Đôi lời Ân tình


Évêché de Cần Thơ – Giáo phận Cần Thơtải về 458.16 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích458.16 Kb.
#1355
1   2   3   4   5   6

Évêché de Cần Thơ – Giáo phận Cần Thơ

12 Nguyễn Trãi, Tp. Cần Thơ (Viêt-nam)Décret – Sắc Chỉ


Nous, Stêphanô Tri Bửu Thiên, par la grâce de Dieu et la volonté du Siège apostolique évêque diocésain de Cần Thơ,

Chúng tôi, Stêphanô Tri Bửu Thiên, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và ‎ ý muốn của Tông Tòa, giáo phận Cần Thơ,

 • Vu le Code de droit canonique, canons 298 à 326 ;

 • Vu la Constitution apostolique Divinus Perfectionis Magister Divinus Perfectionis Magister du 25 janvier 1983, Section I, et l’Instruction Sanctorum Mater du 17 mai 2007, notamment les articles 1 à 24, ainsi l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs aux causes des saints ;

 • Vu la supplique qui nous a été adressée en date du …… août 2011 par un groupe de fidèles qui a pris le nom de « Association des Amis du Père François-Xavier Trương Bửu Diệp », en vietnamien « Hội những người ái mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp », accompagnée d’un projet de statuts et d’un procès-verbal d’élections ;

 • Attendu que l’objet de cette supplique Nous semble juste et digne de louange, et permet d’espérer un regain de vie chrétienne dans Notre diocèse et au-delà ;

 • Căn cứ Bộ Giáo Luật, giáo luật 298-326 ;

 • Căn cứ Tông Hiến Divinus Perfectio­nis Magister ngày 25 tháng 01 năm 1983, Mục I, và Huấn thị Sanctorum Mater ngày 17 tháng 05 năm 2007, nhất là điều 1 đến 24, và tất cả các văn bản pháp lý và quy tắc có liên quan đến Thánh vụ ;

 • Căn cứ bản kiến nghị đã gửi đến Chúng tôi đề ngày ** tháng 8 năm 2011 bởi một nhóm tín hữu lấy tên « Hội những người ái mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp », kèm theo một bản dự thảo điều lệ và biên bản bầu cử ;

 • Xét thấy mục tiêu của kiến ​​nghị này đối với chúng tôi là đúng đắn‎ và xứng đáng với lời khen ngợi, và cho phép hy vọng về một sự hồi sinh đời sống Kitô hữu trong giáo phận của chúng tôi và xa hơn nữa ;

Ayant lu attentivement les textes soumis, mûrement réfléchi aux questions posées, prié l’Esprit Saint et consulté Notre conseil,

Sau khi đọc kỹ các văn bản, suy nghĩ chín chắn các vấn đề đặt ra, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và tham khảo ban tư vấn của chúng tôi,

avons décidé et décidons ce qui suit :

QUYẾT ĐỊNH :

 • Theo giáo luật 299 § 3 của Bộ giáo luật hiện hành, chúng tôi thừa nhận bản điều lệ đã đệ trình cho Chúng tôi ;

 • Nous approuvons le nom, le but et l’objet de l’Association et les moyens qu’elle s’est fixés, le choix de son siège et de son mode de gouvernement ;

 • Chúng tôi phê chuẩn tên, mục đích và mục tiêu của hội và những phương tiện mà hội đã ấn định, chọn trụ sở làm việc và cách điều hành của hội ;

 • Nous confirmons l’élection conditionnelle des membres du Bureau exécutif ;

 • Chúng tôi xác nhận việc bầu chọn các thành viên ban chấp hành ;

 • Nous accordons à l’Association la personnalité juridique, selon ce qui est prévu au canon 322 ;

 • Chúng tôi đồng ý cho hội có tư cách pháp nhân được quy định tại giáo luật 322 trên đây ;

 • Nous autorisons l’Association à se constituer comme acteur de la cause de béatification et de canonisation du Père François-Xavier Trương Bửu Diệp, au sens de l’Instruction Sanctorum Mater de 2007, article 11.

 • Chúng tôi cho phép hội được hình thành như là người tác động Vụ án phong chân phước và phong thánh cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp theo Huấn thị Sanctorum Mater năm 2007, điều 11.

En foi de quoi, Nous avons ordonné et ordonnons à Notre Chancelier d’établir le présent décret en double exemplaire, qu’il signera avec Nous et munira du sceau de Notre charge.

Để làm bằng chứng, Chúng tôi đã chỉ thị cho vị Chưởng ấn lập sắc chỉ này thành hai bản và cùng ký tên và đóng dấu của chúng tôi.

Fait à Cần Thơ, le vingt-cinq août 2011

Làm tại Cần Thơ, ngày 25 tháng 08,2011

_______________________

+ Stêphanô Tri Bủu Thiên

évêque de Cần Thơ - Giám mục Cần Thơ


+ Jean-Baptiste Trần trung Dung

Chancelier - Chưởng Ấn
Biên bảnPhiên họp với Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Cần Thơ về việc thực hiện tiến trình tuyên phong chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp lúc 4giờ chiều ngày 18.8.2011 tại Toà Giám Mục Cần Thơ số 12 Nguyễn Trãi – F. An Hội – Q. Ninh Kiều – Cần Thơ.


 1. Thành phần tham dự:

Đức Cha Stêphanô Tri bửu Thiên, Giám Mục giáo phận Cần Thơ.

Cha Carôlô Hồ bặc Xái, Giám Đốc CV. kiêm Tổng Đại Diện địa phận.

Cha Phêrô Trần thế Tuyên, chưởng ấn địa phận St. Paul, Canada.Cha Roland Jacques tức Dương hữu Nhân, bề trên Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Việt Nam, chuyên viên tuyên thánh.

Cha GB. Nguyễn thanh Bình, Giám Đốc Trung Tâm hành hương Tắc Sậy.

Cha Giuse Phạm đức Tuân, Cha sở Nhà Thờ Cờ Đỏ

Cha Phêrô Vũ văn Hài, giáo sư chủng viện, Cha phó nhà thờ Chánh Toà Cần Thơ.

Cha GB. Nguyễn tấn Hoà, Giáo sư chủng viện.

Anh Nguyễn thành Viễn, chuyên viên dịch thuật.

Cha Antôn Trần minh Thái, webmaster GP. Cần Thơ


 1. Chụp hình chung với Đức Giám Mục để làm bằng chứng rằng trong ngày 18.8.2011, có những người kể trên đã đến xin Giám Mục địa phận cho phép tiến hành tiến trình tuyên phong chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp.

 2. Tuyên bố lý do của buổi họp: Linh mục Phêrô Trần thế Tuyên tuyên bố lý do tại sao có cuộc họp với Đức Giám Mục địa phận Cần Thơ hôm nay. Vì ứng viên tuyên phong chân phước là Cha Fx. Trương bửu Diệp, nguyên là Cha Sở Tắc Sậy, nguyên thuộc địa phận Nam Vang, sau tách ra thành địa phận Cần Thơ. Đức Cha Stêphanô Tri bửu Thiên, Giám Mục đương quyền của vụ án tuyên phong Chân phước nầy.
 1. Thông qua những tài liệu đã chuẩn bị như:

Điều lệ Hội Những Người Ái Mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Đơn xin được Đức Giám Mục địa phận nhìn nhận hội

Quyết định chấp thuận cho Hội Những người Ái Mộ Cha Phanxicô Trương bửu Diệp hoạt động.

Tuyên bố bằng văn bản.

Bổ nhiệm bằng văn bản.

Libellus (thỉnh nguyện)

Đức Cha muốn có thời giờ đọc lại những văn bản đã soạn sẵn và tìm hiểu thêm về tiến trình tuyên thánh. Ngài sẽ ký duyệt ngày mai tức 19.8.2011 sau khi Cha Nhân đã điểu chỉnh và bổ túc văn bản.
Đức Cha cũng cho biết rằng: Trong chuyến Ad Limina vừa qua, Đức Cha đã có dịp tiếp xúc với Bộ Tuyên Thánh và đã đề cập đến Cha Phanxicô Trương bửu Diệp. Ngài cũng cho biết là trong địa phận đã thu tập dần dần những nhân chứng và tài liệu liên quan đến Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp.


 1. Ban thường vụ: Linh mục chủ tịch Hội xin được chọn Cha Clêmentê Nguyễn tần Lợi quản hạt Bặc Liêu làm phó hội, Cha Phêrô Vũ văn Hài làm thư ký và anh Giuse Vũ thanh Tâm ở Sàigòn làm thủ quỹ. Yêu cầu đã được chấp thuận dễ dàng.
 1. Bước hai:

Đức Giám Mục địa phận thông báo bằng văn bản cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam biết là sẽ thực hiện tiến trình tuyên thánh và xin được đồng thuận cũng bằng văn bản có ký nhận của Giám Mục chủ tịch và tổng thư ký. Cha Nhân sẽ soạn sẵn văn bản để mọi việc được nhanh chóng.


 1. Tuyên bố chính thức trong địa phận:

Giám Mục địa phận được yêu cầu tuyên bố chính thức bằng văn thư về việc bắt đầu tiến trình tuyên thánh và yêu cầu mọi thành phần dân Chúa cung cấp dữ liệu, cũng như tìm nhân chứng cho vụ án tuyên thánh.

Phần nầy, vì hoàn cảnh riêng, Đức Cha địa phận sẽ tìm cách thoả đáp đòi hỏi của Giáo Luật một cách khôn ngoan và thích đáng.
 1. Bước thứ ba:

Đức Cha địa phận thiết lập toà án địa phận với sự bổ nhiệm theo danh sách đề nghị:


Chưởng ấn địa phận: Cha GB. Trần trung Dung JCD.
Ba chuyên viên thu thập sử liệu (historical commission)

Cha Albertô Lê ngọc Bích , Diocesan archivist và cha sở Kinh Đức Bà.

Cha Phêrô Lê tấn Lợi, tiến sĩ thần học luân lý Rôma, giáo sư chủng Viện

Cha Phêrô Lê quang Phú, tiến sĩ thần học tín lý, giáo sư chủng viện.

Chánh án: Cha GB. Trần trọng Dung

Công tố Viên (Promotor of Justice): Cha Carôlô Hồ bặc Xái

Lục sự: Cha GB. Nguyễn tấn Hoà


 1. Official Ceremony

Sau đó tổ chức một official ceremony để những thành phần trên tuyên thệ.

Đề nghị những ngày đầu năm 2012 nơi nhà nguyện Toà Giám Mục Cần Thơ và cũng là ngày bắt đầu phiên toà đầu tiên. Lý do: cáo thỉnh viên (postulator) linh mục Phêrô Trần thế Tuyên có thể hiện diện để chính thức trình diện bằng chứng và nhân chứng.Unapproved minutes taken by Fr. Peter Tran


GIẤY BỔ NHIỆM

N O M I N A T I O N


Je soussigné Jean-Baptiste Nguyễn Thanh Bình, prêtre, Président de l’Association des Amis du Père Trương Bửu Diệp, agissant avec le consentement unanime des membres du Bureau exécutif de cette association,

Tôi đứng tên dưới đây là Lm. GB. Nguyễn thanh Bình, chủ tịch Hội những người ái mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, hoạt động với sự đồng thuận của các thành viên Ban chấp hành của Hội này,

 • Déclare que l’Association que je préside a été approuvée et autorisée à se constituer en acteur de la cause de béatification et de canonisation du Père François-Xavier Trương Bửu Diệp, prêtre du diocèse de Cần Thơ mort en 1946, par Son Exc. Mgr Stêphanô Tri Bửu Thiên, évêque de Cần Thơ, par décret en date du Vingt-Cinquième août 2011 ;

 • Tuyên bố Hội mà tôi chủ trì đã được phê chuẩn bởi Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, do sắc chỉ ngày 25 tháng 08 năm 2011 và cho phép Hội được hình thành như là người tác động vụ án phong chân phước và phong thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục của Giáo phận Cần Thơ tử vong vào năm 1946 ;

 • Certifie que cette Association s’est officiellement constituée en acteur de la dite cause, conformément à la Constitution apostolique Divinus Perfectionis Magister du 25 janvier 1983, I, 2, 1° ; et à l’Instruction Sanctorum Mater [S.M.] du 17 mai 2007, articles 9 à 11, par devant Son Exc. Mgr Stêphanô Tri Bửu Thiên, évêque de Cần Thơ, par un acte notarié en date du Vingt-cinquième août 2011, enregistré par la chancellerie du même diocèse ;

 • Chứng nhận rằng Hội này đã chính thức được thành lập để làm người tác động cho vụ án nói trên đúng theo Tông hiến Divinus Perfectionis Magister ngày 25 tháng 01 năm 1983, I, 2, 10 ; và Huấn thị Sanctorum Mater [SM] ngày 17 tháng 05 năm 2007, điều 9-11, trước mặt Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục Cần Thơ, bởi một chứng thư ngày 25 tháng 08 năm 2011, được văn phòng chưởng ấn của giáo phận ghi lại ;

 • Nomme par la présente le Révérend Père Peter Trần Thế Tuyên, chancelier du diocèse de Saint-Paul en Alberta, Canada, postulateur de cette même cause.

 • Trong thư này, bổ nhiệm cha Phêrô Trần Thế Tuyên, Chưởng ấn của giáo phận St. Paul, ở Alberta, Canada làm cáo thỉnh viên của vụ án này.

Cette nomination vaut mandat de procuration (cf. Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum du 7 février 1983, n° 2 a) ; elle entraîne, avec effet immédiat, l’ensemble des effets juridiques, droits, privilèges et obligations prévus par la législation et la réglementation canoniques en vigueur, et détaillés par l’Instruction Sanctorum Mater, citée ci-dessus, articles 8 § 1, 12 à 19, 25-26, 36 à 39, et 51.

Việc bổ nhiệm này có giá trị ủy quyền (xem Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis Causis Sanctorum ngày 07 Tháng 02 năm 1983, số 2), nó có hiệu lực ngay lập tức, kèm theo tất cả các hiệu quả pháp lý, quyền, đặc quyền và nghĩa vụ bởi quy luật và các nguyên tắc thuộc giáo luật hiện hành, được hướng dẫn chi tiết bởi Huấn thị Sanctorum Mater trích dẫn ở trên, Điều 8 § 1, 12-19, 25-26, 36-39, và 51.

Le droit charge le postulateur d’administrer les biens offerts pour la cause [S.M. 18]. Il voudra bien le faire en étroite collaboration avec le trésorier de notre Association.

Quyền này buộc cáo thỉnh viên phải quản lý tài sản được cung cấp cho vụ án [SM 18]. Ông có thể làm tốt việc này trong sự hợp tác chặt chẽ với thủ quỹ của Hội chúng tôi.

Le nom du postulateur sera présenté pour approbation à Son Exc. Mgr Stêphanô Tri Bửu Thiên, évêque de Cần Thơ [S.M. 13 § 1]. Une fois l’approbation acquise, le postulateur voudra bien présenter à ce même prélat le libelle demandant l’introduction de la cause dans son diocèse [S.M. 25 § 1, 26 § 1, 36 § 1].

Tên của cáo thỉnh viên sẽ được trình lên Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục Cần Thơ để phê chuẩn [SM 13 § 1]. Một khi được phê chuẩn, cáo thỉnh viên có thể trình bày cho Đức giám mục bản kiến nghị yêu cầu mở án phong thánh trong giáo phận của ngài [SM 25 § 1, 26 § 1, 36 § 1].

Le postulateur veillera à nommer opportunément, avec notre consentement, un ou plusieurs vice-postulateurs [S.M. 14, 15 § 1], afin que le travail préliminaire de la cause puisse être accompli dans plusieurs pays et continents. Un vice-postulateur devra résider dans le diocèse de Cần Thơ.

Với sự đồng ý của chúng tôi, cáo thỉnh viên cẩn thận chọn lựa một hoặc nhiều phó cáo thỉnh viên [SM 14, 15 § 1], để công việc sơ bộ của vụ án có thể được thực hiện trong một số quốc gia và châu lục. Một phó cáo thỉnh viên phải cư trú trong giáo phận Cần Thơ.

Fait à Tắc Sậy, le Vingt-Six août 2011

Làm tại Tắc Sậy, ngày 26 tháng 08, 2011

GB. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch – Président

Lm. Ẩn Danh - Phó chủ tịch – Vice-président và Lm. Ẩn Danh - Thư ký – Secrétaire

Thông báo hoạt động

Hội Những Người Ái Mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Tắc Sậy, 27/08/ 2011


Kính gửi Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Giám mục giáo phận Cần Thơ


À Son Exc. Mgr Stêphanô Tri Bửu Thiên

Évêque diocésain de Cần Thơ

Trọng kính Đức Cha ,
Qua sắc chỉ ngày 25 tháng 08 năm 2011, Đức cha đã chấp nhận bản điều lệ của Hội chúng con, phê chuẩn tên, mục đích và mục tiêu của Hội, xác nhận cuộc bầu cử các thành viên Ban chấp hành của Hội, và cấp cho tư cách pháp nhân. Bằng việc làm đó, Đức cha đã cho phép Hội được hình thành như một người tác động vụ án phong chân phước và phong thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp : điều này được thực hiện dưới sự hiện diện của Đức cha, bởi một chứng thư đề ngày 25 tháng 08 năm 2011.

Monseigneur et Bien cher Père,
Par décret en date du Vingt-Cinquièm août 2011 vous avez bien voulu reconnaître les statuts de notre association, en approuver le nom, le but et l’objet, confirmer l’élection des membres de son Bureau exécutif, et lui accorder la personnalité juridique.

Par le même acte, vous avez autorisé cette association à se constituer comme acteur de la cause de béatification et de canonisation du Père François-Xavier Trương Bửu Diệp : ce qui a été fait en votre présence, par un acte notarié daté du Vingt-Cinquième août 2011.Theo quyền hạn cho phép, chúng con quyết định bầu chọn một cáo thỉnh viên, và yêu cầu cáo thỉnh viên chỉ định hai phó cáo thỉnh viên.

Comme le droit l’exige, nous avons décidé la nomination d’un postulateur, et demandé au postulateur nommé de désigner deux personnes comme vice-postulateurs, dont l’un aura sa résidence permanente dans votre diocèse.

Vì vậy, bây giờ chúng con đệ trình lên Đức cha và xin Đức cha, nếu xét thấy tốt đẹp, phê chuẩn cáo thỉnh viên và hai phó cáo thỉnh viên được chọn là :

Nous venons donc maintenant nous présenter à vous et vous demandons, si vous le jugez bon, de bien vouloir approuver le postulateur nommé et les noms des personnes pressenties pour la charge de vice-postulateur :

 • Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên, Chưởng ấn của Giáo phận St Paul, ở Alberta, Canada, cử nhân thần học và giáo luật, là cáo thỉnh viên ;

 • Lm. Giuse Phạm Ðức Tuân, chính xứ Cờ Ðỏ ở Giáo phận Cần Thơ, là phó cáo thỉnh viên ;

 • Lm. Roland Jacques, o.m.i., tiến sĩ giáo luật và lịch sử pháp luật, cử nhân thần học, cư trú tại Fontenay sous Bois trong giáo phận Créteil, Pháp, là phó cáo thỉnh viên.

 • le Révérend Père Peter Trần Thế Tuyên, chancelier du diocèse de Saint-Paul en Alberta, Canada, licencié en théologie et en droit canonique, comme postulateur ;

 • Le Révérend Père Joseph Phạm Ðức Tuân, Curé de Cờ Ðỏ dans le diocèse de Cần Thơ, comme vice-postulateur ;

 • Le Révérend Père Roland Jacques, o.m.i., docteur en droit canonique et en histoire du droit, licencié en théologie, domicilié à Fontenay-sous-Bois, diocèse de Créteil, France, comme vice-postulateur.

Trọng kính Đức cha, trong khi chờ đợi, kính xin Đức cha chúc lành cho chúng con và công việc của chúng con.

Dans l’attente de votre réponse, Monseigneur et bien cher Père, nous implorons votre bénédiction sur nos personnes et notre œuvre

GB. Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch – Président
Lm. Ẩn Danh - Phó chủ tịch – Vice-président
Lm. Ẩn Danh - Thư ký – Secrétaire


Tòa giám mục Giáo phần Cần Thơ

12 Nguyễn Trãi, Tp. Cần Thơ (Việt Nam)


Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Cần Thơ
Từ lâu, nhân cách của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã rất chói sáng trên chúng ta. Cha lÀ một linh mục dũng cảm và không mệt mỏi trong việc phục vụ nhiều cộng đoàn Kitô hữu của Giáo Phận chúng ta. Cha đã chết bi thảm trong tay kẻ thù ngày 12.3.1946 tại Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu.
Nhiều người trong chúng ta và những nơi khác xem Cha như một chứng nhân thực sự của Đức tin và như một đấng cầu bầu đắc lực. Với tư cách là Giám mục, bổn phận của tôi là minh chứng danh tiếng này với một nền tảng vững chắc, và góp phần làm ích lợi cho các linh hồn. Vì thế tôi ước mong xúc tiến cuộc điều tra chính thức về cuộc sống và cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, như đã được thỉnh cầu. Vậy tôi xin quý cha, quý tu sĩ và giáo dân :
– Chuyển cho tôi tất cả những hồ sơ quý vị có được và hữu ích trong việc hỗ trợ điều tra, bằng bản gốc hay bản sao.
– Gửi cho tôi tất cả những thông tin quý vị biết và có thể có lợi cho cùng mục đích trên. Quý cha nên tạo thuận lợi cho việc thu thập và chuyển những hồ sơ và

chứng cứ về trên.


Cần Thơ, ngày 25 tháng 08 năm 2011

___________________________

+ Stêphanô Tri Bửu Thiên,

Giám mục Giáo phận Cần Thơ
 1. Nhân chứng sống – De Visu - Eyewitnesses


Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm minh Mẫn – Tổng Giám Mục Sài gòn.


Cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phòng Đức Hồng Y lúc 10 giờ sáng ngày 4.8.2011. Hiện diện: Đức Hồng Y GB. Phạm minh Mẫn - Cha Roland Jacques – Cha Phêrô Trần thế Tuyên và Thầy Giuse Mai đức Nhuận
Đức Hồng Y làm chứng về đời sống Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp trên ba phương diện: Linh mục thánh thiện – Linh mục thương yêu, lo lắng cho đàn chiên và là một linh mục dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Không là nguyên văn, nhưng rất gần với lời chứng của Đức HY:
Tôi sinh năm 1934 ở Cái Rắn – Cha tôi được mọi người gọi là Ông Sáu Hào – Mẹ tôi tên Quới. Ba tôi được lưu danh nhờ đào một con kênh, gọi là kênh ba ngàn, vì dài 3000 thước. Dân địa phương cũng gọi là Kênh Sáu Hào.
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy. Ngài không phải là Cha sở của tôi, nhưng Ngài hay tới lui thăm Cha sở họ đạo tôi là Cha Công và Cha sở Hoà Thành lúc đó là Cha Tứ. Mỗi khi có dịp như thế, các Ngài đến thăm gia đình tôi.
Khoảng năm 1939, lúc đó tôi mới vừa được sáu tuổi. Trong một lần đến gia đình tôi, Cha Phanxicô Diệp đã nói với mẹ tôi: Bà Sáu cho thằng Mẫn học kinh tiếng La Tinh và giúp lễ. Mẹ tôi làm theo lời Cha dạy, cho tôi đến nhà thờ học kinh và giúp lễ. Mỗi lần được giúp lễ là mỗi lần tôi nhìn thấy Cha sở dâng lễ. Thấy Ngài đưa Mình Thánh Chúa lên, tôi có một liên kết với lõm cây chuối mà mẹ tôi xắt cho heo ăn vậy. Sau nầy, tôi suy nghĩ vả lấy làm lạ là Cha Phanxicô, không là Cha sở của tội, nhưng Ngài có một quan tâm đến thiếu nhi, tìm cách lo cho chúng đến gần bàn thờ qua việc giúp lễ.
Lần thứ hai, chừng 5 năm sau đó, cũng trong lần đến thăm gia đình với các Cha. Chính Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp bảo Cha Mẹ tôi: Ông Bà Sáu lo cho thằng Mẫn đi tu nhà trường Cù Lao Giêng để làm linh mục. Sau đó, tôi được gửi đi tu ở tiểu chủng viện Cù Lao Giêng.

Cha Diệp làm Cha Sở Tắc Sậy. Nhưng Cha rất thương giáo dân và lập nhiều họ lẻ, trong đó có họ đạo Chủ Chí. Cha xây nhà thờ cho giáo dân, rồi khai khẩn ruộng đất cho dân có đất làm ruộng và giao cho Ông Nội tôi làm Biện Việc chăm sóc ruộng lúa nhà chung. Cha Diệp có lòng thương dân đặc biệt, cả lương giáo. Ai cũng quí mến Cha.


Năm tôi lên 11 tuổi, tức tôi đã đi học ở tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng rồi. Tháng hè năm 1945 tôi được đi theo các Cha sở trong hạt, chèo xuồng từ Hoà Thành lên để thăm Cha Diệp ở Tắc Sậy. Năm 1945, năm loạn lạc tang thương khắp vùng. Người ta phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi đến các vùng an ninh. Tôi không được nghe quí Cha nói với nhau điều gì, nhưng sau nầy tôi biết là quí Cha khuyên Cha Diệp nên rời bỏ Tắc Sậy. Nhưng Cha đã không thay đổi quyết tâm là ở lại với đàn chiên. Sau đó chiến tranh loạn lạc đến hồi khốc liệt, gia đình tôi cũng phải di tản lên Bạc Liêu. Cha Diệp ở lại và đã bị giết chết.
Tôi ghi nhận ba điều vế Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: Ngài là một linh mục thánh thiện, một linh mục luôn nghĩ đến tương lai của Giáo Hội, khuyến khích người khác đi tu. Ngài là một linh mục thương lo cho dân. Ngài đi tới đâu là lo xây dựng nhà thờ nhà ở cho bà con cả lương giáo. Ngài là một mục từ sống chết vì đàn chiên.

Cám ơn quí Cha đã lo xúc tiến việc tuyên thánh cho Cha Phanxicô Trương bửu Diệp. Thực sự người ngoại giáo và cả ngưới vô thần đã phong thánh cho Cha lâu rồi. Khi tôi còn làm Giám Mục phó ở Mỹ Tho. Bà Bí Thư Phường ở đó đã tổ chức xe đò và kêu mời bà con lương giáo đi hành hương kính viếng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.


1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương