I. Đối tượng cai nghiện tự nguyện đóng góp phí cai nghiện và mức thutải về 17.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích17.76 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- ----------------------------------

Số : 1803/2003/QĐ-UB Tân An, ngày 13 tháng 5 năm 2003


QUY ĐỊNH

MỨC THU PHÍ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN


TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CỦA TỈNH

(kèm theo Quyết định số 1803/QĐ- UB ngày 13/5/2003 của UBND tỉnh)

--------------------

Căn cứ Thông tư Liên tịch sô 45/2002/TTLT. BTC- BLĐTBXH ngày 15/6/2003 của Liên Bộ Tài chánh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dãn quản lý tài chíanh đối với các cơ sở chủa bệnh do ngành Lao đông- Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 473/TT. LĐTBXH- TCVG ngày 26/3/2003, UBND tỉnh quy định mức thu phí cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội của tỉnh, cụ thể:I. Đối tượng cai nghiện tự nguyện đóng góp phí cai nghiện và mức thu:

1. Đối tượng: là những người nghiện ma túy làm đơn xin tự nguyện đến cai nghiện tập trung tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội của tỉnh.

2. Mức thu: Các khoản đóng góp của người cai nghiện tự nguyện theo nguyên tắc thu đủ, đảm bảo các chi phí phục vụ cai nghiện cho đối tượng trong thời gian cai nghiện tại Trung tâm, bao gồm:

2.1. Tiền ăn: 180.000đ/người/tháng.

2.2. Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và chữa bệnh thông thường: 300.000đ/người/tháng, trong đó:

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện : 220.000đ (chỉ thu tháng đầu)

- Tiền thuốc chữa bệnh thông thường: 80.000đ

2.3. Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy (2 lần/ đợt cai nghiện): 60.000đ.

2.4. Tiền sinh hoạt vă thể, báo chí: 15.000đ/người/tháng.

2.5. Tiền học nghề (nếu đối tượng có nguyện vọng học nghề): 240.000đ/khóa.

2.6. Tiền sử dụng điện, nước, vệ sinh, dụng cụ ăn uống và sinh hoạt: 50.000đ/người/tháng.

2.7. Phí phục vụ, quản lý: 70.000đ/người/tháng.

2.8. Đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000đ/người.

II. Đối tượng cai nghiện tự nguyện được giảm các khoản góp phí cai nghiện và mức thu:

1. Đối tượng:

- Là người nghiện ma túy thuộc hộ gia đình nghèo, được cơ quan chức năng cấp sổ hộ nghèo;

- Là người nghiện ma túy thuộc gia đình nghèo nhưng không có sổ hộ nghèo, có hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn đưỡc chính quyền địa phương và phòng Tổ chức Lao động huyện, thị xã xác nhận.

2. Mức thu:

2.1. Tiền ăn, tiền hỗ trợ cắt cơn nghiện và tiền thuốc chữa bệnh thông thường, tiền sinh hoạt văn thể- báo chí, tiền điện- nước- vệ sinh- dụng cụ- ăn uống sinh hoạt, mức thu giống như mức thu đối với đối tượng quy định ở phần 1 mục 2.1,2.2,2.4,2.6.

2.2. Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy (2 lần/dợt cai nghiện):30.000đ/người (thu một lần).

2.3. Miễn đóng góp tiền học nghề( nếu đối tượng có nhu cầu học nghề).

2.4. Phí phục vụ, quản lý: 50.000đ/người/tháng.

2.5. Miễn đóng góp xây dựng cơ sở vật chất.III. Đối tượng cai nghiện tự nguyện được miễn đóng góp phí cai nghiện:

1. Đối tượng: Những người nghiện ma túy là: trẻ mồ côi và người cô đơn không nơi nương tựa, người không có nơi cư trú nhất định, người thuộc diện hộ gia đình quá nghèo không có khả năng đóng phí cai nghiện là đối tượng được miễn đóng góp phí cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh.

2. Chi phí hỗ trợ cai nghiện:

Trong 3 tháng đầu ngân sách tỉnh hỗ trợ chế độ cho đối tượng cai nghiện tự nguyện giống như đối tượng bắt buộc cai nghiện tập trung. Sau đó, đối tượng( hoặc gia đình của đối tượng) làm đơn xin cai nghiện bắt buộc và được cơ quan chức năng lập thủ tục đề nghị Hội đồngTư vấn huyện, thị xã xét duyệt, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc đưa đối tượng vào Trung tâm để giáo dục và chữa bệnh tập trung.

Khoản miễn hoặc giảm một phần phí cai nghiện ma túy tự nguyện, được nguồn quỹ đảm bảo xã hội của tỉnh đài thọ.

V. Tổ chức thực hiện:

- Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh có trách nhiệm mở sổ sách theo dỏi, hạch toán thu- chi phí đóng góp cai nghiện đối với các trường hợp xin cai nghiện tự nguyện, đúng theo nguyên tắc tài chính kế toán.

- Ngoài quy định này, các nguồn tài chính và khoản thu- chi của Trung tâm phải thực hiện đúng theo quy định của Thông tư Liên tịch số 45/2002/TTLT.BTC-BLĐTBXH ngày 16/5/2002 của Liên Bộ Tài chánh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa phù hợp, Trung tâm chủ động đề xuất Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng liên quan trình UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.

- Giao nhiệm vụ cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chánh và Vật giá hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định này đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

VI. Phạm vi thực hiện:

Quy định này được áp dụng cho các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Long An
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> 0729B19BBCF6D16E4725706600094995 -> $file
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
$file -> Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy định mức thu phí cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tại tỉnh. Điều 2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương