nhân viên bán hàng nam

 • Saleswoman (‘seilz,wumən): nhân viên bán hàng nữ

 • Secretary (‘sekrətri): thư ký

 • Telephonist (ti’lefənist): nhân viên trực điện thoại

 • Customer service representative (‘kʌstəmə ‘sə:vis ,repri’zentətiv): người đại diện của dịch vụ hỗ trợ khách hàng


tải về 45.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương