I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4tải về 376.26 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích376.26 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

MỤC LỤCI. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4

1. Những sự kiện quan trọng 4

a. Thành lập 4

b. Cổ phần hóa 4

c. Quá trình tăng vốn điều lệ 4

d. Các sự kiện quan trọng khác 5

2. Quá trình phát triển 5

a. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 5

b. Tình hình hoạt động 5

3. Định hướng phát triển 6

3.1. Mục tiêu chiến lược 6

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 6

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 6

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2007 7

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 8

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 8

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 9

1. Báo cáo tình hình tài chính 9

a- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 9

b- Phân tích các hệ số 9

c- Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động 10

d- Phân tích nhân tố làm biến động chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn năm 2007 10

e- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 13

f- Những thay đổi về vốn cổ đông 14

g- Tổng số cổ phiếu theo từng loại 14

h- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại 14

i- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại 14

j- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại 15

k- Cổ tức 15

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 15

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 15

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 15

4.1. Kế hoạch SXKD năm 2008 15

4.2. Hoạt động đầu tư 16

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập 16

- Đơn vị kiểm toán độc lập 16

- Ý kiến kiểm toán độc lập 16

2. Kiểm toán nội bộ 17

- Ý kiến kiểm toán nội bộ 17

- Các nhận xét đặc biệt của Ban Kiểm soát 17

VI. CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 17

1- Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan 17

2- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty liên quan 17

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18

1- Cơ cấu tổ chức của công ty 18

2- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 19

3- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc : (Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc) 23

4- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 23

VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 24

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 24

a- Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát 24

b- Hoạt động của HĐQT 24

c- Hoạt động của Ban Kiểm soát 25

d- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch và thành viên Ban Kiểm soát 26

e- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT (không tính vốn đại diện Nhà nước) 27

f- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên HĐQT, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT/ Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan 27

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến 10/04/2008) 27

2.1 Cổ đông trong nước 27


- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước 27

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn trong nước 28

2.1 Cổ đông nước ngoài 28


- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài 28

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài 28


Mẫu CBTT-02 – Báo cáo thường niên


(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


NĂM 2007


 • Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

 • Tên giao dịch : HOC MON TRADE JOINSTOCK COMPANY

 • Tên viết tắt : HOTRACO

 • Địa chỉ trụ sở chính : 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

 • Điện thoại : (84-8) 8915294

 • Fax : (84-8) 8910457

 • E-mail : hotraco@vnn.vn

 • Website : www.hotraco.com.vn

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000761 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2001.

 • Ngành nghề kinh tế : Thương mại, dịch vụ và đầu tư bất động sản.

 • Mã số thuế : 0302481483.

 • Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2007) : 17.500.000.000 đồng

(Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

 • Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2007) : 53.755.159.446 đồng

 • Tổng tài sản (tính đến 31/12/2007) : 195.931.516.191 đồng: data -> HNX -> 2007
HNX -> Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
HNX -> CÔng ty cp đIỆn tử BÌnh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> Cms: Board resolution
HNX -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
HNX -> Công ty Cổ phần Tập đoàn sara km số 2, Đường V. I lê nin, tp vinh, Nghệ An
2007 -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương