I. land in urbantải về 0.61 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.61 Mb.
1   2   3   4

33

Dang Tran Con (Ho Tung Mau to Ly Thuong Kiet)
2,880

34

Ngo Sy Lien (Hoang Van Thu to Ly Thuong Kiet)
2,880

35

Tue Tinh
2,600

36

Branches (alleys) of ward 1:


NO. 65, 88, 98, 106, 113, 121, 7 old (43 new); 49 old (131 new), 27 old (101 new), 35 old (115 new), 61 old (151 new), 15 old (81 new), 45 old (127 new), 51 old (133 new), 55 old (139 new), 13 old (73 new), Bui Thi Xuan
600
13, 23, 24 Phan Dinh Giot
300
No. 3, 27, 43, 45, 49, 55, 15, 25, 41, 57, 61 Ho Tung Mau
700
No. 1, 128 Chu Van An
430
68 Chu Van An
300
39 Ly Tu Trong
2,200
100 Le Hong Phong
600
71, 95 Le Hong Phong
2,880
65, 79 Hai Ba Trung
300
56 Ly Thuong Kiet
1,200
58, 101 Ly Thuong Kiet
600
360, 416 Tran Phu
800
398 Tran Phu
2,500
43, 45 Nguyen Cong Tru (branch N4 to Ha Giang stream)
400
97 Phan Boi Chau
400
21 Le Thi Hong Gam (Le Thi Hong Gam to alley 81 Le Hong Phong)
2,880
06 Hai Thuong Lan Ong
500
Branch N1, N2 of Hoang Dinh Villas
1,200
8, 32 Dinh Tien Hoang
800
36, 40 Hai Thuong Lan Ong
500
35 Hong Bang
450
35, 47, 61, 69, 91, 115, 151 Phan Dang Luu
400
18, 37 Ha Giang
480
91, 95 Ha Giang
800
Branch N1a, N1, N2; D1a, D1, D2 of planning area North Ha Giang subregion
2,880
Branch D3, N3, N4 of extended central planning area Ha Giang
4,680
Branch D12, D13, D14, D15, D16, D17, D19, D21, D23 of extended central planning area Ha Giang
2,600
Branch D8, D10, D11; N12, N13, N14, N15, N18, N20, N22 of extended central planning area Ha Giang
1,500
Branch 9 of extended central planning area Ha Giang
1,700
Branch ND1, ND2; D5, D8, D9, D10, D11, D12, D13, N3, N7, N8 – residential planning area 14A
800
Branch N4, N6 – residential planning area 14A
1,200
Branch 148 Le Hong Phong
5,000
Branch 49 old (151 new) Ha Giang
800
Branch 35 Ho Tung Mau
700
Branch 7, 33, 43, 73, 189 Bui Thi Xuan
600
Branch 200 Ly Thuong Kiet, alley 1 Me Linh; alleys: 5, 11, 25, 47 Hoang Van Thu; residential group 13, 4
480
WARD II1

Le Van Tam


Ly Tu Trong to Nguyen Van Troi
3, 024
Next to Nguyen Van Troi to Nguyen Khuyen
2,200

2

Thu Khoa Huan (Hong Bang to Nguyen Cong Tru)
3,650

3

Nguyen Van Troi (Tran Phu to Nguyen Cong Tru)


Tran Phu to Le Van Tam

1

6,048
Next to Le Van Tam to Nguyen Cong Tru

2

4,536

4

Ky Con (Nguyen Cong Tru to Dinh Tien Hoang)

2

4,536

5

Pham Ngu Lao (Hong Bang to Ky Con)

1

5,200

6

Quang Trung (Ky Con to Ly Thuong Kiet)


Ky Con to end of Ba Trieu

2

5,200
Next to Ba Trieu to Ly Thuong Kiet

4

550

7

Vo Thi Sau (Nguyen Cong Tru to Quang Trung)

2

4,850

8

Dinh Tien Hoang (Hong Bang to Chu Van An)


Hong Bang to medical centre

3

5,200
Next to medical centre to Chu Van An

3

4,280

9

Phan Dinh Phung (Nguyen Cong Tru to Phung Hung)


Nguyen Cong TRu to Nguyen Thai Hoc

2

4,536
Next to Nguyen Thai Hoc to gate of cemetery of ward 2

3

2,268
Next to gate of cemetery of ward 2 to turn of SCAVI

4

1,438
The rest

4

374

10

Nguyen Thai Hoc (Nguyen Cong Tru to Phan Dinh Phung)


Nguyen Cong Tru to Nguyen Chi Thanh

3

4,536
Next to Nguyen Chi Thanh to Phan Dinh Phung

3

4,320

11

Nguyen Chi Thanh (Nguyen Thai Hoc to Nam Phuong lake)

4

2,268

12

Nguyen Huu Chinh (Huynh Thuc Khang to Phan Dinh Phung)

4

1,500

13

Huynh Thuc Khang (Tran Phu to Phan Dinh Phung)

2

4,536
Huynh Thuc Khang old
2,500

14

Tay Son (Nguyen Binh Khiem to Phan Dinh Phung)

4

2,000

15

Nguyen Binh Khiem (Nguyen Khuyen to Huynh Thuc Khang)

4

2,000

16

Nguyen Khuyen (Nguyen Van Troi to Huynh Thuc Khang)

4

2,350

17

Mac Dinh Chi (Ly Chinh Thang to Tran Nguyen Han)

4Ly Chinh Thang to Nguyen Thai Hoc
500
Next to Nguyen Thai Hoc to Tran Nguyen Han
830

18

Yen The (Phan Dinh Phung to Nguyen Huu Chinh)

4

1,650

19

Ha Huy Tap (Tran Phu to Nguyen Trung Truc)

4

1,208

20

Nguyen Trung Truc (Vo Van Tan to planning area of ward 2)

4

1,208

21

Vo Van Tan (Tran Phu to Ha Huy Tap)

4

1,208

22

Ly Chinh Thang (Nguyen Thai Hoc to Mac Dinh Chi)

4

500

23

Tran Nguyen Han (Nguyen Chi Thanh to Mac Dinh Chi)

4Nguyen Chi Thanh to end of asphalt road
780
The rest
452

24

Chu Van An (Bui Thi Xuan to beginning of Nguyen Chi Thanh)

2

3,024

25

Ba Trieu (Nguyen Cong Tru to Quang Trung)

4

2,268

26

Le Quy Don (Nguyen Trung Truc to Nguyen Tri Phuong)

4

903

27

Ly Thai To (Chu Van An to gate of Damb’ri resort)


Chu Van An to Nguyen Chi Thanh (drain of Nam Phuong lake)
2,160

28

Branch 77 Nguyen Cong Tru (Nguyen Cong Tru to Nguyen Van Troi)
1,440

29

Tran NHat Duat (pass ward 2)
430

30

Tran Te Xuong (pass ward 2)
600

31

Nguyen An Ninh (pass ward 2)
430

32

Branches (alleys) of ward 2


496, 488, 470, 452, 520 Tran Phu
630
72 old (190 new), 114, 75 old (117 new), 38 old (90 new), 69 old (75 new) Huynh Thuc Khang
430
25, 37b, 41, 43, 56, 78, 74a, 84, 88 Huynh Thuc Khang
530
(new): 79, 145, 181, 185, 197, 267, 279, 287, 84, 112, 120, 164, 172, 174, 184, 200, 278, 324 Phan Dinh Phung
430
(new): 37, 160, 268, 287 Phan Dinh Phung
530
(new): 54, 25, 59, 131 Nguyen Thai Hoc
430
28, 74 Nguyen Thai Hoc
430
39 new, 30 Nguyen Thai Hoc
530
157, 189 Nguyen Cog Tru
1,260
112 Nguyen Cong Tru
1,890
75 Nguyen Cong Tru
1,000
171, 156, 177, 21, 99 Nguyen Cong Tru
660
95, 109, 163, 197, 84, 191, 239, 245, 90, 172, 186 Nguyen Cong Tru
430
24 old (56 new) Quang Trung
1,260
28 old (58 new) to end of 58/37 Quang Trung
530
28 old (58 new) to after 58/37 Quang Trung
530
15 new, 25 new, 30, 75 Quang Trung
430
5, 15a Hong Bang
600
137, 163 Dinh Tien Hoang
600
47a, 3a, 79 Nguyen Van Troi
430
08, 84, 76 Nguyen Van Troi
530
01c Nguyen Van Troi
1,000
82 Ly Tu Trong
2,400
22 Ly Tu Trong
1,000
19 Pham Ngu Lao
1,000
02, 55, 79 new, 85, 90, 104, 01, 19 new Nguyen Binh Khiem
430
76 Nguyen Khuyen
430
Branch 1 Nguyen Tri Phuong
430
Branch 2, 6 Nguyen Tri Phuong
530
Branch 3,4,5 Nguyen Tri Phuong
630
(new): 28, 30, 53, 55, 58, 62, 97, 99, 84, 15, 75, 95 Tay Son
430
2, 38, 162 Le Van Tam
430
132 Le Van Tam
530
25 new Vo Thi Sau
1,890
Branches: D1, D3, D4, D6, D7, D9; ND1, ND3; N1, N5, N9 residential planning area 14A
800
Branch D2 residential planning area 14A
1,200
Branches: N1, N2, N3 residential planning area – resettlement area Nguyen Khuyen
1,600
Branch 79 Huynh Thuc Khang
800
Branch N1, hospital II Dinh Tien Hoang
2,661
Branch 82 Le Van Tam (extended)
2,661
286, 336 Chu Van An
560

: img -> doc
doc -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
doc -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
doc -> I. giã TỪ DỐi trá
doc -> Danh sách các công ty nhập khẩu và kinh doanh chè lớn của Maroc mido food company s. A
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định
doc -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
doc -> PHỤ LỤc VI danh mục hóa chấT ĐỘc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua, BÁn hóa chấT ĐỘC


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương